31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴٬۶۵۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
21مجید آجورلوبررسي شاخص هاي سطح خاك و ويژگي هاي عملكردي مرتع با روش LFA (مطالع موردي: مراتع جيرفت)مهدیه ابراهیمی سیریزی,محدثه عرب سربیژن,مجید آجورلو2016-15-01271281فارسي
22مجید آجورلوEffect of Micro-Catchment on Indices of Rangeland Health Using Landscape Function Analysis MethodMahdieh Ebrahimi,,Majid Ajorlo2016-14-01122134انگليسي
23مجید آجورلوتأثیر لگدکوبی خاک توسط دام بر جوانھ زنی بانک بذر خاک مراتع دره شھرفاطمه بیدرنامنی,طاهره رادمرد,مجید آجورلو2017-4-01علوم و تحقیقات بذر ایرانايران1630فارسي2383-225x
24مجید آجورلوModeling habitat suitability of range plant species using random forest method in arid mountainous rangelandsHossein Piri Sahragard,Majid Ajorlo,پیمان کرمی2018-8-01Journal of Mountain ScienceNetherlands21592171انگليسي1672-6316
25مجید آجورلوA comparison of logistic regression and maximum entropy for distribution modeling of range plant species (a case study in rangelands of western Taftan, southeastern Iran)Hossein Piri Sahragard,Majid Ajorlo2017-1-01Turkish Journal of BotanyTurkey2837انگليسي1300-008X
26مجید آجورلومقایسه کیفیت لاشبرگ سه گونه مرتعی و رابطه آن با برخی ویژگی های خاکعلی شهریاری,مهدی صادقی,مجید آجورلو2019-5-01پژوهش های حفاظت آب و خاکايران205218فارسي2322-2069
27مجید آجورلوDetermination of Potential Habitat of Range Plant Species Using Maximum Entropy MethodHossein Piri Sahragard,,Majid Ajorlo2020-5-01Journal Of Rangeland ScienceIRAN1627انگليسي2008-9996
28مجید آجورلوEffect of Land Use Change on Water Balance Components of Gharib Abad Watershed, Sistan and Baluchestan Province ,,Majid Ajorlo,Mahboobeh ebrahimian2019-12-01EcopersiaIRAN233244انگليسي2322-2700
29مجید آجورلوارزیابی و مقایسه کیفیت علوفه سه گونه از گندمیان در مراحل مختلف فنولوژی در مراتع ییلاقی آسلمه کلاته چنار، شهرستان درگزمجید آجورلو,زهرا خراسانی نژاد,احمد پهلوان روی,مصطفی یوسف اللهی2018-6-01مرتعايران00فارسي2008-0891
30مجید آجورلوPlant Species Diversity Response to Animal Grazing Intensity in Semi-Steppe RangelandsMajid Ajorlo,,علی آریاپور2018-11-01Journal Of Rangeland ScienceIRAN383393انگليسي2008-9996
31مجید آجورلوZoning Drought with Standardized Precipitation Index and ‎Reconnaissance Drought Index in Sistan and Baluchestan ‎Province, Southeastern IranMajid Ajorlo,Mohammad Nohtani,2018-7-01EcopersiaIRAN111119انگليسي2322-2700
32مجید آجورلوA comparison of logistic regression and maximum entropy for distribution modeling of range plant species (A case study in rangelands of western Taftan, southeastern Iran)Majid Ajorlo,Hossein Piri Sahragard2018-1-01Turkish Journal of BotanyTurkey2837انگليسي1300-008X
33مرضیه السادات آذرنیوهاثر تمرین هوازی بر سطح فیبرونوژن و سلول های خونی در دختران چاقمرضیه السادات آذرنیوه,طیبه امیری پارسا,میترا خادم الشریعه2019-10-01217227فارسي
34مرضیه السادات آذرنیوهThe Effect of Pilates Exercise on Glycaemic Control and Weight Loss in Obese Women With Type 2 Diabetesmarzieh sadat Azarniveh,Seyed Alireza Tavakoli Khormizi2017-11-01Sport ScienceBosnia and Herzegovi6873انگليسي1840-3662
35مهدی آرانEffects of Foliar Nano-nitrogen and Urea Fertilizers on the Physical and Chemical Properties of Pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) FruitsMehdi Aran,sohrab davarpanah,Ali Tehranifar,Gholamhossein Davarynejad,Javier Abadía,Reza Khorassani2017-2-01HortScienceUSA288294انگليسي0018-5345
36مهدی آرانFoliar calcium fertilization reduces fruit cracking in pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani)Mehdi Aran,Sohrab davarpanah,Ali Tehranifar,Javier Abadía,Jesús Val,Gholamhossein Davarynejad,Reza Khorassani2018-1-01Scientia HorticulturaeNetherlands8691انگليسي0304-4238
37مهدی آرانبررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus)داریوش رمضان,عباسعلی کیماسی,مهدی آران,رضا باقری2019-8-01پژوهش های تولید گیاهیايران173193فارسي2322-2050
38مهدی آرانبررسی اثرات بستر کاشت و مکمل های غذایی بر برخی از صفات رویشی و زایشی قارچ صدفی سالمون (Pleurotus djamor)داریوش رمضان,عباسعلی کیماسی,مهدی آران,رضا باقری,عباس نصیری دهسرخی2019-12-01علوم باغبانی ایرانايران571585فارسي2008-482X
39مهدی آرانEarly Season Foliar Iron Fertilization Increases Fruit Yield and Quality in PomegranateMehdi Aran,Sohrab Davarpanah,Ali Tehranifar,Mahvash Zarei,Gholamhossein Davarynejad,Javier Abadía2020-6-01Agronomy83210انگليسي2073-4395
40مهدی آرانتأثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکیبهرام عابدی,مهدی آران,علی تهرانی فر,مهدی پارسا,سهراب داورپناه,ایوب مزارعی2020-2-01پژوهش های میوه کاری117فارسي2538-4376