Academic Positions

 • Assistant professor2013

  Department of Architecture

 • Assistant professor2016

  Department of Architecture

Educations

 • -0001Master of Science

  Architecture

  Imam Khomeini International University

 • 2016Ph.D

  Architecture

  Melbourne

Executives

Favouriates

Filter by type:

Sort by year:

گونه شناسی و ارزیابی کارآیی فضاهای باز و نیمه باز مسکن بومی با تأکید بر مؤلفه های کیفیت محیط؛ مطالعه موردی غرب کردستان

فرامرز حسن پور,محمد دانا سالم,امید دژدار
ايران ، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جغرافیایی ، سال : 2019 ، صفحات : 131-141، شاپا: 1019-7052 مقاله در مجله

چکیده

چکیده اهداف و زمینه ها: امروزه فضای خانه های بومی روستایی از یکسو با سیاست های جهانی سازی/شدن و از سوی دیگر با پیروی از الگوهای مسکن شهری به دست فراموشی سپرده میشوند. شایسته است آن فضاها پس از شناخت، بررسی و طبقه بندی میزان کارآیی، در بازسازی و طراحی خانه های جدید روستایی پیش چشم باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت و معرفی کاراترین فضاهای باز و نیمه باز، براساس شاخص های کیفی محیط، در خانه های روستایی منطقه غرب استان کردستان (شهرستان های مریوان، سروآباد و کامیاران) است. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. در بخش نظری گردآوری داده ها اسنادی و در بخش میدانی و گونه بندی فضا، روش پیمایشی است؛ عکس برداری، تهیه کروکی، برداشت، ترسیم نقشه انجام شد. برای گونه بندی از میان ۲۹۰ روستای غرب استان کردستان ۱۰۰ روستا و از آن میان هم با توجه به همسانی اقلیم و توپوگرافی و فرهنگ، ۲۰ روستای دارای بافت تاریخی و ارزشمند بررسی شده اند سپس میزان کارآیی گونه ها براساس همخوانی با و بهره گیری (AHP) شاخص های کیفی محیط با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی از نظر اهالی و رأی ۱۶ کارشناس سنجیده شد. یافته ها: در میان گونه های فضای نیمه باز که به پنج دسته: 1- یک وجه باز در طول بنا، 2- یک وجه باز با طول کم در طول بنا و عمق زیاد، ۳- دو وجه باز، ۴- دو وجه باز با کشیدگی در طول بنا (عمق کم) و ۵- سه وجه باز، تقسیم می شوند. گونه سوم به دلیل مناسبت اقلیمی و کاربردی، ایجاد فضایی بهتر برای تعاملات اجتماعی، دید گسترده و زیباترشدن منظر روستا، مطلوبتر است. نتیجه گیری: \\\"بربان\\\" نیز از میان گونه های فضای باز دیگر\\\"بالکن\\\"، \\\"بانیجه\\\" و \\\"بانیج له\\\" به دلیل امنیت بیشتر، دید گسترده، قابلیت توسعه، آسایش اقلیمی وایجاد فضایی بهتر برای تعاملات اجتماعی، کارآیی بیشتری دارد.

گونه‌شناسی کالبدی– ذهنی مسکن بومی مناطق غرب کردستان بر بنیاد نگره‌ تاریخی-تکاملی (مدرسه‌ موراتوری)

فرامرز حسن پور,محمد دانا سالم,امید دژدار
ايران ، مسکن و محیط روستا ، سال : 2019 ، صفحات : 33-48، شاپا: 2008-4994 مقاله در مجله

چکیده

هرچند بخش‌های کردنشین غرب ایران تاریخی دیرینه دارد ولی تاکنون لایه های پنهان معماری به ظاهر ساده آن‌ها به‌صورت دقیق بررسی نشده است. در گفتمان معماری معاصر رویکردهای گوناگونی در پی تداوم سنت های بومی‌اند که از این میان نگرش تاریخی-تکاملی (گونه شناسی) نگرش ها و اصولی برای شناخت عوامل کالبدی و ذهنی معماری حتی در مقیاس منطقه در خود دارد. کاربست این نگره بستری درخور برای چگونگی تداوم ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی و پیوند کالبد معماری با بستر منطقه به دست می دهد. این پژوهش کوششی است برای شناخت و گونه شناسی مسکن بومی مناطق غرب کردستان. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز شناخت عناصر و مفاهیم این گونه ها است، آن‌گونه که کاربست این مفاهیم در کنار نیازهای جدید ساکنان الهام بخش معماران و طراحان منطقه در ساخت‌های روستایی و شهری باشد. این پژوهش میدانی است و برای بررسی عوامل کالبدی روش گونه‌شناسی (قیاسی-کاهشی) را به کار بسته است. نخست داده ها از میان حدود یک‌صد سکونتگاه کوهستانی در غرب کردستان با پیمایش میدانی گردآوری و دسته‌بندی شد.‌ سپس کروکی و مدل‌های سه‌بعدی ترسیم و در روند گونه‌شناسی بررسی شدند. نتیجه این پژوهش چهار گونه معماری در مقیاس بنا را در این سکونتگاه‌ها نشان می دهد. گونه نخست که فراوانی بیشتری دارد‌ مکعب مستطیل شکل است و بدون حیاط که معمولاً سه‌ طبقه‌ دارد. گونه دوم نیز حیاط ندارد اما پلکانی است. معماری این دوگونه برونگرا است. ساختمان‌های گونه سوم از دو گونه پیشین بزرگ‌تر است‌ با حیاطی بزرگ. گونه چهارم \\\\\\\" L\\\\\\\" شکل است و حیاطی کوچک و فرعی دارد. معماری نیمه برونگرا ویژگی این دوگونه است. انواع فضاهای جمعی (بربان، بانیجه، تراس، دالان و بام حیاط) رنگارنگی فضاهای درونی و بیرونی همپای طبیعت، پیوند با طبیعت، توجه به حس ها و بهره وری از تکنولوژی‌های نو و درخور منطقه بهترین راهنمای طراحان در این ‌مکان‌ها است.

Reducing Dust Storm Effects on Architecture and Urban Spaces, Case Study Sistan

Faramarz Hassan Pour,Davtalab Jamshid,Abolfazl Heidari
کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا , Year : 2019 Conferance Paper

Abstract

Dust and sandstorms are affecting a large number of the world population, and this question arises whether it is merely a natural phenomenon or partly caused and accelerated by human factor. Excessive cultivation, deforestation and grazing, and the abuse of water resources are amongst the human activities which contribute in the formation of sandstorms. Considering the role of human factor is of high importance so as to reduce sandstorm impacts on architecture and urban spaces by suggesting changes in the ways in which those human behaviors and decisions endanger both human health and built environment. The aim of this study is to suggest strategies, decision makings and measures and to explore architectural solutions to protect interior and outdoor spaces against dust storms. The Sistan region was selected as the case since its climate and its famous 120 days of wind which largely moves dust in the hot air in late spring and in summer. The research is descriptive analytical in studying the architectural characteristics in the vernacular architecture of the region which increase the resistance of buildings against the sandstorms. Insulation of buildings, increasing greenery in urban areas, and reducing unpaved surfaces and stabilizing sand dunes around and in populated regions could decrease dust in the air in windy conditions and consequently improve the architectural and urban qualities for living in Sistan. In the future studies, the degree to which each of these measures correlate to the reduction of dust in the built environment could be evaluated, analyzed and examined.

بررسی فاکتورهای اقلیمی مؤثر در پایداریِ منظرِ زیست محیط یِ مسکن مهر جیرفت

فرامرز حسن پور,سلام گیلانی
اولین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

یکی از ضروریترین نیازهای انسان، سرپناه و مسکن مناسب است تا از وی در شرایط سخت حفاظت نماید. خلق شرایط محیطی راحت و مطلوب زندگی و تأمین امنیت ساکنان بنا از گزند شرایط نامساعد محیطی و جوی از اصول لاینفک معماری به شمار میرود، گذشت زمان و وجود انرژی- های ارزان قیمت و وفور مصالح صنعتی مدرن به طراحان اجازه داد که ویژگیهای مکان، شرایط و کیفیات اقلیمی و عادات مردم را نادیده بگیرند، این در حالی است که توجه به شرایط اقلیمی بهعنوان یک عامل محیطی ثابت و مؤثر در طراحی معماری و ساخت محیط میبایست مورد توجه قرار گیرد پس لزوم تامل در انرژیهای طبیعی و تجدیدناپذیر از اهم مسائل اجتناب ناپذبر در طراحی بنا مطرح میشود، لذا در این مقاله به بررسی فاکتورهای اقلیمی مؤثر در پایداریِ منظرِ زیست محیطیِ در مسکن مهر جیرفت پرداخته میشود، روش پژوهش مذکور از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانهای است. نتایج حاصل نشان میدهد جهتگیری، عایقبندی، هوابندی، تأمین سایه، – فرم، اندود و پوشش ساختمان، محوطهسازی و فضای سبز از جمله عوامل مؤثر در پایداری زیست محیطی مسکن مهر جیرفت است که برای کسب حداقل آسایش اقلیمی )زاویه تابش خورشید، شدت جریان و جهت بادهای فصلی، ارتفاع از سطح دریا، نزدیکی به آب، پوشش زمین، ناهمواریهای سطح زمین و رطوبت( که پیش نیازی اساسی برای برنامهریزی و طراحی فضاهای مسکونی به شمار میرود، لازم است قبل از عملیاتی کردن طرح- ها و پروژهها مورد توجه ویژه برنامهریزان و طراحان قرار گیرد.

بررسی نقش رنگ در طراحی معماری و تأثیر آن بر انسان و محیط

فرامرز حسن پور,فرهاد موسی پور نگاری
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

بخشی از تجربه انسان از محیط و جهان پیرامون از طریق برداشت از طیف های مختلف رنگی حاصل می شود. جهانیکه متشکل از عناصر متعدد و متنوعی است و تحت تأثیر رنگ ها به گونه ای دیگر تجلی می نماید که ممکن است جذاب تر و یا کسل کننده تر از آنچه هستند به نظر آیند. کیفیت و نمود فضاهای معماری وابسته به کاربرد صحیح رنگ در آنها می باشد. از هر رنگ می توان به عنوان یک نماد یا نشانه استفاده نمود تا بیننده را به همان سمت مورد نظر سوق داده و فضا و حسی خاص را القا نماید. علاوه بر این رنگ ها بر سلامت روح و روان انسان نیز تأثیرگذار است زیرا هر رنگ واکنش خاص خود را در حواس انسان منعکس می سازد. بنابراین در طراحی معماری از رنگ ها به عنوان یک عنصر پایه هستند که با بکار بردن صحیح آنها می توان به نیازهای متنوع کاربران پاسخ داد. طیف وسیع رنگ ها این امکان را به طراحان می دهد که هر فضا رنگ خاص خود را داشته باشد و تمایز فضایی می تواند از این طریق صورت گیرد به گونه ای که نمود این تفکیک مشهود و به راحتی قابل رؤیت باشد. در این تحقیق گردآوری اطلاعات به روش اسنادی است و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیرات رنگ محیط بر انسان ها پرداخته می شود.

 •    Direct Phone: _
 •    Internal Phone: _
 •    Fax: _
 •    Email: fhassanpour@uoz.ac.ir