31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۶۵۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
1حمید محمدیپيش بيني صادرات غير نفتي ايرانحمید محمدی01153169فارسي
2صدیقه اسمعیل زاده بهابادیافزايش توليد تري گونلين تحت تاثير ساليسيليك اسيد در كشت سلولي شنبليلهصدیقه اسمعیل زاده بهابادی01فارسي
3صدیقه اسمعیل زاده بهابادیاثر تنش شوري بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و بيوشيميايي در گياه گشنيزصدیقه اسمعیل زاده بهابادی01فارسي
4صدیقه اسمعیل زاده بهابادیافزايش بيان ژنهاي مسير فنيل پروپانوئيدي و توليد پودوفيلوتوكسين تحت تاثير كيتوزان در كشت سلول كتان سفيدصدیقه اسمعیل زاده بهابادی01فارسي
5صدیقه اسمعیل زاده بهابادیپاسخ هاي فيزيولوژيك سلول هاي جداكشت كتان سفيد به اليسيتورصدیقه اسمعیل زاده بهابادی01فارسي
6مجید آجورلوبررسي شاخصهاي سطح خاك و ويژگيهاي عملكردي مرتع با روش LFA مطالعه موردي مراتع جيرفتمهدیه ابراهیمی سیریزی,محدثه عرب سربیژن,مجید آجورلو01فارسي
7طلعت یساریپهنه بندي تاريخ هاي كاشت ارقام گلرنگ بهاره در استان اصفهانطلعت یساری01فارسي
8طلعت یساریشبيه سازي مراحل نمو دو رقم گندم زمستانه بر اساس درجه حرارت و طول روزطلعت یساری01فارسي
9محمود سلوکیمطالعه تنوع آللي جايگاه ژني در برخي از گندم هاي دوروم ايران با اشتفاده از نشانگرمحمود سلوکی01فارسي
10طلعت یساریپهنه بندي درجه روز رشدهاي مراحل نمو گلرنگ بهاره در استان اصفهان-طلعت یساری01فارسي
11احمد قرائیتاثير سطوح مختلف چربي بر برخي شاخص هاي رشد، ضريب تبديل غذايي، بازماندگي و متابوليت هاي سرم خوني ماهي سفيدك سيستاناحمد قرائی01فارسي
12احمد قرائیبيوتكنيك تكثير مصنوعي ماهي سفيذك سيستاناحمد قرائی01فارسي
13احمد قرائیمقايسه اثرات تزريق هورمون هاي اواپريم، عصاره هيپوفيز بر برخي پارامترهاي بيوشيميايياسپرم ماهي سفيدك سيستاناحمد قرائی01فارسي
14احمد قرائیمطالعه تنوع و تراكم پلانكتونهاي مخارن آبي چاه نيمه هاي سيستاناحمد قرائی01فارسي
15احمد قرائیاثر نيكل بر رشد و تراكم جمعيت روتيفر آب شيريناحمد قرائی01فارسي
16احمد قرائیبررسي اثرات ضد باكتريايي و ضدقلرچي جلبك دريايي Gracilaria arcuata و Sargasum درسواحل چابهاراحمد قرائی01فارسي
17محمود سلوکیاثر منگنز و اسيد سالسيليك بر بيان ژن منتون ردوكتاز و ميزان منتول در گياه دارويي نعناع فلفليمحمود سلوکی01فارسي
18احمد قرائیتاثير پودر ضايعات پودر گوجه فرنگي جيره بر شاخص هاي خونيو برخي آنزيمهاي سرم خون ماهي قزل آلاي رنگين كماناحمد قرائی01فارسي
19مرتضی صالحی سربیژنEvidence of causality between Oil consumption(OC) and Gross Domestic Product (GDP) in iran- Approach of Economic Regime Shiftsمرتضی صالحی سربیژن01فارسي
20مصطفی خواجهMultivariate optimization of microwave-assisted extraction of zinc and copper from soybeanMostafa Khajeh01انگليسي