سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1389 ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  صنعتي اصفهان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

مراتب علمی

 • مربي1392

  گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

optiiation of he new formulation of ice cream with native Iranian seed gums(lepidium perfoliatiom and lepidium sativum using response surface methodoly (RSM)

Naser Soltani Tehrani
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2017 , Pages: 196-208, ISSN: Journal Paper

Abstract

اثر ریزپوشانی و فیبر بر قابلیت زنده مانی دانک‌های بیفیدو باکتریوم بیفیدوم PTCC1644 در شرایط شبیه سازی شده معده و یخچال

محمد علی نجفی,سمیه سیف زاده,ناصر سلطانی تهرانی
ايران ، علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه ، سال : 2018 ، صفحات : 61-70، شاپا: 1735-7756 مقاله در مجله

چکیده

چکیده سابقه و هدف: پروبیوتیکها در بدن میزبان اثرات سلامت بخش دارند. حساسیت پروبیوتیکها نسبت به شرایط نامناسب محیطی چالش کلیدی و ریزپوشانی بر قابلیت زنده مانی در برابر PTCC کاربرد آنهاست. هدف از این تحقیق بررسی فرآیند تثبیت بیفیدوباکتریوم بیفیدوم 1644 شرایط نگهداری سرد و معده میباشد. در دو حالت تثبیت شده بر روی فیبر گندم و آزاد تهیه شدند. سپس با PTCC مواد و روشها: سوسپانسیون بیفیدوباکتریوم بیفیدوم 1644 استفاده از زیست بسپارهای پکتین، ایزوله پروتئین آب پنیر، و ایزوله پروتئین آب پنیر + پکتین ریزپوشانی و به روش انجمادی خشک شدند. دانکهای به دست آمده به لحاظ کارایی ریزپوشانی (%)، نرخ زنده مانی (%) در برابر شرایط شبیه سازی شده معده و نگهداری سرد، و خصوصیات مورفولوژیکی به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند. در مقایسه با نمونه کنترل (سلول آزاد) در برابر شرایط PTCC یافتهها: فرآیند ریزپوشانی باعث افزایش مقاومت بیفیدوباکتریوم بیفیدوم 1644 نگهداری سرد و معده گردید. بیشترین کارایی ریزپوشانی و قابلیت زنده مانی در برابر شرایط نگهداری سرد و معده در تیمار ایزوله پروتئین آب پنیر + پکتین در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد. فرایند تثبیت سلولی باعث کاهش کارایی ریزپوشانی و نرخ زنده مانی در برابر شرایط محیطی و معده در مقایسه با تیمارها مشابه و بدون فرایند تثبیت شد. دادههای به دست در قالب طرح کاملا تصادفی و به کمک آزمون فاکتوریل در سطح 5% تجزیه و تحلیل شدند.

تهیه فیلم‌های آنتی‌لیستریا با استفاده از بیوپلیمرهای متیل سلولز، کازئینات سدیم و باکتری لاکتوباسیلوس کازئی ۱۶۰۸ PTCC

هدی قیومی,محمد علی نجفی,محمد رهنما,ناصر سلطانی تهرانی
ايران ، پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 347-357، شاپا: 1735-4161 مقاله در مجله

چکیده

در این تحقیق سعی گردید تا با استفاده از بیوپلیمرهای کازئینات سدیم و متیل سلولز فیلم مناسب جهت کنترل رشد باکتری لیستریا اینوکوا 106 مستقیما به محلول سازنده فیلمهای CFU/cm به تعداد 2 PTCC تهیه گردد. بدین منظور باکتری لاکتوباسیلوس کازئی 1608 IBRC-M10799 کازئینات سدیم و متیل سلولز افزوده، سپس در دمای 25 درجه سانتیگراد و مدت 24 ساعت خشک شدند. تاثیر باکتری لاکتوباسیلوس کازئی بر خصوصیات فیلم شامل نفوذپذیری بخار آب، کدورت و مکانیکی ارزیابی شد. همچنین اثر مهارکنندگی فیلمها بر باکتریهای لیستریا PTCC1608 طی 12 روز (در دمای 5 درجه سانتیگراد) بررسی گردید. ارزیابیهای PTCC و نرخ زندهمانی لاکتوباسیلوس کازئی 1608 IBRC-M اینوکوا 10799 آزمایشگاهی نشان داد حضور باکتری اسید لاکتیک در فیلمها بهطور معنیداری سبب افزایش شفافیت، نفوذپذیری بخارآب و مقدار کشش پذیری و در فیلم سدیم کازئینات ب هطور PTCC همچنین کاهش معنیدار مقاومت کششی و مدول الاستیسیته شد. نرخ زندهمانی لاکتوباسیلوس کازئی 1608 در فیلم متیل سلولز بهترتیب در روزهای چهارم ( 86 %) و IBRC-M معنیداری بالاتر بود. بیشترین و کمترین مقدار نرخ بازداری لیستریا اینوکوا 10799 اما از روز هشتم به بعد فیلم زیستفعال کازئینات سدیم توانایی مهار بالاتری نشان داد. نتایج این تحقیق . (p<0/ دوازدهم ( 27 %) مشاهده گردید ( 05 نشان داد نوع پلیمر نقش کلیدی در خواص ضد باکتریایی و فیزیکی فیلم زیست فعال دارد.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:nasersoltani@uoz.ac.ir