31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۶۵۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
181علی اکبر احمدی چناریبررسي تطبيقي مفهوم مرگ در چكامه سرزمين ويران اليوت و اشعار سياب بر مبناي نظريه كهن الگوهاعلی اکبر احمدی چناری2013-3-01مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهدايران128فارسي2008-7217
182علی اکبر احمدی چناریانديشه آرمانشهري در قصيده علي بساط الريح فوزي معلوفعلی اکبر احمدی چناری,علي منتظمي,علي نوروزي2010-3-01مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهدايران147172فارسي2008-7217
183علی اکبر احمدی چناریگريز از واقعيت در شعر سهراب سپهري و نازك الملائكه,حسين ناظري,علی اکبر احمدی چناری2013-13-01117فارسي
184علی اکبر احمدی چناریComparative Analysis of Social Common themes in the poetry of Forough Farrokhzad and Soad Al-Sabbah (Relying on the womans approach),علی اکبر احمدی چناری,زهرا بهمدی2014-11-0196117فارسي
185علی اکبر احمدی چناریComparative Analysis of Narrative Components between Hamedani “Mozirieh “and Hamidi “Sakbajieh “Maqamehs,علی اکبر احمدی چناری,احسان تمیزی,مهدی جوان بخت2014-3-016185فارسي
186علی اکبر احمدی چناریthe reflection of Hero myth in yusuf Al-khaal and forough farrokhzaad poemsعلی اکبر احمدی چناری2015-8-01کاوش نامه ادبیات تطبیقیايران126فارسي2228-7639
187علی اکبر احمدی چناریa comparative analysis of copri diem idsa in the poetry of khayyam and al-shaab al-zarifعلی اکبر احمدی چناری,2016-1-01122فارسي
188علی اکبر احمدی چناریcharacter element and characterization in the short stories of Alavasef book by gibran khalil gibranعلی اکبر احمدی چناری2015-3-011فارسي
189علی اکبر احمدی چناریvisage of imam reza in Deabel khozaei and Naziri neyshabuori poemsعلی اکبر احمدی چناری2016-1-01118فارسي
190علی اکبر احمدی چناریدگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانیمجتبی بهروزی,علی اصغر حبیبی,علی اکبر احمدی چناری2019-1-01ادب عربیايران101121فارسي2251-9238
191احسان احمدی فرGrowth efficiency, survival and haematological changes in great sturgeon (Huso huso, Linnaeus,1758)juvenile fed diets supplemented with different levels of thymol carvacrol2014-12-01304308انگليسي
192احسان احمدی فرInfluence of dietary prebiotic mixture (mune) on growth performance, haematology and innate immunity of Beluga sturgeon (Huso huso) juvenile2016-6-01277284انگليسي
193احسان احمدی فرThe investigation of survival rate, filtration rate and intake in Daphnia magna by contact with Fenitrotioneاحسان احمدی فر2014-3-012330فارسي
194احسان احمدی فر Effect of different dietary lipid sources on growth performance, salinity tolerance, haematological and biochemical parameters of Caspian Roach (Rutilus rutilus caspicus) juvenileاحسان احمدی فر2014-10-012026فارسي
195احسان احمدی فرeffect of dietary supplementation of mannan oligosaccharide on growth performance and salinity tolerance in kutum, rutilus kutum fry,Reza Akrami,Razeghi Mansour,Keramat Amirkolaie2015-6-01Journal of applied IcthyologyGermany14انگليسي1439-0426
196احسان احمدی فرتأثیر پریبیوتیک اینولین جیره غذایی بر شاخصهای رشد، افزایش وزن بدن و نرخ بقاء در ماهی زبرا دانیو (rerio Danioاحسان احمدی فر,مهدیه فدایی راینی,طیبه عنایت غلامپور2017-6-01مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران)ايران19فارسي2383-2614
197احسان احمدی فرNon‐specific immune responses and intestinal immunity of common carp (Cyprinus carpio) fed Jujube (Ziziphus jujube) fruit extract,Seyed Hossein Hoseinifar,Hassan Khodadadian Zou,Hamed Paknejad,Hien Van Doan2018-6-01Aquaculture reserchJapan19انگليسي1365-2109
198احسان احمدی فرBeneficial effects of killed Tsukamurella inchonensis on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth, intestinal histology, immunological, and biochemical parameters,Katayoon Nofouzi,Najmeh Sheikhzadeh,Hossein Varshoie,Sona Khadir Sharabyani,Mehran Jafarnezhad,Sadigheh Shabanzadeh,John Stanford,Amir Ali Shahbazfar2018-9-01Fish Physiology and BiochemistryNetherlands19انگليسي0920-1742
199احسان احمدی فرتاثیر پربیوتیک اینولین بر مقاومت در برابر استرسهای محیطی (دما، شوری، اکسیژن و اسیدیته) و تراکم لاکتوباسیلوسهای روده در ماهی زبرا دانیو Danio rerio (Hamilton, 1822)احسان احمدی فر,مهدیه فدایی راینی,طیبه عنایت غلامپور2018-2-01پژوهش های ماهی شناسی کاربردیايران7586فارسي2423-6349
200احسان احمدی فرارتباط ترکیبات شیمیایی بافت عضله با مراحل رسیدگی جنسی گناد در ماهی زبرا دانیو ( 1822 Danio rerio Hamilton, ( تغذیه شده با پربیوتیک اینولیناحسان احمدی فر,مهدیه فدایی راینی,طیبه عنایت غلامپور2017-11-01محیط زیست جانوریايران245252فارسي4218-2008