سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده دکتراي حرفه اي

  دامپزشکی

  دانشگاه باهنركرمان

 • 1392دکتری تخصصی

  باکتری شناسی

  دانشگاه تهران

مراتب علمی

 • استاديار1392

  گروه‌پاتو بیولوژی‌

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

سلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیات

سعید سالاری,مهدی جهان تیغ,
ناشر: انتشارات نوربخش | تاریخ چاپ: 2019 | شابک:978-600-7309-52-0کتاب

چکیده

خون را می‌توان یک بافت در نظر گرفت که سلول‌ها و نیز ماتریس مخصوص به خود را دارد. درواقع خون را می‌توان بزرگ‌ترین بافت بدن نامید. خون یکی از بافت‌هایی است که در آن مبادلات و انواعی از واکنش‌های متقابل سلولی به نرخ بسیار بالا و با اهمیت بالاتر را می‌دهد. همان‌گونه که خون در حیات به صاحب آن جان می‌دهد، قادر است با رشد موجودات مضر درون خود باعث مرگ صاحب خود شود. در کتاب حاضر سعی شده دریچه‌ای به دنیای پر از رمز و راز خون باز شود. کتاب حاضر در مورد خون‌شناسی حیوانات حیات وحش به رشته تحریر درآمده است.

Frequency of iss and irp2 genes by PCR method in Escherichia coli isolated from poultry with colibacillosis in comparison with healthy chicken in poultry farms of Zabol, South East of Iran

,,Saeed Salari,
Poland , Polish Journal of Veterinary Sciences , Year : 2017 , Pages: 363-367, ISSN:2300-2557 Journal Paper

Abstract

There is no special trait for differentiation of Avian Pathogenic Escherichia coli from Avian Fecal Escherichia coli. This investigation is aimed, as a case control study, to evaluate and compare the frequency of iss and irp2 in 43 AFEC strains and also 40 and 56 E. coli strains isolated from the liver and kidney of chickens with colibacillosis, respectively, farmed in Zabol, as a border region of Iran, by PCR. 86.9% and 37.2% of isolates collected from chickens with colibacillosis and feces samples obtained from healthy chickens were positive for iss gene, respectively (P<0.05). On average, 59.3% of E. coli strains isolated from colibacillosis have irp2 gene while 27.9% of isolates from the feces of healthy birds were positive (P<0.05). 52.15% of isolates from colibacillosis and 19.62% of isolates from healthy chicken feces were positive for both genes, with statistical significant difference (p<0.05). This marked difference in the distribution of iss and irp2 genes makes these two genes good markers to differentiate AFEC and APEC strains especially in Sistan region to improve colibacillosis control measurements.

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع برخی از ژ نهای بتالاکتاماز وسیع الطیف در اشریشیا کلی جداسازی شده از بوقلمون

محمد جهانتیغ,محمد جهانتیغ,سعید سالاری
ايران ، فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی ، سال : 2019 ، صفحات : 1-8، شاپا: 2423-5407 مقاله در مجله

چکیده

تولید آنزیم¬های بتالاکتاماز در باکتری¬ها به¬ویژه در اشریشیا کلی که به¬عنوان یک پاتوژن فرصت¬طلب محسوب می¬شود، باعث ایجاد مشکلات زیادی در درمان بیماری¬ها گردیده¬است. این آنزیم¬ها باعث ایجاد مقاومت به پنی¬سیلین و تعداد زیادی از سفالوسپورین¬ها می¬شوند. در این تحقیق میزان مقاومت¬های آنتی¬بیوتیکی و شیوع ژن¬های balCTX-M و blaTEM در اشریشیا¬ کلی جداسازی شده از بوقلمون مورد بررسی قرار گرفت. بدین¬منظور 60 نمونه اشریشیا کلی از طریق تهیه سواب کلواکی از بوقلمون¬هایی که بطور تصادفی انتخاب شده بودند جداسازی گردید. به¬منظور بررسی مقاومت¬های آنتی¬بیوتیکی از روش دیسک دیفیوژن بر روی آگار مولرهینتون با نه دیسک آنتی¬بیوتیکی شامل: جنتامایسین، تتراسیکلین، کلستین، کوتریموکسازول، نورفلوکساین، سفروکسیم، آمپی¬سیلین، نئومایسین و آموکسی¬سیلین استفاده گردید. ژنوم باکتری¬ها به روش جوشانیدن استخراج گردید و برای بررسی حضور ژن¬های blaCTX-M و blaTEM از واکنش زنجیره¬ای پلی¬مراز (PCR) استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که بیشترین مقاومت آنتی¬بیوتیکی برعلیه آمپی¬سیلین (100٪) و کمترین مقاومت آنتی¬بیوتیکی برعلیه جنتامایسین و نورفلوکساسین (5٪) وجود دارد. میزان شیوع ژن¬های blaCTX-M و blaTEM در بین جدایه¬های اشریشیا کلی به¬ترتیب 3/23٪ و 6/16٪ تشخیص داده شد. براساس نتایج این تحقیق مقاومت¬های آنتی¬بیوتیکی و ژن¬های بتالاکتامازهای وسیع¬الطیف (ESBLs) در بین اشریشیا کلی های جداسازی شده از بوقلمون به¬مقدار زیادی وجود دارد. بنابراین، حیواناتی مانند بوقلمون که به¬عنوان غذا برای انسان استفاده می¬شوند، می¬توانند مخزن باکتری¬های دارای مقاومت آنتی¬بیوتیکی باشند و در انتقال ژنهای مقاومت مانند ESBLs از طیور به انسان نقش داشته باشند.

بررسی حضور و مقایسه فراوانی iss و bor به عنوان دو ژن موثر در مقاومت سرمی در اشریشیا کلی جداشده از شترمرغ های به ظاهر سالم با اشریشیا کلی جدا شده از طیور مبتلا به کلی باسیلوز

سعید سالاری,افسانه حسینی,احمد راشکی,محمد جهانتیغ
ايران ، تحقیقات دامپزشکی ، سال : 2019 ، صفحات : 143-152، شاپا: 2008-2525 مقاله در مجله

چکیده

زمینه مطالعه: مکانیسم پاتوژنز و نقش فاکتورهای حدت اشریشیاکلی بیماریزای طیور هنوز مبهم است. همان‌طور که صنعت تکثیر و پرورش شتر‌مرغ رو به رشد است، ارتباط بین شترمرغ و طیور اهلی نیز احتمالاًً رو به افزایش می‌باشد. گزارشاتی وجود دارد مفید بودن مطالعه همزمان دو ژن حدت iss و bor به علت شباهت ساختمانی و عملکردی آن‌ها را در اشریشیاکلی نشان داده است. هدف: بررسی حضور و مقایسه فراوانی دو ژن مؤثر در مقاومت سرمی در اشریشیا‌کلی جدا‌شده از شترمرغ‌های به‌ظاهر سالم با اشریشیا‌کلی جدا‌شده از مدفوع طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز. روش کار: مطالعه مقطعی-توصیفی است. حضور ژن‌های iss و bor توسط PCR در اشریشیا‌کلی جدا شده از نمونه مدفوع شتر‌مرغ‌های به‌ظاهر سالم و مدفوع طیور مبتلا به کلی باسیلوز بررسی و مقایسه شد. نتـایـج: فراوانی ژن iss در اشریشیا‌کلی جدا‌شده از مدفوع شتر‌مرغ‌های به ظاهر سالم (50درصد)، بدون تفاوت معنی‌دار، کمتر از طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز (4/64درصد) بود (0.05>P). فراوانی ژن bor، بدون تفاوت معنی‌دار، در اشریشیاکلی جدا‌شده از مدفوع شتر‌مرغ‌های به ظاهر سالم (8/31درصد) بیشتر از طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز (6/15درصد) مشاهده گردید (0.05>P). فراوانی جدایه‌های اشریشیاکلی حاوی هر دو ژن در مدفوع شتر‌مرغ و طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز، بدون تفاوت معنی‌دار، به ترتیب 2/18درصد و 1/11درصد حاصل شد (0.05>P). نتیجـه‌گیـری نهایی: توزیع آماری دو ژن iss و bor در مدفوع شترمرغ‌های به‌ظاهر سالم و طیور مبتلا به کلی-باسیلوز یکسان بوده و با توجه به سالم بودن شترمرغ‌های مورد مطالعه، احتمالاًً مکانیزم‌های بیماریزایی باکتری در شترمرغ با طیور متفاوت و این جدایه‌ها، عواملی، غیر از ژن‌های مورد مطالعه در تحقیق حاضر را برای ایجاد بیماری در شترمرغ به کار می‌گیرند که این مطلب نیاز به بررسی ژن‌های حدت بیشتری در این جدایه‌ها دارد. به‌علاوه، می‌توان مدفوع شتر‌مرغ را به عنوان منبعی برای جابجایی ژن iss و bor بین طیور در نظر گرفت.

Coagulase Gene Polymorphism of Staphylococcus Aureus Isolates Collected From Human Clinical Samples in Southeastern Iran

Saeed Salari,mousa sheikh,Mohammad Moradi,Zahra Rashki Ghalehnoo
IRAN , Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection , Year : 2018 , Pages: 41-45, ISSN:2383-0298 Journal Paper

Abstract

Background: Staphylococcus aureus is one of the most important pathogens in the development of hospital infections. The production of coagulase is directly related to the pathogenicity of S. aureus. The present study was conducted in order to investigate the polymorphism of the coagulase gene (coa) as a coagulase-encoding gene. Methods: 120 clinical samples were collected from patients admitted to Imam Khomeini and Amiralmomenin hospitals in Zabol, southeastern Iran, during 2014 and screened for the presence of S. aureus. Genetic diversity was determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR–RFLP) of coa gene and digested by AluI enzyme. Results: Out of 120 clinical samples, 56 isolates were diagnosed as S. aureus and all of these isolates were positive for the 3′ end of the coa gene by PCR. All isolates produced a single band on coa PCR, with molecular sizes ranging from 600 to 850 bp, with the highest frequency of 700 bp (39%). RFLP analysis of coa gene using AluI revealed P1-P4 band patterns with the highest frequency of P1. Conclusions: The results of this study showed that P1 pattern was the most frequent pattern and lowest frequency was observed in P4 pattern. The results of this study suggest that the RFLP of coa gene can be used as a fairly suitable method for determining the genetic differences between S. aureus isolates.

Assessment of the Escherichia coli pollution in drinking water and water sources in Sistan, Iran

مجید علیپور,,Saeed Salari
English , journal of water reuse and desalination , Year : 2018 , Pages: 386-392, ISSN:2220-1319 Journal Paper

Abstract

Water should be free of dangerous agents and able to provide the nutritional needs of humans and animals. Adequate and reliable water supply is essential for healthy animal production. This study was carried out in Sistan region, Sistan and Baluchistan State, Iran, to evaluate the pollution rate of drinking water and water sources with fecal Escherichia coli via the most probable number (MPN) method. A total number of 100 water samples were collected and divided to drinking and nonpotable water groups. The non-potable water was categorized according to flow type, irrigation usage, type of accessibility and geographic location. Mean number of MPN of fecal E. coli in nonpotable and drinkable water were detected, 6.1 × 102 and 2.4 coliforms per 100 mL, respectively (p <0.05). Running water was more contaminated than still and pipe water in the study area (p <0.05). Significantly, the MPN of fecal coliforms, in non-potable water, collected from the east was higher than the west part of the study area (p <0.05). Among potable water, in the study area, the west part was remarkably more polluted with fecal E. coli than the east part of the study area (p<0.05). Results indicated the applicability of water for animal consumption and an alarming signal for human consumption and public health.

PREVALENCE OF Salmonella spp. IN WATER SOURCES OF SISTAN: A DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY

مجید علیپور,,Saeed Salari
India , Journal of experimental Biology and Agricultural Sciences , Year : 2016 , Pages: 0-0, ISSN:2320-8694 Journal Paper

Abstract

This study was aimed to survey the prevalence of Salmonella spp. in water sources of Sistan and Baluchistan Province, Iran. Total 100 samples were collected from different sites and divided on the basis of potability, geographic location, accessibility, consumption and water flow types. Protocols issued by Institute of Standards and Industrial Research of Iran were used to detect Salmonella spp. Results of study revealed that 74.6% water sources shows the presence of Salmonella spp. Among studied sources, only one sample of potable water was contaminated with Salmonella spp. The highest contamination was reported from still water and it was significantly different that the pipe water (p<0.05). The highest contamination among non-potable water was reported from Jazinak compared to other regions. Further, it was reported that non-potable water is mostly used for non-agricultural consumption and it was found to be more polluted than water used for irrigation (p<0.05). The highest contamination with Salmonella was reported in ponds water (p<0.05). Non-potable water collected from east region of Sistan was reported more polluted than the west region. Contamination of non-potable water resources in the study area was high. Potable water, totally, indicates the proper function of the Salmonella treatment plan of water refinery of Sistan. Non-potable water of study area is polluted. Identification of Salmonella serotype and antibiotic susceptibility testing serve as indicators to define the accurate level of contamination.

the effect of complement system of khazak and broiler serum against avian pathogenic Escherichia coli: an invitro experimental study

Saeed Salari,,حسینعلی خزاعی,Mehdi Jahantigh
نوزدهمین کنگره میکروب شناسی ایران , Year : 2018 Conferance Paper

Abstract

Background and Aim:The pathogenesis of avian pathogenic Escherichia coli (APEC) is different from mammalian E. coli, since in mammals, intestinal form is more prevalent, while the extraintestinal form occurs more in avian. It is logical to consider that two distinct species of poultry, broiler and Khazak, may be act in different manner against APEC. To increase the knowledge about serum resistance mechanism against APEC, the present investigation is aimed to discriminate between the act of complement system of Khazak and broiler, as native-backyard chicken of Sistan and industrial poultry, respectively.Methods:Serum was collected, aseptically, from Khazak and broiler chicken. The active and inactive (56 ‘C-30 min) serum complement of birds was dispensed, individually, into flat-bottomed 96-well microtiter plate, triplicates, and then, 104 CFU of APEC was inoculated. The growth was screened every 30 min for 6 hr, at 37’C. The statistical differences of slope value of growth curve was considered at p<0.05.Results:Statistical significance difference was observed for inhibitory effect of chicken serum complement in comparison with khazak against APEC (p<0.05).Conclusion:Findings demonstrated that the serum complement of khazak are more inefficient than broiler to APEC and the bacterium may be affect internal organ more easier, and in total, the pathogenesis is different between these two distinct species. Therefore, strategies for treatment and control of colibacillosis in khazak may be differed from broiler, regarding serum complement.

COMPARISON OF CLASSICAL AND ALTERNATIVE PATHWAYS OF SERUM COMPLEMENT OF KHAZAK AGAINST AVIAN PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI

Saeed Salari,,حسینعلی خزاعی,Mehdi Jahantigh
نوزدهمین کنگره میکروب شناسی ایران , Year : 2018 Conferance Paper

Abstract

Background and Aim:Khazak chicken, as backyard and native poultry, is distributed in Sistan, border of Iran. There has been no investigation about the mechanism of serum of Khazak against Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC).The present study was aimed to differentiate the potency of classical and alternative pathways of serum complement of Khazak against APEC.Methods:Serum was collected, aseptically, from Khazak chickens. Based on pervious references, respectively, EGTA/MgCl2, and 50’ C for 20 min was applied to inactive the classical and alternative pathways of serum complement. Into flat-bottomed 96-well microtiter plates, 104 CFU of APEC was mixed with inactivated alternative or classical pathway of Khazak complement serum, individually, with same volume. The controls were considered. The growth was screened every 30 min for 6 hr, triplicates, at 37’C. The statistical differences of slope value of growth curve was considered at p<0.05.Results:As an interesting finding, there was no statistical significance difference between inhibitory effect of alternative and classical pathways of complement system of Khazak serum against growth rate tested bacterium (p> 0.05).Conclusion:As a first report from Iran, about complement system of a native backyard chicken, the knowledge about APEC serum resistance was increased and it could play as a preliminary study to conduct vast investigation, regarding immune system of Khazak, as a potent poultry for investment. The findings could be explained by species-specific or other complement factors found in khazak immune system.

Application of RNA interference and bioinformatics tools for Hepatitis B treatment

Saeed Salari,,,
هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران , Year : 2019 Conferance Paper

Abstract

RNA Interference (RNAi) is a specific process in which microRNA molecules inhibit gene expression in post-transcriptional stage [4]. Viral hepatitis B infection is considered as one of the most important viral diseases and complete elimination of virus from the body is difficult [1]. The outcome of Clinical trial investigations of drugs against hepatitis B virus did not result in same as in-vitro experiments and also side effects and resistance of such drugs should be considered [2,3]. Therefore, proposing a new therapeutic method seems worthwhile.RNAi can be applied as a potential approach against Mobile Genetic Elements like transposons and also many viral diseases like hepatitis and AIDS. The aim of the present study is to describe RNAi mechanism and therapeutic aspects of hepatitis B treatment. We also recommend some bioinformatics tools for prediction of miRNA interactions.

فراوانی باکتری اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس در فلافل های عرضه شده در سیستان

سعید سالاری,مینا بلوچی,داریوش سعادتی,محمد رهنما,مجید علیپوراسگندانی
اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

0

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:saeedsalari@uoz.ac.ir