31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴٬۶۵۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
121مهدیه ابراهیمی سیریزیRole of Soil and Topographic Features in Distribution of Plant SpeciesMahdieh Ebrahimi,,مسعود ريگي2015-14-01917932انگليسي
122مهدیه ابراهیمی سیریزیتحليل فراواني منطقه اي سيلاب بااستفاده از روش كريجينگ متعارف در حوزه هاي ابخيز استان مازندارانمهدیه ابراهیمی سیریزی01فارسي
123مهدیه ابراهیمی سیریزیپتانسيل گياه پالايي Puccinellia distans (Jacq.) Parl در خاك هاي آلوده به كادميوم و نحو? كاهش خطر آبشويي كادميوم به آب هاي زيرزمينيمهدیه ابراهیمی سیریزی,فتانه قاسمی,پوزش شيرازي مرتضي2015-14-01201210فارسي
124مهدیه ابراهیمی سیریزیEffect of EDTA Application on Lead and Zinc Uptake and Germination of Thlaspi caerulescens L. in a Contaminated Soil.Hossein Piri Sahragard,Mahdieh Ebrahimi2016-1-0112131224انگليسي
125مهدیه ابراهیمی سیریزیتأثير تغيير كاربري مرتع به كشاورزي بر حاصلخيزي خاك در منطقه تفتانمهدیه ابراهیمی سیریزی,سمانه کاشانی,عین اله روحی مقدم2016-14-013144فارسي
126مهدیه ابراهیمی سیریزیارزيابي تغيير كاربري اراضي مرتعي به ديمزار با استفاد ه از تصا وير ماهوار هاي و سيستممهدیه ابراهیمی سیریزی,عليرضا مرادي,محمد جعفري,حسين ارزاني2016-13-0189100فارسي
127مهدیه ابراهیمی سیریزیبررسي شاخص هاي سطح خاك و ويژگي هاي عملكردي مرتع با روش LFA (مطالع موردي: مراتع جيرفت)مهدیه ابراهیمی سیریزی,محدثه عرب سربیژن,مجید آجورلو2016-15-01271281فارسي
128مهدیه ابراهیمی سیریزیEnhanced Phytoremediation Capacity of Chenopodium album L. Grown on Pb-Contaminated Soils Using EDTA and ReductionMahdieh Ebrahimi2016-14-01557565انگليسي
129مهدیه ابراهیمی سیریزیShort-term grazing exclusion from heavy livestock rangelands affectsvegetation cover and soil properties in natural ecosystems ofsoutheastern IranMahdieh Ebrahimi,,مسعود ريگي2016-14-011018انگليسي
130مهدیه ابراهیمی سیریزیEffect of EDTA Application on Lead and Zinc Uptake and Germination of Thlaspi caerulescens L. in a Contaminated SoilMahdieh Ebrahimi,Hossein Piri Sahragard,2016-1-0112131224انگليسي
131مهدیه ابراهیمی سیریزیEffect of Humic Acid on Seed Germination and Seedling Growth of Borago officinalis and Cichorium intybusMahdieh Ebrahimi,2016-3-01-12391249انگليسي
132مهدیه ابراهیمی سیریزیEffect of Micro-Catchment on Indices of Rangeland Health Using Landscape Function Analysis MethodMahdieh Ebrahimi,,Majid Ajorlo2016-14-01122134انگليسي
133مهدیه ابراهیمی سیریزیSome Autecological Properties of Medicinal Plant of Salvia hydrangea L. in Mazandaran, IranMahdieh Ebrahimi,2016-14-01253263انگليسي
134مهدیه ابراهیمی سیریزیEffect of Extract of Fast Growing Species Trifolium alexandrium L. on Germination, Photosynthetic Pigments and Nutrient Uptake of Prosopis cineraria (L.) DruceMahdieh Ebrahimi,,2016-15-0114931503انگليسي
135مهدیه ابراهیمی سیریزیSome Ecological Conditions of Amygdalus scoparia Spach in Nehbandan, Eastern IranEinollah Rouhi-Moghaddam,,Mahdieh Ebrahimi2017-3-01EcopersiaIRAN16551667انگليسي2322-2700
136مهدیه ابراهیمی سیریزیتاثیر بادشکنهای درختی گز و اوکالیپتوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دشت هامونمحمدرضا دهمرده قلعه نو,اکرم لالوزایی,مهدیه ابراهیمی سیریزی2016-2-01مهندسی و مدیریت آبخیزايران536542فارسي2251-9300
137حسین اثناعشری ایوریFormation energy and some mechanical properties of hydrogenated hexagonal monolayer of GeChosein asnaashari eivari,Zihab Sohbatzadeha,Davoud Vahedi Fakhrabadc2018-8-01Physica B: Condensed MatterEnglish8891انگليسي0921-4526
138حسین اثناعشری ایوریTwo-Dimensional Hexagonal Sheet of TiO2hosein asnaashari eivari,S. Alireza Ghasemi,Hossein Tahmasbi,Samare Rostami,Somayeh Faraji,Robabe Rasoulkhani,Stefan Goedecker,Maximilian Amsler2017-8-01Chemistry of MaterialsUSA85948603انگليسي0897-4756
139رضوان احسانیMeasures of co-expression for improved function prediction of long non-coding RNAs,Finn Drabløs2018-12-01BMC BioinformaticsEnglish00انگليسي1471-2105
140رضوان احسانیEnhanced identification of significant regulators of gene expression,Finn Drabløs2020-4-01BMC BioinformaticsEnglish00انگليسي1471-2105