سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی -شیلات

  سيستان وبلوچستان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی -شیلات

  دانشگاه زابل

 • 1397دکتری تخصصی

  شیلات

  دانشگاه گيلان

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه پژوهشی شیلات

 • استاديار1398

  گروه پژوهشی شیلات

علاقه مندیها

 • فیزیولوژی آبزیان-تکثیر و پرورش ماهی- تغذیه آبزیان-بیوانفورماتیک

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

آبزی پروری در مناطق خشک و نیمه خشک

عبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکار
ناشر: انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی | تاریخ چاپ: 2018 | شابک:978-600-472-030-4کتاب

چکیده

این کتاب تجارب جدید آبزی پروری در مناطق بیابانی و خشک کشورهای فلسطین اشغالی، عربستان سعودی، استرالیا و مصر را ارائه می دهد و به پیشرفت های حاصل شده در زمینه پرورش، پتانسیل آب های ژئوترمال و آب های سطحی و زیرزمینی شیرین و لب شور می پردازد. همچنین وضعیت جهانی آبزی پروری در مناطق بیابانی ارائه می شود. توصیه هایی هم در ارتباط با چگونگی پیشرفت و توسعه آبزی پروری در این زیربخش بیان می گردد. با توجه به محدودیت آب به عنوان بزرگترین مانع توسعه، گسترش سیستم های توام کشاورزی و آبزی پروری مانند آکواپونیک یا پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی می تواند فرصت هایی اقتصادی مناسبی را در جاهایی که حداقل آب وجود دارد فراهم نماید.

آکواپونیک: (تولید غذا در سیستم های آکواپونیک کوچک): پرورش توام ماهی و گیاه

عبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکار
ناشر: انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی | تاریخ چاپ: 2018 | شابک:978-600-472-031-1کتاب

چکیده

این نوشته فنی با معرفی موضوع آکواپونیک شروع می‌شود، تاریخچه مختصری از توسعه این سیستم‌ها و جایگاه آنها در کشاورزی مدرن و بدون استفاده از خاک ارائه می‌شود. مفاهیم تئوریک اصلی آکواپونیک‌ها شامل چرخه نیتروژن و فرآیند نیتریفیکاسیون، نقش باکتری‌ها و موضوع تعادل آکواپونیک تشریح می‌گردد. سپس ملاحظات مهم راجع به پارامترهای کیفیت آب، آزمایش آب و منابع آب آکواپونیک بیان می‌شود. همچنین، روش ها و تئوری های طراحی واحدهای آکواپونیک که شامل سه تکنیک کشت در بستر، فیلم مواد مغذی و کشت شناور می‌باشد ارائه می‌گردد. در این کتاب سه گروه از موجودات زنده (باکتری‌ها، گیاهان و ماهی‌ها) که اکوسیستم آکواپونیک را تشکیل می‌دهند با جزئیات توصیف می‌شوند. همچنین، استراتژی‌های مدیریتی و اقدامات عیب‌یابی و سوژه‌های مربوطه به خصوص منابع پایدار و محلی مشخص تهیه نهاده‌های آکواپونیک بیان خواهد شد. همچنین این کتاب شامل نه ضمیمه دیگر راجع به این موضوعات می‌باشد: شرایط ایده آل برای گیاهان متداولی که در آکواپونیک کشت می‌شوند، کنترل‌های بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری‌های رایج و راهنمای کشت گیاه، بیماری‌های رایج ماهی و علائم مربوطه، علل و درمان‌ها، ابزارهای محاسبه آمونیاک تولید شده و بیوفیلتراسیون مورد نیاز برای یک تراکم خاص ذخیره‌سازی ماهی و مقدار غذای ماهی، دستورالعمل‌ها و ملاحظاتی راجع به ساخت واحدهای آکواپونیک، تجزیه و تحلیل سود و زیان واحد آکواپونیک کوچک مقیاس از نوع کشت در بستر، راهنمای جامع ساخت واحدهای کوچک مقیاس هر سه روش آکواپونیک و مختصری از این کتاب به عنوان یک دستورالعمل تکمیلی جهت پیشرفت، توسعه و آموزش.

تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک

عبدالعلی راهداری,احمد قرائی,مصطفی غفاری
ايران ، مجله علوم و فنون دریایی ، سال : 2012 ، صفحات : 1-11، شاپا: 2008-8965 مقاله در مجله

چکیده

در این تحقیق امکان تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان با استفاده از هورمون های القایی تکثیر (®ovaprim و hCG) به منظور دستیابی به بیوتکنیک تکثیر مصنوعی بررسی شد. تعداد 44 قطعه مولد ماده و 53 قطعه مولد نر به ترتیب با میانگین وزنی 45± 1328 و 6/17±632 گرم صید شده از چاه نیمه های سیستان انتخاب و بطور تصادفی در 5 گروه تیماری تقسیم شدند. گروه های تیماری شامل: 1- مولدین دریافت کننده هورمون ovaprim که در چهار مرحله به ترتیب با دوزهای 2، 5، 5 و 3میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی ماده و مولدین نر همزمان با تزریق مرحله دوم ماده ها به میزان 3میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند، 2- مولدین دریافت کننده ترکیبی از هورمون های ovaprim و hCG در سه مرحله به ترتیب با دوزهای 2 ،5 و 5 میلی لیتر و 1000، 2000 و 2000 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ماهی ماده و مولدین نر همزمان با تزریق مرحله دوم ماده ها به میزان 3میلی لیتر ovaprim و1500 واحد hCGبه ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند، 3- مولدین دریافت کننده ترکیبی از هورمون های ovaprim و hCG در چهار مرحله به ترتیب با دوزهای 2، 5، 5، 3میلی لیتر و 200 ، 400، 400 و300 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی ماده تزریق گردیدند. مولدین نر همزمان با تزریق مرحله دوم ماده ها به میزان 3میلی لیتر ovaprim و200 واحد hCG به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند، 4- مولدین دریافت کننده هورمون hCG در سه مرحله به ترتیب با دوزهای 400، 800 و 800 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ماهی ماده تزریق شدند. مولدین نر همزمان با تزریق مرحله دوم ماده ها به میزان 500 واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق گردید. 5- مولدین شاهد که به این مولدین محلول کلرید سدیم به میزان 3میلی لیتر به ازای وزن بدن آنها تزریق شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین گروه دریافت کننده ovaprim با گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود دارد (0.05>P) و ovaprim می تواند بعنوان یک القاء کننده مناسب جهت تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان عمل نماید.

بررسی تأثیرات سطوح مختلف چربی بر برخی شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی، بازماندگی و متابولیت های سرم خونی مصنوعی ماهی سفیدک سیستان

عبدالعلی راهداری,احمد قرائی,مصطفی غفاری,ساحل پاکزاد توچائی
ايران ، علوم آبزی پروری ، سال : 2014 ، صفحات : 41-52، شاپا: 2322-5351 مقاله در مجله

چکیده

-

New record of the Paracobitis rhadinaeus (Regan, 1906) presence after a hundred year in Sistan–Iran

Abdolali Rahdari,,,,
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2014 , Pages: 241-245, ISSN: Journal Paper

Abstract

After around a hundred years of being without any record of occurrence of Paracobitis rhadinaea, a species of Nemacheiline loach, in Sistan basin, southeast of Iran, the year 2012 was the turning point of wild life in this area. Twenty-five specimens were caught from Chahnimeh Reservoir, a water body adjacent to the Hamoun Wetland in Sistan basin. Morphometric and meristic characteristics were measured.

Determination of artificial propagation biotechnic of Schizothorax zarudnyi

عبدالعلی راهداری,احمد قرائی,,تقي نجفي
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 74-83، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Spawning Latency Period in Hormonal Induced Reproduction of Snow trout (Schizothorax zarudnyi (Nikolskii, 1897)

Abdolali Rahdari,,
IRAN , Iranian Journal of Biotechnology , Year : 2014 , Pages: 1-5, ISSN:1728-3043 Journal Paper

Abstract

Background: The breeding performance is an important parameter to evaluate the breeding success in captivity conditions. The optimum dose of hormone in combination with latency period is desirable for getting best breeding performance in fish. Objectives: The objective of the study was to find the spawning latency period in the hormonal induced reproduction of Snow trout with two inducers (Ovaprim and hCG) separately and in combination. Materials and Methods: The fish spawners were randomly divided into five groups and treated with Ovaprim, Ovaprim and high dose of hCG, Ovaprim and low dose ofhCG, hCG and saline water as control. Results: The results suggested that Ovaprim and high dose of hCG treatment lead to shorter latency time (40 hours and 40 minutes), but ovulation percent, percentage of live embryos in the eyed stage and ovulation synchronization were lower than treated groups with Ovaprim alone or Ovaprim and low dose of hCG. Females from the control and hCG groups did not spawn. Conclusions: The highest hormonal stimulation effectiveness was recorded in the group in which one hormonal substance (Ovaprim) was applied. Therefore the accurate ovulation time of snow trout, Schizothorax zarudnyi was difficult to be predicted.

A Study On Concentration Of Heavy Metals (Pb, Ni, Cu, Fe, and Zn) In Liver And Muscle Tissues Of Loach Fish (Paracobitis Rhadinaea) In Sistan’s Chahnimeh reservoirs,Iran

Sahel Pakzad,,Abdolali Rahdari,
Egypt , Journal of Novel Applied Sciences , Year : 2014 , Pages: 644-649, ISSN:2322-5149 Journal Paper

Abstract

In this research, in order to study the concentrations of heavy metals Cu, Zn, Pb, Ni, and Fe in Loach fish (Paracobitis rhadinaea), sampling was done in Chahnime water reservoirs. Afterwards, the fish were transported to the laboratories at Hamun International Wetland Research institute for preparation and digestion in order to measure the concentration of heavy metals. The concentration of heavy metals was measured using the Konic NOVAA 300 atomic absorption spectrophotometer on the basis of micrograms per gram dry weight. In the muscles, the concentrations of Cu, Fe, Ni, Pb, and Zn were measured to be 10.40±075, 196.04±10.88, 3.16±0.10, 4.35±0.68, and 118.04±50.08 μg per gram dry weight respectively. In the liver, the concentrations of Cu, Fe, Ni, Pb, and Zn were measured to be 35.27±16.13, 467.11±117.47, 15.15±3.69, 13.15±6.93, and 198.20±50.08 μg per gram dry weight respectively. Analysis of the acquired data showed that metal concentration pattern for liver and muscle tissues is similar and the highest concentrations were those of Fe and Zn. Concentrations of Cu, Pb, and Ni too did not show any significant difference between the two tissues. Pb, Fe, and Ni showed higher concentrations than the critical limits set by some standards (WHO and FDA) which could be stimulated by the environmental factors e.g. food, water and surrounding environment. The significant relationship between Zn concentration in liver and muscles shows its similar concentration pattern between both tissues and that changes which affect liver concentration would stimulate concentration changes in muscles too.

مقایسه تاثیر هیپوکلریت سدیم و روش های متداول در رفع چسبندگی تخم لقاح یافته ماهی ازون برون Acipenser stellatus Pallas, 1771

عبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکار,حسین محمدی پرشکوه,صمد درویشی
ايران ، پژوهش های ماهی شناسی کاربردی ، سال : 2018 ، صفحات : 123-130، شاپا: 2423-6349 مقاله در مجله

چکیده

تخم لقاح یافته ماهیان خاویاری پس از تماس با آب به علت وجود مولکول¬های گلیکوپروتئینی در پوشش ژله¬ای تخم چسبندگی پیدا می¬کند. در تکثیر مصنوعی، چسبندگی تخم یک مشکل اساسی محسوب می¬شود، بنابراین تکنیک¬های مختلفی برای رفع این مشکل گسترش پیدا کرده است. بیشتر این روش¬ها زمان¬بر بوده و ممکن است صدماتی به تخم¬ها وارد کنند. در این مطالعه، از هیپوکلریت سدیم با غلظت 03/0 درصد به مدت 40 ثانیه برای رفع چسبندگی تخم لقاح یافته ماهی ازون برون (Acipenser stellatus ) استفاده شد و کارایی آن با برخی مواد متـداول (کائولین، تانیک اسید و گل رس) مقایسه گردید. کمترین درصـد تخم¬های مرده و قارچ¬زده (8/3 ± 94/31 درصد؛ 05/0<P) و بیشترین درصد تبدیل تخم به لارو (5/5 ± 06/68 درصد؛ 05/0<P) در تخم¬های رفع چسبندگی شده با هیپوکلریت سدیم مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از هیپوکلریت سدیم روشی آسان، ارزان و سریع برای رفع چسبندگی تخم ازون برون می¬باشد.

اثرات بیهوش کننده و تغییرات بیوشیمیایی اسانس نعناع در ماهی سفیدک سیستان

عبدالعلی راهداری,علی خسروانی زاده,حسینعلی دهمرده,احمد قرائی,جواد میردار هریجانی
ايران ، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تغذیه آبزیان ، سال : 2018 ، صفحات : 35-46، شاپا: 2383-4412 مقاله در مجله

چکیده

همزمان با افزایش نیاز مراکز تکثیر و پرورش آبزیان به بیهوش کنندههایی با کارایی بالا، استفاده از مواد و ترکیبات جدید مطالعه و بررسی میشود. در همین راستا، در مطالعه حاضر از اسانس نعناع ) Mentha spicata ( برای بیهوشی ماهی سفیدک سیستان ) Schizothorax zarudnyi ( با وزن متوسط 26 / 38 ± 97 / 90 گرم استفاده شد. ماهیها به پنج تیمار )هر تیمار هفت ماهی( تقسیم شدند. تیمار شاهد در معرض ماده بیهوش کننده قرار نگرفت. ماهی های چهار تیمار دیگر با غلظتهای 200 ، 250 ، 350 و 500 میلیگرم در لیتر به روش غوطهوری بیهوش شدند. مدت زمان مراحل مختلف بیهوشی و احیاء بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش غلظت ماده بیهوش کننده موجب کاهش مدت زمان رسیدن به بیهوشی می شود. کمترین و بیشترین زمان رسیدن به بیهوشی کامل در تیمارهای 500 و 200 میلیگرم در لیتر و به ترتیب پس از 52 / 22 ± 17 / 88 و 20 / 38 ± 00 / 161 ثانیه بود. کمترین زمان احیاء مربوط به تیمار 200 میلیگرم در لیتر به مدت 35 / 97 ± 00 / 180 ثانیه بود. آزمایش سمیت حاد نشان داد که 50LC 96 ساعته اسانس نعناع در ماهی سفیدک 58 / 129 میلیگرم در لیتر است. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، اسانس نعناع به عنوان یک ماده بیهوش کننده بیخطر در غلظت 200 میلیگرم در لیتر کارایی مناسبی برای ماهی سفیدک سیستان دارد.

تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستان

عبدالعلی راهداری,نرجس سنچولی,هاشم خندان بارانی
ايران ، زیست شناسی جانوری تجربی ، سال : 2017 ، صفحات : 107-116، شاپا: 2322-2387 مقاله در مجله

چکیده

این بررسی به منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستان انجام شد. برای این منظور تعداد (Schizothorax zarudnyi) 22 گرم با پنج جیره /51±0/ 150 قطعه ماهی با میانگین وزنی 28 17 و 22 ،12 ، غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آمینه لایزین ( 7 گرم در کیلوگرم جیره) و گروه شاهد فاقد اسید امینه لایزین به مدت 8 هفته غذادهی به مقدار روزانه 3٪ وزن بدن در 2 وعده انجام شد. در پایان دوره پرورش پارامترهای رشد، راندمان غذایی و ترکیب بدن اندازه گیری و نتایج ثبت گردید. نتایج نشان داد که میزان وزن نهایی و افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و افزایش وزن نسبی در تیمار 17 گرم لایزین به ازای کیلوگرم جیره با سایر تیمارها و تیمار شاهد اختلاف معنی داری را نشان داد. نتایج ترکیب لاشه نشان داد که با افزایش میزان اسید آمینه لایزین تا 17 گرم در کیلوگرم جیره بر میزان پروتئین لاشه افزوده و بعد از آن کاهش در میزان پروتئین و افزایش در میزان چربی مشاهده شد.رطوبت و چربی و خاکستر لاشه ماهی اختلاف معنی داری را در تیمارها نشان ندادند. بر اساس نتایج به دست آمده تیمار 17 گرم لایزین در کیلوگرم جیره مقدار مناسب برای استفاده در جیره غذایی ماهی سفیدک سیستان می باشد.

پاسخ های استرس و خون شناسی بچه ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) به دستکاری های ناشی از صید

عبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکار,اولدوز باقرپور
ايران ، فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان ، سال : 2016 ، صفحات : 57-74، شاپا: 2345-3966 مقاله در مجله

چکیده

در سیستم پرورش چند (Hypophthalmichthys molitrix) با توجه به جایگاه ماهی کپور نقرهای گونهای کپورماهیان، در این مطالعه تاثیر استرس ناشی از صید، دستکاری و حمل و نقل بر شاخصهای استرس و خونشناسی بچه ماهیان کپور نقرهای مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، شاخصهای مذکور 24 و 48 ساعت پس از انتقال بچه ،12 ،6 ،3 ، قبل از حمل و نقل (بدون دستکاری)، در حین صید و 1 13 گرم اندازهگیری شد. شاخصهای استرس شامل کورتیزول، گلوکز و /5±1/ ماهیها با متوسط وزن 5 به طوری که میزان کورتیزول ،(P<0/ لاکتات در طی زمانهای مختلف دارای اختلاف معنیداری بودند ( 05 و گلوکز پلاسما از هنگام صید تا 12 ساعت پس از آن افزایش یافت و پس از 24 ساعت کاهش معناداری پیدا کرد، ولی تا 48 ساعت بعد از صید به مقدار قبل از صید نرسید. بیشترین و کمترین مقدار لاکتات به ترتیب در زمان صید و 12 ساعت بعد از آن مشاهده شد. به استثنای تعداد مونوسیتها، همه شاخصهای خونشناسی شامل تعداد گلبولهای سفید، تعداد گلبولهای قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، حجم متوسط گلبولی، وزن متوسط هموگلوبین گلبولی، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولهای قرمز، درصد نوتروفیلها و مقدار هموگلوبین و .(P<0/ لنفوسیتها در طی زمانهای مختلف دارای اختلاف معنیداری بودند ( 05 نتایج بررسی شاخصهای .(P<0/ هماتوکریت 12 ساعت بعد از صید افزایش معناداری پیدا کرد ( 05 خونشناسی و استرس نشان داد که با توجه به تاثیرات استرس ناشی از صید و حمل و نقل بر وضعیت فیزیولوژیک بچه ماهیان کپور نقرهای، برای حفظ سلامتی و افزایش بقای بچه ماهیان باید از روشهایی با کمترین میزان دستکاری ماهی، استفاده کرد.

تأثیر نوکلئوتید در جیره بر رشد، ترکیب لاشه و برخی شاخص های استرس در ماهی سفیدک سیستان ( Schizothorax zarudnyi).

عبدالعلی راهداری,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی
ايران ، تحقیقات دامپزشکی ، سال : 2016 ، صفحات : 145-152، شاپا: 2008-2525 مقاله در مجله

چکیده

زمینه مطالعه: تأثیر نوکلئوتید خوراکی در بهبود شاخ صهای رشد، عملکرد غذایی و سیستم ایمنی در مهر هداران و گون ههایی از ماهیان در مطالعات مختلف نشان داده شده است. هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر نوکلئوتید خوراکی بر شاخ صهای رشد، ترکیب لاشه و پاسخ به استرس حاد در بچه ماهیان سفیدک سیستان ) Schizothorax zarudnyi ( انجام گرفت. روش کار: تعداد 120 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 7/58±0/5 g با چهار جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف نوکلئوتید ) 15 / 0%، 25 / 0 % و 50 / 0%( و صفر درصد به عنوان گروه شاهد به مدت 8 هفته غذادهی شدند. بچه ماهیان در چهار تیمار و سه تکرار به ازای هر تیمار، در 12 مخزن 300 L به طور تصادفی رهاسازی شدند و غذادهی به مقدار روزانه 3% وزن بدن در 3 وعده انجام شد. در پایان دوره پرورش پارامترهای رشد انداز هگیری و نتایج ثبت گردید. همچنین به منظور آزمایش استرس تعدادی از ماهیان فوق تحت استرس حاد دمایی و pH قرار گرفتند و میزان کورتیزول و گلوکز آنها قبل و بعد از استرس انداز هگیری شد. نتایج: نتایج نشان داد که مکمل نوکلئوتید بر روی شاخ صهای رشد، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده غذایی و بقا اثر معن یدار نداشت p<0/05( (. در آنالیز تقریبی لاشه نیز اختلاف معن یداری از نظر خاکستر، رطوبت و پروتئین بین تیمارها مشاهده نشد ) 05 / p<0 ( و تنها محتوای چربی بین تیمارهای تغذیه شده با نوکلئوتید و گروه شاهد تفاوت معن یدار نشان داد ) 05 / p>0 (. در آزمایشات استرس مشخص شد که پس از انجام استرس میزان کورتیزول و گلوکز به طور معن یداری نسبت به قبل استرس افزایش یافت ) 05 / p>0 (. در تیمارهای تغذیه شده با نوکلئوتید میزان کورتیزول به طور معن یداری کمتر از گروه شاهد بود ) 05 / p>0 ( و کمترین میزان کورتیزول در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 50 / 0% نوکلوتید مشاهده شد. نتیج هگیری نهایی: بنابراین ترکیب نوکلئوتیدی مورد استفاده در مطالعه حاضر موجب بهبود رشد در ماهی سفیدک نشد و لی توانست باعث بهبود پاسخ به استرس در این ماهی گردد.

مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی، مایع منی و خون مولدین ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) و بررسی اثر مایع تخمدانی بر تحرک اسپرم

عبدالعلی راهداری,احمد قرائی,رضا فدایی,مرتضی جهانتاب,عباس علیزاده
ايران ، علوم آبزی پروری ، سال : 2020 ، صفحات : 21-33، شاپا: 2322-5351 مقاله در مجله

چکیده

در این مطالعه، علاوه بر سنجش ترکیبات آلی )گلوکز، کلسترول، پروتئین کل و آلبومین( و یونی )کلسیم، فسفر، منیزیوم، سدیم و پتاسیم( مایع تخمدانی و سرم خون 6 قطعه مولد نر )وزن متوسط 84 / 37 ± 37 / 424 گرم و طول متوسط 32 / 1 ± 19 / 36 سانتیمتر( و 9 قطعه مولد ماده )وزن متوسط 47 / 89 ± 87 / 1225 گرم و طول متوسط 6 / 0 ± 5 / 50 سانتیمتر( ماهی سفیدک سیستان ) Schizothorax zarudnyi (، مدت تحرک اسپرمها در مخلوط مایع منی با نسبتهای صفر، 15 ، 30 ، 45 ، 60 ، 75 ، 90 و 100 درصد مایع تخمدانی اندازه- گیری شد. اسپرمها در محلول خالص مایع تخمدانی فاقد تحرک بودند. کمترین مدت تحرک اسپرم ) 56 / 0 ± 67 / 44 ثانیه( با آب خالص و بیشترین مدت تحرک آن ) 37 / 5 ± 67 ثانیه( با ترکیب 55 % آب و 45 % مایع تخمدانی بهدست آمد که اختلاف معنیداری با گروههای حاوی صفر، 15 ، 30 و 60 درصد مایع تخمدانی داشت ) 05 / 0 > P (. تفاوتهایی در ترکیب مایع تخمدانی، مایع منی و سرم خون مولدین وجود داشت. به جز منیزیوم، بقیه پارامترهای خون ماده و مایع تخمدانی و نیز تمامی ویژگیهای خون مولدین نر و مایع منی با هم اختلاف معنیداری داشتند. همچنین، مقدار گلوکز، پروتئین کل و کلیسم سرم خون مولدین نر و ماده با هم اختلاف معنیداری داشتند. مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی، مایع منی و سرم خونی مولدین نر و ماده نشان داد بیشترین گلوکز و پروتئین کل در سرم خون نر، بیشترین کلسترول و سدیم در سرم خون ماهی های نر و ماده، بیشترین کلسیم در سرم خون ماده، کمترین مقدار منیزیوم و بیشترین پتاسیم در مایع منی بود. نتایج نشان داد که وجود 45 % مایع تخمدانی در محلول فعالسازی موجب افزایش مدت تحرک اسپرم میشود. همچنین، نتایج مطالعه نشاندهنده نقش مهم جنس ماده در افزایش تحرک اسپرم در فرآیند لقاح ماهی سفیدک سیستان بود.

تأثیر کاشت هورمون 11-کتوتستوسترون بر پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک فیل ماهی پرورشی در مرحله پیش زرده سازی

عبدالعلی راهداری,مجیدرضا خوش خلق,مهتاب یارمحمدی,بهرام فلاحتکار
ايران ، شیلات ، سال : 2018 ، صفحات : 350-361، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

درک و فهم نحوه تنظیم فرآیند تولیدمثل ماهیان خاویاری یکی از پیش‌نیازهای تکثیر مصنوعی این ماهیان می‌باشد. هر چند هورمون 11-کتوتستوسترون (11-KT) در خون جنس ماده برخی ماهیان شناسایی شده ولی اهمیت این هورمون آندروژنی در فیل ماهی ماده تاکنون بررسی نشده است. به این منظور، اثر 11-KT در فیل‌ماهی‌های ماده مرحله پیش زرده¬سازی مطالعه شد. مجموعاً 12 ماهی با وزن متوسط 165 ± 5580 گرم به 2 گروه تقسیم شده و در تانک‌های مدور تحت شرایط طبیعی (آب رودخانه و دمای طبیعی) پرورش داده شدند. گروه کنترل فقط با پلت های حاوی 95% کلسترول و 5% سلولز و گروه تیمار با پلت¬های حاوی 5/2 میلی‌گرم 11-KT ایمپلنت شدند. تغییرات پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمیایی خون پس از سه هفته و دو ماهه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پارامترهای خون¬شناسی و شمارش افتراقی نشان داد که تعداد گلبول¬های قرمز و شاخص¬های مرتبط با آن و نیز تعداد گلبول¬های سفید در مراحل و گروه¬های مختلف با هم اختلاف معنی¬دار داشت (05/0>P) و سایر پارامترها تحت تاثیر ایمپلنت¬های صورت گرفته و شرایط آزمایشی قرار نگرفتند. همچنین، پس از سه هفته، در گروه تیمار شده با 11-KT نسبت به گروه کنترل پارامترهایی بیوشیمیایی شامل گلوکز، آلبومین، کلسیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز، HDL و VLDL کاهش و کلسترول افزایش یافتند و پس از دو ماه همه پارامترهای بیوشیمیایی افزایش پیدا کردند که افزایش پارامترهای کلسترول و HDL معنی¬دار (05/0>P) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که ایمپلنت 11-KT می¬تواند پارامترهای فیزیولوژیک ماهی را تحت تاثیر قرار دهد و اثرات مثبت در راستای پیشرفت رسیدگی جنسی و توسعه گنادی فیل ماهی ماده پرورشی در مرحله پیش زرده سازی دارد.

مقایسه کارایی یدین، متیلن بلو و پرمنگنات پتاسیم در ضدعفونی تخم لقاح یافته ماهی ازون برون (Acipenser stellatus Pallas, 1771)

عبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکار,حسین محمدی پرشکوه,صمد درویشی
ايران ، علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان ، سال : 2017 ، صفحات : 33-39، شاپا: 1735-9880 مقاله در مجله

چکیده

زمینه و هدف: نظر به اهمیت ماهی ازون برون و در خطر انقراض بودن آن، تکثیر مصنوعی نقش به سزایی در بازسازی ذخایر طبیعی این ماهی در دریای خزر دارد. یکی از فعالیت¬های ضروری در مرحله انکوباسیون، ضدعفونی تخم¬ها است که اگر به درستی انجام شود باعث افزایش بقا و لارو تولیدی می¬¬گردد. لذا یافتن بهترین راهکار برای ضدعفونی تخم ماهیان ازون برون بسیار ضروری می باشد. روش کار: پس از لقاح، تخم¬ها به چهار گروه تقسیم شدند (هر گروه شامل دو تکرار و مقدار تخم در هر تکرار 25 گرم) و با محلول یدین با غلظت 100 میلی¬گرم در لیتر به مدت 15 دقیقه، پرمنگنات پتاسیم با غلظت 20 میلی¬گرم در لیتر به مدت 30 دقیقه و متیلن بلو با غلظت 100 میلی¬گرم در لیتر (در دو مرحله یک ساعته) ضدعفونی شدند. در تیمار شاهد از هیچ ماده ضدعفونی استفاده نشد. سپس جهت طی شدن مراحل انکوباسیون، تخم¬ها به جعبه¬های انکوباتور یوشچنکو منتقل گردیدند. طی دوره انکوباسیون، هر روز تخـم¬های قارچ¬زده و مرده به روش فیزیکی از جعبه¬ها جدا و شمارش گردید. پس از تخم¬گشایی، تعداد لاروهای هر جعبه جداگانه شمارش شد. یافته¬ها: تخم¬های ضدعفونی شده با محلول یدین و متیلن بلو کمتر دچار قارچ¬زدگی شدند و درصد تبدیل آنها به لارو بالاتر از تخم¬های ضدعفونی شده با پرمنگنات پتاسیم و گروه شاهد بود. نتیجه¬گیری: مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از محلول یدین برای ضدعفونی تخم ماهی ازون برون موثرتر و آسان¬تر از برخی مواد ضدعفونی کننده دیگر می¬باشد.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:rahdari57@uoz.ac.ir