31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۵٬۲۵۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
201علی اکبر احمدی چناریدگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانیمجتبی بهروزی,علی اصغر حبیبی,علی اکبر احمدی چناری2019-1-01ادب عربیايران101121فارسي2251-9238
202احسان احمدی فرGrowth efficiency, survival and haematological changes in great sturgeon (Huso huso, Linnaeus,1758)juvenile fed diets supplemented with different levels of thymol carvacrol2014-12-01304308انگليسي
203احسان احمدی فرInfluence of dietary prebiotic mixture (mune) on growth performance, haematology and innate immunity of Beluga sturgeon (Huso huso) juvenile2016-6-01277284انگليسي
204احسان احمدی فرThe investigation of survival rate, filtration rate and intake in Daphnia magna by contact with Fenitrotioneاحسان احمدی فر2014-3-012330فارسي
205احسان احمدی فر Effect of different dietary lipid sources on growth performance, salinity tolerance, haematological and biochemical parameters of Caspian Roach (Rutilus rutilus caspicus) juvenileاحسان احمدی فر2014-10-012026فارسي
206احسان احمدی فرeffect of dietary supplementation of mannan oligosaccharide on growth performance and salinity tolerance in kutum, rutilus kutum fry,Reza Akrami,Razeghi Mansour,Keramat Amirkolaie2015-6-01Journal of applied IcthyologyGermany14انگليسي1439-0426
207احسان احمدی فرتأثیر پریبیوتیک اینولین جیره غذایی بر شاخصهای رشد، افزایش وزن بدن و نرخ بقاء در ماهی زبرا دانیو (rerio Danioاحسان احمدی فر,مهدیه فدایی راینی,طیبه عنایت غلامپور2017-6-01مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران)ايران19فارسي2383-2614
208احسان احمدی فرNon‐specific immune responses and intestinal immunity of common carp (Cyprinus carpio) fed Jujube (Ziziphus jujube) fruit extract,Seyed Hossein Hoseinifar,Hassan Khodadadian Zou,Hamed Paknejad,Hien Van Doan2018-6-01Aquaculture reserchJapan19انگليسي1365-2109
209احسان احمدی فرBeneficial effects of killed Tsukamurella inchonensis on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth, intestinal histology, immunological, and biochemical parameters,Katayoon Nofouzi,Najmeh Sheikhzadeh,Hossein Varshoie,Sona Khadir Sharabyani,Mehran Jafarnezhad,Sadigheh Shabanzadeh,John Stanford,Amir Ali Shahbazfar2018-9-01Fish Physiology and BiochemistryNetherlands19انگليسي0920-1742
210احسان احمدی فرتاثیر پربیوتیک اینولین بر مقاومت در برابر استرسهای محیطی (دما، شوری، اکسیژن و اسیدیته) و تراکم لاکتوباسیلوسهای روده در ماهی زبرا دانیو Danio rerio (Hamilton, 1822)احسان احمدی فر,مهدیه فدایی راینی,طیبه عنایت غلامپور2018-2-01پژوهش های ماهی شناسی کاربردیايران7586فارسي2423-6349
211احسان احمدی فرارتباط ترکیبات شیمیایی بافت عضله با مراحل رسیدگی جنسی گناد در ماهی زبرا دانیو ( 1822 Danio rerio Hamilton, ( تغذیه شده با پربیوتیک اینولیناحسان احمدی فر,مهدیه فدایی راینی,طیبه عنایت غلامپور2017-11-01محیط زیست جانوریايران245252فارسي4218-2008
212احسان احمدی فربررسی اثرات شوری بر بازماندگی، رشد، شاخصهای خونی و بافتشناسی Schizothorax zarudnyi (Nikolskii, 1897) هامونماهی آبششاحسان احمدی فر,محسن شهریاری مقدم ,محمد شیخ اسدی,حسین ابراهیمی جرجانی,رضا فدایی2018-9-01پژوهش های ماهی شناسی کاربردیايران00فارسي2423-6349
213احسان احمدی فربررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی )rerio Danio )تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (cyminum Cuminum(احسان احمدی فر,محسن شهریاری مقدم 2018-11-01علمی شیلات ایرانايران2535فارسي1026-1354
214احسان احمدی فربررسی تاثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia magna و پاروپای Apocyclops dengizicusاحسان احمدی فر,طیبه عنایت غلامپور,مجتبی پولادی,محسن شهریاری مقدم 2018-6-01شیلاتايران7281فارسي2008-5729
215احسان احمدی فربررسی اثرات شوری بر بازماندگی، رشد، شاخص های خونی و بافت شناسی آبشش هامون ماهی Schizothorax zarudnyiمحسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر,محمد شیخ اسدی,حسین ابراهیمی جرجانی,رضا فدایی2018-7-01پژوهش های ماهی شناسی کاربردیايران103118فارسي2423-6349
216احسان احمدی فرCan dietary ginger (Zingiber officinale) alter biochemical and immunological parameters and gene expression related to growth, immunity and antioxidant system in zebrafish (Danio rerio)?,Najmeh Sheikhzadeh,Kambiz Roshanaei,Narges Dargahi,Caterina Faggioe2019-4-01AquacultureNetherlands341348انگليسي0044-8486
217احسان احمدی فربررسی افزودن برگ درخت خرمالو Diospyros kaki در جیره غذایی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio و تاثیر بر برخی فراسنجه های خونی و ایمنی غیر اختصاصیاحسان احمدی فر,محسن شهریاری مقدم,نجمه شیخ زاده2019-5-01علوم آبزی پروریايران2736فارسي2322-5351
218احسان احمدی فربررسی تأثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia pulex و پاروپای Apocyclops dengizicusمحسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر,طیبه عتایت غلامپور,مجتبی پولادی2018-6-01شیلاتايران7281فارسي2008-5729
219احسان احمدی فربررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)محسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر2018-9-01مجله علمی شیلات ایرانايران2535فارسي2322-5998
220احسان احمدی فربررسی افزودن عصاره برگ درخت خرمالو (Diospyros kaki) در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تاثیر بر برخی فراسنجه های خونی و ایمنی غیراختصاصیمحسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر,نجمه شیخ زاده2019-6-01علوم آبزی پروریايران2736فارسي2322-5351