31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴٬۶۵۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
101مهدیه ابراهیمی سیریزیInvestigation of Heavy Metals Accumulation in Plants Growing in Contaminated Soils (Qazvin, Iran)Mahdieh Ebrahimi2014-12-0191100انگليسي
102مهدیه ابراهیمی سیریزیThe effect of EDTA addition on the phytoremediation efficiency of Pb and Cr by Echinochloa crus galii (L.) Beave and associated potential leaching riskMahdieh Ebrahimi2014-3-01245256انگليسي
103مهدیه ابراهیمی سیریزیEffect of EDTA application on heavy metals uptake and germination of Echinochloa crus galii (L.) Beave in contaminated soilMahdieh Ebrahimi2013-11-01International Journal of Agriculture and Crop SciencesJapanانگليسي2227-670X
104مهدیه ابراهیمی سیریزیThe Use of Festuca ovina L. in Chelate Assisted Phytoextraction of Copper Contaminated SoilsMahdieh Ebrahimi,فرناندو مادريد2014-14-01Journal Of Rangeland ScienceIRAN171182انگليسي2008-9996
105مهدیه ابراهیمی سیریزیارزيابي روش كاربرد EDTA در كاهش ريسك آبشويي سرب به آب¬هاي زيرزميني با استفاده از Hordeum bulbosum Lمهدیه ابراهیمی سیریزی,نصراله اصلی نژاد2014-14-01مهندسی آبیاری و آب ایرانايران5163فارسي2251-7359
106مهدیه ابراهیمی سیریزیEffect of EDTA and DTPA on Phytoremediation of Pb-Zn Contaminated Soils by Eucalyptus camaldulensis Dehnh and Effect on Treatment TimeMahdieh Ebrahimi2014-14-016573انگليسي
107مهدیه ابراهیمی سیریزیتأثير اسيدهاي آمينوپليكربوكسيليك بر جوانه زني بذر، ظهور نهال و قابليت گياه پالايي Echinochloa crus galii (L.) Beave در خاكهاي آلوده به سربمهدیه ابراهیمی سیریزی2014-16-01262270فارسي
108مهدیه ابراهیمی سیریزیEffect of EDTA treatment method on leaching of Pb and Cr by Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel (common reed)Mahdieh Ebrahimi2015-14-01153166انگليسي
109مهدیه ابراهیمی سیریزیEDTA Enhanced Phytoextraction Capacity of Scirpus Maritimus L. Grown on Pb-Cr Contaminated Soil and Associated Potential Leaching RisksMahdieh Ebrahimi,فريبا شاهسوند2014-9-01International Journal of Scientific Research in Environmental SciencesMalaysia379388انگليسي2322-4983
110مهدیه ابراهیمی سیریزیEffects of Contour Furrow on Ecological Indices of Range Health Using Landscape Function Analysis (Case study: Ghick Sheikha Rangeland, Jiroft, Iran)Mahdieh Ebrahimi2014-11-01449456انگليسي
111مهدیه ابراهیمی سیریزیكاهش خطر آبشويي فلز – كلات به آبهاي زيرزميني در خاكهاي آلوده به سرب با استفاده از Festuca ovina L.عین اله روحی مقدم,مهدیه ابراهیمی سیریزی,محمد جعفري2015-14-01163174فارسي
112مهدیه ابراهیمی سیریزیImproved phytoextraction capacity of ProsopisCineraria (L.) Durce grown on contaminated soil: Roles of EDTA and DTPA treatment timeMahdieh Ebrahimi,محمد جعفري,علي طويلي2015-13-0116461653انگليسي
113مهدیه ابراهیمی سیریزیتهيه نقشه پيش بيني پراكنش مكاني رويشگاه گياهي گياهي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مراتع استان قم"مهدیه ابراهیمی سیریزی,حسین پیری صحراگرد,محمدعلي زارع چاهوكي01فارسي
114مهدیه ابراهیمی سیریزیكاهش خطر آبشويي فلز-كلات به آبهاي زيرزميني در خاكهاي آلوده به سرب با استفاده از Festuca ovina L.مهدیه ابراهیمی سیریزی,محمد جعفري,عين اله روحي مقدم2015-14-01163174فارسي
115مهدیه ابراهیمی سیریزیRole of Functional Groups of Dung Beetles on Secondary Seed Dispersal by Removing Sheep DungMahdieh Ebrahimi,,پژمان طهماسبي2014-6-01819831انگليسي
116مهدیه ابراهیمی سیریزیتأثير سوسكهاي سرگينخوار در برداشت سرگين بز و پراكنش ثانويه بذور در مراتع نيمهاستپي- شهركردمهدیه ابراهیمی سیریزی,ایرج رحیمی پردنجانی,پژمان طهماسبي2015-13-015564فارسي
117مهدیه ابراهیمی سیریزیاثرات گروه هاي عملكردي سوسك هاي سرگين خوار در برداشت سرگين گاو و پراكنش ثانويه بذر ها در مراتع نيمه استپي استان چهارمحال بختياريMahdieh Ebrahimi,,پژمان طهماسبي2014-12-01304317انگليسي
118مهدیه ابراهیمی سیریزیبررسي كميت و كيفيت اسانس گياه دارويي Salvia hydrangea L. در رويشگاههاي مختلف استان مازندرانمهدیه ابراهیمی سیریزی,سمیه رنجبر,مخمد اكبرزاده2015-13-01Journal of Medicinal Plants and By-productsايران1224فارسي2322-1399
119مهدیه ابراهیمی سیریزیتاثير قرق بر شاخص هاي اكولوژيكي سلامت مرتع با استفاده از روش تحليل عملكرد چشم انداز (مطالعه موردي: مرتع جبالبارز جيرفتمهدیه ابراهیمی سیریزی,محدثه عرب سربیژن,مجید آجورلو2014-15-01261271فارسي
120مهدیه ابراهیمی سیریزیبررسي شاخصهاي سطح خاك و ويژگيهاي عملكردي مرتع با روش LFA مطالعه موردي مراتع جيرفتمهدیه ابراهیمی سیریزی,محدثه عرب سربیژن,مجید آجورلو01فارسي