31232080-(054)

لیست مقالات کنفرانسی.

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 1,708 مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخعنوان کنفرانسزبان
 
1مجید آجورلوتاثير چراي بلند و كوتاه مدت بر مقدار فلزات سنگين خك در چراگاه هاي استواييمجید آجورلو2012-05-135th National Conference on Range and Range Management of Iranفارسي
2مجید آجورلوتاثير چراي بلند مدت دام بر خصوصيات مورفولوژيك ريشه Brachiaria decumbens و چگونگي توزيع آن در خاكمجید آجورلو2012-05-135th National Conference on Range and Range Management of Iranفارسي
3مجید آجورلوبه سوي جامعه حفظ كننده آب به جاي هدر دهنده آن: تهديد ها و راهكارهاي مالزيMajid Ajorlo2012-02-21International Conference on Traditional Knowledge for Water Resources Managementانگليسي
4مجید آجورلوراهكارها ها و فنون كاهش تاثير چراي دام بر كيفيت آبهاي سطحي در اكوسيستم هاي مرتعيMajid Ajorlo2011-11-16International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE 2011)انگليسي
5مجید آجورلوتاثير چراي دام بر تهاجم گياه ميموزا پوديكا در چراگاه هاي استواييMajid Ajorlo2010-08-16International Conference on Southeast Asian Natural Resources and environmental Management (SANREM 2انگليسي
6مجید آجورلوتاثير تغيير اقليم بر توليد فراورده هاي دامي در آيندهMajid Ajorlo2013-02-13International Conference on Environmental Crises and its Solutionsانگليسي
7مجید آجورلومطالعه امکان کاشت گیاه وتیور ) Vetiveria zizanioides ( در خاکهای تخریب یافته مناطق فراخشک )مطالعه موردی: دشت سیستان(مجید آجورلو,سعید پورمرتضی,احمد پهلوان روی2019-04-23کنفرانس بین المللی گردوغبار در جنوب غرب آسیافارسي
8مجید آجورلوتأثیر عملیات احیاء در بازیابی برخی از جنبههای ساختاری اکوسیستم بیابان )مطالعه موردی: منطقه سیفآباد، شهرستان نیکشهر(مجید آجورلو,مسافر دیدا,سعید محمدی2019-04-23کنفرانس بین المللی گردوغبار در جنوب غرب آسیافارسي
9مجید آجورلوبررسی تنوع گونههای گیاهی تحت گرادیان مختلف ارتفاعی در منطقه گاومیشان دره شهرمجید آجورلو,روح اله زینی وند,علی آریاپور2018-05-07هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایرانفارسي
10مجید آجورلوشبیه سازی بیلان آبی حوزه آبخیز غریب آباد زاهدان با استفاده از مدل WETSPA در محیط GISمجید آجورلو,فرشته ظفرشادمان,محمدرضا دهمرده قلعه نو,محبوبه ابراهیمیان2018-09-05اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوینفارسي
11مجید آجورلوشبیه سازی رواناب حوزه آبخیز غریب آباد زاهدان با استفاده از مدل WETSPAمجید آجورلو,فرشته ظفرشادمان,محمدرضا دهمرده قلعه نو,محبوبه ابراهیمیان2018-09-05اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوینفارسي
12مجید آجورلوتاثیرهلالی آبگیر بر تغییرات مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی ازنظر کشاورزی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: آبخوان گوهرکوه شهرستان خاش)عبدالحمید دهواری,حمیدرضا مالدار,مجید آجورلو,صابره خرد نارویی2019-11-14دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیستفارسي
13مجید آجورلوتاثیر هلالی آبگیر بر کیفیت آبهای زیرزمینی از لحاظ مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان گوهرکوه شهرستان خاش)عبدالحمید دهواری,حمیدرضا مالدار,مجید آجورلو,صابره خرد نارویی2019-11-14دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیستفارسي
14مهدی آرانبررسی عملکرد دو گونه از قارچ صدفی رشد یافته بر روی ضایعات غنی شده محصولات مختلف کشاورزی و صنعتیداریوش رمضان,عباسعلی کیماسی,مهدی آران,رضا باقری2018-11-14اولین همایش ملی ایده¬های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیفارسي
15مهدی آرانبررسی اثر کود¬های شیمیایی و نانو بر صفات بیوشیمیایی گل گاوزبان اروپایی در شرایط تنش خشکیمهدی آران,ریحانه ریاحی نیا,سید احمد قنبری,سید محسن موسوی نیک2018-11-14اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیفارسي
16مهدی آرانبررسی اثر کود های شیمیایی و نانو در شرایط تنش خشکی بر میزان جذب عناصر در گل گاوزبان اروپاییمهدی آران,ریحانه ریاحی نیا,سید احمد قنبری,سید محسن موسوی نیک2018-11-14اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیفارسي
17مهدی آرانبررسی اثر کود های شیمیایی و نانو بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گل گاوزبان اروپایی در شرایط تنش خشکیمهدی آران,ریحانه ریاحی نیا,سید احمد قنبری,سید محسن موسوی نیک2018-11-14اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیفارسي
18مهدی آرانبررسی و شناسایی آلودگی ورتیسیلیومی در باغات زیتون شهرستان زهک با استفاده از تکنیک های Real-time PCR و Nested PCRمهدی آران,سیدعلی موسوی,مجتبی کیخا صابر,لیلا فهمیده2019-01-30اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانفارسي
19مهدی آرانتاثیر تغذیه سلنیم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی رزماریمهدی آران,امین اله شمسائی,براتعلی فاخری2020-07-07دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارفارسي
20مهدی آرانبررسی خاصیت ضد میکروبی نانو الیاف حاصل از الکتروریسی کیتوزان حاوی عصاره درمنه دشتیمهدی آران,میثم رضائی,علی محمد امانی,محمدامین میری ,داریوش رمضان2020-12-30اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانوفارسي