سوابق علمی - اجرائی

 • 1396تاکنون

  سرپرست گروه استعدادهای درخشان دانشگاه

 • 1396تاکنون

  مسئول دفتر گسترش رشته های تحصیلی دانشگاه

 • 1396تاکنون

  رابط پرتال دانشکده منابع طبیعی

 • 13931394

  استاد مشاور انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ

 • 13941396

  عضو و رابط هم اندیشی اساتید نهاد رهبری دانشگاه زابل

 • 13951395

  مسئول هماهنگی عوامل اجرایی انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه زابل

 • 13901395

  رئیس آموزش دانشکده منابع طبیعی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه زابل

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  علوم وصنایع چوب وکاغذ

  دانشگاه تهران

مراتب علمی

 • مربي1391

  غیره

علاقه مندیها

 • مکان یابی، هزینه یابی، کامپوزیت، نانو

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Effects of nano-clay particles and oxidized polypropylene polymers on improvement of the practical properties of wood-polypropylene composite

Rahim Mohebbi Gargari,هاجر رئيسي نافچي,مجيد عبدوس,سعيد كاظمي نجفي,مجيد مظهر
English , Advanced Composite Materials , Year : 2015 , Pages: 239-248, ISSN:0924-3046 Journal Paper

Abstract

In this article, effects of nano-clay particles and compatibilization effect of the molten phase oxidized polypropylene were studied on the composites produced by wood fibers, polypropylene polymer, and nano-clay particles. To produce samples, wood fibers, and polypropylene polymer were mixed in an extruder in presence of 0, 2, and 4% nano-clay particles and 3% oxidized polypropylene (OPP), and then these samples were hot pressed in specific dimensions. Then the mechanical and physical properties, such as flexural strength, tensile strength, impact strength, and water absorption values were evaluated according to the ASTM Standards. The results showed that increment in amount of nano-clay particles and also, the usage of oxidized polypropylene, improved mechanical and physical properties of the composites. However, the impact strength and water absorption values were reduced. Also, X-ray diffraction analysis and electron microscopes images showed that the distribution of nano-clay particles in the matrix of polymer has intercalation structure.

The Effect Type of Chemical Treatment of Wood Material on Physical, Mechanical and Morphological Properties of Wood Flour / Polypropylene Hybrid Composite

رحیم محبی گرگری,مسیح مسعودی فر,بابک نصرتی ششکل,حمید رضا منصوری کمساری
ايران ، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 119-131، شاپا: 1735-0913 مقاله در مجله

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر تیمار شیمیایی ماده چوبی بر خواص کاربردی چندسازه هیبریدی آرد چوب/ پلی پروپیلن انجام شد. برای این منظور، ابتدا آرد چوب مخلوط پهن برگان به طور جداگانه تحت تأثیر تیمار با اسید استیک، هیدروکسید سدیم و آب گرم قرار گرفتند و با نمون ههای شاهد (تیمار نشده) مقایسه شدند. پساز انجام تیمار شیمیایی، آرد چوب و پلی پروپیلن با نسبت وزنی 50 به 50 3 ماده سازگارکننده در دستگاه مخلوطکن داخلی ترکیب شده و درنهایت چندسازه چوب پلاستیک با استفاده از روش phc به همراه قالب گیری تزریقی ساخته شد. سپس آزمون های مکانیکی شامل مقاومت به خمش، کشش و ضربه و آزمو نهای فیزیکی شامل جذب انجام گردید. همچنین بهمنظور بررسی (ASTM) آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت بر روی نمونه ها مطابق با استاندارد استفاده گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که (SEM) ریخت شناسی کامپوزیت ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی مقاومت های مکانیکی در اثر تیمار شیمیایی افزایش یافت و ویژگی های فیزیکی مانند جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافت. بهطوریکه بیشترین میزان مقاومت خمشی، کششی و مدول خمشی مربوط به تیمار قلیایی و بیشترین مدول کششی و مقاومت به ضربه مربوط به تیمار اسیدی است. همچنین کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت مربوط به تیمار قلیایی بود. بهمنظور اطمینان از بر روی آرد چوب انجام شد.

The effect of using the textile waste fibers and nanoclay particles on physical and mechanical properties of composite made from wood flour//polypropylene

رحیم محبی گرگری,بابک نصرتی ششکل,محمد حق پناه,سعیدرضا فرخ پیام
ايران ، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 1-12، شاپا: 2008-9066 مقاله در مجله

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده از الیاف ضایعات پارچه و اثرر مقردار ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت حاصر از آرد چروب و پلیپروپیلن انجامشد. بدین منظرور، آرد چروب و پلیپرروپیلن برا نسرتتهای وزنی 50 به 50 بههمراه الیاف ضرایعات پارچره در دو سرح ) 0 و 15 درصرد(، نانورس در سره سرح ) 0 ، 2 و 4 درصرد( و سرازاارکننده برهمیزان 3 درصرد، توسط دستگاه اکسرترودر در دمرای 160 درجره سرانتیاراد مخلروط اردیرد. سپس نمونرههای آزمرونی اسرتاندارد برا اسرتفاده از روش قالر ایری تزریقری ساخته شدند. خواص مکانیکی نظیر مقاومتهای کششی و خمشری و مقاومرت به ضربه فاقدار و خرواص فیزیکری شرام جرذب آب و واکشریدای ضرخامت، اندازهایری شد. بهطورکلی نتایج نشان داد، افزودن الیاف ضایعات پارچه برهطور معنیداری ست بهتود خواص مکانیکی و تضعیف خواص فیزیکی در کامپوزیت چوبپلاستیک شد. همچنین نترایج حراکی از آن برود کره خرواص فیزیکری و مکانیکی کامپوزیت چوبپلاستیک بهاسرتننای مقاومرت بره ضرربه فراقدار، برا افرزایش مقردار نرانورس بهترود یافتره اسرت. نترایج محالعرات ریختشناسری کامپوزیت نیز بهمنظور بررسی نحوه پراکنش ذرات نانورس با اسرتفاده از طیرف پراش اشعه ایکس ) XRD ( نشان داد که توزیع ذرات در زمینه پلیمرری از نرو بینلایهای بوده و با افزایش مقدار ذرات نانورس فاصله بین لایهها افزایش یافتره است.

Determination and prioritization of effective criteria in construction of particleboard factories with using wastes of tamarisk, palms and musa trees case study: Sistan and Baluchestan province

رحیم محبی گرگری,طه سخندان سرخابی,مجتبی مرشد,وحید معظمی,بابک نصرتی ششکل
ايران ، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 13-29، شاپا: 2008-9066 مقاله در مجله

چکیده

با توجه به عدم استفاده اصولی از منابع ارزشمند ل یگنوسلولز ی در استان سیستان و بلوچستان و نیاز به مواد اولی ه بر ای کارگاه ه ای صن ایع چوب استان، تعیین و اولویتبندی شاخصهای مؤثر در احداث واحدها ی تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات درختان گز، نخل و موز بهعنوان هدف ای ن پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. بر ای احداث چن ین کارخانه ه ایی 7 شاخص اصلی و 52 زیر شاخص تعیین و اولویتبندی گردید. از شاخصه ای مهم میتوان به مواد و محصولات؛ ز یرساخت ه ای محیط ی؛ فرهنگ ی و اجتماعی؛ فنی و انسانی؛ اقتصاد ی و ما لی؛ مسائل ژئوپلیتی ک و قوا نین و مقررات اشاره کرد. برای این امر روشهای مختلفی برای تعیین شاخصه ای مؤثر در احداث کارخانههای صنایع چوب ذکر شده است که یک ی از ای ن روشها، روش تحلیل سلسله مراتبی است. در این روش پرسشنامههایی تهیه و توسط افراد متخصص و صاحبنظر تکمی ل گردی د. نت ایج حاصل از ای ن تحلی ل شده و مهم تر ین Expert Choice پرسشنامهه ا توسط نرم افزا ر 0)، نی روی کار / شاخصها بهترتیب اطمینان از عرضة پایدار مواد اولیه ( 088 0)، مواد موجود در محل / 0)، هزین ة حمل مواد اول ی ه ( 052 / دائم ( 055 ،(0/ 0)، کیفیت مادة اولیه ( 042 / 0/048 )، رشد اقتصادی منطقه ( 044 ) ،(0/ 0)، هزین ة خری د ماد ة اولی ه ( 034 / امکانات و تسه یلات زندگ ی ( 036 0) و / میزان انعطافپذیری کارخانه در قبال تغییرات مواد اولیه ( 033 0) تعیین گردید.

Prioritization of Effective Criteria in Construction of Wood and Paper Industrials unit in Khuzestan Province with using of Bagasse as Raw Material

رحیم محبی گرگری,وحید معظمی,محمد نجفيان اشرفي,مرتضی ناظریان
ايران ، جنگل و فرآورده های چوب ، سال : 2015 ، صفحات : 329-346، شاپا: 2008-5052 مقاله در مجله

چکیده

کم قد منابع قبی و تیاضا رو به ایزایا موصق ب صنایع ق و کاغذ باع تقجه به منابع لیگنقسةلقلز ، از جملةه باگاس، در تقلید کاغذ و یرآورده ا مرک قبی می شقد. بةرا احةداو واحةد ا صةنایع ةق و کاغةذ در اسةتان خقزستان با رویکرد استفاده از باگاس، به منزل مادة اولیه، شا شاخق اصلی و سی و پنج زیرشاخق اولقیت بنةد شةد . شاخق ا اصلی شامل مقاد و موصق ب، زیرساخت ا مویطی، اقتصاد ، یر نگی و اجتماعی، ینةی و تکنقلةقییکی ، اقتصاد و مالی، و ققانین و میرراب است. برا اولقیت بند شاخق ا مؤثر پرسةا نامةه ةایی تهیةه و تقسة ایةراد متخصق و صاح نظر بازار و اداراب منابع ط یعی و جهاد کشاورز ، کارشناسان و استادان دانشگا ی، و مدیران باتجربةه در صنایع ق تقزیع و تکمیل شد. نتایج پرسا نامه ا به کمةک نة ر ایةزار اکبةپرب ةقیس تولیةل شةد . مهةم تةرین 0(، یاصةل / 0(، عرضة پایةدار باگةاس ) 093 / 0(، حمةل ونیةل ریلةی ) 095 / زیرمعیار ا به ترتی شامل میزان باگةاس ) 103 0(، میزان انعطاف پذیر کارخانه در تغییر مقاد اولیه / 0(، سیبتم )خیره ساز عدب بند ) 074 / کارخانه تا منابع باگاس ) 090 0( است. / 0(، و کیفیت موصقب نهایی ) 045 / 0/073 (، میزان یروش موصقب نهایی ) 068 (

Effect of Nanoclay and Oxidized Polypropylene in Solution phase as A Compatibilizer on the Physical and Mechanical Properties of Wood Fiber/Polypropylene Composite

رحیم محبی گرگری,هاجر رئيسي نافچي,مجيد عبدوس,سعيد كاظمي نجفي
ايران ، جنگل و فرآورده های چوب ، سال : 2016 ، صفحات : 843-858، شاپا: 2008-5052 مقاله در مجله

چکیده

استفاد از سازگارکنند های جدید برای تقویات سابندگی میاان فااز زمیناة پلاساتیکی و پرکننادة سا ولزی و هلچناین نانوذرات برای بهبود خصوایات فرآوردة و ا پلاستیک هلوار مورد توجه پووهاگران بود اسات . در ایان پاووه ، تیثیر ذرات نانورس و سازگارکنندگی پ ی پروپی ن اکسیدشد در فاز مو اوم بار خاواص مکاانیکی و فیزیکای کامپوزیات حاال از الیاف و ا پ ی پروپی ن مطالعه شد. بدین منظور پ ی پروپی ن در فاز مو وم و به مدت هار ساعت اکسید شد. سپس، پ ی پروپی ن اکسیدشد به میزان 3 درااد هلارا ذرات ناانورس در ساه ساطی ) 0 و 2 و 4%( باا الیااف او و پ ی پروپی ن با نسبت های 50 به 50 در دستگا مخ اوط کان داخ ای مخ اوط و باا پارس گار باه اافوه هاایی در ابعااد cm3 15 تبدیل شد. خواص مکانیکی و فیزیکی تخته ها ا نظیر مقاومت کاای و خلای، مدوم الاستیسیتة کاای ×15×0/2 و خلای، مقاومت به ضربة بدون فاق، جا آ ، و واکایدگی ضخامت کوتا مادت ا مطاابق آیاین ناماه هاای اساتاندارد آزمای شد. نتایج ناان داد استفاد از سازگارکنند سبب بهبود خواص مکاانیکی و فیزیکای کامپوزیات حااال ASTM می شود. در اورتی که حضور ذرات نانورس در ترکیب کامپوزیت موجب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی باه اساتثنای مقاومت به ضربة بدون فاق شد. هلچنین بررسی نووة پراکن ذرات نانورس و ریخت شناسی کامپوزیت به کلاک پارا اشعة ایکس و میکروسکوپ الکترونی ناان داد توزیع ذرات نانورس در زمینة پ یلری از نوع ساختار بین لایه ای است.

Determination of effective indexes in the optimal selection of the seating of manufacturing units in a block board in the country using analytical hierarchy process (AHP)

رحیم محبی گرگری,وحید معظمی,مرتضی ناظریان
ايران ، جنگل و فرآورده های چوب ، سال : 2016 ، صفحات : 945-958، شاپا: 2008-5052 مقاله در مجله

چکیده

تعیین شاخق های مؤثر به منظور تصلیم گیری در زمینة مکان یابی واحدهای انعتی با هدف استفادة بهینه از ماواد اولیاه و عوامل تولید و کاه هزینه ها و ضایعات موصولات تولیدی اهلیت فراوان دارد. تعیاین شااخق هاای ماؤثر در انتخاا بهینة مول استقرار واحدهای تخته ردیفی در ایران، با استفاد از ضایعات پات لا و سرشاخه ها و و آلات کم قطر، هدف این مطالعه بود. بدین منظور، پس از مطالعات اولیه و بررسی های میدانی و مصاحبه با اااحب نظاران و کارشناساان ، پانج شاخق اا ی مواد و موصوم، نیازهای زیرساختی، فنی و انساانی، اقتصاادی و ماالی، و قاوانین و مقاررات و سای و دو زیرشاخق مهم شناسایی شدند. تا کنون رو های مخت فی برای تعیین شاخق های مؤثر اعلا شاد اسات کاه یکای از آن ها رو تو یل س س ه مراتبی است. پرس نامه هایی، بر اساس این رو ، تهیه شد و افراد متخصق و اااحب نظار آن تو یل شد. مهم ترین زیرشاخق ها به ترتیب شاامل Expert Choice را تکلیل کردند. نتایج پرس نامه ها به کلک نر افزار 0(، هزیناة خریاد / 0(، ضایعات کارخانه های و بری، تخته لایه و روکا ) 133 / اطلینان از عرضة پایدار مواد اولیه ) 201 0( تعیین / 0(، و هزینة حلل مواد اولیه ) 043 / 0(، وضعیت رقبا در منطقه ) 051 / 0(، فاا ه از مواد اولیه ) 058 / مواد اولیه ) 115 شد.

THE EFFECT OF SOME TECHNOLOGICAL PRODUCTION VARIABLES ON MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF PARTICLEBOARD MANUFACTURED FROM COTTON (Gossypium hirsutum) STALKS

Rahim Mohebbi Gargari,مرتضی ناظریان,,Farhad Kool
Chile , Maderas. Ciencia y tecnología , Year : 2016 , Pages: 167-178, ISSN:0717-3644 Journal Paper

Abstract

The current study aims to improve properties of particleboard manufactured from cotton (Gossium hirsutum) stalks glued with urea formaldehyde. To this aim, panel density (at three levels: 0,5; 0,65 and 0,8 g/cm3), press temperature (at two levels: 150 and 180 °C) and press closing speed (at two levels: 4 and 8mm/s) were selected as independent variables. The mechanical properties consist of modulus of rupture, modulus of elasticity and internal bonding and physical behaviors such as water absorption and thickness swelling of panels were determined. Results showed that with increasing the density of panels and press temperature modulus of rupture, modulus of elasticity and internal bonding of panels increased, while bending strengths of panels were differently affected by press closing speed compared to the internal bonding, so that with increasing the press closing speed modulus of rupture increased, but internal bonding decreased. Moreover, increasing panel density and press temperature, water absorption and thickness swelling of panels decreased. The press closing speed affected the water absorption and thickness swelling, insignificantly.

The Effect of Nano-Clay Particles and Compatibilizer on the Decay Resistance of Wood Plastic Composite

رحیم محبی گرگری,هاجر رئيسي نافچي,مجيد عبدوس,سعيد كاظمي نجفي
ايران ، جنگل و فرآورده های چوب ، سال : 2016 ، صفحات : 161-171، شاپا: 2008-5052 مقاله در مجله

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر استفاده از ذرات نانورس و پلیی پیروپیلن اکسیدشیده بی عنیوا سیازاارکننده بیر اقاوای کااپوزی چوب پلاستیک در برابر قارچ پوسیدای سفید انجام ارف . ابتدا ب انظور تهیۀ پلی پروپیلن اکسیدشده، پلی پروپیلن در اجاورت اکسیژ هوا ب ادت 2 ساع در دستگاه اخلوط کن داخلی اکسید شد. سپس بیا اخلیوط ایواد )الییاف چیوب، پلی پروپیلن، ذرات نانورس و سازاارکننده( با نسب های اشخص در اخلوط کن داخلی، صفحات کااپوزی چوب پلاستیک در ابعاد 3mm 2 × 150 × 150 با استفاده از پرس ارم آزاایشگاهی تهی شد. در اداا ، آزاو پوسیدای با استفاده از قارچ اولد پوسیدای سفید ب نام رنگین کما ) Coriolus versicolor ( انجام ارف . نتایج نشا داد ک استفاده از نانورس سبب افزایش اقاوا ب پوسیدای نمون ها و کاهش وز آنها در اثر این نوع تخریب شد. همچنین تیمارهای فاقد سازاارکننده نسب بی تیمارهای دارای سازاارکننده، کاهش وزنی بیشتری داشتند. بررسی نوع فازها و اورفولوژی کااپوزی حاوی ذرات نانورس ب کمک پراش پرتو ایکس و ایکروسکوپ الکترونی انتقالی نشا داد کی توزییذ ذرات نیانورس در زاینیۀ پلیمیری از نیوع ساختار بین لای ای اس ک خود اواهی بر پایداری بهتر این دست از کااپوزی ها در برابر حملۀ قارچ رنگین کما اس .

Optimization of cement-bonded particleboard properties made from cotton stalk and sawdust with chloride calcium (CaCl2) additive

رحیم محبی گرگری,مرتضی ماظریان,وجیهه صادقی پناه,بابک نصرتی ششکل
ايران ، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران ، سال : 2016 ، صفحات : 55-68، شاپا: 2008-9066 مقاله در مجله

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رفتار هیدراتاسیون و خواص مکانیکی تخته خرده چوب سیمان ساخته شده از ساقه پنبه، صنوبر و خاک اره، حاوی ماده افزودنی کلرید کلسیم - ( CaCl2 ( در نسبتهای مختلف وزنی است. در ابتدا، زمان انعقاد خمیر سیمانی حاوی مقادیر مختلف ماده افزودنی CaCl2 و آرد چوب و ساقه پنبه تعیین شد. همچنین اثرر میزان ماده افزودنی CaCl2 ، نسبت وزنی ذرات ساقه پنبه بره خررده چروب صرنوبر و درصد خاک اره بر روی مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی تختره خرده چوب سیمان توسط روش سطح پاسخ مرورد ارزیرابی قررار گرفرت. بره منظرور - بهینهسازی خواص تختهها، معادله مدل ریاضی )مدل رگرسیون چند متغیره درجه دو( توسط برنامره شربیه سرازی کرامویوتری تهیره گردیرد. نتراین نشران داد کره مقرادیر پیش بینی شده، انطباق مناسبی با مقادیر واقعی دارد )ضریب تبیرین R2 بررای مردول 0/39 ،0/30 ،0/ گسیختگی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی بهترتیب برابرر 39 بودهاند(. همچنین معلوم شد که روش سرطح پاسرخ مری توانرد بره طرور مررثر بررای مدل سازی خواص تختهها بکار رود. بر اساس نتاین به دست آمده، حداکثر مقدار مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی با درصرد اخرت س سراقه پنبره بره 7 درصد ماده افزودنی و 3 درصد خاک اره بره / صنوبر با نسبت وزنی 79:94 ، کاربرد 9 دست آمد.

The effect of core layer treatment and almond shell powder content in the glue line on the pull off adhesion of sandwich panel

رحیم محبی گرگری,مرتضی ناظریان,وحید معظمی
ايران ، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ، سال : 2016 ، صفحات : 141-153، شاپا: 1735-0913 مقاله در مجله

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر تیمار خردههای نی (Arundo donax) بکار رفته در لایه میانی پانل ساندویچی )بدون تیمار، با تیمار حرارتی 18:82 و 33:33 ( بر روی مقاومت ، خشک و آب جوش( و نیز نسبت وزنی پودر پوسته میوه بادام به رزین ملامین اوره فرمآلدئید در سه سطح ) 3:33 چسبندگی کششی خشک و تر )بعد از 2 ساعت غوطهوری در آب جوش( پانل ساندویچی بوده است. تحلیل آماری نتایج و گروهبندی دانکن نشان داد که نوع تیمار خردههای لایه میانی و نسبت پودر پوسته میوه بادام تأثیر معنی داری بر روی مقاومت چسبندگی کششی خشک و تر داشته است. نتایج حاصل از طیفهای FT_IR بهدست آمده از نمونههای هیئت رئیسه های ساخته شده با خردههای تحت تیمار آب جوش نیز نشان داد که تیمار آب جوش باعث افزایش تعداد پیوندهای شیمیایی میشود. همچنین تصاویر ماکروسکوپی نشان داده است که تیمار آب جوش بهترین سطح، جهت اتصال مطلوب را می تواند ایجاد کند. به طورکلی پانلهای حاوی خردههای تیمارشده با آب جوش در لایه مغزی و 33 درصد پرکننده پودر پوسته میوه بادام در خط چسب بیشترین مقاومت چسبندگی کششی در حالت خشک ) MPa 5/11 ( و تر ) MPa 2/83 ( را داشتهاند.

Investigation of treatment effect of giant reed particles used in core layer of sandwich panel on physical and mechanical properties

رحیم محبی گرگری,مرتضی ناظریان,وحید معظمی,سعیدرضا فرخ پیام
ايران ، پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل ، سال : 2016 ، صفحات : 21-45، شاپا: 2322-2077 مقاله در مجله

چکیده

سابقه و هدف: فاکتورهای بسیاری هم چون دانسیته ماده اولیه و محصول نهایی، نوع گونه چوبی و غیره می تواند بر روی خواص مختلف صفحات ساندویچی تأثیر داشته باشد. در این پژوهش، اثر تیمار خردههای نی به کار رفته در لایه میانی پانل ساندویچی (بدون تیمار، تیمار حرارتی و آب جوش)، زمان بسته شدن دهانه پرس در دو سطح ( 5 میلیمتر بر ثانیه و 9 میلیمتر بر ثانیه) و نسبت وزنی پودر پوسته 18:82 و 33:67 ) در خط چسب بر روی ، میوه بادام به رزین ملامیناوره فرمآلدئید در سه سطح ( 3:97 مورد ارزیابی قرار ASTM بعضی از خواص فیزیکی و مکانیکی پانل ساندویچی بر اساس استاندارد گرفته است. مواد و روش ها: از ذرات نی با رطوبت 7 درصد در لایه مغزی پانل ساندو یچ استفاده شد . ساخت و UF تخته ها در دو مرحله: تولید مغزی تخته و روکش کردن تخته از گونه نراد انجام گرفت. چسب با نسبت وزنی 50:50 مورد استفاده قرار گرفت. پس از چسب زنی و تشکیل کیک، خرده چوب ها MF به پرس منتقل شدند. حرارت، زمان و میزان فشار اعمال شده توسط پرس به ترتیب 180 درجه 30 بود. پس از ساخت لایه مغزی و مالیدن رزین بر روی سطوح kg cm- 12 و 2 min ، سانتی گراد لاییها رویی و زیرین، لایه مغزی در بین لاییها مونتاژ شده و تحت شرایط 150 درجه سانتی گراد ،0/2 پرس شدند. بعد از پاکبری، آزمون های تعیین مدول گسیختگی ، kg cm- زمان 120 ثانیه و فشار 2 مقاومت چسبندگی داخلی، مقاومت در برابر بیرون آوردن محوری پیچ و میخ و جذب آب تخته ها انجام گردید. نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از آزمون چند دامنه دانکن برای مقایسه میانگینها استفاده شده است. mm/s یافته ها: پانل هایی که لایه مغزی آن ها از خردههای تیمار آب جوش و سرعت بسته شدن پرس N/mm ) 15/6 )، ظرفیت نگه داری پیچ N/mm 5 ساخته شدند، دارای بیشترین مقاومت خمشی ( 2 0/26 ) و چسبندگی داخلی بعد N/mm 14/01 ) و چسبندگی داخلی ( 2 N/mm) 136/32 )، میخ 0/16 ) داشته اند. N/mm غوطه وری در آب جوش ( 2 نتیجه گیری: نسبت پودر پوسته میوه بادام به رزین اوره فرمآلدئید تأثیر معنی داری بر روی ظرفیت تحمل پیچ و میخ، چسبندگی داخلی خشک و بعد از آب جوش، واکشیدگی ضخامتی و جذب آب نمیگذارد، اما به طور معنی داری مقاومت خمشی تخته را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر آن، تیمار خردههای لایه میانی و سرعت بسته شدن دهانه پرس تأثیر معنیداری بر روی تمامی خواص فیزیکی و به دست آمده نشان داد که تیمار آب جوش FT_IR مکانیکی داشته است. نتایج حاصل از طیفهای باعث افزایش تعداد پیوند هیدروژنی میشود. تصاویر ماکروسکوپی نیز نشان میدهند که تیمار آب جوش بهترین سطح جهت اتصال مطلوب را ایجاد میکند.

The effect of nano clay and MAPP coupling agent on physical, mechanical and natural durability of polypropylene Haloxylon wood flour composite

رحیم محبی گرگری,افسانه شهرکی,بابک نصرتی ششکل,مجيد عبدوس
ايران ، پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل ، سال : 2016 ، صفحات : 265-284، شاپا: 2322-2077 مقاله در مجله

چکیده

سابقه و هدف: فرآوردههای چندسازه چوب پلاستیک گروه جدیدی از مواد مرکب هستند که در مقایسه با فرآوردههایی مثل تخته خرده چوب و تخته لایه قدمت چندانی نداشته و در گروه فرآورده های جدید قرار میگیرند. این دسته از چندسازهها با توجه به دامنه گستردهایی که دارند، امروزه زمینه را برای تحقیقات پژوهشگران فراهم کردهاند. از آن جایی که قسمت عمدهایی از ترکیب این چندسازهها را چوب و مواد لیگنوسلولزی تشکیل میدهد و با توجه به این که چوب و مواد لیگنوسلولزی مستعد پوسیدگی هستند، بنابراین این تحقیق با هدف بررسی تأثیر نانورس و جفتکننده مالئیک انیدرید پلیپروپیلنی بر خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام طبیعی چندسازه حاصل از پلی پروپیلن- آرد چوب تاغ در برابر قارچ رنگین کمان انجام شد. مواد و روشها: برای این منظور آرد چوب تاغ با نسبت وزنی 50 درصد با پلیپروپیلن مخلوط گردید. از جفتکننده مالئیک انیدرید پلیپروپیلنی در دو سطح 0 و 3 درصد و نانورس در چهار سطح 4 و 6 درصد به عنوان عوامل متغیر استفاده شد. فرآیند اختلاط مواد در دستگاه اکسترودر و نمونههای آزمونی با استفاده از روش قالب گیری تزریقی ساخته شدند. نمونههای آزمونی به مدت 14 با شرایط دمایی 25 درجه EN هفته در معرض قارچ پوسیدگی سفید مطابق با استاندارد 113 سانتی گراد و رطوبت نسبی 75 درصد قرار داده شدند. در نهایت میزان کاهش جرم، مقاومت و مدول خمشی، مقاومت به ضربه، جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه چوب پلاستیک در دو حالت قبل و بعد از پوسیدگی تعیین گردید. جهت ریختشناسی چندسازههای ساخته شده از آزمون تفرق اشعه ایکس استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که با افزایش نانو ذرات رس کاهش جرم، مقاومت به ضربه، جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافتند اما مقاومت و مدول خمشی کامپوزیتها افزایش یافتند. همچنین با افزایش جفتکننده مقاومتهای مکانیکی افزایش یافت اما کاهش جرم، جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافتند. مطالعات ساختاری نانو کامپوزیتها نشان داد که توزیع ذرات نانورس در ماتریس از نوع بین لایهای است و با افزایش مقدار نانورس تا 4 درصد فاصله بین لایههای سیلیکاتی نانو رس افزایش و با افزایش بیشتر نانو ذرات تا 6 درصد فاصله بین این لایهها کاهش یافت. نتیجهگیری: استفاده از نانو ذرات رس و ماده جفتکننده مالئیک انیدرید پلیپروپیلنی از یک طرف مقاومت به پوسیدگی و دوام طبیعی چندسازه چوب پلاستیک در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر مانع کاهش قابل توجه خواص فیزیکی و مکانیکی این چندسازهها در اثر حمله قارچی خواهد شد.

The effect of Nano clay and coupling agent on the physical and mechanical properties of polypropylene waste paper composites

رحیم محبی گرگری,محدثه کرامتی,بابک نصرتی ششکل,مجيد عبدوس
ايران ، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران ، سال : 2016 ، صفحات : 193-206، شاپا: 2008-9066 مقاله در مجله

چکیده

در این پژوهش، اثر مقدار ذرات نانو رس و سااگاار کنناد بار ویژاا هاا فیزیکا و مکانیک چندساگ چوب پلاستیک حاصل اگ پل پروپیلن و الیاا کاغا باطلا تحریار موردبررس قرار ارفت. برا این منظور، الیا کاغ باطل و پل پروپیلن با نسبت وگن 2 و 4 درصاد ( و سااگاارکنند )در ، 05 درصد، ب همرا ذرات نانو رس )در س سطح 5 دو سطح 5 و 3 درصد( در دستگا مخلوط کن داخل در دما 500 درج ساانت ااراد و سرعت ۰5 دور در دقیق مخلوط و نمون ها ب روش تزریق تهی اردید. نتایج نشاا داد ک مقاومت ها فیزیک و مکانیک چندساگ در حضور ساگاار کنند بهبود یافت اسات . همچنین با افازود مقادار ذرات ناانو رس و افازایش ساطو آ خاوا جا ب آب، واکشیدا ضخامت، مقاومت ها خمشا و کششا و مادو الاستیسایت خمشا و کشش چندساگ بهبودیافت است درصورت ک مقاومت ب ضرب نمونا هاا، دساتخوش کاهش شد است. همچنین مطالعات ساختار چندساگ با روش پاراش اشاع ایکا نشا داد ک توگیع ذرات نانو رس درگمین پلیمر اگ نوع بین لای ا بود و با افازایش مقدار ذرات نانو رس فاصل بین لای ها افزایش یافت است.

The effect off adding the Nano clay participles and compatibilizer on the properties of composite made from polypropylene-- Haloxylon wood flour

رحیم محبی گرگری,افسانه شهرکی,بابک نصرتی ششکل,عبدوس مجيد
ايران ، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران ، سال : 2016 ، صفحات : 335-348، شاپا: 2008-9066 مقاله در مجله

چکیده

این تحقیق، با هدف بررسی تأثییر نأان ذرات رس و مقأدار مأاه سأاگاار کننأد روی ویژایهای فیزیکی و مکانیکی چندساگ چ ب پلاستیک حاصل اگ آره چ ب تاغ/ پلأی- پروپیلن انجام ارهید. بدین منظ ر، آره چ ب تاغ با نسبت وگنی 50 هرصد با پلیپروپیلن مخل ط ارهید. مالئیک انیدرید پلیپروپیلنی بهعن ان سأاگاار کننأد هر هو سأح 0 و 3 هرصد و ذرات نان رس هر سه سح 0 ، 2 و 4 هرصد بهعن ان پرکنند م رهاستفاه قأرار ارفتند. فرآیند اختلاط م اه هر هاخل هستگا اکستروهر انجام شد و نم نههأای آگمأ نی با استفاه اگ هستگا قالبایری تزریقی ساخته شدند. سپس آگم نهای مکانیکی شامل خمش، کشش و ضربه و آگم نهای فیزیکی شامل جأبب آب و واکشأیدای ضأخامت محابق با استاندارههای ASTM بر روی نم نهها انجأام ارفأت. جهأت بررسأی نحأ عملکره ماه ساگاار کنند اگ طیفسأنجی ) FTIR ( اسأتفاه ارهیأد. محالعأه ریخأت- شناسی نان چندسأاگ ها بأا اسأتفاه اگ آگمأ ن اشأعه ایکأس ) XRD ( و میکروسأک الکترونی پ یشی ) SEM ( انجام ارهید. نتایج نشان هاه که با افزوهن مقدار نان رس تا 4 هرصد، خ اص فیزیکی و مکانیکی بهب ه یافت، اما مقاومأت بأه ضأربه کأاهش یافأت. همچنین با افزوهن ماه ساگاار کنند خص صأیات مکأانیکی و فیزیکأی بهبأ ه یافأت. نتایج طیفسنجی ماهونقرمز نشان هاه که با افزوهن سأاگاار کننأد مقأدار اأرو هأای هیدروکسیل هر ایر پی ند با مالئیکانیدرید و تشکیل ارو هأای اسأتری کأاهش یافأت. همچنین بررسی ریختشناسی نان چندساگ به کمک روش پراش اشعه ایکأس نشأان هاه که ت گیع ذرات نان رس هرگمینه پلیمری اگ ن ع بین لایهای ب ه و با افزایش مقأدار نان رس، فاصله بین لایهها افزایش مییابد. نتأایج حاصأل اگ میکروسأک الکترونأی پ یشی نیز حاکی اگ بهب ه هر فصل مشترک بین الیاف و مأاتریس پلیمأری بأا افأزوهن ساگاار کننده بود

The effect of water-leaching treatment of bagasse particles and additive content on the properties of cement-bonded particleboard

رحیم محبی گرگری,سکینه حسینی اقبال,كرمانيان حسين,مرتضی ناظریان
ايران ، پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل ، سال : 2017 ، صفحات : 315-334، شاپا: 2322-2077 مقاله در مجله

چکیده

سابقه و هدف: ضایعات کشاورزی همچون باگاس بهعنوان منابع تجدیدپذیر میتواند بهعنوان ماده اولیه در ساخت تخته خرده چوب- سیمان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بهمنظور بهبود خواص تخته خرده چوب- سیمان در نتیجه افزایش سرعت هیدراتاسیون، لازم است تا روشهایی نظیر آب شویی و استفاده از مواد افزودنی برای حذف یا کم اثر کردن اثرات مواد مضر و در نتیجه افزایش سازگاری بین مواد آلی و سیمان مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. لذا این پژوهش با هدف مطالعه اثر بر خواص تخته خرده چوب- سیمان مورد MgCl تیمار آبشویی ذرات باگاس و میزان ماده افزودنی 2 بررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج حاصل از تحقیقات گوین و همکاران ( 2007 ) تیمار حرارتی چوب بهعلت حذف اثر های منفی قندهای محلول در آب، همیسلولز و لیگنین بر روی سرعت هیدراتاسیون سیمان موجب ثبات ابعادی، کاهش خاصیت آبدوستی الیاف و افزایش خواص مقاومتی تختهها میشود. همچنین بر اساس بررسیهای انجام شده توسط دلمنزی و همکاران ( 2007 )، بهمنظور بهبود خواص سازگاری  morteza17172000@yahoo.com : *مسئول مکاتبه 1395 ( نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل جلد ( 23 )، شماره ( 4 316 چوب و مواد لیگنوسلولزی با سیمان و تسریع در شروع فرایند هیدراتاسیون سیمان، افزودن تسریع کنندهها به مخلوط آب و سیمان میتواند سرعت هیدراتاسیون خمیر سیمان را افزایش دهد. و ماده II مواد و روشها: مواد مورد استفاده در این پژوهش باگاس (تفالۀ نیشکر)، سیمان پرتلند نوع تأثیر تیمار ،(RSM) میباشد. در این بررسی با استفاده از روش سطح پاسخ MgCl افزودنی 2 ،(IB) چسبندگی داخلی ،(MOR) بر روی مدول گسیختگی MgCl آب شویی و میزان ماده افزودنی 2 چوب سیمان حاصل از باگاس مورد بررسی قرار (TS) و واکشیدگی ضخامتی (WA) جذب آب مدلهای درجه دوم بهمنظور ارتباط دادن متغیرهای ،(CCF) گرفت. بر اساس طرح مرکب مرکزی بسط TS و WA ،IB ،MOR به متغیرهای وابسته (X و مقدار ماده افزودنی ( 2 (X تیمار آبشویی ( 1 داده شدند. دلالت بر این داشت که تیمار آبشویی با آب گرم اثر بیشتری (ANOVA) یافتهها: تجزیه واریانس بر روی بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی داشته است. همچنین بهینهترین شرایط برای بهبود خواص MgCl 4 درصد ماده افزودنی 2 / فیزیکی و مکانیکی با اعمال تیمار آبشویی گرم همراه با کاربرد 5 ،0/3 N/mm2 ،9 N/mm به ترتیب برابر 2 TS و WA ،IB ،MOR ، تعیین گردید. در این شرایط 1 درصد گردید. / 17/68 درصد و 6 نتیجهگیری: مدل ارائه شده توسط روش سطح پاسخ با توجه به معنیداری آن در طی آنالیز آماری، برآورد مناسب و معنیداری برای تعیین نقطه مناسب کاربرد متغیرهای مورد استفاده را فراهم کرده است. بر اساس آنالیز آماری بهدست آمده، اثر تیمار آبشویی و میزان ماده افزودنی تا سطح 99 اعتماد آماری بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی معنیدار بوده است.

EFFECTS OF NANO-CLAY PARTICLES AND OXIDIZED POLYPROPYLENE POLYMERS ON IMPROVEMENT OF THE THERMAL PROPERTIES OF WOOD PLASTIC COMPOSITE

Rahim Mohebbi Gargari,مجید عبدوس,هاجر رئیسی نافچی,سعید کاظمی نجفی,مجید مظهر
Chile , Maderas. Ciencia y tecnología , Year : 2015 , Pages: 45-54, ISSN:0717-3644 Journal Paper

Abstract

In this study, the effects of oxidized polypropylene, as a compatibilizer, and Nano-clay particles in improving the thermal properties of wood plastic composites are investigated. For this purpose, polypropylene polymer was oxidized in the vicinity of the air oxygen for 2 hours. Then, in order to produce the samples, Nano-clay particles at three levels (0%, 2% and 4%) were mixed with wood fibers, polypropylene polymer and the compatibilizer. Finally, the samples with thickness of 2mm and dimensions of 15×15cm were made by using hot press. For more precise investigation, the morphology of wood plastic composites was studied by using X-rays diffraction and electronic microscope images. Thermal properties of the composites were evaluated through thermal and differential analyses. The results of the thermal tests demonstrated that the addition of oxidized polypropylene and Nano-clay particles significantly improve the thermal properties of wood plastic composites. Furthermore, increment of Nano-clay particles content additionally improves thermal stability of the composites and also reduces the released heat amount during the thermal degradation. In addition, TEM images showed that the dispersion of Nano-clay particles in the composite has an intercalation structure. This subject also verified by the X-rays diffraction

A strategic model for selecting the location of furniture factories: a case of the study of furniture

Rahim Mohebbi Gargari,مجید عزیزی,نعمت محبی,محسن ضیایی
Swiss , International Journal of Multicriteria Decision Making , Year : 2015 , Pages: 87-108, ISSN:2040-1078 Journal Paper

Abstract

Abstract: Selecting the best place for a factory among some proposed locations based on various indices is a decision-making multi-criteria issue. This issue is one of the most critical steps in establishing the factory since the results of this decision will have economically, socially, environmentally and technologically significant effects in the long-run. Selecting the most appropriate provinces for establishing new manufacturing units of wooden furniture in Iran is the purpose of this study. Effective indicators in the location of the furniture industry were identified and a hierarchy was constructed based on five major groups of criteria. The weight of the indicators was then established by analytical hierarchy process. The amounts of the indicators with regard to alternatives were obtained from factories in public and private sectors. These weights were employed in TOPSIS to rank the alternatives. Finally, the potential provinces were identified according to the priorities obtained by this technique. The results indicated that Qom, Tehran and Razavi Khorasan

Application of response surface methodology for evaluating particleboard properties made from cotton stalk particles

Rahim Mohebbi Gargari,مرتضی ناظریان,,Farhad Kool
English , Wood Material Science & Engineering , Year : 2018 , Pages: 73-80, ISSN:1748-0272 Journal Paper

Abstract

High-quality wood resource scarcity as well as population growth and demand of wood have encouraged the use of alternative sources of lignocellulosic materials. In this study, the possibility of producing particleboard from waste cotton stalks is evaluated. The effects of the independent variables included weight ratio of melamine-formaldehyde to urea-formaldehyde, shelling ratio and the percentage of cotton stalks to poplar in the core layer were analyzed in the form of response surface methodology based on second-order multiple linear regression model. The results showed that there was perfect agreement between the estimated values and observed data, as with an increase in the ratio of melamine-formaldehyde resin to urea-formaldehyde, shelling ration and amount of poplar in the core layer of panels, modulus of rupture, modulus of elasticity and internal bonding increase. The optimal point of use of investigated variables included 18.30% melamineformaldehyde, 30.35% thickness of the surface layers and 10.70% of poplar in the core layer.

PRODUCTION OF BLOCKBOARD FROM SMALL ATHEL SLATS END-GLUED BY DIFFERENT TYPE OF JOINT

Rahim Mohebbi Gargari,مرتضی ناظریان,,saeid reza farrokhpayam
Chile , Maderas. Ciencia y tecnología , Year : 2018 , Pages: 277-286, ISSN:0717-3644 Journal Paper

Abstract

This study evaluated the effect of joint type of short athel (Tamarix aphila) slats at three levels (butt joint, mitered joint, and half lap joint) in core layer veneer consisting of three wood species (Fir, Beech, and Oak). The joints were glued with PVAc and sandwiched by veneers with different ratios of melamine formaldehyde/urea formaldehyde resin (0:100, 25:75, and 50:50) in glue line to determine the modulus of rupture in dry and wet conditions. It was found that the highest dry and wet modulus of rupture was obtained in specimens having slats jointed with half lap joint veneered with fir by using MF/UF ratio of 50:50. The maximum modulus of rupture parallel to the face/back veneer grain value in dry condition (83,40 MPa) was observed to be higher than those values of modulus of rupture perpendicular to the face/back veneer grain (65MPa). However, the maximum modulus of rupture parallel to the face/back veneer grain value (53MPa) in wet condition were observed to be smaller than those values of modulus of rupture perpendicular to the face/back veneer grain value (56MPa).

Effect of Nano Clay and Compatibilizer Material on the Long Term Water Absorption, Moisture Diffusion Coefficient and Morphology of Wood Plastic Composite

رحیم محبی گرگری,افسانه شهرکی,بابک نصرتی ششکل,مجید عبدوس
ايران ، مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده ، سال : 2016 ، صفحات : 23-37، شاپا: 2008-9856 مقاله در مجله

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نانوذرات رس و سازگارکننده انیدرید مالیئک پلیپروپیلنی بر جذب آب طولانی مدت، ضریب انتشار رطوبت و ریختشناسی چندسازه چوبپلاستیک انجام شد. برای این منظور، آرد چوب با نسبت 50 درصد با پلیپروپیلن مخلوط گردید و از نانو ذرات رس با 2 و 4 درصد بر مبنای وزن خشک آرد چوب و ماده سازگارکننده با نسبتهای 0 و 3 درصد بر مبنای وزن پلاستیک استفاده گردید. ، نسبتهای 0 فرآیند اختلاط مواد داخل دستگاه اکسترودر انجام شد و نمونههای آزمونی با استفاده از روش قالبگیری تزریقی ساخته شدند. جهت مطالعه تاثیر سازگارکننده انیدریدی از طیفسنجی مادون قرمز استفاده گردید. سپس جذب آب طولانیمدت نانوچندسازه چوبپلاستیک طی 1560 ساعت انجام شد. همچنین جهت تعیین سرعت جذب آب در نانوچندسازه چوبپلاستیک، ضریب انتشار رطوبت محاسبه شد. مطالعه ریختشناسی نانوچندسازهها با استفاده از آزمون تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی پویشی انجام گردید. نتایج نشان داد که با افزایش نانورس و ماده سازگارکننده جذب آب و ضریب انتشار رطوبت در نانوچندسازه چوب پلاستیک کاهش یافت. نتایج حاصل از طیفسنجی مادون قرمز نشان داد که در اثر افزایش سازگارکننده انیدریدی میزان جذب گروههای هیدروکسیل کاهش یافت. تعیین نوع ساختار کریستالوگرافی نانوچندسازه با استفاده از اشعه ایکس نشان داد که نوع ساختار تشکیل شده در نانوچندسازه از نوع بین لایهای بوده و با افزایش نانو رس و ماده سازگارکننده فاصله بین لایه های سیلیکاتی رس افزایش یافته است. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی پویشی نیز حاکی از بهبود فصل مشترک بین چوب و پلاستیک در اثر افزایش سازگارکننده انیدریدی بود.

The effect of nano-clay particles and compatibilization of oxidized polypropylene in molten phase on the mechanical and physical properties of wood plastic composite

رحیم محبی گرگری,فاطمه دهدست,بابک نصرتی ششکل,مجید عبدوس
ايران ، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 137-151، شاپا: 2008-9066 مقاله در مجله

چکیده

این تحقیق با دف برسیااار ارر سان ر روسس ز یااا دگ سپللفگر ر رز ی ن اپسایفدف رس ا د مذاب بر خواص مک ریکر ز ایزیکر چلفی د چوب لایتیک ح صل اد آسر گی رر ) Phragmites Australis ( ز ر رز ی ن ارج م دف. بفین ملظوس ر رز ی ن بهسزش مذاب ز طر مفن 2 ی عت، رس مج زسن اپسیژن دوا ز الکل 1- رزرپ رول اپسایف داف. ی آ آسر گی رر ب رس ت زدرر 05 رسصف ب ا د یمری به دمرا ی دگ سپللف رس رز یطح ) 5 ز 3 رسصف( ز سان ر روسس رس 2 ز 4 رسصف( رس ریتگ مخ وطپن راخ ر به مفن 6 رقیقه ز تحت ، 3 یطح ) 5 رم ی 160 رسجه یااا رترگرار مخ وط داااف. رسره یت رمورهد ی آدمورر ب ابع ر 105 می رمتر ×105×2 ب ایااتد ر اد ریااتگ رس گرم یاا خته دااف. خواص مک ریکر ز ایزیکر رمورهد رظیر مفزل ز مق زمتد ی پشاااشااار ز خمشااار، مق زمت به ضربه، جذب آب ز زاپشیفگر ضخ متر ب لفمفن مط بق آیینر مهد ی ایاات رفاسر ASTM موسربرسیاار قراس گرات. رت یج رشاا ن رار په ایااتد ر اد یااا دگ سپللف یااا د به ور پ یه خواص مک ریکر ز ایزیکر چلفیااا د گرریف. دمچلین رتا یج حا پر اد آن بور پاه خواص مکا ریکر ز ایزیکر چلافیااا د چوب لایااتیک بهایااتال ی مق زمت به ضااربه ا قراس، ب اازایش مقفاس ر روسس به ور ی اته ایت. مط لع ن ی خت سی پ م ودیت ز چگورگر راپلش ر رو سان ریز ب ایاتد ر اد طی یالجر تدرق اداعه ایکآ ز توا زیر میکرزیکو الکترزرر ع وسی رشاا ن رار په تودیذ سان ر روسس رس دمیله یمری اد روس یاا خت سد ی بینلایهای بور ایت.

Effect of surface treatment and titanium dioxide nanoparticles on the mechanical and morphological properties of wood flour/ polypropylene nanocomposites

Rahim Mohebbi Gargari,,
English , International Wood Products Journal , Year : 2018 , Pages: 176-185, ISSN:2042-6445 Journal Paper

Abstract

This paper examines the effects of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles and surface treating natural fibres (mercerization and acetylation) on different wood flour (WF)/polypropylene (PP) nanocomposite properties. WF and PP were mixed in an internal mixer (50% weight ratio) with different concentrations of TiO2 nanoparticles (0, 1, 3, and 5 parts by weight per hundred parts of compounds (phc)) and 3 phc PP grafted maleic anhydride (PP-g-MA) to produce a wood plastic composite, using the injection moulding method. The FTIR spectra showed the intensity of the O–H bond and the formation of acetyl groups at 3445.2 and 1763.5 cm−1, respectively. The SEM results indicated that chemical treatment creates better cohesion within the polymer matrix. Also, the tensile, flexural, and impact strengths, and the moduli of the composites increased when the TiO2 nanoparticle levels were between 1 and 3 phc. All mechanical strengths decreased as the TiO2 rose above 3 phc.

Influence of Nano- Silica (SiO2) Content on Mechanical Properties of Cement- Bonded Particleboard Manufactured from Lignocellulosic Materials

Rahim Mohebbi Gargari,مرتضی ناظریان,
Croatian , Drvna industrija , Year : 2018 , Pages: 317-328, ISSN:0012-6772 Journal Paper

Abstract

The infl uence of Nano-SiO2 (NS) content and lignocellulosic material addition on hydration behavior of cement paste was studied through measurement of hydration temperature, initial and fi nal setting time of cement paste and compressive strength of hardened cement paste. Besides, the amount of NS, particle size of reed and bagasse as lignocellulosic materials and bagasse to reed particles weight ratio were selected as manufacturing variables for cement-bonded particleboard (CBPB) each at fi ve levels. The relationships between independent parameters and output variables (modulus of rupture (MOR), modulus of elasticity (MOE) and internal bonding (IB)) were modeled using response surface methodology (RSM) based on mathematical model equations (second-order multiple linear regression model) by computer simulation programming. The results indicated that cement pastes containing 3 wt.% Nano-SiO2 content mixed with milled reed or bagasse particles enhanced maximum hydration temperature; however, the time of reaching the main rate peak shortened. Besides, the increase of SiO2 replacement shortened the setting time. On the other hand, using reed particles, initial and fi nal setting times of cement prolonged, while bagasse particles shortened initial and fi nal setting times. Analysis of variance (ANOVA) was performed to determine the adequacy of the mathematical model and its respective variables. The interaction effect curves of the independent variables obtained from simulations showed a good agreement between the measured MOR, MOE and IB of CBPB and predicted values obtained by the developed models, and hence, the proposed concept was verifi ed.

تاثیر نوع تیمار شیمیایی ماده چوبی بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت‌شناسی چندسازه هیبریدی آرد چوب/ پلی‌پروپیلن

حمید رضا منصوری کمساری,بابک نصرتی ششکل,رحیم محبی گرگری,مسیح مسعودی فر
ايران ، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 119-131، شاپا: 1735-0913 مقاله در مجله

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر تیمار شیمیایی ماده چوبی بر خواص کاربردی چندسازه هیبریدی آرد چوب/ پلی پروپیلن انجام شد.برای این منظور، ابتدا آرد چوب مخلوط پهن برگان به طور جداگانه تحت تأثیر تیمار با اسید استیک، هیدروکسید سدیم و آب گرم قرارگرفتند و با نمونه های شاهد (تیمار نشده) مقایسه شدند. پساز انجام تیمار شیمیایی، آرد چوب و پلی پروپیلن با نسبت وزنی 50 به 50 به همراه phc 3 ماده سازگارکننده در دستگاه مخلوط کن داخلی ترکیب شده و درنهایت چندسازه چوب پلاستیک با استفاده از روش قالب گیری تزریقی ساخته شد. سپس آزمون های مکانیکی شامل مقاومت به خمش، کشش و ضربه و آزمو نهای فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت بر روی نمونه ها مطابق با استاندارد (ASTM) انجام گردید. همچنین به منظور بررسی ریخت شناسی کامپوزیت ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) استفاده گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مقاومت های مکانیکی در اثر تیمار شیمیایی افزایش یافت و ویژگی های فیزیکی مانند جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافت. به طوریکه بیشترین میزان مقاومت خمشی، کششی و مدول خمشی مربوط به تیمار قلیایی و بیشترین مدول کششی و مقاومت به ضربه مربوط به تیمار اسیدی است. همچنین کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت مربوط به تیمار قلیایی بود. به منظور اطمینان از انجام تیمار شیمیایی، آزمون های تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) و درصد تغییرات وزن (WPG) بر روی آرد چوب انجام شد. بر روی آرد چوب انجام شد.

Survey of effective criteria for sustainable development of poplar wood farming in Iran by pair comparisons method

رحیم محبی گرگری,علی بیات کشکولی,وحید معظمی
ايران ، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 235-249، شاپا: 2008-9066 مقاله در مجله

چکیده

زراعت چوب و توسعه پایدار آن با توجه به فقر جنگلی و مخاطرات فراوان زیست محیطی و اقلیمی پیشِ¬رو از جمله راهبردهای اساسی محسوب می¬شود. لذا شناسایی و اولویت¬بندی شاخص¬های مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، هدف این مطالعه بوده است. بدین¬منظور، پس از بررسی¬های میدانی و مصاحبه، 4 شاخص اصلی\\\"مسائل اقتصادی و اجتماعی، حمایت و پشتیبانی از کشاورزان، روش کاشت و زیرساخت¬ها\\\" و 25 زیرشاخص مهم شناسایی شدند. اولویت¬بندی این شاخص¬ها و زیرشاخص¬ها با نمودار سلسله مراتبی، پرسشنامه¬ها و ماتریس مقایسات زوجی انجام شد و ارزش وزنی هر یک از آن¬ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice محاسبه گردید. نتایج نشان داد که از میان 25 زیرشاخص تاثیرگذار در توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران، به¬ترتیب زیرشاخص¬های معیشت سالیانه خانوارها (162/0)، آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر (135/0)، ارائه مناسب ارقام جدید و پربازده مانند نهال¬های اصلاح شده (093/0)، استفاده از پتانسیل¬ مناطق مستعد صنوبرکاری (079/0)، تضمین خرید محصولات (067/0)، تشویق¬های مالی و وام به صنوبرکاران (058/0) و بازگشت سرمایه پس از 8 تا 10 سال (049/0) در اولویت قرار دارند.

شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي موثر در مصرف فرآورده هاي چندسازه چوبي با تكنيك AHP

رحیم محبی گرگری,طه سخندان سرخابی,بهنام اسماعیل زاده
اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

استفاده از باگاس راهكاري عملي در راستاي توسعه پايدار جنگلها و حفظ سرمايه ملي

رحیم محبی گرگری,وحید معظمی,
سومين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

اثر عامل سازگاركننده پلي پروپيلن جفت شده با مالئيك انيدريد (MAPP) بر مقاومت خمشي كامپوزيت چوب پلاستيك حاصل از آرد چوب/پلي پروپيلن

رحیم محبی گرگری,افسانه شهرکی,بابک نصرتی ششکل,مجيد عبدوس
همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

اثر عامل سازگاركننده پلي پروپيلن جفت شده با مالئيك انيدريد (MAPP) بر خواص فيزيكي كامپوزيت چوب پلاستيك حاصل از آرد چوب/پلي پروپيلن

رحیم محبی گرگری,افسانه شهرکی,بابک نصرتی ششکل,مجيد عبدوس
همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

استفاده از ذرات نانورس در بهبود خواص فيزيكي كامپوزيت چوب پلاستيك حاصل از آرد چوب/پلي پروپيلن/سازگاركننده

رحیم محبی گرگری,افسانه شهرکی,بابک نصرتی ششکل,مجيد عبدوس
همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

استفاده از ذرات نانورس در بهبود مقاومت خمشي كامپوزيت چوب پلاستيك حاصل از آرد چوب/پلي پروپيلن/سازگاركننده

رحیم محبی گرگری,افسانه شهرکی,بابک نصرتی ششکل,مجيد عبدوس
همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

تاثير عامل سازگاركننده MAPP بر روي مقاومت خمشي كامپوزيت چوب پلاستيك حاصل از پسماندهاي سلولزي / پلي پروپيلن؛ مطالعه موردي: كاغذهاي باطله

رحیم محبی گرگری,محدثه کرامتی,بابک نصرتی ششکل,مجيد عبدوس
دومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

تاثير ذرات نانورس بر روي مقاومت خمشي كامپوزيت چوب پلاستيك حاصل از پسماندهاي سلولزي / پلي پروپيلن؛ مطالعه موردي: كاغذهاي باطله

رحیم محبی گرگری,محدثه کرامتی,بابک نصرتی ششکل,مجيد عبدوس
دومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

توسعه پايدار جنگل ها و منابع طبيعي با رويكرد استفاده از ضايعات نخلِ خرما به عنوان ماده اوليه در صنايع چوب و كاغذ

رحیم محبی گرگری,مسعود شفیعی,احسان صانعی سیستانی
كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش ها ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

مطالعه شاخص‌هاي مؤثر بر زراعت چوب گامي مؤثر و عملي در جهت توسعه پايدار منابع طبيعي و جنگلي كشور

رحیم محبی گرگری,احسان صانعی سیستانی,علی موذنی بیستگانی
كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش ها ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي تاثير استفاده از پودر خون و گلي اكسال در ليگنين ليكور بر خواص فيزيكي تخته فيبر با دانسيته متوسط

رحیم محبی گرگری,بابک نصرتی ششکل,رضا تقی زاده
كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

پتانسيل استفاده از پودر خون در ليگنين ليكور بر ويژگي هاي مكانيكي تخته فيبر با دانسيته متوسط

رحیم محبی گرگری,بابک نصرتی ششکل,رضا تقی زاده
كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي امكان استفاده از پسماند نساجي در كامپوزيت چوب پلاستيك

رحیم محبی گرگری,محمد حق پناه,بابک نصرتی ششکل
دومين همايش ملي و تخصصي پژوهش هاي محيط زيست ايران ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

بازیافت کاغذ رویکردی عملی در جهت توسعه پایدار محیط زیست، منابع طبیعی و حفظ سرمایه های ملی

رحیم محبی گرگری,محمد شمسیان ,احسان صانعی سیستانی
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

تحوالت قرن اخیر همراه با ازدیاد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی مرحله تازهای از تخریب طبیعت و محیطزیست را در پی داشته است. بعد از انقالب صنعتی کیفیت مواد زائد تغییر کرده و مواد زائد پایدارتر و غیرقابلتجدید بیولوژیکی به زایدات شهری اضافه شده است که این امر مستلزم مدیریت بیشتر زایدات جهت نیل به توسعه پایدار محیطزیست، منابعطبیعی و حفظ سرمایه های ملی بود. بنابراین عدم وجود مدیریت صحیح و مقررات الزم برای بازیافت هزاران تن زباله که بخش قابلتوجهی از آن را کاغذ تشکیل داده و بازگشت آنها به چرخه تولید، مشکالت عمدهای را خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه یافته بهوجود آورده است. از یکطرف مصرف بسیار زیاد کاغذ و فرآوردههای کاغذی و تقاضای روز افزون برای آن و کمبود شدید ماده اولیه چوبی و از طرف دیگر مشکالت زیستمحیطی ناشی از دفن زایدات کاغذی بهعنوان سلطان زایدات، بازیافت و استفاده مجدد از کاغذهای مصرف شده را دو چندان کرده است. بنابراین با توجه به مشکالت مربوط به کمبود مواد اولیه چوبی برای صنایع خمیر و کاغذ کشور و حرکت در راستای توسعه پایدار منابع جنگلی و حفظ سرمایههای ملی، بهترین راهحل ممکن توجه ویژه به بازیافت کاغذ میباشد. لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا مختصری راجع به بازیافت کاغذ، مزایا، معایب و تاثیر این موضوع بر توسعه پایدار محیطزیست و منابعطبیعی بحث کنیم

 • نیمسال دوم1

  حسابداری

 • نیمسال دوم1

  توسعه پایدار مواد اولیه

 • نیمسال دوم1

  قوانین صنعتی و خوداشتغالی

 • نیمسال دوم1

  آمار و احتمالات

 • نیمسال دوم1

  اقتصاد منابع طبیعی

 • نیمسال دوم1

  اقتصاد شیلاتی

 • نیمسال دوم1

  اقتصاد عمومی

 • نیمسال دوم1

  آمار کاربردی

 • نیمسال دوم1

  آشنایی با کامپیوتر

 • نیمسال دوم1

  آمار حیاتی

 • نیمسال دوم1

  طرح و برنامه ریزی تولید

 • نیمسال دوم1

  مديريت و برنامه ريزي توليد

 • نیمسال دوم1

  شناخت منابع طبیعی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:05431232340
 •    شماره داخلی:2340
 •    نمابر:05431232032
 •   پست الکترونیک:rahim.mohebbi@uoz.ac.ir