سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1389 ليسانس

  مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید

  دانشگاه زابل

 • 1392فوق ليسانس

  مهندسی مکانیک

  دانشگاه علم وصنعت ايران

مراتب علمی

 • مربي1393

  گروه آموزشی مکانیک

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Multi-objective optimization of electrochemical machining process

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 1-12, ISSN: Journal Paper

Abstract

Studying the Transient Thermal Contact Conductance Between the Exhaust Valve and Its Seat Using the

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2015 , Pages: 1-25, ISSN: Journal Paper

Abstract

Fatigue analysis for the first row of blades of a micro turbine under full loading cycle using transient modal analysis

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2015 , Pages: 145-156, ISSN: Journal Paper

Abstract

تحليل خستگي و خزش پره‏هاي رديف اول توربين ميكروتوربين TRI60

سعید شهرکی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : -، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

A kinetic model for pyrolysis of petroleum residue under nonisothermal conditions

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 880-883, ISSN: Journal Paper

Abstract

Studying the Transient Thermal Contact Conductance Between the Exhaust Valve and Its Seat Using the Inverse Method

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 1-25, ISSN: Journal Paper

Abstract

Experimental studies on optimized mechanical properties while dissimilar joining AA6061 and AA5010 in a friction stir welding process

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 1337-2352, ISSN: Journal Paper

Abstract

On dynamic behavior of premixed counter-flow flame propagation

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 86-90, ISSN: Journal Paper

Abstract

Circulating fluidized bed gasification of biomass for flexible end-use of syngas: a micro and nano scale study for production of bio-methanol

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 249-255, ISSN: Journal Paper

Abstract

A detailed study of oxy-fuel combustion of biomass in a circulating fluidized bed (CFB) combustor: Evaluation of catalytic performance of metal nanoparticles (Al, Ni) for combustion efficiency improvement

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 1139-1147, ISSN: Journal Paper

Abstract

Fluidized bed combustion of petroleum residue with in situ CO2 capture

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 1329-1332, ISSN: Journal Paper

Abstract

Producing of AA5083/ZrO2 Nanocomposite by Friction Stir Processing (FSP)

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 1546-1553, ISSN: Journal Paper

Abstract

Two-Zone Combustion Simulation Of A Spark Ignition Internal Combustion Engine

Saeid Shahraki
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 6295-6300, ISSN: Journal Paper

Abstract

تحلیل خستگی و خزش پره ‏های ردیف اول توربین میکروتوربین TRI60

سعید شهرکی
ايران ، مدل سازی در مهندسی ، سال : 2018 ، صفحات : 19-29، شاپا: 2008-4854 مقاله در مجله

چکیده

در توربین‌های پیشرفته امروزی، دمای پره‌های ردیف اول قسمت توربین که به آن قسمت داغ توربین گفته می¬شود، تا حدود 1000℃ افزایش می‌یابد. این پره‏¬ها باید مدت‏های طولانی کار کنند. از آنجایی که دلیل اصلی شکست قطعاتی که تحت دمای بالا و بارگذاری سیکلی کار می‏کنند پدیده خزش و خستگی می‏باشد، تخمین عمر دقیقی از این پره‌ها تحت اندرکنش خزش و خستگی ازلحاظ تئوری و عملی خیلی مهم است. مدل‌های متعددی جهت تخمین عمر قطعات دمابالا تحت اندرکنش خزش و خستگی وجود دارد. در این پروژه خزش و خستگی پره ردیف اول توربین موتور توربوفن مدل tri60 مورد بررسی قرارگرفته است. جهت برآورد عمر خستگی و خزش توربین موتور ابتدا تحلیل انتقال حرارت پره و تنش حرارتی آن با نرم‌افزار Abaqus انجام‌شد، سپس با استفاده از الگوریتم‌ اسمیت-واتسون-تاپر در نرم‏افزار fe-safe برای بارگذاری‏های مختلف به تخمین عمر پره پرداخته شده است. از جمله این تحلیل‏ها، تحلیل خستگی بر اساس آنالیر مودال گذرا جهت بدست آوردن فرکانس‏های طبیعی مخرب می‏باشد. در نهایت با استفاده از روابط گودمن اصلاح شده، مارو و پارامتر لارسون میلر به ترتیب به اعتبارسنجی خستگی و خزشی پره پرداخته شده است.

Analyzing formability of aluminum 6061 friction stir welded blank through incremental forming process

Hossein Abdollahi,Saeid Shahraki,seyedeh mohadeseh miri
USA , Proc IMechE Part E: J Process Mechanical Engineering , Year : 2018 , Pages: 1-13, ISSN:0954-4089 Journal Paper

Abstract

In the present study, an attempt was made to analyze formability of aluminum 6061 fiction stir welded blank through incremental forming process. Firstly, series of experiments were carried out to find which joining direction causes higher formability. For this purpose, joints with three different directions (i.e., rolling direction, transverse direction, and diagonal direction) were prepared and formability, that is, formed bowl height until failure was compared. After finding the best direction, effect of welding process parameters, that is, rotational speed, plunge depth, and travel speed on formability was analyzed. Thereafter, effect of incremental forming parameters on thickness distribution was identified. From the results, it was found that joints with diagonal direction cause the higher value of bowl height. It was also resulted that the forming efficiency at optimum welding condition is 73% of parent metal. Furthermore, it was found that along the transverse direction tear and minimum thickness occurs in advancing side.

A review on the effects of different parameters on contact heat transfer

Hossein Abdollahi,Saeid Shahraki
Germany , Thermophysics and Aeromechanics , Year : 2017 , Pages: 499-512, ISSN:0869-8643 Journal Paper

Abstract

In this paper, a complete literature review for thermal contact between fixed and periodic contacting surfaces and also thermal contact between exhaust valve and its seat in internal combustion engines is presented. Furthermore, the effects of some parameters such as contact pressure, contact frequency, the contacting surfaces topography and roughness, curvature radius of surfaces, loading–unloading cycles, gas gap conductance and properties, interface interstitial material properties, surfaces coatings and surfaces temperature on thermal contact conductance are investigated according to the papers presented in this field. The reviewed papers and studies included theoretical/ analytical/experimental and numerical studies on thermal contact conductance. In studying the thermal contact between exhaust valve and its seat, most of the experimental studies include two axial rods as the exhaust valve, and seat and the one ends of both rods are considered at constant and different temperatures. In the experimental methods, the temperatures of multi-points on rods are measured in different conditions, and thermal contact conductance is estimated using them.

مطالعه خواص مكانيكي و ميكروساختاري مس خالص تجاري پس از تغيير شكل شديد سرد بوسيله فرآيند ECSEE

سعید شهرکی
the fourth International Engineering Materials and Metallurgy Conference and Exhibition (iMat2015) ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي تاثير عوامل مختلف بر سختي و درصد فازهاي حاصل از عمليات حرارتي فولاد 1030 با استفاده از نرم افزار AC3

سعید شهرکی
the international conference in new research of industry and mechanical engineering ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:saeid.shahraki@uoz.ac.ir