سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  جغرافیا

  سيستان وبلوچستان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  جغرافیای طبیعی

  دانشگاه شهيدبهشتي

 • 1386دکتری تخصصی

  جغرافیا ژئومرفولوژی هیدرولوژی

  پونا

مراتب علمی

 • استاديار1391

  گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

 • دانشيار1392

  گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

ارزیابی فرسایش و رسوبات بادی با استفاده از مدل IRIFR در منطقه زهک دشت سیستان

احمد پهلوان روی
ايران ، جغرافیا و توسعه ، سال : 2012 ، صفحات : 127-140، شاپا: 1735-0735 مقاله در مجله

چکیده

تاکون روش های زیادی جهت برآورد میزان شدت بیابان زدایی در نقاط مختلف دنیا ارائه شده است.

امکان‌سنجی پهنه¬بندی خطر بیابان¬زایی با استفاده از روش ESAs در منطقه نیاتک سیستان

احمد پهلوان روی
ايران ، مرتع و آبخیزداری ، سال : 2010 ، صفحات : 149-163، شاپا: 2008-5044 مقاله در مجله

چکیده

بیابان زدایی نتیجه فرایندهایی است که دو عامل تغییرات اقلیمی و رفتار زیست محیطی انسان جزء مهم ترین آنها می باشند.

A Geographical Study of Drought Monitoring in Iran

Ahmad Pahlavanravi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2008 , Pages: 1-10, ISSN: Journal Paper

Abstract

Dust Storm Frequency After the 1999 Drought, in Sistan Region, Iran

Ahmad Pahlavanravi
USA , Climate Research , Year : 2010 , Pages: 83-90, ISSN:0936-577X Journal Paper

Abstract

Sustained drought and reduced precipitation in the sistan region,Iran, has dried the hamoun lake and local vegetataion

The Impacts of Different Kinds of Dust Storms in Hot and Dry

Ahmad Pahlavanravi
IRAN , بیابان- Desert , Year : 2012 , Pages: 15-20, ISSN:2008-0875 Journal Paper

Abstract

Dust storms are catastrophic natural disasters that beside other disasters

ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی منطقه زهک سیستان با تاکید بر معیار فرسایش آبی

احمد پهلوان روی
ايران ، پژوهش های آبخیزداری ، سال : 2011 ، صفحات : 68-79، شاپا: 1019-9632 مقاله در مجله

چکیده

جهت ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زدایی تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در داخل و خارج کشور صورت گرفته

اولویت‌بندی مکانی تخریب اراضی با استفاده از مدل بیابان زایی IMDPA با تاکید بر فرسایش بادی و اقلیم

احمد پهلوان روی
ايران ، آب و خاک ، سال : 2012 ، صفحات : 197-207، شاپا: 2008-4757 مقاله در مجله

چکیده

بیابان زدایی و تخریب اراضی در مناطق خشک ، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب، یک مشکل زیست محیطی جهانی است.

بررسی نقش معیارهای آب خاک و پوشش گیاهی در وضعیت فعلی بیابان زایی (مطالعه موردی: منطقه برد خون بوشهر)

احمد پهلوان روی
ايران ، مرتع و آبخیزداری ، سال : 2011 ، صفحات : 373-386، شاپا: 2008-5044 مقاله در مجله

چکیده

بیابان زدایی پدیده ای جهانی است که می تواند در هر مکانی رخ دهد

بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش پوشش گیاهی در حوزه آبخیزآق تقه

احمد پهلوان روی
ايران ، تحقیقات مرتع و بیابان ایران ، سال : 2010 ، صفحات : 431-444، شاپا: 1735-0875 مقاله در مجله

چکیده

حوزه آبخیز آق تقه در بخش مرکزی مراوه تپه و از توابع شهرستان کلاله واقع در شرق گلستان می باشد.

کاربرد داده های رقومی در تهیه نقشه تغییرا ت پوشش گیاهی ناحیه بیابانی غرب رودخانه کرخه

احمد پهلوان روی
ايران ، تحقیقات مرتع و بیابان ایران ، سال : 2012 ، صفحات : 457-468، شاپا: 1735-0875 مقاله در مجله

چکیده

مطالعات تفضیلی پوشش گیاهی در مناطق بیابانی به دلیل محدودیت ها و شرایط خاص این مناطق اغلب مشکل می باشد. فن سنجش از دور با داشتن قابلیت های متعدد می تواند به عنوان روشی کارآمد در این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی آت اکولوژی گونهdesmostachiya bipinnata در دشت سیستان

احمد پهلوان روی
ايران ، مرتع ، سال : 2010 ، صفحات : 61-70، شاپا: 2008-0891 مقاله در مجله

چکیده

بررسی رفتار و عملکرد یک گونه گیاهی و مطالعه نحوه ارتباط آن با دیگر موجودات زنده و غیر زنده در رویشگاه مربوطه به عنوان آت اکولوژی آن گونه در نظر گرفته می شود.

Land Use and Land Cover Change Detection of Mouteh Wildlife Refuge Using Remotely Sensed Data and Geographic Information System

Ahmad Pahlavanravi
pakistan , World Applied Sciences Journal , Year : 2008 , Pages: 113-118, ISSN:1818-4952 Journal Paper

Abstract

Environmental managers are interested to know land use /cover types and their change detection

تشديد فرسايش بادي در نتيجه وقوع خشكسالي در شهرستان زابل

احمد پهلوان روی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2009 ، صفحات : 1-5، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر روند بيابان زايي با استفاده از مدل ESAS در منطقه نياتك سيستان

احمد پهلوان روی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2010 ، صفحات : 1-10، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

بررسي مشكلات ناشي از خشكسالي و ارائه راهكارهاي توسعه پايدار مناطق بحران زده (مطالعه موردي دشت سيستان)

احمد پهلوان روی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2011 ، صفحات : 1-5، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

منشايابي رسوبات بادي و تعيين حساسيت رخسارهاي ژئومرفولوژيكي حساس به فرسايش بادي در منطقه كنارك

احمد پهلوان روی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2011 ، صفحات : 1-10، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Assess and Mapping the Environmental Sensitivity to Desertification (a Case Study in Boushehr Province, Southwest IRAN)

Ahmad Pahlavanravi
Japan , International Journal of Agriculture and Crop Sciences , Year : 2013 , Pages: 2172-2183, ISSN:2227-670X Journal Paper

Abstract

The aim of this study is quantitatively assess the environmentally sensitivity

Comparison of Rainfall-Runoff Simulation by

Ahmad Pahlavanravi
IRAN , Technical Journal of Engineering and Applied Sciences , Year : 2013 , Pages: 1685-1691, ISSN:2051-0853 Journal Paper

Abstract

Rainfall-Runoff، as a major component of the hydrologic cycle

EFFICIENCY COMPARISON OF IHACRESMODEL AND ARTIFICIAL

Ahmad Pahlavanravi
IRAN , International Journal of Agriculture: Reaserch and Review , Year : 2013 , Pages: 900-907, ISSN:2228-7973 Journal Paper

Abstract

ABSTRACT: Rainfall-runoff modeling as one of the most important hydrological

Wind erosion rate estimation in Tasuki-Rigchah region using IRIFR Model (Southeastern Sistan)

Ahmad Pahlavanravi,Ahmad Pahlavanravi
Egypt , European Journal of Experimental Biology , Year : 2013 , Pages: 592-597, ISSN:2248-9215 Journal Paper

Abstract

wind erosion is main factor of erosion in arid and semiarid region and observed unfavorable landscape of it, are desert sand seas and sand dunes form

The Impacts of Different Kinds of Dust Storms in Hot and Dry Climate, A Case Study in Sistan Region

Ahmad Pahlavanravi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2012 , Pages: -, ISSN: Journal Paper

Abstract

Rainfall-Runoff Simulation using MIKE11/NAM and ANFIS Models (A Case Study: Qleh Shahrokh Basin in Iran)

Ahmad Pahlavanravi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 53-61, ISSN: Journal Paper

Abstract

Daily Rainfall-runoff Prediction and simulation Using ANN, ANFIS and Conceptual Hydrological MIK11/NAM Models

Ahmad Pahlavanravi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 32-50, ISSN: Journal Paper

Abstract

Investigating the link between genetic characteristics and mineralogy of sand dunes in Tasouki-rigchah (Southeastern Sistan)

Ahmad Pahlavanravi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 51-55, ISSN: Journal Paper

Abstract

Identification of wind affected regions in Zabol district (Sistan va Baluchestan province, southeast of Iran)

Ahmad Pahlavanravi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 624-630, ISSN: Journal Paper

Abstract

ارزيابي زراعي توده‌هاي خربزه منطقه سيستان

احمد پهلوان روی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2009 ، صفحات : 53-59، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

امکان‌سنجی پهنه¬بندی خطر بیابان¬زایی با استفاده از روش ESAs ‌در منطقه نیاتک سیستان

احمد پهلوان روی
ايران ، مرتع و آبخیزداری ، سال : 2010 ، صفحات : 149-163، شاپا: 2008-5044 مقاله در مجله

چکیده

بیابان زدایی نتیجه فرایندهایی است که دو عامل تغییرات اقلیمی و رفتار زیست محیطی انسان جزء مهم ترین آنها می باشد.

بررسی نقش معیارهای آب، خاک و پوشش گیاهی در وضعیت فعلی بیابان‌زایی (مطالعه موردی: منطقه بردخون، بوشهر)

احمد پهلوان روی
ايران ، مرتع و آبخیزداری ، سال : 2011 ، صفحات : 373-386، شاپا: 2008-5044 مقاله در مجله

چکیده

بیابان زدایی پدیده ای جهانی است که می تواند در هر مکانی رخ دهد

ارزیابی شدت بیابان‌زایی با معیار فرسایش بادی با استفاده از مدل‌های FAO-UNEP و MICD در منطقه زهک سیستان

احمد پهلوان روی
ايران ، تحقیقات مرتع و بیابان ایران ، سال : 2012 ، صفحات : 624-639، شاپا: 1735-0875 مقاله در مجله

چکیده

به منظور ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زدایی تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در داخل و خارج کشور انجام شده که منجر به ارائه مدل های منطقه ای فراوانی شده است .

Evaluation of Current Desertification Status Based on IMDPA with Emphasis on Climate, Wind Erosion, Water, Soil and Vegetation: Case Study of Bordekhun Region of Boushehr

Ahmad Pahlavanravi
IRAN , بیابان- Desert , Year : ثبت نشده , Pages: 53-62, ISSN:2008-0875 Journal Paper

Abstract

Rainfall-runoff simulation using WMS/NFF model in Kameh representative watershed case study: Razavi Khorasan Province, Iran)

Ahmad Pahlavanravi
English , International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Year : ثبت نشده , Pages: 43-48, ISSN:2251-838X Journal Paper

Abstract

Determination of appropriate land use by using land use planning process in Sykan watershed of Ilam province, Iran

Einollah Rouhi-Moghaddam,Ahmad Pahlavanravi,
Austria , International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research , Year : 2014 , Pages: 2731-2734, ISSN:2383-2762 Journal Paper

Abstract

a

بررسی وقوع طوفان‌های گرد وخاک در منطقه سیستان پس از وقوع خشکسالی‌های تناوبی

احمد پهلوان روی,عباس میری,
ايران ، تحقیقات مرتع و بیابان ایران ، سال : 2009 ، صفحات : 329-342، شاپا: 1735-0875 مقاله در مجله

چکیده

وقوع خشکسالی در منطقه سیستان از سال 1378 شرایط مساعدی را جهت شکل گیری طوفانهای گردو خاک مهیا نموده است. از آنجا که طوفانهای گردو خاک خسارتهای زیادی را به منابع زیستی وارد می نمایدبررسی این رخداد امری ضروری بنظر می رسید.

مکانیابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاه‌نیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم‌گیری چند متغیره

احمد پهلوان روی,ملیحه عرفانی ,طاهره اردکانی,آسیه صادقی
ايران ، پژوهشهای محیط زیست ، سال : 2011 ، صفحات : 41-50، شاپا: 2008-9597 مقاله در مجله

چکیده

رشد و توسعه اقتصادی– اجتما عی در چند دهه اخیر منجر به روی آوردن جوامع انسانی به ایجاد فرصتهای گردشگری شده که امروزه بـهمانند راهی برای پر کردن اوقات فراغت، کاهش تاًثیر تنشهای زند گی شهری و صنعتی محسوب میشود. در کنار تمام مناطق متنوع ایران،مناطق جنوب شرقی ایران نیز یکی از قطبهای س یاحتی کشور به شمار می رود و در این بین شهرستان زابل با برخورداری از شـهر سـوختهبه عنوان مهد تمدن دیرین، داشتن دریاچه آب شیرین هامون و مردمانی آریایی با فرهنگ غنی نقش مهمی در فراهم کـردن اکو جهـانگردی دارد. در حال حاضر با وجود اهمیت موضوع، مطالع ات چندانی به منظور مکان یابی پهنههای مناسب تفرج و برنامه ریزی در این ارتباط انجـامنشده است. در این راستا طی تحقیق حاضر اقدام به پهنهبندی منطقه چاه نیمه با استفاده از روش ارزیابی چند متغیره و با تکیه بر معیارهایاکولوژیکی و برخی معیارهای اقتصادی اجتماعی شد. معیارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل خاک، پایداری سازند زمینشناسی، فاصلهاز منابع آب سطحی، شیب، جهت، پوشش گیاهی، نزدیکی به تالاب، فاصله از جاده، فاصله از مراکز شهری و روستایی، فاصله از مکـان هـایتاریخی، فاصله از مرز سیاسی و فاصله از تاسًیسات رفاهی بودند. استاندارد سازی معیارها با استفاده از نظریه فازی صـورت پـذیرفت و نقـشهمحدودیت ها با استفاده از نظریه بولین تولید شد. برای وزندهی به معیارها از روش مقایسات زوجی در قالب تحلیل سلسله مراتبـی اسـتفادهشد و سپس با روش ترکیب خطی وزن داده شده، لایهها با هم ترکیب شده و شاخص قابلیت سرزمین محاسبه شـد. در ایـن منطقـه 4 زون برای تفرج متمرکز شناسایی شد.

بررسی تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای طی سالهای 1352 تا 1387 مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته

احمد پهلوان روی,وحید راهداری,سعیده ملکی نجف آبادی
ايران ، تحقیقات مرتع و بیابان ایران ، سال : 2014 ، صفحات : 508-521، شاپا: 1735-0875 مقاله در مجله

چکیده

از ابزارهای موثر در زمینه مطالعات علوم مرتع و پوشش گیاهی بهره گیری از داده های ماهواره ای می باشد.

ارزیابی دقّت روشهای زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت آستانه فرسایش

حسین پیری صحراگرد,منیژه ارباب,احمد پهلوان روی,میثم امیری
ايران ، پژوهش های فرسایش محیطی ، سال : 2019 ، صفحات : 87-105، شاپا: ۲۲۵۱-۷۸۱۲ مقاله در مجله

چکیده

آگاهی از تغییرات مکانی سرعت آستانه فرسایش بادی با بهره­گیری از روش­های دقیق و کم­هزینه اهمیّت زیادی در فعالیت­های بیابان­زدایی دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ی دقّت روش­های زمین آمار (کریجینگ و کوکریجینگ) و روش پرسپترون چندلایه در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی و شناخت متغیرهای دارای اهمیّت بیشتر در بخش جزینک دشت سیستان انجام شد. برای این منظور، علاوه بر اندازه­گیری سرعت آستانه فرسایش بادی با روش تونل باد در 60 نقطه از خاک سطحی، نمونه­برداری از آن نیز در همین نقاط انجام شد. بعد از اندازه­گیری خصوصیات خاک در آزمایشگاه و بررسی نرمال بودن داده­ها، سرعت آستانه با روش­های کریجینگ و کوکریجینک برآورد شد. سپس اعتبارسنجی نتایج حاصل از این روش­ها نیز با استفاده از روش ارزیابی متقاطع انجام شد. برای اجرای مدل پرسپترون چندلایه، بعد از استانداردسازی داده­ها و تعیین معماری مدل به­روش آزمون و خطا، مدل اجرا شد. سپس نتایج حاصل با استفاده از آماره­های جذر میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که از بین روش­های زمین آمار، روش درون­یابی کوکریجینگ با متغیر کمکی سیلت در مقایسه با روش کریجینگ در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، دقّت بیشتری دارد (60 /0 R2 =و 45/0RMSE=). علاوه بر این، سرعت آستانه فرسایش بادی در قسمت­های شمالی بیش از بخش­های جنوبی و غربی منطقه­ی مورد مطالعه است و متغیرهای مرتبط با بافت خاک (درصد رس، سیلت و ماسه)، اسیدیته، شوری، درصد ماده­آلی، میانگین وزنی قطر خاکدانه­ها و درصد سنگریزه­ی خاک سطحی، سهم عمده­ای در تعیین سرعت آستانه فرسایش بادی در منطقه دارد. ارزیابی کلی دقّت مدل­های مورد استفاده نیز نشان داد که دقیق­ترین برآورد از سرعت آستانه فرسایش بادی، توسط مدل پرسپترون چند­لایه با سه لایه مخفی و سه نرون در هر لایه انجام شده­است (98 /0 R2 =و 07/0RMSE=).

ارزیابی و مقایسه کیفیت علوفه سه گونه از گندمیان در مراحل مختلف فنولوژی در مراتع ییلاقی آسلمه کلاته چنار، شهرستان درگز

مجید آجورلو,زهرا خراسانی نژاد,احمد پهلوان روی,مصطفی یوسف اللهی
ايران ، مرتع ، سال : 2018 ، صفحات : 0-0، شاپا: 2008-0891 مقاله در مجله

چکیده

گونه‌های گیاهی مراتع در مکا‌ن‌ها و زمان‌های مختلف، ارزش غذایی متفاوتی دارند. دانستن چگونگی تغییرات ارزش غذایی گیاهان مرتعی با مرحله فنولوژیکی در هر منطقه مشخص، می‌تواند مرتعداران را در انتخاب زمان مناسب برای چرا و تنظیم تعداد دام در مرتع کمک نماید. هدف این مطالعه، بررسی کیفیت علوفه سه گونه از گندمیان یعنی Agropyron elongatum، Hordeum glaucum و Avena fatua در سه مرحله فنولوژیکی رشد رویشی، گلدهی و بذردهی در مراتع آسلمه کلاته چنار، شهرستان درگز، استان خراسان رضوی بود. نمونه­برداری برای هر گونه در هر مرحله فنولوژیکی به تعداد 30 عدد انجام شد که هر نمونه متشکل از 5 پایه گیاهی بود. نمونه‌ها طبق روش استاندارد برای ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، خاکستر، دیواره عاری از همی‌سلولز، ماده خشک قابل هضم، انرژی قابل هضم و انرژی متابولیسمی تجزیه شیمیایی شدند. جهت بررسی اثر گونه بر کیفیت علوفه، از آنالیز واریانس یک طرفه و برای بررسی اثر مرحله فنولوژی و اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژی بر کیفیت علوفه از آزمون اندازه‌گیری مکرر (Repeated measures) استفاده شد. اثر مرحله فنولوژی بر کیفیت علوفه هر سه گونه معنی‌دار بود (05/0<p). هر سه گونه، در مرحله رشد رویشی کیفیت زیاد (پروتئین خام، انرژی قابل هضم، انرژی متابولیسمی زیاد) و در مرحله بذردهی کیفیت کم (پروتئین خام و ماده خشک قابل هضم کم ولی دیوراه سلولی فاقد همی سلولز زیاد) داشتند (05/0<p). گونه H. glaucum با داشتن پروتئین خام (1/19 درصد)، انرژی متابولیسمی (78/9 درصد)، قابلیت هضم ماده خشک (30/69 درصد) و انرژی قابل‌هضم (82/68 درصد) زیاد و دیواره عاری از همی‌سلولز کم (15/27 درصد) نسبت به دو گونه دیگر، کیفیت و ارزش غذایی بیشتری در طول فصل رویش داشت. اواخر دوره رشد رویشی و اوایل مرحله گلدهی (اواسط اردیبهشت) زمان مناسب برای چرای دام از گونه‌های فوق در مراتع آسلمه کلاته چنار، شهرستان درگز تعیین شد.

بررسي سيلخيزي در اثر تراوايي سازندهاي زمين شناسي حوزه ابخيز

احمد پهلوان روی
يازدهمين سمينار آبياري و كاهش تبخير ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي اثر معيار تكنولوژي توسعه شهري در بيابانزايي (بردخون)

احمد پهلوان روی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

مدلسازي فرسايش خاك و توليد رسوب در حوزه آبخيز بردخون با استفاده از مدل MPSIC و GIS

احمد پهلوان روی
اولين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

كاربرد و ارزيابي مدل RHEM در تخمين فرسايش مراتع زاينده رود

احمد پهلوان روی
پنجمين كنفرانس ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

مطالعه و بررسي اثر متقابل اقليم و بيابانزايي

احمد پهلوان روی
يازدهمين سمينار آبياري و كاهش تبخير ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

شبيه سازي سيل با استفاده مدل هيدرولوزيكي Wetspa در حوزه آبخيز گرمابرود

احمد پهلوان روی
سومين همايش ملي مقابله با بيابانزايي و توسعه پايدار ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

محاسن CN مركب با استفاده از داده هاي كاربري اراضي و نوع خاك، توسط مدل WMS

احمد پهلوان روی
سومين همايش ملي مقابله با بيابانزايي و توسعه پايدار ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي حساسيت به فرسايش واحدهاي زمين شناسي و امتياز دهي به روش EPM PSIAC , درحوزه ابخيز قلعه جوق

احمد پهلوان روی
سومين همايش ملي مقابله با بيابانزايي و توسعه پايدار ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

تهيه نقشه ضريب رواناب با استفاده از مدل WetSpa در حوزه آبخيز گرمابرود استان مازندران

احمد پهلوان روی
سومين همايش ملي مقابله با بيابانزايي و توسعه پايدار ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

نگرشي كوتاه بر توسعه اقتصادي

احمد پهلوان روی
همايش منطقه‌اي منابع طبيعي و محيط زيست ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي رژيم بادناكي شهرستان زابل به كمك رسم گلباد

احمد پهلوان روی
اولين همايش ملي انرژي باد و كاربردهاي آن ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

استفاده از كودهاي بيولوزيك و تاثير آنها در حفظ محيط زيست و سلامت جامعه

احمد پهلوان روی
چهارمين همايش ملي تخصصي محيط زيست ، سال : 2008 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي مقايسه عملكرد و تعيين مدل رگرسيوني ارقام سوروم دانه اي در شرايط كم آبياري در منطقه سيستان

احمد پهلوان روی
دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات يران ، سال : 2008 مقاله کنفرانسی

چکیده

برآورد دوره‌هاي ترسالي و خشكسالي با استفاده از شاخص مرتبه Z در زابل

احمد پهلوان روی
اولين كنفرانس بين‌المللي بحران آب ، سال : 2009 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي تغيرات كاربري و پوشش گياهي ذخيره‌‌گاه آب چاه نيمه با استفاده از RS‌ و‌‌GIS

احمد پهلوان روی
اولين كنفرانس بين‌المللي بحران آب ، سال : 2008 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي ارزش غذايي و توليد علوفه گياه مرتعي desmostachiya bipinnata در منطقه سيستان

احمد پهلوان روی
چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ، سال : 2009 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي اثر سطوح مختلف شوري بر جوانه‌زني گونه Agropyron desertorum از دو منطقه رويشي

احمد پهلوان روی
دومين همايش منطقه‌اي منابع طبيعي و محيط زيست ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

نقش مديريت در كنترل و كاهش اثرات خشكسالي با تاكيد بر سياست‌ها، برنامه‌ها و عملكرد استراليا، آمريكا و ايران

احمد پهلوان روی
دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن ، سال : 2009 مقاله کنفرانسی

چکیده

پايش خشكسالي با استفاده از شاخص آماري DI در استان چهارمحال و بختياري

احمد پهلوان روی
اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف با محوريت منابع طبيعي، كشاورزي و دامپزشكي ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

احيا جاذبه‌هاي گردشگري و توسعه اكوتوريسم رهيافتي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و حفظ كوسيستم

احمد پهلوان روی
اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف با محوريت منابع طبيعي، كشاورزي و دامپزشكي ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي خصوصيات خاك‌هاي منطقه خانقاه از ديدگاه فرسايشي (استان كردستان)

احمد پهلوان روی
اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف با محوريت منابع طبيعي، كشاورزي و دامپزشكي ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد در ارقام سورگوم دانه‌اي در شرايط تنش خشكي

احمد پهلوان روی
اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف با محوريت منابع طبيعي، كشاورزي و دامپزشكي ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

مطالعه پديده بيابانزايي در شهرستان زابل

احمد پهلوان روی
اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف با محوريت منابع طبيعي، كشاورزي و دامپزشكي ، سال : 2009 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي و كنترل بيابانزايي با تكيه بر دو فناوري نوين RS و GIS

احمد پهلوان روی
اولين همايش ملي مقابله با بيابان‌زايي و توسعه پايدار تالاب‌هاي كويري ايران ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

شناخت فرايندهاي موثر بر توسعه و تحول عوارض ماسه‌اي دشت سيستان

احمد پهلوان روی
دومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان‌هاي گرد و غبار ، سال : 2011 مقاله کنفرانسی

چکیده

تاثير كشت گياه گز بر روي خصوصيات خاك منطقه نياتك سيستان

احمد پهلوان روی
دومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان‌هاي گرد و غبار ، سال : 2011 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي سيل‌خيزي در اثر تراوائي سازندهاي زمين‌شناسي حوزه آبخيز (مطالعه موردي حوزه آبخيز طالقان، زيرحوزه خودكاوند)

احمد پهلوان روی
يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي ارتباط ژنتيكي و كاني‌شناسي عناصر تشكيل دهنده تپه‌هاي ماسه‌اي تاسوكي- شيله (جنوب شرقي سيستان)

احمد پهلوان روی
دومين همايش ملي مقابله با بيابان‌زايي و توسعه پايدار تالاب‌هاي كويري ايران ، سال : 2011 مقاله کنفرانسی

چکیده

برآورد ميزان فرسايش بادي در منطقه تاسوكي-شيله (دشت سيستان) با استفاده از مدل ريفر

احمد پهلوان روی
دومين همايش ملي مقابله با بيابان‌زايي و توسعه پايدار تالاب‌هاي كويري ايران ، سال : 2011 مقاله کنفرانسی

چکیده

طبقه‌بندي شدت بيابان‌زايي با استفاده از مدل‌IMDPA و GIS در منطقه حسين آباد سربيشه

احمد پهلوان روی
دومين همايش ملي مقابله با بيابان‌زايي و توسعه پايدار تالاب‌هاي كويري ايران ، سال : 2011 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي اثر معيار تكنولوژي توسعه شهري در بيابان‌زايي (بيابان‌زايي تكنوژنيك) (مطالعه موردي: حوزه آبخيز بردخون، بوشهر)

احمد پهلوان روی
پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

كاربرد و ارزيابي مدل RHEM در تخمين فرسايش مراتع زاينده‌رود

احمد پهلوان روی
پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

پيش‌بيني و شبيه‌سازي بارش-رواناب با استفاده از مدل‌هاي ANFIS و MIKE11/NAM

احمد پهلوان روی
نهمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

مدلسازی سرعت آستانه فرسایش بادی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه جزینک، دشت سیستان)

حسین پیری صحراگرد,منیژه ارباب,احمد پهلوان روی
کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

آگاهی از تغییرات مکانی سرعت آستانه فرسایش بادی با بهره¬گیری از روش¬های دقیق و کم¬هزینه اهمیّت زیادی در انجام فعالیت¬های بیابانزدایی دارد. پژوهش حاضر با هدف برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی و شناخت متغیرهای دارای اهمیّت بیشتر با استفاده ار روش شبکه عصبی مصنوعی در بخش جزینک، دشت سیستان انجام شد. برای این منظور، علاوه بر اندازه¬گیری سرعت آستانه فرسایش بادی با روش تونل باد در60 نقطه از خاک سطحی، نمونه¬برداری از خاک نیز در همین نقاط انجام شد. بعد از اندازه¬گیری خصوصیات خاک در آزمایشگاه و استاندارد سازی داده¬ها و تعیین معماری مدل با استفاده از آزمون و خطا، مدل پرسپترون چندلایه اجرا و ارزیابی نتایج حاصل با استفاده آماره¬های جذر میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل حساسیت ترکیب بهینه داده¬های ورودی برای مدل شبکه عصبی شامل درصد رس، درصد سیلت، درصد ماسه، اسیدیته، شوری، درصد ماده آلی، میانگین وزنی قطر خاکدانه¬ها و درصد سنگریزه می¬باشد که منجر به دقیق¬ترین برآورد سرعت باد شد (07/0 RMSE= و 05/0MAE=). ارزیابی کلی نیز نشان داد که دقیق¬ترین برآورد از سرعت آستانه فرسایش بادی توسط مدل پرسپترون چند¬لایه با سه لایه مخفی و سه نرون در هر لایه انجام شده است (98 /0 R2 =و 07/0RMSE=).

مطالعه امکان کاشت گیاه وتیور ) Vetiveria zizanioides ( در خاکهای تخریب یافته مناطق فراخشک )مطالعه موردی: دشت سیستان(

مجید آجورلو,سعید پورمرتضی,احمد پهلوان روی
کنفرانس بین المللی گردوغبار در جنوب غرب آسیا ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

در دشت سیستان فرسایش بادی و افزایش مقدار ذرات معلق هوا به هنگام طوفان، مشکل جدی است. گونههای گیاهی بومی و سازگار با شرایط منطقه در خاکهای تخریب یافته کاشته میشوند. ولی این گونهها به تنهایی قادر به حل مشکل مذکور نمیباشند. گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides) به دلیل تحمل خشکی، شوری و ماندابی بودن خاک و سایر شرایط نامساعد طبیعی، میتواند در حفاظت و بهسازی خاک نقش بسزایی داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی امکان کاشت گونه وتیور در برخی از خاکهای تخریب یافته دشت سیستان بود. تیمارهای تحقیق شامل کاشت وتیور در خاکهای تخریب یافته حاشیه رودخانه سیستان، خاکهای حاشیه زمینهای کشاورزی، و خاکهای ماندابی شده در حاشیه محل خروجی ایستگاه تصفیه خانه فاضلاب با سه تکرار بود. تعداد 30 پایه از گونه وتیور در هر تکرار در اوایل اسفند 1393 کاشته شد. روند استقرار و رشد پایههای گیاهی به مدت 4 ماه پایش شد. پارامترهای گیاهی شامل ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش، محیط یقه، تعداد ساقه، عمق ریشه دوانی و ماده خشک به طور هفتگی اندازهگیری شدند. دادهها با تجزیه واریانس یک طرفه تحلیل و میانگینهای با تفاوت معنیدار با آزمون دانکن در سطح اطمینان 95 درصد تفکیک شد. نتایج نشان داد امکان کاشت و سازگاری گونه وتیور در خاک حاشیه رودخانه، خاک ماندابی خروجی تصفیهخانه فاضلاب و حاشیه زمینهای کشاورزی وجود دارد. گونه وتیور توانست در اسیدیته 98 / 8 و هدایت الکتریکی 2 / 8 به نحو مناسب مستقر و رشد نماید. زمین کشاورزی، حاشیه رودخانه و حاشیه فاضلاب به ترتیب بهترین شرایط رویشی برای استقرار گونه وتیور در منطقه سیستان را داشتند.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:pahlavanravi@uoz.ac.ir