31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۵٬۲۵۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
221احسان احمدی فرتاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه )L .annua Artemisia )بر برخی شاخصهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی )carpio Cyprinus)احسان احمدی فر,ایمان سرحدی,ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,حسین آدینه2019-6-01مجله علمی شیلات ایرانايران111فارسي2322-5998
222احسان احمدی فرتاثیر پربیوتیک سلماناکس بر رشد، فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykissاحسان احمدی فر,المیرا نعیمی نظام اباد,ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,حجت الله جعفریان2019-7-01تحقیقات دامپزشکیايران175185فارسي2008-2525
223احسان احمدی فرتاثیر پودر گلبرگ زعفران بر عملکرد رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی لارو ماهی کپور علفخوار Ctenopharyngdon idellaاحسان احمدی فر,حسین آدینه,رها فدایی راینی,سمیرا مقدم فر2019-5-01مجله علمی شیلات ایرانايران3344فارسي2322-5998
224احسان احمدی فرModulation of immune parameters and antioxidant defense in zebrafish (Danio rerio) using dietary apple cider vinegar,Mahmoud A.O. Dawood,Mohsen Shahriari Moghadam,Najmeh Sheikhzadeh,Seyed Hossein Hoseinifar,Mohamed Saiyad Musthafa2019-8-01AquacultureNetherlands3441انگليسي0044-8486
225احسان احمدی فرCan dietary jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruit extract alter cutaneous mucosal immunity, immune related genes expression in skin and growth performance of common carp (Cyprinus carpio)?,Seyed Hossein Hoseinifar,Hassan Khodadadian Zou,Hien Van Doan,Ramasamy Harikrishnan,Morteza Yousefi,Hamed Paknejad2019-9-01Fish and Shellfish ImmunologyEnglish705710انگليسي1050-4648
226احسان احمدی فرLactobacillus fermentum and/or ferulic acid improved the immune responses, antioxidative defence and resistance against Aeromonas hydrophila in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings,Mohsen Shahriari Moghadam,mahmoud dawood,سید حسین حسینی فر2019-10-01AquacultureNetherlands916923انگليسي0044-8486
227احسان احمدی فرThe effects of dietary Pediococcus pentosaceus on growth performance, hemato-immunological parameters and digestive enzyme activities of common carp (Cyprinus carpio),,Mahmoud A.O. Dawood,Maryam Dadar,Najmeh Sheikhzadeh2020-1-01AquacultureNetherlands734656734656انگليسي0044-8486
228احسان احمدی فرتاثیر عصاره برگ درخت زیتون بر شاخصهای رشد، بازماندگی و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ماهی آمور ) Ctenopharyngodon idellaاحسان احمدی فر,حسین آدینه,زینب حنایی کاشانی,طیبه عنایت غلامپور,ابراهیم مسعودی2020-1-01شیلاتايران111فارسي2008-5729
229احسان احمدی فرتأثیر سطوح مختلف مکملهای آنتی اکسیدانی ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد و تغذیه، ترکیبات بدن و برخی شاخص های خونی ماهی قزلآلای رنگین کمان ) Oncorhynchus mykissاحسان احمدی فر,حسین آدینه,محمد هرسیج,مهدی اسدی2020-2-01دو فصلنامه علمی-پژوهشی تغذیه آبزیانايران19فارسي2383-4412
230احسان احمدی فرThe effect of Pediococcus acidilactici MA 18/5M on immune responses and mRNA levels of growth, antioxidant and immune-related genes in zebrafish (Danio rerio),Mahmoud A.O. Dawood,Mohsen Shahriari Moghadam,Ali Hashemi Shahrestanaki,Hien Van Doan,Adel H. Saad,Mohamed Aboubakr,Ehab Y. Abdelhiee,Sabreen E. Fadl2020-5-01Aquaculture ReportsNetherlands28انگليسي2352-5134
231احسان احمدی فرSkin Mucosal, Serum Immunity and Antioxidant Capacity of Common Carp (Cyprinus carpio) Fed Artemisia (Artemisia annua),,Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,حسین آدینه,Mahmoud A.O. Dawood2020-7-01Annals of Animal SciencePoland10111027انگليسي2300-8733
232احسان احمدی فرBenefits of Dietary Polyphenols and Polyphenol-Rich Additives to Aquatic Animal Health: An Overview,Morteza Yousefi,Masoumeh Karimi,Raha Fadaei Raieni,Maryam Dadar,Sevdan Yilmaz,Mahmoud A. O. Dawood,Hany M. R. Abdel-Latif0-1-01Reviews in Fisheries Science & AquacultureEnglish00انگليسي2330-8249
233احسان احمدی فرAssessing the impact of purslane (Portulaca oleracea L.) on growth performance, anti-oxidative, and immune activities in grass carp (Ctenopharyngodon idella),سید حسین حسینی فر,حسین آدینه,Mohsen Shahriari Moghadam,Mahmoud A.O. Dawood0-0-01Annals of Animal SciencePoland00انگليسي2300-8733
234احسان احمدی فرExtract of grape seed enhances the growth performance, humoral and mucosal immunity, and resistance of common carp (Cyprinus carpio) against Aeromonas hydrophila,,Najmeh Sheikhzadeh,Mohsen Shahriari Moghadam,Mahmoud A.O. Dawood0-0-01Annals of Animal SciencePoland00انگليسي2300-8733
235احسان احمدی فرتاثیر پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان (Carum copticum) بر زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچالابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,طاهره بختیاری,محسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر2020-8-01شیلاتايران187198فارسي2008-5729
236احسان احمدی فرتاثیر عصاره هسته انگور ) بر آنزیمهای گوارشی vinifera Cyprinus ( و بافتشناسی ماهی کپور معمولی carpioاحسان احمدی فر,زهره مهری نخی,نجمه شیخ زاده,محسن شهریاری مقدم 2020-10-01شیلاتايران329340فارسي2008-5729
237احسان احمدی فرDietary supplementation of black mulberry (Morus nigra) syrup improves the growth performance, innate immune response, antioxidant status, gene expression responses, and disease resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus),Sevdan Yilmaz,Sebahattin Ergiin,Murat Yigit,Ebru Yilmaz2020-9-01Fish and Shellfish ImmunologyEnglish211217انگليسي1050-4648
238احسان احمدی فرInteractive effects of stocking density and dietary supplementation with Nano selenium and garlic extract on growth, feed utilization, digestive enzymes, stress responses, and antioxidant capacity of grass carp, Ctenopharyngodon idella,Hossein Adineh,Mahdi Naderi,Afieh Nazer,Morteza Yousefi0-1-01Journal of the World Aquaculture Society00انگليسي0893-8849
239احسان احمدی فرThe blood and mRNA levels of antioxidant-related factors in common carp (Cyprinus carpio) fed p-Coumaric acid,Naser Kalhor,Mahmoud A. O. Dawood,Mehdi Ahmadifar,Mohsen Shahriari Moghadam,Morteza Yousefi0-1-01Fish Physiology and BiochemistryNetherlands00انگليسي0920-1742
240احسان احمدی فرEffects of dietary Hibiscus sabdariffa supplementation on biochemical responses and inflammatory-related genes expression of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, to ammonia toxicity,Morteza Yousefi,Yury Anatolyevich vatnikov,Evgeny Vladimirovich Kulikov,Ali Taheri Mirghaed,Seyed Hossein Hoseinifar,Hien Van Doan0-1-01AquacultureNetherlands00انگليسي0044-8486