سوابق علمی - اجرائی

 • 13961399

  عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

سوابق تحصیلی

 • 1382 ليسانس

  مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

  دانشگاه زابل

 • 1384فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  گيلان

 • 1390دکتری تخصصی

  بیماری شناسی گیاهی

  دانشگاه ازاداسلامي تهران

مراتب علمی

 • استاديار1391

  غیره

 • دانشيار1398

  گروه آموزشی گیاه پزشکی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Contribution to the identification of Cercospora species in Iran

Mahdi Pirnia
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2011 , Pages: 183-189, ISSN: Journal Paper

Abstract

مطالعه جنس Phyllactinia (Erysiphaceae) در ایران

مهدی پیرنیا,سید اکبر خداپرست,مهرداد عباسی,غلامحسن توانایی
ايران ، بیماریهای گیاهی ، سال : 2007 ، صفحات : 445-464، شاپا: 2774-0006 مقاله در مجله

چکیده

In a taxonomic study on the genus Phyllactinia, several specimens collected from Guilan province and all the specimens from Herbarium of Ministry of Jihad-e- Agriculture, were examined. A total of 10 species viz. Phyllactinia babayanii, Phyllactinia fraxini, Phyllactinia guttata, Phyllactinia mali, Phyllactinia moricola, Phyllactinia pistaciae, Phyllactinia roboris, Phyllactinia sp. on Cornus spp., Phyllactinia sp. on Lonicera iberica and Phyllactinia sp. on Salix aegyptica were identified. Among these taxa, Phyllactinia fraxini, Phyllactinia guttata, Phyllactinia mali and Phyllactinia moricola are recorded from Guilan. Phyllactinia babayanii, Phyllactinia pistaciae and Phyllactinia roboris are recorded from the other part of IRAN. Phyllactinia on Cornus spp. and Lonicera iberica are different from Phyllactinia guttata by having some morphological characteristics, such as ascomatal diameter, number of asci and morphology of conidium. Phyllactinia sp. on Salix aegyptiaca resembles Phyllactinia fraxini, however more data are needed to clarify their identitie

A new record of Erysiphales for mycobiota of Iran

Mahdi Pirnia
IRAN , Mycologia Iranica , Year : 2014 , Pages: 119-120, ISSN:2382-9656 Journal Paper

Abstract

Anamorphic stage of Erysiphe syringae-japonicae on Jasminum is described and illustrated.

Additions and Corrections to names published in Cercospora in Iran

Mahdi Pirnia
IRAN , Mycologia Iranica , Year : 2014 , Pages: 65-74, ISSN:2382-9656 Journal Paper

Abstract

Abstract: In this paper, the taxonomy of some previously reported taxa as Cercospora apii s. lat. in Iran is discussed and some new records are listed. Cercospora species on Abelia grandiflora (C. deutziae), Erythrina crista-galli (C. erythrinicola), Euphorbia heterophylla (C. pulcherrimae) and Zanthedeschia aethiopica (C. richardiicola) are new for mycobiota of Iran. Cercospora iridis which has been previously reported from Iran probably belongs to the genus Passalora, but more specimens should be examined for final conclusion.

کمک به شناسایی جنس Passalora در ایران

مهدی پیرنیا,رسول زارع,حمیدرضا زمانی زاده,سید اکبر خداپرست,علیرضا جوادی اصطهباناتی
ايران ، آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology ، سال : 2012 ، صفحات : 61-68، شاپا: 1026-5007 مقاله در مجله

چکیده

چکیده به منظور شناسایی گونه¬های Passalora، 9 نمونه گیاهی با علایم لکه برگی از نقاط مختلف استان¬های اردبیل، آذربایجان شرقی و استان¬های شمالی در طول بهار سال¬های 90-1389 جمع¬آوری و جهت مطالعه به آزمایشگاه منتقل شدند. علاوه بر این نمونه¬های موجود در مجموعه قارچ¬های وزارت جهاد کشاورزی واقع در موسسه تحقیقات گیاه¬پزشکی کشور نیز بازبینی شدند و کلید تشخیص برای 14 گونه فراهم گردید. با بررسی نمونه¬ها، 8 گونه از روی 9 میزبان گیاهی شناسایی شدند که عبارتند از: P. chaetomium (روی Euphorbia marschalliana)، P. circumscissa (روی Cerasus vulgaris, Prunus domestica)، P. dubia (روی Chenopodium album)، P. graminis (روی Agropyron sp., Poa annua, Stipa sp.)، P. rosae (روی Rosa persica) و P. ziziphi (روی Ziziphus spina-christi). از بین این گونه¬ها، P. chaetomium و P. ziziphi برای اولین بار از ایران گزارش می¬شوند و Chenopodium album و Rosa persica به ترتیب میزبان¬های جدیدی برای P. dubia و P. rosae در ایران هستند. همچنین P. graminis روی میزبان¬های Agropyron sp.، Poa annua و Stipa sp. برای اولین بار از ایران معرفی می¬گردد. سایر گونه¬ها قبلاً از ایران گزارش شده اند، اما اطلاعات کافی جهت شناسایی دقیق آن¬ها در منابع فارسی وجود ندارد

New records of cercosporoid hyphomycetes from Iran

Mahdi Pirnia,رسول زارع,حمیدرضا زمانی زاده,سید اکبر خداپرست
USA , Mycotaxon , Year : 2012 , Pages: 157-169, ISSN:0093-4666 Journal Paper

Abstract

Abstract — Eight collections from different localities in the northern provinces of Iran were obtained during spring-summer 2010–11. Seven species on eight host plants were identified: Cercospora pantoleuca on Plantago lanceolata, Cercosporella primulae on Primula macrocalyx, C. virgaureae on Conyza bonariensis, Passalora bondartsevii on Medicago sp., Pseudocercospora danaicola on Danae racemosa, P. paraguayensis on Eucalyptus camaldulensis, and Scolecostigmina confluens on Crataegus melanocarpa and C. pseudomelanocarpa. These taxa are new records to Iran. Cercosporina danaicola is recombined as Pseudocercospora danaicola.

مطالعه تاکسونومی جنس Ramularia و جنس¬های مشابه با آن در ایران

مهدی پیرنیا,رسول زارع,حمیدرضا زمانی زاده,سید اکبر خداپرست,علیرضا جوادی اصطهباناتی
ايران ، رستنیها-Rostaniha ، سال : 2012 ، صفحات : 11-20، شاپا: 1608-4306 مقاله در مجله

چکیده

به منظور شناسایی گونه¬های جنس Ramularia و جنس¬های با خصوصیات ریخت¬شناسی مشابه با آن نمونه¬برداری از مناطق مختلف استان¬های همدان، کردستان و استان¬های شمالی کشور در طول بهار و تابستان سالهای 90-1389 انجام شد. علاوه بر این نمونه¬های موجود در مجموعه قارچ¬های وزارت جهاد کشاورزی واقع در موسسه تحقیقات گیاه¬پزشکی کشور نیز مورد بازبینی قرار گرفتند و گونه¬های Neoovularia ovata (روی Salvia hypoleuca, Salvia limbeta, Salvia nemorosa)، Ramularia anchusae (روی Anchusa italica, Anchusa ovata)، R. brunnea (روی Tussilago farfara)، R. cynarae (روی Carthamus oxyacantha, Carthamus tinctorius)، R. geranii var. geranii (روی Geranium pyrenaicum)، R. grevilleana var. grevilleana (روی Fragaria x ananassa, Fragaria sp. Potentilla reptans)، R. heraclei (روی Heracleum persicum, Heracleum sp.)، R. inaequalis (روی Calendula persica)، R. lamii var. lamii (روی Mentha arvensis, Mentha piperita, Mentha sp.)، R. macularis (روی Chenopodium album)، R. pratensis var. pratensis (روی Rumex crispus, Rumex sp.)، R. rhabdospora (روی Plantago lanceolata)، R. rubella (روی Rumex conglomeratus)، R. rumicis (روی Rumex crispus, Rumex sp.)، R. sambucina (روی Sambucus ebulus)، R. simplex (روی Ranunculus oxyspermus, Ranunculus sahendicus)، R. uredinicola (درون جوش¬های اوردینیومی Melampsora sp. روی Salix babylonica)، R. urticae (روی Urtica dioica, Urtica urens) و Ramulariopsis gossypii (روی Gossypium hirsutum) شناسایی شدند. از بین این گونه¬ها، R. inaequalis، R. macularis و R. pratensis var. pratensis برای اولین بار از ایران گزارش می¬شوند. سایر گونه¬ها قبلاً از ایران معرفی شده¬اند. علاوه بر این Mentha piperita و Rumex conglomeratus به ترتیب میزبان¬های جدیدی برای R. lamii var. lamii و R. rubella در ایران محسوب می¬شوند. بررسی منابع موجود نشان می¬دهد که تاکنون گزارشی از معرفی R. inaequalis روی Calendula persica و R. simplex روی Ranunculus sahendicus از سایر نقاط دنیا منتشر نشده است

کمک به شناسایی گونه های Pseudocercospora در ایران

مهدی پیرنیا,رسول زارع,حمیدرضا زمانی زاده,سید اکبر خداپرست,باهره جوادی
ايران ، بیماریهای گیاهی ، سال : 2012 ، صفحات : 319-327، شاپا: 2774-0006 مقاله در مجله

چکیده

به منظور شناسایی گونه¬های جنس Pseudocercospora نمونه برداری از مناطق مختلف استان¬های شمالی کشور در طول تابستان و پاییز سال 1389 انجام شد. علاوه بر این نمونه¬های موجود در مجموعه قارچ¬های وزارت جهاد کشاورزی واقع در موسسه تحقیقات گیاه¬پزشکی کشور نیز مورد بازبینی قرار گرفتند. گونه¬های Pseudocercospora atromarginalis (روی Solanum nigrum)، P. cruenta (روی Vigna sinensis)، P. griseola (روی Phaseolus vulgaris)، P. heteromalla (روی Rubus sp.)، P. kaki (روی Diospyros lotus , D. kaki)، P. punicae (روی Punica granatum)، P. salicina (روی Salix alba) و P. vitis (روی Vitis sylvestris) شناسایی شدند. از بین این گونه¬ها، P. heteromalla و P. salicina برای اولین بار از ایران گزارش می¬شوند. همچنین نام Phaeoisariopsis griseola به Pseudocercospora griseola تغییر یافت. نام سایر گونه¬ها در فهرست قارچ¬های ایران آمده است

تاکسونومی عامل سفیدک پودری پسته در ایران

مهدی پیرنیا,سید اکبر خداپرست,مهرداد عباسی
ايران ، رستنیها-Rostaniha ، سال : 2005 ، صفحات : 164-167، شاپا: 1608-4306 مقاله در مجله

چکیده

Phyllactinia pistaciae به عنوان عامل سفیدک پودری در پسته برای اولین بار از ایران گزارش می شود. در آنامورف یاخته پایه کنیدیوفور مارپیچی و موجدار بود که این صفت در سایر آرایاه ها از جمله Ph. guttata مشاهده نگردید

مرفولوژی یاخته های پنسیلیومی در جنس Phyllactinia (Erysiphaceae) بر اساس مطالعه نمونه های ایرانی

مهدی پیرنیا,سید اکبر خداپرست,مهرداد عباسی
ايران ، رستنیها-Rostaniha ، سال : 2006 ، صفحات : 177-192، شاپا: 1608-4306 مقاله در مجله

چکیده

در این تحقیق مورفولوژی یاخته های پنسیلیومی در گونه های مختلف جنس Phyllactinia روی 18 میزبان از 11 تیره گیاهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از وجود تنوع در شکل یاخته های پنیسیلیومی در گونه های مختلف می باشد، اما این صفت برای تفکیک گونه مرکب Ph. guttata مفید واقع نگردیده است. هرچند این احتمال وجود دارد که تنوع در شکل یاخته های پنیسیلیومی مفید بوده و می توان از آن در کنار سایر خصوصیات بویژه مشخصات مربوط به آنامورف برای تفکیک گونه ها استفاده کرد

اطلاعات جدید از قارچهای سرکوسپوروئید در ایران

مهدی پیرنیا,بهاره بیچرانلو,قربانعلی اسدی
ايران ، بیماریهای گیاهی ، سال : 2014 ، صفحات : 439-446، شاپا: 2774-0006 مقاله در مجله

چکیده

چکیده و سایر جنسهای با خصوصیات ریختشناسی مشابه، از بیمارگرهای مهم مولد لکهبرگی Cercospora قارچهای سرکوسپوروئید شامل جنس روی دامنه وسیعی از میزبانهای گیاهی هستند. به منظور مطالعه تاکسونومی قارچهای سرکوسپوروئید، نمونهها از مناطق مختلف استان Cercospora ۱۳۹۰ جمعآوری شدند. آرایههای - مازندران و از میزبانهای مختلف دارای علائم لکهبرگی در فصول بهار تا پاییز سالهای ۹۱ روی ) Stigmina palmivora و (Chaenomeles japonica روی ) Pseudocercospora cydoniae ،(Hosta albomarginata روی ) hostae به عنوان میزبان جدید Hibiscus syriacus برای اولین بار از ایران گزارش میشوند. گیاه (Phoenix canariensis و Washingtonia robusta روی ۱۳ میزبان گیاهی شناسایی شد که روی ۶ Cercospora apii s. lat. در دنیا میباشد. علاوه بر این، گونه Cercospora althaeina برای میزبان برای اولینبار در دنیا معرفی میگردد و ۵ میزبان به عنوان میزبانهای جدید در ایران هستند.

سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایران

مهدی پیرنیا,بهاره بیچرانلو,قربانعلی اسدی
ايران ، رستنیها-Rostaniha ، سال : 2013 ، صفحات : 238-243، شاپا: 1608-4306 مقاله در مجله

چکیده

Abstract Several specimens belonging to the genus Pseudocercospora were collected from different localities of Mazandaran province (N Iran) during the 2011–12. All specimens were microscopically studied and identified. As the result Pseudocercospora abeliae (on Abelia grandiflora), P. rhamnaceicola (on Paliurus spina-christi) and P. sordida (on Campsis grandiflora) are newly recorded for Iran. Furthermore Morus nigra is new host for P. mori in Iran.

گونه های جدید از Passalora و Ramularia از ایران

مهدی پیرنیا,بهاره بیچرانلو,قربانعلی اسدی
ايران ، آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology ، سال : 2014 ، صفحات : 191-194، شاپا: 1026-5007 مقاله در مجله

چکیده

Abstract In order to identify Passalora and Ramularia species, Leaf spot symptoms from different plant hosts in Mazandaran province were collected and examined during the spring-autumn 2011-12. Passalora brandenburgeri (on Salix alba) and Ramularia variabilis (on Verbascum blattaria) are reported as the new records for Iran. Furthermore, Rosa hybrida and Rumex acetosa are new hosts for Passalora rosicola and Ramularia rubella in Iran respectively.

ردیابی و شناسائی عوامل قارچی مولد زوال مو بر اساس تکنیک پی سی آر در باغات انگور خراسان شمالی

مهدی پیرنیا,محسن رجائیان,محمودرضا کریمی شهری,ویدا دهواری,نگار قزل سفلو
ايران ، آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology ، سال : 2014 ، صفحات : 167-177، شاپا: 1026-5007 مقاله در مجله

چکیده

چکیده یکی از مهم ترین و مخرب ترین بیماری های قارچی انگور بیماری اسکا یا زوال مو می باشد. این بیماری باعث کاهش رشد، کاهش محصول و در نهایت مرگ گیاه می گردد. در طی تابستان ۱۳۸۹ از تاکستان های شهرستان بجنورد و حومه ی آن نمونه های مختلفی از تنه شامل: قطعات تنه دارای علایم پوسیدگی سفید، دارای علایم پوسیدگی قهوه ای، دارای علایم نقاط قهوه ای رنگ و فاقد علایم ظاهری نمونه برداری شد. هدف از اجرای این تحقیق ردیابی عوامل قارچی مرتبط با بیماری اسکا در داخل تنه انگور با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و همچنین جداسازی آنها به روش کلاسیک و مقایسه آن با روش ملکولی بود. جهت ردیابی عوامل اسکا از آغازگر های عمومی نواحی دی-ان-آ ریبوزو می و آغازگرهای ۴۱۵ به bp ۳۶۰ و bp ،۵۵۰bp با آغازگر های اختصاصی در این تحقیق به صورت مشاهده ی باند های PCR اختصاصی استفاده شد. نتایج حاصل از Pa. بود. نتایج حاصله نشان داد که در مجموع گونه ی Phaeoacremonium spp. و Pa. chlamydospora ، F. mediterranea ترتیب برای قارچ های از فراوانی بیشتری برخوردار است و در اکثر نمونه های مورد بررسی این گونه با درصد بالاتری نسبت به سایر عوامل قارچی chlamydospora بود که فقط در چوب های دارای علایم پوسیدگی سفید F. mediterranea جداسازی و ردیابی گردید و کمترین فراوانی نیز مربوط به گونه ی ردیابی گردید. بنابراین آغازگر های اختصاصی مورد مطالعه می تواند در سالم سازی خزانه های انگور عاری از بیماری اسکا مورد استفاده قرار گیرد.

Two new records of Cercosporoid Mycosphaerellaceae from Iran

Mahdi Pirnia,,,سید کاظم صباغ
IRAN , Journal of Crop Protection , Year : 2015 , Pages: 109-112, ISSN:2251-9041 Journal Paper

Abstract

Abstract: Cercosporoid fungi including the genus Cercospora and other morphologically similar genera are associated with leaf spot symptoms on various host plants. In this research three taxa including Passalora cucurbiticola (on Cucurbita sp.), P. bolleana (on Ficus carica), and Pseudocercosporella capsellae (on Capsella bursa-pastoris, Sinapis arvensis) were identified. Among these, P. cucurbiticola and P. capsellae are new records for mycobiota of Iran.

Evaluation of the efficacy of the biological compound affected by Talaromyces flavus in controlling tomato fusarium wilt disease in the field condition

Mahdi Pirnia,شیما فرهنگ نیا,لاله نراقی,فرخنده امتی
India , International Journal of Agricultural Science and Research , Year : 2015 , Pages: 153-163, ISSN:2250-0057 Journal Paper

Abstract

ABSTRACT Fusarium wilt is one of the most important tomato diseases. Since the pathogenic agent of this disease is soil-borne, therefore for its management, chemical control methods are not possible easily. In this regard, biological control by antagonistic soil-borne fungi is effective. At present study, based on the laboratory and greenhouse results related to previous experiments, the efficacy of four treatments affected by Talaromyces flavus with the most effective in decreasing disease incidence was investigated in the field conditions. These treatments included of T. flavus isolate No. TF-To-V-29 as addition to soil, T. flavus isolate No.TF-To-V-29 as both addition to soil and seed coating, T. flavus isolate No. TF-To-U-38 as addition to soil and T. flavus isolate as both addition to soil and seed coating. For preparation of T. flavus inoculum, every isolate of T. flavus was cultured on a medium substrate containing rice bran and peat moss. Field experiment was performed in a randomized complete block design with five treatments and four replications. Evaluation of the treatments were carried out as calculating disease severity percent one month after planting and continued to three months monthly. In the end of vegetative phase, the total yield was calculated for every treatment. Data were analyzed by ANOVA (Analysis of Variance) using the MS TAT C statistical software, while means were separated by the Dunkan\\\'s multiple range test. Results showed that the most effective treatment in decreasing disease severity and increasing total yield belonged to the T. flavus isolate No. TF-To-V-29 as both addition to soil and seed coating.

Effect of Various Compounds on the Control of Alternaria solani and Alternaria alternata the Causal Agents of Early Blight Disease on potato

مهدی پیرنیا,نسرین حیدری,مجتبی مراد زاده اسکندری,حمید افضلی
ايران ، پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی ، سال : 2015 ، صفحات : 57-66، شاپا: 2383-1855 مقاله در مجله

چکیده

بیماری لکه موجی یکی از بیماری‌های مهم و رایج بوده که در اکثر گیاهان خانواده سولاناسه ایجاد بیماری می‌نماید. هم اکنون در ایران این بیماری مزارع سیب‌زمینی را بطور همه گیر تهدید می نماید. امروزه بدلیل گسترش این بیماری در مزارع سیب زمینی و هم‌چنین خسارت ترکیبات سمی به محیط زیست و انسانها استفاده از ترکیبات غیر سمی در کنترل لکه موجی سیب‌زمینی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش تاثیر نمکهای بیکربنات سدیم (NaHco3)، کلرید کلسیم (CaCl2)، قارچکشهای رورال‌تی‌اس و داکونیل، ترکیب بیولوژیک باسیلکس و همچنین روغن میخک بر روی محیط کشتPDA در میزان رشد گونه های Alternaria solani و A. alternataمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه قارچکشهای مورد آزمایش بجز داکونیل در بازدارندگی رشد میسلیومی این دو گونه موثر است. تفاوتهایی از نظر اثر بر سرعت رشد پرگنه قارچ در محیط آزمایشگاه دارا می‌باشند. قابل ذکر است که میزان بازدارندگی بسته به نوع ترکیب و گونه قارچی متفاوت بود. بیشترین بازدارندگی مربوط به قارچکش رورال‌تی‌اس با غلظت 30 پی‌پی‌ام‌ و نمک بیکربنات سدیم با غلظت 35 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود که موجب توقف کامل از رشد میسلیوم در دو گونه قارچی مذکور در شرایط آزمایشگاه شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش در محیط آزمایشگاه نشان داد که افزایش غلظت ترکیبات با میزان جلوگیری از رشد میسلیومی قارچهای A. solani و A. alternata رابطه مستقیم دارد و همچنین تاثیر ترکیبات مورد آزمایش درکاهش رشد A. solani بیشتر از A. alternata بود همچنین تاثیر قدرت بیماری‌زایی ترکیبات نیز در محیط گلخانه، بر روی رقم آگریا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات گلخانه ای حاکی از تاثیر قابل توجه ترکیبات مورد بحث در کاهش میزان بیماری لکه موجی سیب‌زمینی بود. حداکثر تاثیر رورال‌تی‌اس، داکونیل، بیکربنات سدیم، کلرید کلسیم، باسیلکس و روغن میخک در کاهش شدت بیماری به ترتیب 33/88 ، 93 ، 33/92، 93 ، 33/70 و 74 درصد بود. این بررسی مشخص نمود که تاثیر ترکیبات مورد آزمایش در محیط گلخانه در کنترل بیماری ناشی از A. alternataبیشتر از A. solani بود. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از بیکربنات سدیم، باسیلکس و روغن میخک علاوه بر سموم شیمیایی در کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی امید بخش می‌باشد

شناسایی گونه های Ramularia روی برخی گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد

مهدی پیرنیا,سیدیوسف بهروز,محمد سالاری ,سید کاظم صباغ
ايران ، دانش گیاه پزشکی ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 113-117، شاپا: 2008-4781 مقاله در مجله

چکیده

چکیده به منظور شناسایی گونه های Ramularia روی گیاهان دارویی، نمونه های دارای علایم لکه برگی از نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد طی فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز سال های 1331 32 جمع آوری و از لحاظ خصوصیات ریخت شناسی تحت مطالعه قرار گرفتند. بر اساس - ویژگی های ریختی مربوط به کنیدیوفور و کنیدیوم، نه گونه شناسایی شدند. از این میان گونه های R. veronicae و R. winteri برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. به علاوه این اولین بار است که در ایران گونه های R. beccabungae ، R. marrubii و R. variabilis به ترتیب از گیاهان Veronica anagallis-aquatica ، Sideritis montana و Verbascum sinuatum جداسازی و شناسایی می شوند.

بررسی تنوع بیماریزایی جدایه های قارچ Fusarium verticillioides بر روی ذرت و واکنش تعدادی از ژنوتیپهای ذرت نسبت به پوسیدگی فوزاریومی بلال

مهدی پیرنیا,مریم پرچمیان,وحید رهجو,مجید زمانی,فرهاد عزیزی
ايران ، زراعت و اصلاح نباتات ایران ، سال : 2014 ، صفحات : 93-103، شاپا: 2008-8485 مقاله در مجله

چکیده

چ یده ک ب ماری پوس دگی فوزاریومی بلال یی از مهمتر ن بیماریهای ذرت در ایران میباشد. در سال 1388 ، پس از جمع آوری تعدادی ک ی ی ی نمونه آلوده از مزارع مناطق مختلف اصفهان، ساری ، رج و رمانشاه تعداد 40 جدا ه قارچ جداسازی گرد د. باستناد لیدهای معتبر ک ک ک ی ی هشت ک ک ) ی ی ( F. proliferatum جدا ه( و Fusarium verticillioides و براساس مشخصات مورفولوژ یی و فیز ولوژ یی دو گونه 32 بر روی ساقه یک لاین حساس ذرت ی ی ی F. verticillioides جدا ه( شناسایی شدند. تنوع ب ماری زایی تعداد 22 جدا ه از گونه با استفاده از خلال دندانهای آلوده به قارچ در گلخانه و مزرعه طی آزمایشی در قالب طرح بلوکهای امل تصادفی با ک )MO17( 24 تیمار ) 22 جدایه و دو شاهد( و در سه ت رار مورد بررسی قرار گرفت. نتا ج آزمون بیمار زایی جدا هها در گلخانه نشان داد ه ک ک ی ی ی شدت بیمار زای جدا هها متفاوت بوده و از ب ن همه جدایهها، سه جدایه )جدایههای 4 و 6 از کرج و 20 از ساری( بالاترین سطح ی ی ی ویرولانس را نسبت به سایر جدایهها دارند و در مزرعه ن ز جدایههای ) 18 و 14 هر دو از ساری( بالاترین سطح ویرولانس را دارا ی بودند. نتایج نشان میدهد که همبستگی پای نی ب ن آزمونهای گلخانه و مزرعه از نظر طول نکروز در بافت ساقه وجود دارد.

Notes on the genus Leveillula (Erysiphaceae): a new unrecorded species and note on Leveillula infecting Ficus, Cucurbita and Tropaeolum in Irans

Mahdi Pirnia,سید اکبر خداپرست,Susumu Takamatsu,عادل شادلو,محسن دامادی,مهدی جهانی
New Zealand , Phytotaxa , Year : 2016 , Pages: 267-275, ISSN:1179-3155 Journal Paper

Abstract

Abstract Taxonomy of the genus Leveillula has long been considered as a challenge in powdery mildew systematics. During the last decade the rDNA diversity has been used for phylogenetic analysis of the genus Leveillula aiming for better understanding of the genetic diversity and taxonomy of the genus. Iran with an arid and warm climate provides a high Leveillula powdery mildew diversity associated with a wide range of host plants. In this study we have obtained additional rDNA ITS sequences from four samples which show more diversity on ITS rDNA region. According to our observation morphology of Leveillula on Tropaeolum majus is different from what described as L. tropaeolicola on this host species. Leveillula on Ficus carica could be closely related to L. contractirostris. The fungus on Cucurbita is morphologically different from L. taurica, a common species that has been recorded on a wide range of crops as well as Cucurbitaceae. To determine phylogenetic relationships and to facilitate species identification, ITS regions of rDNA were sequenced for new collections. Sequence of rDNA ITS from Cucurbita powdery mildew showed 100% identity to those of L. thevenotiae. Leveillula on Ficus carica clustered with L. contractirostris. ITS sequences of L. jaczewskii was generated for the first time. These data showed that L. jaczewskii is closely related to L. taurica on Zygophyllum fabago (holotype host for L. taurica), however, the two DNA sequences differ at five positions.

New records of anamorphic fungi from North of Iran

Mahdi Pirnia,,مرتضی قربانی,,
IRAN , Mycologia Iranica , Year : 2017 , Pages: 49-59, ISSN:2382-9656 Journal Paper

Abstract

Abstract: Fungi associated with leaf spot symptoms of plants in forest areas of Golestan province, Iran, were collected and examined based on morphological characteristics of conidiophores, conidia and conidiogenous loci. Ten taxa were identified. Among the taxa, Passalora cf. bacilligera and Pseudocladosporium hachijoens are new records for the mycobiota of Iran. Cercospora on Eruca sp. was morphologically different from other Cercospora hitherto been reported on Brassicaceae and compared with Cercospora species on this plant family. Cercospora pantoleuca was newly reported from Golestan province (North of Iran). Furthermore, Plantago major and Sambucus nigra were found to be new hosts for Cercospora pantoleuca and Ramularia sambucina in Iran, respectively.

بررسی کارایی چند قارچکش ثبت شده رایج در کنترل بیماری لکه خرمایی گندم

مهدی پیرنیا,مجید الداغی,عالمه عباسی
ايران ، پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی ، سال : 2016 ، صفحات : 81-94، شاپا: 2383-1855 مقاله در مجله

چکیده

چکیذه تیواسی لک خشهایی اًؿی اص Pyrenophora tritici-repentis یکی اص تیواسی اّی ه نْ گ ذٌم دس تؼیاسی اص ه اٌاع د یًاا ایشاى هی تاؿذ. ایی تیواسی دس ؿشایظ اپیذهی ه خَة خؼاست قاتل ت خَ ت هحل لَ هی گشدد. اػافااد اص قااسذ کاؾ اّا س ؽٍ ػشی ک فٌشل تیواسی دس ػال اّای اپیاذهی های تاؿاذ. دس ایای هغالقا تااییش تقاذادی اص قااسذ کا ؾ اّای سایاح س یٍ تاصداس ذًگی اص سؿذ فاهل تیواسی دس ؿشایظ آصهایگا یّ، ک فٌشل تیواسی دس ؿاشایظ گلخا اً ای هضسفا ای س یٍ لایای N-80-19 گ ذٌم ک حؼاع ت تیواسی لک خشهایی اػت، ه سَد اسصیاتی قشاس گشفت. ایای تشسػای دس آصهایاگا دس قالاة عشح کاهلاً تلادفی دس گلخا هضسف دس قالة عشح کشت اّی خشد ؿذ )تاا پایا تلا اّای کاهال تلاادفی دس ػا تکشاس ا دًام گشفت. تیواس اّی اکلی آصهایؾ سا قاسذکؾ اّی ػایپش کٍ اًَص لٍ، ػایپش کٍ اًَص لٍ + کاست اٌذاصین )آلفا کَوثی ، فل صَیلاص لٍ + کاست اٌذاصین )آلاشت ، ایپش دٍیا ىَ + کاست اٌذاصین )س سٍالتای اع ، پش پٍیک اًَ اص لٍ، تث کَ اًَاص لٍ ، کاست اٌذاصین ت هٌَیل، تیواس اّی فشفی سا ػ صهاى ػوپاؿی )ؽ سَْ تشگ پشچن، ؽ اْ سَ ػا ثٌل ؽ اْ سَ تاشگ پاشچن + ؽ اْ سَ ػا ثٌل تکیل داد ذً. اسصیاتی کاسایی تیواس اّ 10 س صٍ تقذ اص آخشیی ػوپاؿی وّضهاى تا ت ػَق یِ تیواسی دس کشت اّای ؿاا ذّ تاا تقییی ؿاخق آل دَگی یًض هقایؼ یِ فولکشد هحل لَ تقاذ اص تشداؿات ا دًاام گشفات. فًاایح اسصیااتی ًااى داد کا دس 69 دسکاذ تیافشیی /42 71/92 ،73/ ؿشایظ آصهایگا ،ُ قاسذکؾ اّی س سٍال تی اع، آلف کَوثی آلشت تا تشتیاة تاا 83 تاییش سا دس تاصداسی اص سؿذ هیؼلی مَ قاسذ داؿف ذٌ. دس آصه ىَ اّی گلخا ای هضسف ای نّ هات ؿشایظ آصهایگا ،ُ ایی قاسذکؾ اّ تشتشی چوگیشی اص ؾًش کا ؾّ ؿاخق آل دَگی افضایؾ فولکشد ؼًثت ت ػایش قاسذکؾ اّی ه سَد اػفااد ًاى داد ذً. وّچ یٌی هخق گشدیذ ک اگشچ اخفلاف هق یٌ داسی اص ؾًش ؿاخق آل دَگی تیی صهاى اّی هخفلف ػوپاؿای خٍ دَ ذًاسد اها اص لحاػ صٍى ضّاسدا ،ًِ ت فْشیی فًایح ت تشتیة تا ػوپاؿی دس صهاى ؽ سَْ تشگ پاشچن + ؽ اْ سَ ػا ثٌل )تاا 9/ 9 گشم ت تشتیة هشت طَ ت گلخا هضسف ، ػوپاؿی دس صهاى ؽ سَْ تشگ پشچن )تا افاضایؾ 26 /94 10/ افضایؾ 11 8 گاشم تا تشتیاة /68 9/ 9/18 گشم ت تشتیة هشت طَ ت گلخا هضسف ػوپاؿی گٌّام ؽ سَْ ػ ثٌل )تاا افاضایؾ 15 هشت طَ ت گلخا هضسف ؼًثت ت تیواس ؿا ذّ حاکل آهذ.

تنوع ژنتیکی و بیماری زایی جدایه های قارچ Paecilomyces formosusعامل بیماری سر خشکیدگی درختان پسته در استان های خراسان رضوی و یزد

مهدی پیرنیا,فاطمه رستمی سعدآبادی,ناصر پنجه که,سید کاظم صباغ
ايران ، دانش گیاه پزشکی ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 151-160، شاپا: 2008-4781 مقاله در مجله

چکیده

چکیده در این بررسی تنوع ژنتیکی و بیماری زایی جدایه های Paecilomyces formosus sakag. عامل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در استان های یزد و خراسان رضوی بررسی شد. بررسی تنوع ژنتیکی 50 جدایۀ منتخب با استفاده از نشانگر SSR ، درجۀ بالایی از چندشکلی را در جدایه های مختلف نشان داد. با استفاده از تجزیۀ خوشه ای بر مبنای ضریب الگوریتم UPGMA و ضریب همانندی جاکارد، جدایه ها با سطح تشابه 75 درصد در 11 گروه قرار گرفتند. شاخص شانون، تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی (PcoA) و تجزیۀ واریانس مولکولی (AMOVA) نشان داد، بیشترین میزان تغییر ژنتیکی ) 81 درصد( درون جدایه ها توزیع شده و تنوع ژنتیکی بین جدایه، 19 درصد است. در بین آغازگرهای مورد استفاده، آغازگر PVar15 مناسب ترین آغازگر برای تعیین تنوع ژنتیکی جدایه ها تشخیص داده شد. بیشترین تنوع را در جدایه ها نشان داد. بررسی آزمون بیماری زایی و مقایسۀ میانگین داده ها نشان داد، جدایه های مهریز و ابرکوه در استان یزد به ترتیب بیشترین و کمترین توان بیماری زایی را دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، بین جدایه های هر استان رابطۀ اختصاصی وجود دارد ولی بین جدایه های دو استان و تنوع ژنتیکی آن ها هیچ رابطه ای مشاهده نشد.

New records of the genus Ramularia in Iran

Mahdi Pirnia,,,سید کاظم صباغ
China , Plant Pathology & Quarantine , Year : 2017 , Pages: 21-27, ISSN:2229-2217 Journal Paper

Abstract

Abstract Nine collections belonging to the plant pathogenic fungus genus Ramularia from different localities of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province (SW Iran) were obtained during spring-autumn 2012–13. Eight species were identified: Ramularia anchusae on Anchusa azurea, R. armoraciae on Barbarea plantaginea, R. cupulariae on Inula sp., R. cynarae on Carthamus tinctorius, R. epilobiana on Epilobium hirsutum, R. grevilleana on Potentilla reptans, R. lamii on Mentha longifolia and Mentha sp. and R. simplex on Ranunculus acris. Ramularia armoraciae, R. cupulariae and R. epilobiana are new records to Iran while Mentha longifolia and Ranunculus acris are new hosts for R. lamii and R. simplex in Iran, respectively.

Identification of Cercospora species in southwestern Iran

Mahdi Pirnia,,,سید کاظم صباغ
Poland , Journal of Plant Protection Research , Year : 2017 , Pages: 50-55, ISSN:1427-4345 Journal Paper

Abstract

Abstract Cercospora species are associated with leaf spot symptoms on various host plants. In this research, nine species of the genus on some medicinal and economic crops were found in diff erent locations in Kohgiluyeh and Boyerahmad Provinces (southwestern Iran) and examined according to morphological characteristics of stromata, conidiophores, conidiogenous cells and conidia. Results showed that Cercospora species on Cichorium intybus (C. cichorii) and Nasturtium offi cinale (C. nasturtii) are new for the mycobiota of Iran. However, characteristics of Cercospora on Plantago lanceolata are very similar to the description of C. plantaginis, but morphologically indistinguishable from C. apii s. lat. Other species have already been reported from other parts of Iran, but are new in southwestern Iran. Furthermore, Rumex crispus and Trifolium resupinatum are new hosts for C. apii and C. zebrina in Iran, respectively.

Contribution to the identification of Cercospora species in Iran

Mahdi Pirnia,رسول زارع,حمیدرضا زمانی زاده,سید اکبر خداپرست
IRAN , رستنیها-Rostaniha , Year : 2010 , Pages: 183-189, ISSN:1608-4306 Journal Paper

Abstract

Eight species of the genus Cercospora from different localities in Northern provinces of Iran were obtained and examined during spring-autumn 2010. Cercospora acnidae (from Amaranthus chlorostachys var. chlorostachys), C. beticola (from Beta vulgaris), C. iridis (from Iris sp.), C. lactucae-sativae (from Lactuca sativa), C. mercurialis (from Mercurialis annua), C. sorghi (from Sorghum halepense) and C. zonata (from Vicia faba) were identified. Furthermore, C. apii is identified from Abutilon theophrasti, Euphorbia heterophylla, Solanum lycopersicum, Pelargonium zonale, Vigna sinensis and Zanthedeschia aethiopica. Among these, C. acnidae, C. apii, C. iridis, and C. mercurialis are new records and Sorghum halepense is new host for C. sorghi in Iran.

A new species and observations on the genus Ramularia from Iran

Mahdi Pirnia,Uwe Braun
Netherlands , European Journal of Plant Pathology , Year : 2018 , Pages: 847-852, ISSN:0929-1873 Journal Paper

Abstract

Abstract Ramularia ranunculicola sp. nov. (Mycosphaerellaceae) is described from Iran on Ranunculus muricatus and compared with other species reported on Ranunculus spp. Ramularia carletonii on Lactuca tuberosa and R. nagornyi on Centaurea solstitialis are newly reported from Iran, and Picris strigosa is a new host for R. picridis (= R. inaequalis s. lat.).

Host range, geographical distribution and current accepted names of cercosporoid and ramularioid species in Iran

Mahdi Pirnia
China , Current Research in Environmental & Applied Mycology , Year : 2019 , Pages: 122-163, ISSN:2229-2225 Journal Paper

Abstract

Comprehensive up to date information of cercosporoid and ramularioid species of Iran is given with their hosts, geographical distribution and references. A total of 186 taxa belonging to 24 genara are listed. Among them, 134 taxa were belonged to 16 Cercospora and Cercospora-like genera viz. Cercospora (62 species), Cercosporidium (1 species), Clypeosphaerella (1 species), Fulvia (1 species), Graminopassalora (1 species), Neocercospora (1 species), Neocercosporidium (1 species), Nothopassalora (1 species), Paracercosporidium (1 species), Passalora (21 species), Pseudocercospora (36 species), Rosisphaerella (1 species), Scolecostigmina (2 species), Sirosporium (2 species), Sultanimyces (1 species) and Zasmidium (1 species); and 52 taxa were belonged to 8 Ramularia and Ramularia-like genera viz. Cercosporella (2 species), Microcyclosporella (1 species), Neoovularia (2 species), Neopseudocercosporella (1 species), Neoramularia (2 species), Ramularia (42 species), Ramulariopsis (1 species) and Ramulispora (1 species).

جداسازي و شناسايي جدايه هاي قارچ عامل پوسيدگي فوزاريومي خوشه ذرت

مهدی پیرنیا
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

تحقيقي در زمينه شناسايي و رده بندي گونه هاي جنس Phyllactinia (Erysiphaceae) در ايران

مهدی پیرنیا
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي همبستگي بين گونه هاي جنس Phyllactinia بر اساس تجزيه و تحليل خوشه اي صفات مورفولوژيك و ترسيم دندروگرام

مهدی پیرنیا
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي اختلاف بيماريزايي تعدادي از جدايه هاي قارچ Fusarium verticilioides جدا شده از ذرت در گلخانه

مهدی پیرنیا
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

شناسايي قارچهاي تيره Erysiphaceae در سيستان

مهدی پیرنیا
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

مطالعه تاثير چند قارچ كش ثبت شده در كنترل بيماري لكه خرمائي گندم

مهدی پیرنیا
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اطلاعات جديد از ميزبانهاي Erysiphaceae (Ascomycota, Erysiphales در ايران

Mahdi Pirnia
International Scientific Conference of Iran and Russia , Year : 1954 Conferance Paper

Abstract

بررسي تنوع زيستي قارچ ريزوكتونيا عامل بيماري شانكر ساقه ي سيب زميني در شرايط مختلف آب و هوايي و اقليمي جديد كشور

مهدی پیرنیا
First National Conference on Climate Change and Food Security ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

درجه بالاي مقاومت در برخي ارقام جو كشور به قارچ Blumeria graminis f.sp. hordei

مهدی پیرنیا
1th national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources ، سال : 2011 مقاله کنفرانسی

چکیده

رديابي قارچ Phaeoacremonium عامل زوال انگور بر اساس تكنيك PCR در باغات مو استان خراسان شمالي

مهدی پیرنیا
20 th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

توانايي تركيبات بيولوژيك در كنترل بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه خيار بر اثر F. oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum

مهدی پیرنیا
20 th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

جداسازي و شناسايي گونه هاي Aspergillus از ارقام مختلف كشمش در استان خراسان رضوي

مهدی پیرنیا
20 th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي و تعيين مرفولوژيكي گروههاي آناستوموزي Rhizoctonia solani از مناطق عمده سيب زميني كاري ايران

مهدی پیرنیا
20 th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي همبستگي بين جنسهاي Erysiphe، Leveillula، Phyllactinia، Podosphaera، Sphaerotheca، Uncinula و Uncinuliella بر اساس تجزيه و تحليل خوشه اي صفات مرفولوژيك

مهدی پیرنیا
20 th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

گزارشهاي جديد از گونه هاي سركوسپوروئيد و رامولاريوئيد از استان كهگيلويه و بوير احمد

مهدی پیرنیا
21 th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

شناسايي گونه هاي Aspergillus توليد كننده اكراتوكسين در كشمش با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي

مهدی پیرنیا
12 th Iranian Genetics Congress ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

منوگراف قارچهاي سركوسپوروئيد در ايران

مهدی پیرنیا
1 th Iranian Mycological Congress ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

وقوع سفيدك سطحي ياس در ايران

مهدی پیرنیا
1 th Iranian Mycological Congress ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

سه گونه جديد از جنس Cercospora براي مايكوبيوتاي ايران

مهدی پیرنیا
1 th Iranian Mycological Congress ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

شناسايي گونه¬هاي جنس Alternaria در استانهاي شمالي ايران

مهدی پیرنیا
1 th Iranian Mycological Congress ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

مطالعه مقدماتي جنس¬هاي Stemphylium و Ulocladium در ايران

مهدی پیرنیا
1 th Iranian Mycological Congress ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

بازبيني نمونه هاي متعلق به جنس Cercospora ثبت شده در هرباريوم موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور "IRAN"

مهدی پیرنیا
1 th Iranian Mycological Congress ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

گزارشهاي جديد از قارچهاي سركوسپوروئيد از استان مازندران

مهدی پیرنیا
1 th Iranian Mycological Congress ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

مطالعه تاكسونومي قارچهاي سركوسپوروئيد و رامولاريوئيد در استان كهگيلويه و بوير احمد

مهدی پیرنیا
1 th Iranian Mycological Congress ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

مقايسه تاثير چند قارچكش جهت كنترل بيماري بلايت شمشاد

مهدی پیرنیا
21 th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

تاثير تركيبات مختلف در كاهش رشد Phytophthora nicotianae عامل پوسيدگي ريشه و طوقه درختان زردآلو

مهدی پیرنیا
21 th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي تاثير تركيبات مختلف بر تندش اسكلروت و رشد ريسه‌ي قارچ Rhizoctonia solani عامل شانكر ساقه و شوره سياه سيب‌زميني

مهدی پیرنیا
21 th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

مقايسه اثر پوشش دهي بذور چغندر قند با 35 جدايه از قارچ آنتاگونيست Trichoderma بر جوانه زني بذور و رشد گياه چه هاي چغندر قند

مهدی پیرنیا
7 th National Agricutural research findings ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

مطالعه اثر آنتاگونيستي چندين جدايه از قارچ آنتاگونيست Trichoderma بر كنترل مرگ گياهچه چغندر قند ناشي از Rhizoctonia solani و Pythium aphanidermatum

مهدی پیرنیا
7 th National Agricultural Research Findings ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

ارزيابي تاثير سموم حشره كش و قارچ كش رايج بر رشد ميسليومي جدايه هاي تريكودرما

مهدی پیرنیا
National Conference Modern Topic in Agriculture ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي امكان جايگزيني سموم شيميايي با تركيبات معدني در كنترل آلترناريوز سيب زميني

مهدی پیرنیا
National Conference Modern Topic in Agriculture ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

رديابي قارچ Phaeoacremonium (عامل زوال مو) در تنه انگور بر اساس تكنيك PCR

مهدی پیرنیا
The 7th National Biotechnology Congress ، سال : 2011 مقاله کنفرانسی

چکیده

تنوع و دامنه ميزباني گونه¬هاي آلترنارياي ريز اسپور روي محصولات كشاورزي در سيستان

مهدی پیرنیا
1th National Conference of Novel Findings in Bio and Agricultural Sciences ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

تنوع زيستي قارچ¬هاي هوازاد همراه با پوشش گياهي مناطق جنگلي استان گلستان

مهدی پیرنیا
1th National Conference of Novel Findings in Bio and Agricultural Sciences ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

گزارش سه گونه جديد از جنس Alternaria از استان كهگيلويه و بوير احمد

Mahdi Pirnia
2nd Iranian Mycological Congress , Year : 2015 Conferance Paper

Abstract

تنوع نوكلئوتيدي در جدايه¬هاي ريز اسپور Alternaria بر اساس توالي¬يابي ژن rpb2

مهدی پیرنیا
2nd Iranian Mycological Congress ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

ميزبان¬هاي جديد براي سه گونه Alternaria بر اساس خصوصيات ريخت¬شناسي و اطلاعات مولكولي

مهدی پیرنیا
2nd Iranian Mycological Congress ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي اثرات آنتاگونيستي گونه هاي تريكودرما در مقابل Alternaria alternata و Alternaria tenuissima، عوامل لكه برگي گوجه فرنگي در شرايط آزمايشگاهي

مهدی پیرنیا
International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

كنترل بيولوژيكي Pyricularia grisea قارچ عامل بيماري بلاست برنج با بكارگيري قارچ آنتاگونيست Ulocladium cf. Consortiale در شرايط آزمايشگاهي

مهدی پیرنیا
Second National Conference on application of science and new technologies in agriculture, natural resources and environment ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

كنترل بيولوژيكي Pyricularia grisea قارچ عامل بيماري بلاست برنج با بكارگيري قارچ آنتاگونيست .Epicoccum sp در شرايط آزمايشگاهي

مهدی پیرنیا
Second National Conference on application of science and new technologies in agriculture, natural resources and environment ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

اولين گزارش از سه جنس جديد قارچي براي مايكوبيوتاي ايران

مهدی پیرنیا
22th Iranian Plant Protection Congress ، سال : 2016 مقاله کنفرانسی

چکیده

اندازه گیری ترکیبات فرار محصولات لبنی به روش میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی

محمود توکلی,سیامک رضائی نسب,غلامحسین حقایق,مهدی پیرنیا,فرزاد باقرزاده کاسمانی
سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

میکراستخراج فاز جامد یکی از روش های پرکاربرد در زمینه استخراج ترکیبات فرار و غیر فرار از آنالیت های جامد یا مایع می باشد. این روش بر اساس برقراری تعادل بین محلول آنالیت و یک فیبر پوشش شده با فاز جاذب به سه روش میکرواستخراج فاز جامد به طور مستقیم ) ،(Direct immersion SPMEمیکرواستخراج فاز جامد از فضای فوقانی ( انجام می شود. در اینMemberanc protected SPME) ( و یک غشای محافظت شدهHead spase SPME) مطالعه HS-SPMEبه عنوان روشی کاربردی جهت استخراج ترکیبات فرار از فرآورده های تخمیری لبنی مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی ترکیباتی شامل اسیدهای چرب (اولئیک، لینولئیک) و استرهای آن ها، آمید ها، الکل ها، آلدئیدها، هیدروکربن ها، فوران ها، کتون ها، پراکسید ها و پیران ها با روش HS-SPMEاز فرآورده های تخمیری لبنی استخراج و آنالیز شده اند. . ) (carboxen/polydimethyl-siloxane (CAR/PDMSنمونه فیبر پرکاربرد در زمینه استخراج این نمونه ترکیبات با روش HS-SPMEمی باشد. این مطالعه با هدف بررسی روش HS-SPME دراستخراج ترکیبات فرار فرآورده های لبنی همراه با کرماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی) (GC – MSانجام شده است

ویژگی های ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از مواد غذایی سنتی ایران

محمود توکلی,سیامک رضائی نسب,غلامحسین حقایق,مهدی پیرنیا,فرزاد باقرزاده کاسمانی
سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

ثرات نگهدارنده های شیمیایی بر سلامت انسان منجر به مطالعات جدید در زمینه شناسایی ضد میکروب های طبیعی و ایمن شده است. در این راستا باکتری های اسید لاکتیک ) (LABشامل یک گروه ناهمگن از میکروارگانیسم ها با محتوای :(GC )% ،54گرم مثبت، میکروآئروفیلیک، غیر اسپور زا، متحرک و کاتالاز منفی بسیار مورد توجه هستند. در این مطالعه متابولیت های ضد میکروبی تولید شده به وسیله باکتری های اسید لاکتیک شامل اسید های آلی( اسید لاکتیک، فنیل لاکتیک، استیک، پرپیونیک، سیتریک و غیره،) باکتریوسین ها، پراکسید هیدروژن، دی اکسید کربن، اسید های چرب آزاد، بنزوات، آمونیاک و ترکیبات مهارکننده با وزن مولکولی پایین مانند روترین، دی استیل، استالدهید، اتانول و غیره برای اولین بار به طور خلاصه آورده شده است. این ترکیبات می توانند جایگزین مناسب برای نگهدارنده های شیمیایی باشند. بنابرین این مطالعه با هدف بررسی ترکیبات ضد میکروبی تولید شده به وسیله باکتری های اسید لاکتیک بومی، مکانیسم عملکرد این نگهدارنده های زیستی در مقابل عوامل بیماری زا و اثرات سلامت بخش این ترکیبات انجام شده است

بررسی کنترل بیولوژیک عامل بیماری بدشکلی انبه (Fusarium mangiferae) توسط گونه های تریکودرما

مهدی پیرنیا
نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

انبه (Mangifera indica) از محصولات چندساله در جنوب استان سیستان و بلوچستان است و در سال 1396 تولید انواع محلی این میوه بیش از 13 تن بود. بدشکلی انبه با عامل Fusarium mangiferae از مهمترین بیماریهای انبه است که در سالهای اخیر باعث کاهش میزان تولید این محصول در این منطقه و خسارت اقتصادی آن شده است. این بیماری با توسعه غیرطبیعی شاخه های گیاه و گل-آذین و بیشتر در نهالهای جوان مشاهده میشود. در اثر بیماری جوانه های جانبی یا راسی تولید شاخه های ناپایدار و برگهای شکننده و کوتاه تر از گیاهان سالم میکند. در این پژوهش، F. mangiferae از شاخه ها و گل آذینهای درختان انبه آلوده جداسازی شد و پس از انجام آزمون بیماریزایی، اثر آنتاگونیستی 5 گونه از قارچ تریکودرما ( Trichoderma harzianum, T. viridi, T. (logibrachatum, T. hamatum, T. virens با 14 جدایه علیه این قارچ بیمارگر در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای موردبررسی قرار گرفت. جدایه T9 ، Trichoderma hamatum با 68/17% و جدایه T6، T. virens با 61/20% به ترتیب بیشترین درصد بازدارندگی را در آزمون تاثیر مواد فرار و غیرفرار داشتند. از بین 14 جدایه، اثر آنتاگونیستی پنج جدایه که سریعترین قدرت کلونیزاسیون را در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند تحت شرایط گلخانه ای به صورت تزریق 20 و 45 سانتیمتری گل آذین موردبررسی قرار گرفت. تعامل بین جدایه های آنتاگونیست و قارچ عامل بیماری به صورت درصد کاهش تعداد شاخه های آلوده نشان داده شد. شاخص شدت بیماری بعد از دو سال محاسبه گردید. نتایج آزمون نشان داد که جدایه های مزبور اثرات آنتاگونیستی متفاوتی دارند. در شرایط گلخانه ای، جدایه T2، T. harzianum در روش تزریق 45 سانتیمتری گل آذین آلوده بهتر عمل کرد و در مقایسه با دیگر جدایه ها باعث تفاوت معنیدار در کاهش بیماری در این آزمون گردید.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 • عضو و نماینده استانی انجمن قارچ شناسی ایران
 • ثبت توالی بخشهایی از ژنوم قارچهای مختلف در بانک جهانی ژن
 • شناسایی گونه جدید، ترکیب جدید و میزبان جدید برای قارچهای هیفومیست و عوامل مولد سفیدک سطحی گیاهان
 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:pirnia@uoz.ac.ir