سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده دکتراي حرفه اي

  دامپزشکی

  دانشگاه تهران

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  دامپزشکی

  دانشگاه تهران

مراتب علمی

 • استاديار1391

  غیره

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی (گاو، گوسفند، بز، اسب)

داریوش سعادتی,حسن ایزانلو,سبحان بروشان,ویدا معزی,فاطمه شهرکی
ناشر: سخنوران | تاریخ چاپ: 2018 | شابک:978-600-455-982-9کتاب

چکیده

اپیدمیولوژی بیماری های گاو، گوسفند، بز و اسب با تاکید بر وضعیت آن بیماری ها در ایران گردآوری و تدوین شده است.

Epidemiology and Molecular Prevalence of Toxoplasma gondii in Cattle Slaughtered in Zahedan and Zabol Districts, South East of Iran

Dariush Saadati,,,مجید علیپور
IRAN , Iranian Journal of Parasitology , Year : 2018 , Pages: 114-119, ISSN:1735-7020 Journal Paper

Abstract

Background: Toxoplasma gondii is an obligate, intracellular parasite which caus-es the toxoplasmosis in humans and warm-blooded animals. Red meat is an important source for transmission of the infection to humans. This study aimed to determine the prevalence of Toxoplasma among imported and indig-enous cattle in the Sistan region. Methods: One hundred samples from slaughtered cattle were collected from two abattoirs of Zabol and Zahedan, South East of Iran in 2015. Each sam-ple was a mixture of three muscle, including tongue, cardiac, and triceps. Ad-ditional data of each cattle, including sex, breed, age, indigenous or imported, location of slaughter, management practices, and feeding system were ob-tained through observations and interviews. Infection by T. gondii was deter-mined by PCR method. Results: The prevalence of Toxoplasma in indigenous cattle was 6% and in imported cattle was 26%, and this difference was statistically significant (P=0.006). Moreover, the prevalence of Toxoplasma was statistically associated with management practices (P=0.01) and feeding system (P=0.001). However, relationship between the prevalence of Toxoplasma with age, breed, sex, and location of slaughter was not statistically significant. Conclusion: Since the prevalence of Toxoplasma among imported cattle is higher than indigenous cattle, so strict supervision for importing livestock from neighboring countries is necessary.

Evaluation of antimicrobial effect of iranian sumac on Bacillus cereus in a commercial barley soup

,مجید علیپور,Dariush Saadati
Slovenia , Slovenian Veterinary Research , Year : 2017 , Pages: 65-69, ISSN:1580-4003 Journal Paper

Abstract

Abstract: The antimicrobial effect of different concentrations of water extract of sumac (Rhus coriaria L.) was studied on the growth of Bacillus cereus (ATCC 11778) by using sterilized samples and in a single incubation temperature (30؛ C) during 6 days. After obtaining and powdering sumac, its water extract was prepared. After inoculation of bacteria and adding different concentrations of water extract, the antimicrobial effect of sumac was studied on Bacillus cereus at several concentrations. The results showed that concentrations of 0.3%, 0.5%, 1% and 2.5% had an inhibition effect on Bacillus cereus, and only concentration of 0.1% could not inhibit the growth of Bacillus cereus. According to the finding of this research, water extract of sumac (Rhus coriaria L.) has a retention effect against Bacillus cereus in soup and can be considered as a natural preservative in some food.

Molecular detection of Brucella melitensis, Coxiella burnetii and Salmonella abortusovis in aborted fetuses of Baluchi sheep in Sistan region, south-eastern Iran,

**هادی مهدوی روشن,Dariush Saadati,
IRAN , Iranian Journal of Veterinary Research , Year : 2018 , Pages: 128-132, ISSN:1728-1997 Journal Paper

Abstract

Abortion in sheep and goats causes enormous economic losses. This study revealed the epidemiology of abortion caused by Brucella melitensis, Coxiella burnetii and Salmonella abortusovis in Baluchi sheep in Sistan region. In the autumn of 2015 and winter of 2016, a total of 78 aborted sheep fetuses were collected from all over the Sistan region. Risk factors, including location of livestock, history of abortion, gender of fetus, age of fetus, age of ewe and parity were obtained using a questionnaire. The results showed that 27 fetuses (35%) were infected with these organisms. Infection with B. melitensis, C. burnetii and S. abortusovis were identified respectively in 15 (19.2%), 13 (16.6%) and 1 (1.3%) fetus. Logistic regression analysis showed that infection with B. melitensis in male fetuses is higher than females (OR=3.73, P=0.040), also infection with C. burnetii in ≤2 years’ ewes (OR=0.047, P=0.009) and 2-5 years’ ewes (OR=0.197, p=0.069) is lower than ≥5 years’ ewes.

مطالعه اثرات ویتامین E و سلنیوم بر سمیت آرسنیک و نقش آن ها در جوجه درآوری

داریوش سعادتی,زهرا عابدی زاده نوقابی,محمد جهانتیغ,احمد عزیزی مقدم
ايران ، علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 23-30، شاپا: 2423-3633 مقاله در مجله

چکیده

آرسنیک جزء عناصر سمی است که به‌طور طبیعی و نیز صنعتی در محیط وجود دارد و امکان انتقال آن، از طریق آب و غذا به طیور محتمل است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر آرسنیک روی جوجه‌درآوری و نیز احتمال خنثی‌سازی تأثیر آن به‌وسیله افزودن ویتامین E و سلنیوم انجام شد. بدین منظور تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار تهیه و در دستگاه جوجه‌کشی قرار گرفت. در روز هفتم انکوباسیون 192 تخم‌مرغ دارای جنین زنده به چهار گروه مساوی تقسیم و مقدار یک‌دهم میلی‌لیتر از مواد مورد نظر داخل کیسه هوایی تزریق شد. به گروه اول (گروه شاهد) آب مقطر، به گروه دوم محلول اکسید‌ آرسنیک ، به گروه سوم محلول ویتامین E و سلنیوم و به گروه چهارم محلول ویتامین E، سلنیوم و اکسید ‌آرسنیک تزریق شد. پس از تزریق، تخم‌مرغ‌ها مجدداً به دستگاه جوجه‌کشی منتقل شدند. میزان جوجه‌درآوری و وزن جوجه‌ها در گروه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. میزان جوجه‌درآوری در گروه 1، گروه 2 ، گروه 3 و گروه 4 به ترتیب برابر 92%، 67%، 98% و 83% بود. آزمون آماری نشان داد که میزان جوجه‌درآوری در گروه‌های مختلف آزمایش تفاوت معنی‌داری دارد. مشخص گردید که تزریق آرسنیک به طور معنی‌داری میزان جوجه‌درآوری را کاهش داده است و تزریق ویتامین E و سلنیوم میزان جوجه درآوری را به‌طور معنی‌داری افزایش داده است؛ همچنین میانگین وزن جوجه‌های یک روزه در گروه‌های مختلف تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر داشت.

بررسی تأثیر عصاره برگ گیاه کارلا بر میزان گلوکز، لیپید و مالون دی آلدئید سرم در موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

داریوش سعادتی,محمدرضا حاجی نژاد,محمود صالحی مقدم,شقایق حاجیان,الهام واعظی,عباس جمشیدیان قلعه شاهی
ايران ، فصلنامه پرستاری دیابت دانشکده پرستاری و مامایی زابل ، سال : 2015 ، صفحات : 8-19، شاپا: 2345-5020 مقاله در مجله

چکیده

مقدمه و هدف: موموردیکا کارانتیا(کارلا ) از دیرباز در طب سنتی هند و پاکستان برای کاهش اثرات ناشی از بیماریهای متابولیک کاربرد داشته است. به منظور اثبات این تأثیر این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برگ کارلا بر میزان گلوکز سرم و سطح مالون دی آلدئید سرم در موش­های دیابتی شده با استرپتوزوسین مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش­ها: در این نوع مطالعه 40 رت صحرایی نر به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه کنترل، غذای عادی دریافت کردند. سه گروه دیگر با استرپتوزوسین دیابتی شدند. یک هفته پس از دیابتی شدن، گروه اول و دوم با غذای عادی پلیت شده تغذیه شدند . گروه سوم و چهارم عصاره برگ گیاه کارلا به ترتیب با دوز 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت شش هفته بصورت گاواژ دریافت کردند. پس از پایان زمان آزمایش، از قلب رت­ها خونگیری شد و سطح گلوکز سرم ،لیپوپروتئین و میزان مالون دی آلدئید سرم ( MDA ) اندازه­گیری و به کمک آزمون­های آماری ( ANOVA ) و توکی با هم مقایسه شدند. یافته­ها : در هفته ششم میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی و گروه های دیابتی تحت تیمار بطور معنی­داری بیشتر از نتایج هفته پیشین بود. و تیمار با عصاره کارلا در گروههای دیابتی سبب کاهش معنی­دار گلوکز سرم ( P<0.05 ) در مقایسه با گروه دیابتی شد. تجویز دوز های مختلف عصاره کارلا ، بطور معنی­داری سطح مالون دی آلدئید را نسبت به گروه دیابتی بدون درمان کاهش داد. در مورد HDL نیز تیمار موش­های دیابتی افزایش معنی­داری را در مقایسه با گروه دیابتی ایجاد کرد( P<0.05 ) اما بر سایر چربی­ها تأثیر معنی­داری نداشت. بحث و نتیجه ­گیری: درمان موش­های دیابتی با عصاره برگ گیاه کارلا در درمان دیابت در رت­ها سودمند است. این اثرات می­تواند احتمالاً مربوط به فلاونوئید ها و ترکیبات آنتی اکسیدان این گیاه باشد.

مطالعه مقایسه ای منحنی رشد فیبروبلاست های جدا شده از پوست نواحی اندام حرکتی و گردن اسب.

داریوش سعادتی,محمد رضا آقچه لو,سید مهدی قمصری,محمد مهدی دهقان
ايران ، تحقیقات دامپزشکی ، سال : 2016 ، صفحات : 403-410، شاپا: 2008-2525 مقاله در مجله

چکیده

زمینه مطالعه: فیبروبلاست‌ها یکی از سلول‌های مهم در التیام زخم‌ها هستند. این سلول‌ها بستر مناسب را جهت مهاجرت کراتینوسیت‌ها و انقباض زخم ایجاد می‌کنند. التیام زخم در ناحیه پایین اندام حرکتی اسب با تأخیر می‌باشد که یکی از دلایل آنرا رشد و تکثیر زیاد فیبروبلاست‌ها می‌دانند که منجر به ایجاد بافت جوانه‌ای اضافی در زخم‌های این ناحیه می‌شوند. هدف: این مطالعه به منظور مقایسه منحنی رشد و تکثیر فیبروبلاست‌های جدا شده از پوست نواحی اندام حرکتی و گردن اسب صورت پذیرفت. روش کار: تعداد 5 رأس اسب با یافته‌های طبیعی آزمایشگاهی و بالینی انتخاب شدند. دو نمونه تمام ضخامت پوست به روش استریل از ناحیه جانبی گردن و دیگری از قسمت جانبی اندام حرکتی (ناحیه متاکارپ) در هر اسب برداشت شد، سپس نمونه‌ها با PBS شسته شده و با قیچی ریز شده و در داخل فلاسک 25 کشت سلولی برده شدند. بعد از چسبیدن نمونه‌ها به فلاسک،cc‌5 محیط کشت اضافه شد. بعد خروج تعداد کافی سلول‌ها از بافت‌های چسبیده به کف فلاسک سلول‌ها پاساژ داده شدند و بعد از رشد وتکثیر کافی سلول‌ها مجددا پاساژ داده شده و به میزان 10هزار سلول در هر گوده یک پلیت 24 تایی برده شدند. بعد از 48 ساعت تا 8 روز، روزانه سه گوده تریپسینه شده و تعداد سلول‌های هر گوده شمارش و درصد قابلیت زیستی سلول‌ها تعیین شد و به این صورت تعداد سلول‌های زنده به دست آمد. نتایج: منحنی رشد فیبروبلاست‌های جدا شده از نواحی اندام حرکتی و گردن کشیده شده و مقایسه آماری بین سلول‌ها صورت پذیرفت که تفاوت معنی‌داری در تعداد سلول‌های زنده مشاهده نگردید، ولی تفاوت در قابلیت زیستی این سلول‌ها معنی‌دار است. میانگین زمان دوبرابر شدن جمعیت سلولی در ناحیه گردن 73/31 ساعت و در ناحیه اندام حرکتی 4/26 ساعت است که البته از نظر آماری این تفاوت معنی‌دار نبوده است. نتیجه گیری نهایی: به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت در درصد قابلیت زیستی، مرگ برنامه‌ریزی شده در فیبروبلاست‌های ناحیه گردن منظم تر از ناحیه اندام حرکتی است.

بررسی میزان آلودگی سالمونلایی در بستنی های سنتی شهرستان زابل

داریوش سعادتی,فاطمه خمر,مجید علیپوراسگندانی
ايران ، میکروب شناسی پزشکی ایران ، سال : 2016 ، صفحات : 83-89، شاپا: 1735-8612 مقاله در مجله

چکیده

مینه و اهداف: بستنی به دلیل ارزش غذایی بالا و طعم مطلوب متقاضیان متعددی دارد. هم‌چنین نظر به داشتن pH خنثی و مواد مغذی فراوان، محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. حضور تخم‌مرغ و شیر در بستنی، احتمال حضور میکروارگانیسم‌های پاتوژن مثل سالمونلا را افزایش می‌دهد. آلودگی این فرآورده، باعث مسمومیت‌ها و عفونت‌های غذایی می­شود .هدف این مطالعه تعیین میزان آلودگی سالمونلایی بستنی‌های سنتی شهرستان زابل به سالمونلا بود. مواد و روش کار: این مطالعه در سال1394 به صورت توصیفی- مقطعی انجام گردید، تعداد 90 نمونه بستنی سنتی به طور تصادفی از کلیه مراکز تولید و فروش بستنی زابل جمع‌آوری و سپس در شرایط استریل به آزمایشگاه مواد غذایی منتقل شد و آزمون‌های میکروبی روی نمونه‌ها انجام گرفت. یافته‌ها و بحث: در این مطالعه از 90 نمونه بستنی جمع‌آوری‌شده 62 نمونه (68/8 درصد) ازنظر سالمونلا مثبت بود. آلودگی به سالمونلا در بستنی‌های شهر زابل شایع است، منبع اصلی آلودگی میکروبی در مراکز تهیه و توزیع بستنی سنتی، استفاده از شیرهای غیر پاستوریزه، عدم رعایت بهداشت شامل بهداشت فردی و عدم شستشو صحیح ظروف است. بنابراین نظارت بهداشتی دقیق بر مراکز تهیه و توزیع بستنی در زابل الزامی می‌باشد.

Molecular epidemiology of Campylobacter Fetus in aborted fetuses of Baluchi sheep in Sistan region

Dariush Saadati,,,مهدی حسن پور
IRAN , Iranian Journal of Veterinary Science and Technology , Year : 2018 , Pages: 47-52, ISSN:2008-465X Journal Paper

Abstract

Campylobacter is one of the main bacterial causes of ewe abortion throughout the world. Campylobacter infections are now considered as zoonoses. The objective of this study was an investigation of Campylobacter fetus prevalence among aborted ovine fetuses in the Sistan region (north of Sistan and Baluchestan province). In the present study, spleen and abomasum content samples were obtained from 78 aborted lambs of Baluchi sheep. The samples were examined for campylobacter contamination using PCR method. The overall prevalence of campylobacter infection was 7.7%. The prevalence of infection in fetuses aged three months and under were significantly higher than that in fetuses older than three months. The result of this study showed that C. fetus should be considered as one of the infectious causes of abortion among sheep flocks in Sistan region.

Evaluating the antimicrobial activity of nisin on the inhibition of Staphylococcus aureus bacteria in silver carp mince

مجید علیپور,,,Dariush Saadati
USA , International Journal of Scientific and Engineering Research , Year : 2016 , Pages: 1728-1734, ISSN:2229-5518 Journal Paper

Abstract

Staphylococcus aureus is a pathogen in food products that poses a great danger for the human food industry. This study was performed for evaluating the effect of the antimicrobial activity of nisin on the inhibition of Staphylococcus aureus bacteria inoculated in silver carp mince. The effect of different concentrations of nisin at 0, 2.5, 3.5 and 5micrograms per gram on the growth behavior of the said bacterium was examined at 4°C for 21 days. The results showed that the growth of the bacteria at different concentrations of nisin in silver carp mince was inhibited and possessed significant statistical differences compared to the control treatment. Based on the findings of this research it can be said that nisin has strong bactericidal properties and is introduced as a natural food preservative instead of its chemical and industrial variations.

Epidemiology and Molecular Prevalence of Toxoplasma gondii in Cattle Slaughtered in Zahedan and Zabol Districts, South East of Iran

مجید علیپور,,Dariush Saadati,
IRAN , Iranian Journal of Parasitology , Year : 2018 , Pages: 114-119, ISSN:1735-7020 Journal Paper

Abstract

Background: Toxoplasma gondii is an obligate, intracellular parasite which causes the toxoplasmosis in humans and warm-blooded animals. Red meat is an important source for transmission of the infection to humans. This study aimed to determine the prevalence of Toxoplasma among imported and indigenous cattle in the Sistan region. Methods: One hundred samples from slaughtered cattle were collected from two abattoirs of Zabol and Zahedan, South East of Iran in 2015. Each sample was a mixture of three muscle, including tongue, cardiac, and triceps. Additional data of each cattle, including sex, breed, age, indigenous or imported, location of slaughter, management practices, and feeding system were obtained through observations and interviews. Infection by T. gondii was determined by PCR method. Results: The prevalence of Toxoplasma in indigenous cattle was 6% and in imported cattle was 26%, and this difference was statistically significant (P=0.006). Moreover, the prevalence of Toxoplasma was statistically associated with management practices (P=0.01) and feeding system (P=0.001). However, relationship between the prevalence of Toxoplasma with age, breed, sex, and location of slaughter was not statistically significant. Conclusion: Since the prevalence of Toxoplasma among imported cattle is higher than indigenous cattle, so strict supervision for importing livestock from neighboring countries is necessary.

فراوانی باکتری اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس در فلافل های عرضه شده در سیستان

سعید سالاری,مینا بلوچی,داریوش سعادتی,محمد رهنما,مجید علیپوراسگندانی
اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

0

شناسایی مولکولی گونه های آناپلاسما در جوجه تیغی گوش بلند در منطقه سیستان

داریوش سعادتی,نیلوفر خدادادی,رضا نبوی ,علی سارانی
بیستمین کنگره دامپزشکی ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

آناپلاسما یک باکتری گرم منفی درون سلولی اجباری است.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:saadatdariush@uoz.ac.ir