سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه زابل

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  صنعتي اصفهان

 • 1396دکتری تخصصی

  محیط زیست

  دانشگاه صنعتی اصفهان

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی محیط زیست

 • استاديار1396

  گروه پژوهشی مدیریت اکو سیستم های طبیعی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

DETECTION OF LAND-USE/COVER CHANGES OVER CHAHNIMEH IN IRAN USING LANDSAT TM IMAGES

vahid rahdari
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2012 , Pages: 3825-3835, ISSN: Journal Paper

Abstract

Identification satellite image ability for vegetation cover crown percentage mapping in arid and semi arid region

وحید راهداری
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2014 ، صفحات : 43-54، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Vegatation Cover Crown Percentage Change detection Using Sattelite Data From 1972 to 2008 (case study: Mouteh Wwild Life Refuge)

وحید راهداری
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2013 ، صفحات : 508-521، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Investigation of landscape patterns of the Mouteh Wildlife Refuge using geographic information systems

vahid rahdari
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2014 , Pages: 1-13, ISSN: Journal Paper

Abstract

Multi-temporal landsat images based on eco-environmental change analysis in and around Chah Nimeh reservoir, Balochestan (Iran)

vahid rahdari
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 560-570, ISSN: Journal Paper

Abstract

بررسی تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای طی سالهای 1352 تا 1387 مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته

احمد پهلوان روی,وحید راهداری,سعیده ملکی نجف آبادی
ايران ، تحقیقات مرتع و بیابان ایران ، سال : 2014 ، صفحات : 508-521، شاپا: 1735-0875 مقاله در مجله

چکیده

از ابزارهای موثر در زمینه مطالعات علوم مرتع و پوشش گیاهی بهره گیری از داده های ماهواره ای می باشد.

GIS و RS بررسی دو شاخص کمی کردن الگوهای چشم انداز با استفاده از در منطقه حفاظت شده موته

سعیده ملکی نجف آبادی,علیرضا سفیانیان,وحید راهداری
ايران ، علوم آب و خاک ، سال : 2009 ، صفحات : 141-150، شاپا: ۲۴۷۶-۳۵۹۴ مقاله در مجله

چکیده

بوم شناس ی چشم انداز به عنوان یک علم بین ر شته ای جد ید، مفاه یم، تئور ی و رو ش هایی را بر ای ارز یابی و مد یریت سرزم ین ارائه م ی دهد . توصیف الگوها ی چشم انداز و تفس یر آثار بوم شناخ تی آنها بر گ یاهان، جانوران، س یر انرژ ی و مواد، بخش اعظم مطالعات چشم انداز را به خود اختصاص م ی دهد. مطالعات چشم انداز نیازمند روش هایی بر ای شناسا یی و کم ی کردن الگوها ی مکا نی چشم انداز است . کم ی کردن الگوهای چشم انداز بر ای درک کارکرد و فرآ یندهای چشم انداز ضرورت دارد . نمایه های چشم انداز مانند تنوع و ط بیع ی بودن م ی توانند از پتانس یل (GIS) و سامانه اطلاعات جغرا فیایی (RS) اطلاعات کم ی در خصوص الگو ی چشم انداز ارائه دهند . فن آوری های سنجش از دور بالایی بر ای مطالعات چشم انداز، به ویژه شناسا یی، نقش ه سازی و تجز یه و تحل یل الگوها ی چشم انداز برخوردار هستند . هدف از مطالعه حاضر نقشه سازی و کم ی کردن شاخص های تنوع و ط بیعی بودن بر ای پناهگاه ح یات وحش موته با استفاده از نقشه کاربر ی و پوشش است. در این مطالعه نقش ههای تنوع و طبیعی بودن به ترتی ب در ٤ و ٦ طبقه GIS اراضی به دست آمده از تصاو یر ماهواره ای و تکنیک های به دست آمدند . نتایج نشان م ی دهد طبقات تنوع متوسط و بالا بیشترین سطح منطقه مطالعه را پوشش می دهند . هم چن ین در می ان طبقات طبیعی بودن طبقه ١ که نشان دهنده بالاترین سطح طبیعی بودن است بخش وسیعی از پناهگاه حیات وحش موته را در برمی گیرد.

Vegetation Cover Change Monitoring Applying Satellite Data During 1972 to 2007

Saeideh maleki najafabadi,vahid rahdari,Fazel Amiri
Thailand , Research Journal of Environmental and Earth Sciences , Year : 2010 , Pages: 118-127, ISSN:2041-0484 Journal Paper

Abstract

One of the influential tools in the study field of pasture and vegetation cover science is technology of remote sensing and satellite data. Satellite data have essential role in preparing needed information for different vegetation aspects studying. One of the applications of satellite data is to prepare the vegetation cover percentage map. In this studying order to prepare the vegetation cover crown percentage maps of Mouteh wildlife refuge between 1972 and 2007, the satellite data were used. Vegetation indices were produced using MSS sensors for 1972, TM for 1987, TM for 1998 and image of LISS III sensor for 2007. In this study cover crown percentage Map was provided by using indices, which could decrease the soil reflectance. At first corrections was performed on each images. To make correlation between cover crown percentage and satellite data, 290 plot data with appropriate distribution across the region were collected. By using data and several image processing cover crown percentage was estimated for previous years. For each image cover crown percentage models were produced by simple linear regression between produced vegetation indices from each image and field data calculated. Regarding to data analysis SAVI plant index had the highest correlation with cover crown percentage and selected for producing vegetation crown cover percentage. Using produced model from SAVI index vegetation crown, cover percentage maps were produced in four classes percentage for each year. Results showed that cover crown percentage had decreasing trend in this period.

پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش هامون، طی سال های 1365 تا 1388 با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سامانه های اطلاعات جغرافیایی

سعیده ملکی نجف آبادی,وحید راهداری,خسرو اافسری,الهام آبتین,اکبر فخیره,حلیمه پیری
ايران ، سنجش از دور و GIS ایران ، سال : 2012 ، صفحات : 59-70، شاپا: 5966-2008 مقاله در مجله

چکیده

تغییرات کاربری و پوشش اراضی از عوامل مهم در تغییر جریان هیدرولوژیک، فرسایش و تنوع زیستی مناطق تحت حفاظت قلمداد می شود. با درک این تغییرات می توان اکوسیستم را در مسیر اهداف حفاظتی، مدیریت کرد. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش هامون در سه دهه گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سال های 1365 و 1379 و 1388 صورت گرفت. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر، با استفاده از روش طبقه بندی ترکیبی، نقشه کاربری و پوشش اراضی تهیه شد. نقشه پوشش گیاهی با استفاده از شاخص سبزینگی تسلدکپ و نمونه برداری میدانی و نقشه آب، شوره زار و خاک لخت با استفاده از شاخص نرمال شده آب و پردازش PCA بر روی تصویر تهیه گردید. در انتها تمامی لایه های اطلاعاتی تهیه شده با یکدیگر ترکیب شدند و نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه برای هر سال تهیه شد. به منظور بررسی تغییرات به وجود آمده در منطقه، روش مقایسه پس از طبقه بندی به کار رفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در این دوره مطالعه در سال 1379 تالاب هامون کاملاً خشک شده و به همین دلیل بین سال های 1365 الی 1379 مقدار پوشش گیاهی آن به شدت کاهش پیدا کرده و بر سطح اراضی شور افزوده شده است. با آبگیری مجدد تالاب در سال 1388 پوشش گیاهی آن احیا گردید، و این پوشش از 6 درصد کل منطقه در سال 1379 به 20 درصد افزایش پیدا کرد، و اراضی شور نیز از 39 درصد کل منطقه به 13 درصد کاهش یافت

بررسی قابلیت دادههای ماهوارهای در زونبندی مناطق تالابی (مطالعه موردی: پناهگاه حیاتوحش هامون)

سعیده ملکی نجف آبادی,وحید راهداری,الهام آبتین
ايران ، اکوبیولوژی تالاب ، سال : 2012 ، صفحات : 67-78، شاپا: 2322-214x مقاله در مجله

چکیده

تالابها یکی از مهمترین اکوسیستمهای زمین هستند که به عنوان یک منبع ذخیره آب و زیستگاه مناسبی برای بسیاری از جانوران و گیاهان میباشند. این مسئله لزوم مدیریت مناطق تالابی را نشان میدهد. تالاب هامون به عنوان بزرگترین دریاچه آبشیرین کشور نقش قابل توجهی در حمایت از پرندگان و پستانداران مهاجر و بومی منطقه دارد که از سال 1378 تا 1387 به طور متناوب دورههای بیآبی را گذرانده است. در این مطالعه، جهت زونبندی پناهگاه حیاتوحش هامون میزان TM وابستگی پرندگان به هر قسمت از پناهگاه بررسی گردید و از دادههای ماهواره لندست، سنجنده مربوط به تالاب هامون در سال 1387 جهت تهیه نقشه پوشش اراضی استفاده شد. به این منظور نقشه پوشش اراضی در 5 طبقه تهیه گردید. میزان استفاده وحوش از هر لایه و اهمیت زیستی هر قسمت با حضور در منطقه بررسی و تاثیر پوششهای مختلف بر روی هم جهت استفاده حیاتوحش مشخص و با توجه به اهمیت اکولوژیکی هر قسمت به پوششهای مختلف منطقه ارزش داده شد. نقشه اهمیت زیستگاهی بخشهای مختلف پناهگاه حیاتوحش هامون با استفاده از روشهای مختلف در هفت طبقه تهیه گردید. به طوریکه اولین طبقه دارای بیشترین ارزش زیستگاهی با مساحت GIS 40830 هکتار و آخرین طبقه دارای کمترین ارزش حفاظتی با مساحت 102824 هکتار میباشد. نتایج نشان داد در این سال با آبگیری تالاب هامون پس از اراضی بایر با مساحت 87414 هکتار که در طبقه هفت اهمیت قرار دارند طبقه سوم اهمیت زیستگاهی یعنی اراضی آبدار دارای بیشترین مساحت برابر با 68593 هکتار میباشند.

بررسی قابلیت داده های ماهواره ای در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک(مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته)

سعیده ملکی نجف آبادی,وحید راهداری,علیرضا سفیانیان,سید جمال الدین خواجه الدین
ايران ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، سال : 2014 ، صفحات : 43-54، شاپا: 1563-4809 مقاله در مجله

چکیده

فناوری دورسنجی و بهر هگیری از داد ههای ماهواره ای از ابزا رهای موثر در زمینه مطالعات علوم مرتع و پوشش گیاهی است. یکی از کاربردهای داده های ماهواره تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی می باشد. در LISS III سنجنده ،IRS-P در این مطالعه جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش موته از تصویر ماهواره 6 خرداد سال 1385 استفاده گردید. ابتدا تصحیحات مورد نیاز بر روی تصاویر اعمال شد. به منظور ایجاد همبستگی بین درصد تاج پوشش گیاهی و داده های ماهواره، داده های 290 پلات با پراکنش مناسب در منطقه برداشت شد. شاخص های گیاهی از تصویر ماهواره ای تهیه شد و با انجام آنالیز رگرسیون ساده خطی میزان همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی محاسبه گردید و برای هر شاخص مدل پوشش گیاهی به دست آمد و نقشه درصد تاج پوشش گیاهی تهیه شد. 0 بود / دارای بیشترین همبستگی با تاج پوشش گیاهی معادل 78 SAVI نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که شاخص گیاهی نقشه درصد تاج پوشش گیاهی SAVI و جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی انتخاب گردید. با استفاده از مدل تهیه شده از شاخص 20 و بیشتر از 40 % تهیه شد.

Multi-temporal landsat images based on eco-environmental change analysis in and around Chah Nimeh reservoir,

Saeideh maleki najafabadi,Fazel Amiri,vahid rahdari,Biswajeet Pradhan,Tayebeh Tabatabaei
Germany , Environmental Earth Sciences , Year : 2013 , Pages: 1-12, ISSN:1866-6280 Journal Paper

Abstract

Chah Nimeh reservoirs have served as a water storage facility, especially during droughts over the last three decades. It is also an important wintering site for migratory birds. In this study, thematic mapper time-series data were derived from Landsat images for prolonged droughts that occurred in two satellite images (2002 and 2011). The data derived from these images were used for the detection of changes in land cover and water storage in the reservoirs. First, a vegetation cover map was produced using soil-adjusted vegetation index and field sampling. Subsequently, land use/cover maps were generated using supervised and hybrid image classification method. Using the spatial change detector (SCD v1.0) software extension, the layers were combined and the change map was generated. The overall accuracy of the produced thematic images was assessed in regards to quantity and allocation disagreements. A total of five classes were defined in this investigation: deep water, shallow water, vegetation, salt land and bare land. The results showed that during the period of study, water volume reduced and vegetation cover increased, especially around the reservoirs that are important as shelter for wintering migratory birds. Comparison of land use/cover maps showed the increase in total available surface of shallow water, which indicated an increase in the habitats for surface feeding and diving birds.

تعیین مناطق با اولویت حفاظتی در تالاب جازموریان با استفاده از دادههای ماهوارهای، ارزیابی چند معیاره و منطق فازی

سعیده ملکی نجف آبادی,وحید راهداری,سعید محمودی,محمدرضا علی مرادی,نیره پورملایی,مهدی کدخدائی,الهام آبتین
ايران ، مجله علمی پژوهشی اکـوبیـولوژی تـــالاب ، سال : 2015 ، صفحات : 69-84، شاپا: 3222-214x مقاله در مجله

چکیده

پیامد افزایش جمعیت انسان، افزایش مصرف منابع و کاهش تنوع زیستی است. روند فزاینده انقراض موجب شده با توجه به ارزشهای ذاتی گونهها اقدام به حفاظت از آنها کند و نتیجه این کار شکلگیری مناطق حفاظتشده است. تالاب جازموریان یک تالاب فصلی در غرب استان سیستان و بلوچستان است که از طیف وسیعی از گونههای حیاتوحش و بخصوص انواع پرندگان، در جنوب شرق ایران حمایت میکند. بهمنظور فراهم ساختن حمایت مؤثر از وحوش زیستای تالاب جازموریان، نقشه مناطق با اولویت حفاظتی زیاد این زیستگاه تهیه گردید. به این منظور ابتدا نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه با استفاده از دادههای مربوط به فروردین سال 9342 به روش طبقهبندی ترکیبی تصاویر ماهواره- TM ماهواره لندست 5، سنجنده ای در شش طبقه تهیه گردید. برای تعیین مناطق باارزش حفاظتی بیشتر، با استفاده ازنظر کارشناسان و مردم محلی و به روش دلفی معیارهای مهم در این زیستگاه در چهار طبقه فاصله از جاده، مناطق مسکونی، استفاده AHP آبهای عمیق و پوشش گیاهی تعیین شدند. بهمنظور تعیین وزن هرکدام از معیارها از روش گردید. برای هرکدام از معیارها، نقشه فاصله تهیه و پس از تعیین نوع تابع فازی و فازی نمودن نقشه فاصله، باهم تلفیق شدند و نقشه WLC لایهها با استفاده از ارزیابی چند معیاره و به روش ترکیب خطی وزنی مناطق با اولویت حفاظتی تهیه گردید. با توجه به اینکه برخی مناطق دارای حداقل سطح مؤثر نبودند، لکههای با مساحت کمتر از 91 هکتار، با اعمال فیلتر حذف و حدود ده درصد کل منطقه بهعنوان نواحی امن در نظر گرفته شد.

بررسی قابلیت دادههای ماهوارهای چند طیفی در تهیه نقشه عمق آب و اراضی مجاور ذخیره گاههای آبی

سعیده ملکی نجف آبادی,وحید راهداری,میثم راهداری,سعید محمودی,نیره پورملایی,محمدرضا علیمرادی,الهام آبتین,مهدی کدخدایی,سعید پورمنافی
ايران ، تحقیقات منابع آب ایران ، سال : 2016 ، صفحات : 130-141، شاپا: 1735-2347 مقاله در مجله

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آب، بررسی وضعیت کمی آب ذخیره گاههای آبی برای برنامهریزی جهت مصارف مختلف آب و نیز پایش روند رسوب گذاری در ذخیره گاههای آبی امری ضروری میباشد. در این مطالعه به منظور بررسی توانایی سنجندههای چند طیفی در مطالعات عمق سنجی، از تصویر ماهواره LANDSAT-8 ، سنجنده OLI در دی ماه سال ۵3۹3 برای تهیه نقشه عمق آب ذخیرگاههای آبی چاهنیمه و نقشه اراضی مجاور آن استفاده گردید. لذا ابتدا بوسیله قایق، عمق آب قسمتهای مختلف دریاچه با متر، اندازهگیری شد. با استفاده از دادههای، ماهواره ای شاخصهای مطاللعات آب، مانند NDMI ، WRI ، AWEL ، NDWI و MNDWI تهیه شد. با اعمال رگرسیون خطی ساده بین شاخصهای تهیه شده و اعماق اندازهگیری شده ضریب توصیف مدل هر شاخص برای عمق آب محاسبه که در این بینف شاخص MNDWI دارای بیشترین ضریب ۷ بود. نقشه عمق آب با طبقهبندی / توصیف با دادههای عمق برابر ۱۱ مجدد شاخص MNDWI بر اساس مدل تهیه شده تهیه گردید. نقشه اراضی پیرامونی با استفاده از روشهای محتلف پردازش تصویر تهیه و نقشه نهایی به روش ترکیبی تهیه شد. نتایج نشان داد اعماق ۸ ۶ متر - دارای بیشترین سطح میباشد. دقت نقشه تهیه شده با تهیه ماتریس خطا بررسی شد که نتایج قابل قبولی را نشان میداد. بررسی ماتریس خطا کاهش دقت تهیه نقشه با افزایش عمق را نشان میداد که بررسی آماری Z-TEST ۷ با دقت نقشه اعماق کمتر دارای / نشان داد در سطح ۷۵ اختلاف معنی دار، نمیباشد.

ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روشت حلیل خوشهای

سعیده ملکی نجف آبادی,حلیمه پیری,محبوبه عباس زاده,وحید راهداری
ايران ، مهندسی منابع آب ، سال : 2013 ، صفحات : 25-36، شاپا: 2008-6377 مقاله در مجله

چکیده

بارندگی یکی از مهمترین متغیرهایی است که از آن در تعریف خشکسالی استفاده میشود. نمایههای مختلفی بر پایه دهک ، (SPI) بارش معیار شده ،(PN) بارش برای ارزیابی خشکسالی ارائه شده است که میتوان به نمایههای درصد از بهنجار اشاره کرد. هر یک از این نمایهها برای توصیف خشکسالی ، در طبقاتی تقسیم (RAI) و شاخص ناهنجاریهای بارش (DPI) ها بندی میشوند که هر طبقه بیانگر وضعیتی از شدت خشکسالی میباشد. این تحقیق با هدف مقایسه چند بعدی این چهار 1389 ) در 7 ایستگاه استان سیستان و بلوچستان انجام یافته - نمایه خشکسالی و با استفاده از آمار بارندگی 30 ساله ( 1359 است. پس از محاسبه نمایههای خشکسالی فوق در مقیاس زمانی مورد نظر ، نتایج بر اساس معیارهای شباهت توالی سالهای خشک، بهنجار و تر با استفاده از تحلیل خوشه ای و همبستگی آماری بین نمایهها ، دسته بندی و مورد ارزیابی قرار گرفت. از نظر آماری مشابه بوده و در ارزیابیهای خشکسالی در RAI و PN بررسیها از دیدگاه خوشهای نشان داد که سنجههای اقلیم گرم و خشک استان سیستان و بلوچستان به نتایج نسبتا مشابهی ختم میشوند. در ارزیابی روابط همبستگی، نمایههای در بیشتر ایستگاهها از همبستگی بالایی نسبت به یکدیگر برخور بودند، ولی SPI-RAI و PN-SPI ، PN-RAI زوج شدهی PN و RAI در یک دسته قرار گرفتند. محاسبات نشان دادند که نتایج معیارهای PN و RAI در تحلیل خوشهای نمایههای از لحاظ توصیف وضعیت خشکسالی به هم نزدیک میباشند؛ لذا استفاده از این دو نمایه جهت تعیین شدت خشکسالی در و با توجه به نتایج بهدست آمده، ،SPI استان سیستان و بلوچستان توصیه میگردد. بهرغم استفادهی همهگیر از شاخص شاخصمزبور برای تعیین شدت خشکسالی در این استان مناسب نمیباشد.

ارزیابی دقت زنجیرة مارکوف در پیش‌بینی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی

سعیده ملکی نجف آبادی,وحید راهداری,علیرضا سفیانیان,سیما فاخران
ايران ، سنجش از دور و GIS ایران ، سال : 2014 ، صفحات : 99-111، شاپا: 5966-2008 مقاله در مجله

چکیده

زنجیرة مارکوف مدلی است که از آن برای پیش‌بینی وضعیت آینده براساس نرخ تغییرات گذشته استفاده می‌شود. این روش براساس احتمال تبدیل یک نوع پوشش زمین به نوع دیگر است. این احتمالات براساس تغییرات گذشته تولید می‌شوند و برای پیش‌بینی آینده به‌کار می‌روند. هدف مقالة حاضر ارزیابی مدل مارکوف برای شبیه‌‌سازی تغییرات درصد تاج‌پوشش گیاهی است. برای تهیة نقشة پوشش گیاهی تصاویر سنجندة TM ماهوارة لندست مربوط به سال‌های 1368، سال 1377 و سنجندة LISS III ماهوارة IRS برای سال 1385 از پناهگاه حیات‌وحش موته استفاده شد. به‌منظور پیش‌بینی وضعیت پوشش گیاهی در سال 1385 از مدل زنجیره مارکوف به‌وسیله نقشه‌های تهیه‌شدة مربوط به سال‌های 1368 و 1377 و در بازه زمانی 9ساله استفاده شد. دقت تمامی نقشه‌های تهیه‌شده در پژوهش ارزیابی شد. نقشة تهیه‌شده از تصویر سال 1385 برای مقایسه با نقشة تهیه‌شده از طریق مدل به‌کار گرفته شد. ضریب کاپا برای نقشة پیش‌بینی‌شده از زنجیرة مارکوف در حد متوسط 53 درصد بود. برای بررسی مناطق درست پیش‌بینی‌شده و قسمت‌هایی که باعث ایجاد خطای پیش‌بینی‌شده گردیدند، از روش مقایسه پس از طبقه‌بندی استفاده شد. نتایج نشان دادند به‌علت کاهش شدید درصد تاج‌پوشش گیاهی در اکثر مناطق و افزایش آن در مناطق قرق، این روش نتوانسته است با دقت مناسبی پیش‌بینی کند. اما این روش در مقیاس‌های کوچک، برای درک کلی از وضعیت آینده ارزشمند است

مقایسه شاخص های مختلف گیاهی جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از داده های ماهواره (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته)

سعیده ملکی نجف آبادی,وحید راهداری
ايران ، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ، سال : 2011 ، صفحات : 79-81، شاپا: 2228-6063 مقاله در مجله

چکیده

فناوری دورسنجی و بهره گیری از داده های ماهواره ای از ابزار های موثر در زمینه مطالعات علوم مرتع و پوشش گیاهی است. یکی از کاربردهای داده های ماهواره تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی است. در این مطالعه جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش موته در خرداد سال 1387 از تصاویر ماهواره ای استفاده شد. به این منظور از شاخص های گیاهی حاصل از داده های رقومی تصویر سنجنده LISS3 استفاده شد. به منظور بررسی همبستگی بین درصد تاج پوشش گیاهی و داده های ماهواره، داده های 290 پلات با پراکنش مناسب در منطقه برداشت شد و با استفاده از داده های موجود و شاخص های گیاهی تهیه شده با اعمال رگرسیون ساده خطی درصد تاج پوشش گیاهی تخمین زده شد. میزان همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی محاسبه شد و برای هر شاخص، مدل پوشش گیاهی بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه شاخص گیاهی SAVI با همبستگی 78.0 دارای بیشترین همبستگی با تاج پوشش گیاهی بود و جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی انتخاب گردید. با استفاده از مدل تهیه شده نقشه درصد تاج پوشش گیاهی در چهار طبقه کمتر از 10%، 10%-20%، 20%-40% و بیشتر از 40% تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر قسمت های منطقه توسط پوشش کمتر از 10% و 10%-20% پوشیده شده است. در این مطالعه شاخص های گیاهیNDVI ، TSAVI1 و RVI نیز دارای ضرائب همبستگی بالایی (0.78، 0.77 و 0.76) بودند.

بررسی قابلیت سری زمانی داده‌های سنجنده چندطیفی OLI در تهیه نقشه الگوی کشت غالب به روش گام‌به‌گام (مطالعه موردی: شهرستان چادگان)

وحید راهداری,علیرضا سفیانیان,سعید پورمنافی,حمید قیومی
ايران ، علوم آب و خاک ، سال : 2018 ، صفحات : 71-80، شاپا: ۲۴۷۶-۳۵۹۴ مقاله در مجله

چکیده

ﺑﺮاورد ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻄﺢ زﯾـﺮ ﮐﺸـﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻟﻨﺪﺳـﺖ ﻫﺸـﺖ، OLI ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎدﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه 1394ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه، در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺗﻬﯿﻪ NDVI اﺳﺖ. ﻧﻘﺸﻪ اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی دﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺎر در ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ، ذرت NDVIﺷﺪ. اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم و ﯾﻮﻧﺠﻪ از ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﮕـﻮی ﮐﺸـﺖ FISHER و ﺑﺎغﻫﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻪ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺎﭘﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﻧﻘﺸﻪ، دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد 0/92 و 0/9دﻗﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪﻫﻤﺮاه روش ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ رﻓﺘـﺎر ﻃﯿﻔـﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ OLI ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ دادهﻫﺎی ﺳﻨﺠﻨﺪه اﺳﺖ.

استفاده از زیستگاه توسط قوچ ومیش اصفهانی (Ovis orientalis isfahanica) در پناهگاه حیات وحش موته

سعیده ملکی نجف آبادی,محمودرضا همامی,وحید راهداری
ايران ، محیط زیست طبیعی ، سال : 2011 ، صفحات : 75-87، شاپا: 2008-7764 مقاله در مجله

چکیده

قوچ و میش اصفهانی پراکنش جغرافیایی محدودی دارد و به عنوان یک زیرگونه آسیب پذیر در فهرست سرخ IUCN جای گرفته است. اطلاعات کافی در مورد انتخاب زیستگاه ‌این آرایه وجود ندارد تا برای برنامه‏های حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از جوامع گیاهی توسط قوچ و میش در منطقه امن سی کلفتی پناهگاه حیات وحش موته در طی یک دوره یکساله مورد بررسی قرار گرفت. استفاده فصلی از جوامع گیاهی و وابستگی‌های زیستگاهی با شمارش دوره‌ای (هر 45 روز یکبار) گروه‏های سرگین در ترانسکت‌های دائمی از تیر ماه سال 1385 تا تیرماه سال 1386، مطالعه شد. داده‏های جمع‌آوری شده در هر فصل با استفاده از مدل‌های خطی کلی (GLMs) تجزیه و تحلیل شد. تفاوتی بین میزان استفاده از جوامع گیاهی در چهار فصل مشاهده نشد. با این وجود، الگوی استفاده از زیستگاه در فصول مختلف متفاوت بود. تحلیل رگرسیون، رابطه مثبتی بین تراکم گروه‏های سرگین و ارتفاع در تابستان و یک رابطه منفی بین این دو فاکتور در بهار نشان داد. همچنین تراکم گروه‏های سرگین رابطه‌ای منفی با فاصله از منابع آب در تابستان نشان داد. شمارش گروه‏های سرگین در ترانسکت‌های موقت در بهار سال 1386 در منطقه امن دوم (رباط ترک) انجام شد و نتایج مشابهی نشان داد.

Geospatial modeling to identify the effects of anthropogenic processes on landscape pattern change and biodiversity

Saeideh maleki najafabadi,Alireza Soffianian,vahid rahdari,Fazel Amiri,Biswajeet Pradhan,Tayebh Tabatabae
Saudi Arabia , Arabian Journal of Geosciences , Year : 2014 , Pages: 1557-1569, ISSN:1866-7511 Journal Paper

Abstract

This research used geospatial data to quantify biodiversity changes and landscape pattern change to track anthropogenic impacts of such changes at the Mouteh Wildlife Refuge (MWR), Isfahan, Iran. Satellite image duration of four decades, LandSat1-5, and IRS-P6 data were used to develop land cover classification maps for 1971, 1987, 1998, and 2011. The number and size of land cover patches, the degree of naturalness, and the diversity indices were calculated and compared for a 40-year period. The results showed an increasing concern with regard to unplanned human activities. Some improvements of the natural landscape also occurred in the core protected zone of the study area. The number and size of land cover patches, the degree of naturalness, and the diversity indices were calculated. Overall changes in natural land use between 1971 and 1998 at MWR showed that the number of patches for natural land use has increased, but it also showed a decrease in 2011. Similar changes were observed for seminatural land use.Within the artificial classes, the number and area of patches were higher and the largest patch occurred in 2011. The maximum variation of diversity is related to the year 2011. The results showed an increasing concern with regard to unplanned human activities. Some improvements of the natural landscape also occurred in the core protected zone of the study area. Remote sensing and geographic information system offers an important means of detecting and analyzing temporal changes occurring in our landscape.

A MULTI-OBJECTIVE APPROACH FOR LAND CONSERVATION CAPABILITY EVALUATION USING MULTI-CRITERION EVALUATION MODELS

vahid rahdari,علیرضا سفیانیات,سعید پورمنافی,حمید قیومی,راضیه مصدقی,فاضل امیری
Hungary , applied ecology and environmental research , Year : 2018 , Pages: 1353-1367, ISSN:1785-0037 Journal Paper

Abstract

In order to protect ecosystem functions and structures, it is essential to identify areas with high conservation potentials. The present study investigates the use of Multi-criteria Evaluation Models and effects of trade-off levels on the results of land conservation capability in the Pelasjan sub-basin, western part of the Gavkhooni watershed and Gavkhooni wetland water source in central Iran. Delphi survey method was used to gather, condense and use experts’ knowledge in determining and ranking the evaluation criteria. Analytic Hierarchy Process (AHP) was then used to estimate the criteria weights. Subsequently, to create a single ranked map of potential conservation area, a weighted linear combination (WLC) model and ordered weighted averaging (OWA) model with medium risk and trade-off were used. Conservation capability maps, were then classified into 6 classes based on conservation capability values ranges. The comparison analysis has shown that designed OWA model with lower trade-off level leads to relate areas as very high and high capability classes. Models accuracy assessments have shown that OWA model was more accurate and realistic, but with regard to Plasjan’s importance as a habitat for fauna and flora, producing water, and high quality soil and biodiversity, it is highly necessary to consider WLC results.

Application of hybrid image classification method in hierarchy concept for land use and land cover mapping

vahid rahdari,علیرضا سفیانیان,سعید پورمنافی,راضیه مصدقی,فاضل امیری
Panama , geogeraphica pannonica , Year : 2017 , Pages: 0-0, ISSN:1820-7138 Journal Paper

Abstract

Remote sensing data analysis can provide thematic maps describing land use and land cover (LULC) during the time. In the present study, hybrid image classification method was used in designed land hierarchy concept for LULC mapping using Thematic Landsat images TM (1998) and OLI (2016). Land surface maps were produced in level by level process with producing vegetation cover crown percentage map from normalized difference vegetation index, Fisher supervised classification method and object-based image classification. Accuracy assessment has shown that the hybrid classification method in land hierarchy concept has generated LULC maps with more than 84 percent total accuracy and 0.81 kappa coefficient. Result of this study have shown, although OLI have more radiometric resolution than TM, produced LULC map using TM is almost accurate like OLI which is because of LULC definitions and used image classification methods. This highlights the importance of design proper image classification method in an area, which can overcome the possible limitations of satellite imageries in land-use and land-cover mapping in this study.

Surviving Hamoon wetland watering during 2010-2019 using satellite data

وحید راهداری,سعیده ملکی نجف آبادی
کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب اسیا ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

تالاب هامون که به عنوان بزرگترین دریاچه آب شیرن ایران شناخته می شده در دو دهه کذشته با دوره های متوالی خشکسالی روبرو شده است و ضمن از دست دادن بسیاری از کارکردهای خود، به عنوان کانون تولید ریزگردها در منطقه سیستان تبدیل شده است. در این مطالعه برای بررسی روند خشک شدن و آبگیری مجدد تالاب هامون از تصاویر ماهواره ای بین سال های 1389 الی 1398 استفاده شد. تصاویر سنجنده TM لندست 5 برای خرداد 1389 و OLI ماهواره لندست 8، مربوط به خرداد سال 1397 و فروردین سال 1398 به همراه بازدیدهای میدانی استفاده شد. به این منظور از روش طبقه بندی نظارت شده به روش FISHER استفاده شد. نتایج نشان داد در سال 1389 سطحی معادل 35152 هکتار دارای آب بوده که 7665 هکتار مربوط به اراضی آبدار به همراه پوشش گیاهی بوده است. در خرداد سال 1397 تالاب به طور کامل خشک بوده و در سال 1398 و پس از ورود سیلاب، سطحی معادل 42444 هکتار از منطقه دارای آب بوده که از این سطح، 10777 هکتار مربوط به اراضی آبدار به همراه پوشش گیاهی بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد هر چند با شدت یافتن خشکسالی در سال 1397 مقدار پوشش گیاهی از 65697 هکتار در سال 1389 به 1692 هکتار در سال 1398 رسیده است، اما با وارد شدن آب به تالاب، پوشش گیاهی در نواحی آبدار، نسبت به سال 1397 توسعه داشته است. بررسی کانون های گرد و غبار در سال 1397 نشان می دهد، اکثر این نواحی با آبگیری هامون صابری، به زیر آب رفته اند.

ارزیابی خسارات اقتصادی خشکسالی و طوفان گرد و غبار در دو دهه اخیر در منطقه سیستان

وحید راهداری,سعیده ملکی نجف آبادی
کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب اسیا ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

خسارات وارده از طریق پدیده خشکسالی، باعث کاهش موجودی سرمایه و بازدهی اکوسیستمی و به تبع آن، تداوم رشد اقتصادی یک منطقه می شود. تالاب هامون به عنوان یک ذخیرگاه زیست کره در منطقه سیستان قرار گرفته است که حیات آن به ورودی آب رودخانه هیرمند و فرح رود بستگی دارد. گستره اکوسیستم های منطقه سیستان، در زمان پر آبی و ورود آب، بیشتر به تالاب بین المللی هامون تعلق دارد که تاثیرات مهم اقتصادی و اجتماعی در منطقه سیستان دارد. در شرایطی که تالاب هامون دارای آب باشد، گونه های متنوع حیات وحش به منطقه مراجعه و کشاورزی، دامپروری و اکوتوریسم در سطح منطقه رونق دارد. در شرایط خشکسالی، کارکردهای مهم از بین رفته و ارزش های قابل مشاهده در زمان پر آبی ناپدید شده است. در این مطالعه برای بررسی ابعاد تاثیرات اقتصادی خشکسالی منطقه سیستان و تالاب هامون، از روش بررسی تاثیرات مثبت اقتصادی تالاب و درآمدهای با منشاء تالاب و با استفاده از پرسشنامه استفاده شد. لذا پرسشنامه ها برای هر بخش تهیه، پویایی آنها محاسبه و توسط کارشناسان ادارات محلی و استانی تکمیل گردید. نتایج این تحقیق نشان داد در طی 18 سال گذشته و در بخشهایی که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است، مجموع خسارتها بیش از 5/2 میلیارد دلار بوده است. بیشترین خسارات در این دوره مربوط به بخش کشاورزی به مقدار 9/1 میلیارد دلار، تولید گوشت به مقدار 414 میلیون دلار و برداشت خاک توسط باد به مقدار 216 میلیون دلار است.

Surviving land use and land cover changes’ effects on natural resources using GIS and satellite data

vahid rahdari,Alireza Soffianian,Saeid Pourmanafi,Saeideh maleki najafabadi
icest , Year : 2018 Conferance Paper

Abstract

This study integrates the use of multi spectral imageries for LULC change detection using the Landsat 8, OLI for 2016 and the Landsat 5 for 1998, TM images. The study area is Pelasjan sub-basin, the Gavkhooni watershed’s upland and water resource of Gavkhooni international wetland. LULC maps were produced using hybrid classification. LULC Change detection was done with post-classification change detection and the trends of changes were determined. results have shown that during this time, 23347 hectares of natural vegetation was change to farmlands without capability for farming activities, which leads to more water usage, and on the other hand, during this time, 17233 hectares of agriculture area was left because of inappropriate land allocation. Change detection has shown that changes leaded to reduce 1679 hectares of water body areas have been changed to other LULCs Which shows more water demands in this area which had dramatic effects on lowlands.

How coupled human and climate change affect dust storms; Case study Lower Helmand Basin

Saeideh maleki najafabadi,vahid rahdari,Sassan Saatchi
کنفرانس بین‌المللی گردوغبار در جنوب غرب آسیا , Year : 2019 Conferance Paper

Abstract

Climate change is the most important challenge which its effects on ecosystems are increasing throughout the world. Human activities are strongly coupled with the mitigation and the intensification of climate impacts. In this paper, we assess the impacts of these activities in a semi-arid and water limited ecosystem undergoing droughts and severe climate variability. Our analysis can show how sustainable or unsustainable development in the study region can impede or intensify the effects of climate change. Climate variables and trends of land use activities from Landsat time series images acquired over the lower Helmand Basin from 1977-2014. The Man-Kendall test were applied to investigate the climate variability over the study region. Landsat images were classified by Super Vector Machine (SVM) to create land-use/Land-cover maps. The changes in the number of dusty days were investigated by Present weather (WW) data. This index was applied to determine the relationship between human and climate change and dust storms. The results show that despite the sever and prolonged drought in the region, agricultural practices and crop management activities have continued in the region, increasing the water consumption and exacerbating the water stress on the ecosystems. Furthermore, the number of dusty days was increased during the study period. This increase is the synergic effect of human and climate change. Therefore, unsustainable land use policies have caused synergistic effects of coupled human and climate impacts. We conclude that mitigation of drought effects requires changing of the cropping patterns, and optimizing the irrigation and land use planning.

بررسی روند خشکی و احیا تالاب هامون و تاثیر آن بر وقوع طوفان های گرد و غبار

سیستانه ملاشاهی ,محمدرضا دهمرده قلعه نو,وحید راهداری
کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

تغییرات کاربری و پوشش اراضی جزء مهمترین عوامل در تغییر جریان هیدرولوژیک، فرسایش و تنوع زیستی مناطق تحت حفاظت می¬باشد. با اطلاع از روند تغییرات کاربری و پوشش اراضی مناطق می توان جهت مدیریت اکوسیستم در راستای اهداف حفاظتی اقدام نمود. از آنجایی که آب و پوشش گیاهی دو مولفه کلیدی برای اطلاع از روند تغییرات سطح آب و پوشش گیاهی تالاب می¬باشد، می¬توان جهت مدیریت مناسب و درخور اکوسیستم در راستای اهداف حفاظتی از آب و سایر منابع زیست محیطی تالاب اقدام نمود. شاید مهم‌ترین منشأ ریزگردهای چند سال اخیر سیستان، تالاب هامون باشد. تالاب هامون و دشت سیستان به ‌عنوان زیست‌کره در یونسکو ثبت شده است. درحال حاضر چشمه گرد و غبار به وسعت نیم میلیون هکتار در اثر خشکی هامون به‌وجود آمده که مهم‌ترین عامل لقب گرفتن زابل به‌عنوان آلوده‌ترین شهر دنیاست. هدف این مقاله بررسی مراحل آبگیری، خشک شدن و تغییرات پوشش اراضی تالاب بین المللی هامون با استفاده از داده¬های سنجنده های TM در یک دوره 20 ساله می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که در دوره¬های خشک بودن تالاب هامون مقدار پوشش گیاهی آن به شدت کاهش پیدا کرده و بر سطح اراضی شور افزوده شده است. اما با آبگیری مجدد تالاب پوشش گیاهی تالاب مجدداً احیاء شده و از سطح اراضی شور نیز کاسته شده است. همچنین نتایج این تحقیق تغییر روند آبگیری تالاب و پر شدن چاله¬های موجود در آن به دلیل فرسایش بادی، جایگزینی ماسه بادی در محل¬های ورود قبلی آب و ... را نشان می دهد.

Using satellite data (sentinel 1) in water resource management and water quality prediction

vahid rahdari,Saeideh maleki najafabadi
EARSeL Symposium 2019 , Year : 2019 Conferance Paper

Abstract

Satellite images provide valuable data source to produce land use/cover maps. The advantage of satellite images makes them an important data source for earth surface observation. Large area coverage, providing a collection of data over a variety of scales and resolutions, ability to acquired time Seri images, time and budget saving are the most important advantage of these images. In recent years, new technologies have leaded to develop the satellites with new capability. Sentinel2 is one of these satellites which monitors variability in land surface conditions. One of the study subject is monitoring water bodies during the time which is very important problem to control water reservoirs conditions. Main object of this study is monitoring water quality of Chah nimeh water reservoirs in Sistan region which is located in south-east of Iran. Chahnimeh water reservoirs are only water source in this area.

استفاده از فناور های نوین در پیش بینی مناطق با بیشترین تهدید طوفان های گرد و غبارر

وحید راهداری,سعیده ملکی نجف آبادی,علیرضا نورافر
اولین همایش ریزگرد با رویکرد سلامت محور ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

در طی دو دهه گذشته به دلیل عدم ورود آب رودخانه هیرمند و فراح رود از افغانستان به تالاب هامون، بستر این تالاب خشکیده و به دلیل وزش بادهای شدید موسمی منطقه سیستان به کانون برداشت خاک سطحی و بروز طوفانهای گرد و خاک تبدیل شده است. این پدیده که اثرات منفی زیادی بر روی سلامت جوامع انسانی و بر روی زیرساختها دارد به دلیل جنس متفاوت خاک در نواحی مختلف دشت سیستان و نیز وجود تونل های وزش باد، در قمستهای مختلف، دارای شدتهای متفاوت می باشد. استفاده از فناوری های نوین، مانند تصاویر ماهواره ای، در زمان طوفانهای گرد و خاک، می تواند، مناطقی را که تاثیر بیشتری از این معضل زیست محیطی می پذیرند، مشخص نمود و با اقداماتی در بحث پدافند غیر عامل، آمادگی بیشتری برای حفظ سلامت انسانها و زیرساختها انجام داد. مواد و روش منطقه مطالعه به وسعت دشت سیستان می باشد. برای تعیین مناطق با بیشترین تاثیر پذیری از طوفانهای گرد و غبار، از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده OLI مربوط به تیرماه 1397 استفاده شد. مسیر طوفانهای گرد و خاک و غلظت آنها با استفاده از باند حرارتی این سنجنده و با اعمال طبقه بندی مجدد بر روی تصویر ماهواره ای، طوفان در سه طبقه خیلی شدید، شدید و متوسط تعیین شد. سپس، نقشه، جاده ها، روستاها و مناطق مسکونی منطقه سیستان تهیه و به فرمت رستر تبدیل گردید. در نهایت، با روی هم قرار دادن لایه مناطق مسکونی و طبقات طوفان گرد و غبار در محیط GIS، مناطق مختلف بر اساس شدت تهدید مشخص گردید. نتایج نتایج طبقه بندی باند حرارتی سنجنده OLI نشان داد، این باند، به دلیل نشان دادن اختلاف دمای ایجاد شده در مناطقی دارای گرد و غبار بیشتر هستند، قادر می باشد نقشه شدت طوفان گرد و غبار را تهیه کند. طبقه بندی باند حرارتی نشان داد، در زمان وقوع طوفان گرد و غبار، سه تونل اصلی در منطقه سیستان وجود دارد که شدت گرد و غبار در آنها بیشتر است. شمالی ترین تونل، از شمال هامون پوزک، شروع شده و خاک برداشت شده از این ناحیه، روستاهای شمال شرقی منطقه سیستان، مانند قرقری و هیرمند و سایر روستاهای مجاور آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. تونل دیگر، از هامون صابری شروع شده و بخشی از شهر زابل را دربر می گیرد. تونل سوم که از شرق هامون صابری آغاز می گردد، روستاهای محدودی در نواحی جنوبی، را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در این بین برخی از روستاها هستند که به شکل معنا داری، غلظت گرد و غبار در آن نواحی کمتر می باشد. خلاصه نتایج این مطالعه، ضرورت استفاده از دده های نوین، مانند تصاویر ماهواره ای را در بررسی پدیده گرد و غبار و برنامه ریزی برای مناطق تحت تاثیر را نشان می دهد. همچنین، نتایج این تحقیق، نشان دهنده کیفیتهای متفاوت هوا در روزهای با طوفان گرد و غبار در قسمتهای مختلف دشت سیستان است که لزوم برنامه ریزی، برای مناطق با طوفانهای شدید تر را بیان می کند.

استفاده از فناور های نوین در پیش بینی مناطق با بیشترین تهدید طوفان های گرد و غبارر

وحید راهداری,وحید پورمردان,علیرضا نورافر,منصور شیبانی,اکرم زارع نژاد
اولین همایش ریزگرد با رویکرد سلامت محور ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

مقدمه و هدف تالاب هامون به عنوان بزرگترین منبع آب در شرق ایران، نقش مهمی در تعدیل آب و هوای دشت سیستان، بخصوص در فصل تابستان داشته است. رودخانه هیرمند از ناحیه شرق و رودخانه صابری از ناحیه شمال، تالابهای سه گانه هامون پوزک، صابری و هیرمند را آبگیری می کنند. در طی دو دهه گذشته به دلیل تغییرات اقلیمی و ایجاد سازه های متعدد آبی در مسیر رودخانه هیرمند، ورودی آب این رودخانه و همچنین رودخانه صابری به تالاب هامون، به شدت کاهش پیدا کرده و در سال 1397، تقریبا هیچ آبی از رودخانه هیرمند به دشت سیستان وارد نشده است. خشک شدن پهنه های آبی تالاب هامون، باعث شده است تا خاک سطحی در معرض بادهای شدید موسمی 120 روزه سیستان قرار بگیرد و به دلیل تخریب پوشش گیاهی این تالاب در دوره های متوالی خشکسالی، فرسایش بادی رخ داده و ذرات ریز خاک سطحی در اثر بادهای شدید منطقه، برداشت شده و ایجاد گرد و خاک نماید. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر کاهش ورودی آب رودخانه های هیرمند و صابری بر روی تالاب هامون و افزایش سطح برداشت ذرات خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای، می باشد. مواد و روش ها به این منظور، تصاویر ماهواره ای سنجنده OLI، مربوط به خرداد سال 1396 و 1397 تهیه شد. با حضور در منطقه، موقعیت نواحی آبدار، پوشش گیاهی و خاک های شور پف کرده با قابلیت فرسایش بادی، با استفاده از GPS ثبت گردید. با استفاده از نتایج مطالعات میدانی و به روش طبقه بندی ترکیبی، طبقه بندی و مساحت اراضی آبدار، پوشش گیاهی و خاک های شور، محاسبه شد. نتایج نتایج نشان داد، در خرداد سال 1396، 37860 هکتار از تالاب هانون دارای آب بوده اما در اثر قطع ورودی آب در سال 1397، تالاب در این دوره زمانی کاملا خشک بوده و پوشش گیاهی سطح زمین کاهش پیدا کرده است. بررسی آمار طوفانهای گرد و خاک در سال 1397 و مقایسه آن با آمار سال 1396، نشان می دهد، مقدار و شدت طوفانها در بهار و تابستان سال 1397 به مراتب شدید تر از طوفانهای سال 1396 بوده است به گونه ای که در سال 1396 تنها 3 روز طوفان با دید افقی کمتر از 1000 متر و تا مهر سال 1397، تعداد روزهای طوفانی 16 روز در ایستگاه هواشناسی فرودگاه زابل، ثبت شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر مستقیم خشک شدن تالاب هامون بر افزایش سطح برداشت خاک از سطح تالاب هامون و افزایش شدت طوفانهای گرد و غبار و تاثیرات منفی آن بر سلامت انسان و مسایل اقتصادی و اجتماعی می باشد.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:vrahdari@uoz.ac.ir