31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵٬۲۵۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
181محمود احمد پور برازجانیبررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست در ایرا نمحمود احمد پور برازجانی,محمدجواد مهدی زاده راینی,سامان ضیائی2020-5-01فصلنامه مطالعات علوم محیط زیستايران22202231فارسي2588-6851
182محمود احمد پور برازجانیDetermination of Technical Efficiency and Optimum Size of Rice Farms in Mazandaran Province (Case study: Fereydunkenar County)mahmoud ahmadpour borazjani,,,Saman Ziaee,2020-5-01International Journal Of Agricultural Management And DevelopmentIRAN257265انگليسي2159-5852
183محمود احمد پور برازجانیEffect of Contract Farming on the Income and Risk of Pistachio and Saffron Producers in Iranmahmoud ahmadpour borazjani,,Hamid Mohammadi,2020-6-01Revista de Ciências AgroveterináriasBrazil204216انگليسي1676-9732
184محمود احمد پور برازجانیمقایسةسیاستهای کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضویمحمود احمد پور برازجانی,شجاعت زارع,حمید محمدی,محمود صبوحی,سیداحمدمحدثحسینی2020-7-01اقتصاد کشاورزی و توسعهايران227259فارسي1022-4211
185محمود احمد پور برازجانیتوسعه ی مدل زیستی- اقتصادی برای مدیریت تالاب فریدونکنارمحمود احمد پور برازجانی,صغری درویشی,احمدعلی کیخا2020-3-01پژوهش های اقتصادی ایرانايران187213فارسي1726-0728
186محمود احمد پور برازجانیشناخت عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای منطقه زهک در استان سیستان و بلوچستان)محمود احمد پور برازجانی,ولی الله سارانی,مجتبی اوکاتی2020-8-01راهبردهای توسعه روستاییايران7586فارسي2383-2657
187عبدالحمید احمدیParallel and inverse functions of Christ mask in Badr Shakir Al Sayyabs poetry,2014-11-01147172عربی
188سیدمحمد احمدیAntioxidant Properties of the Vam3 Derivative of Resveratrolseyed mohammad ahmadi,Tiziana Marino,Mario Prejanò,Nino Russo,Marirosa Toscano2018-9-01MoleculesSwiss112انگليسي1420-3049
189سیدمحمد احمدیارزیابی میزان کارایی لوتئولین بر پایداری روغن های زیتون و کانولا در درجه حرارت های مختلف بر اساس مکانیسم مهارکنندگیسیدمحمد احمدی,رضا فرهوش,علی شریف,میترا رضایی2019-4-01علوم و صنایع غذایی ایرانايران361372فارسي2008-8787
190سیدمحمد احمدیStructure-Antioxidant Activity Relationships of Luteolin and Catechinseyed mohammad ahmadi,reza farhoosh,ali sharif,mitra rezaie2020-1-01JournalofFoodScienceUSA298305انگليسي1750-3841
191علی اکبر احمدی چنارینمادهاي پايداري زنان در شعر فدوي طوقان,علی اکبر احمدی چناری2011-13-01123فارسي
192علی اکبر احمدی چناریبررسي تطبيقي مفهوم مرگ در چكامه سرزمين ويران اليوت و اشعار سياب بر مبناي نظريه كهن الگوهاعلی اکبر احمدی چناری2013-3-01مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهدايران128فارسي2008-7217
193علی اکبر احمدی چناریانديشه آرمانشهري در قصيده علي بساط الريح فوزي معلوفعلی اکبر احمدی چناری,علي منتظمي,علي نوروزي2010-3-01مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهدايران147172فارسي2008-7217
194علی اکبر احمدی چناریگريز از واقعيت در شعر سهراب سپهري و نازك الملائكه,حسين ناظري,علی اکبر احمدی چناری2013-13-01117فارسي
195علی اکبر احمدی چناریComparative Analysis of Social Common themes in the poetry of Forough Farrokhzad and Soad Al-Sabbah (Relying on the womans approach),علی اکبر احمدی چناری,زهرا بهمدی2014-11-0196117فارسي
196علی اکبر احمدی چناریComparative Analysis of Narrative Components between Hamedani “Mozirieh “and Hamidi “Sakbajieh “Maqamehs,علی اکبر احمدی چناری,احسان تمیزی,مهدی جوان بخت2014-3-016185فارسي
197علی اکبر احمدی چناریthe reflection of Hero myth in yusuf Al-khaal and forough farrokhzaad poemsعلی اکبر احمدی چناری2015-8-01کاوش نامه ادبیات تطبیقیايران126فارسي2228-7639
198علی اکبر احمدی چناریa comparative analysis of copri diem idsa in the poetry of khayyam and al-shaab al-zarifعلی اکبر احمدی چناری,2016-1-01122فارسي
199علی اکبر احمدی چناریcharacter element and characterization in the short stories of Alavasef book by gibran khalil gibranعلی اکبر احمدی چناری2015-3-011فارسي
200علی اکبر احمدی چناریvisage of imam reza in Deabel khozaei and Naziri neyshabuori poemsعلی اکبر احمدی چناری2016-1-01118فارسي