سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1382 ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  دانشگاه زابل

 • 1386فوق ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه تربيت مدرس

 • 1396دکتری تخصصی

  محیط زیست

  دانشگاه تربيت مدرس

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی محیط زیست

 • استاديار1396

  گروه آموزشی محیط زیست

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Hair mercury concentrations of lactating mothers and breast fed infants in Iran (fish consumption and mercury exposure)

Narjes Okati,عباس اسماعیلی ساری,سیدمحمود قاسمپوری
USA , Biological Trace Element Research , Year : 2012 , Pages: 155-162, ISSN:0163-4984 Journal Paper

Abstract

Coastal populations with high seafood consumption in the South Caspian Sea (Iran) have a significant exposure to dietary mercury. This study assesses the biomonitoring of mercury in mothers and breastfed infants in the South Caspian Sea. The mean of mercury concentration in the hair of 93 pairs of mothers and infants was obtained and was 3.55 and 1.89 μg g −1, respectively. A statistically significant correlation ( R00.850, P00.000) was seen between mercury concentration in the hair of mothers and infants. The results of this study indicate that hair mercury concentrations exceeded the USEPA reference dose of 1 μg g −1 in 82.7 % of mothers and 61.2 % of infants. Also, 31 % of the mothers and 10.7 % of the infants had mercury concentrations more than the WHO “threshold” level (5 μg g −1). The age and fish consumption of mothers were the factors that significantly affected the hair mercury concentration of mothers and infants. Number of dental amalgam fillings of mothers was the factor that only affected mercury in the hair of mothers. According to the results, we can conclude that the main determinant of mercury exposure was the intake of mercury through fish consumption of mothers.

حذف فلزات نیکل و روی از محیط آبی با استفاده از پوست پرتقال

نرجس اکاتی
ايران ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، سال : 2016 ، صفحات : 275-282، شاپا: 1563-4809 مقاله در مجله

چکیده

حذف فلزات سنگین از فاضلاب موضوعی قابل توجه در زمینه آلودگی آب است که یک معضل جدی در کاهش کیفیت آب می باشد. فلزات متعددی مانند کروم، جیوه، سرب، مس، کادمیوم، منگنز و غیره به مییزان قابل توجهی سمی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی فرآیند فلزات سرب و مس با استفاده از پوست پرتقال به عنوان یک جاذب ارزان قیمت می باشد....

استفاده از پوست پرتقال اصلاح شده به عنوان جاذب جهت حذف فلزات سنگین سرب و مس از محلول آبی

نرجس اکاتی
ايران ، فصلنامه علمی محیط زیست ، سال : 2013 ، صفحات : 44-56، شاپا: 2476-4582 مقاله در مجله

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی جذب سطحی فلزات سرب و مس با استفاده از پوست پرتقال به عنوان یک جتذب ارزان قیمت می باشد. پوست های پرتقال ابتدا با محلول های....

Mercury in Hair of Mothers and Infants: Influencing Factors Assessment in the Southern shores of the Caspian Sea (Iran)

Narjes Okati,سید محمود قاسمپوری,عباس اسماعیلی ساری
IRAN , Iranian Journal of Toxicology , Year : 2010 , Pages: 335-336, ISSN:2008-2967 Journal Paper

Abstract

Mercury (Hg) is a hazardous metal responsible for environmental contamination and human intoxication. Methyl mercury bio-accumulation through food chain can be responsible for chronic mercur.y exposure of South Caspian Sea communities with a diet rich in fish. Uncertainties about exposure levels that could have damaging consequences for nervous system development of infants makes bio-monitoring of Hg a necessity in Southern Caspian Sea populations...

بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی پرندگان خوزستان

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر,عباس اسماعيلي ساري
ايران ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، سال : 2016 ، صفحات : 25-33، شاپا: 1563-4809 مقاله در مجله

چکیده

با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد آثار دراز مدت فلزات سنگین به عنوان آلایندههای زیست محیطی، مطالعات نشان دادند که پایش زیستی می تواند روش مطلوب و رضایتکندی برای اندازه گیری میزان فلزات سنگین باشد. پر می تواند...

بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیل a در آب مخازن چاه نیمه های سیستان

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر,مصطفی غفاری
ايران ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، سال : 2019 ، صفحات : 47-55، شاپا: 1563-4809 مقاله در مجله

چکیده

زمینه و هدف: کلروفیل a رنگدانه اصلی فرایند فتوسنتزی در بوم سازگان های آبی است. با اندازه گیری کلروفیل a نه تنها می توان زیست توده آن را تخمین زد، بلکه یک شاخص واقعی قابل رویت برای حالت تروفیک آن بوم سازگان به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق....

بررسی ارتباط بین جیوه موی کودکان 11-6 سال با میزان مصرف ماهی

نرجس اکاتی ,عباس اسماعیلی ساری
ايران ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، سال : 2013 ، صفحات : 53-59، شاپا: 2008-4048 مقاله در مجله

چکیده

جیوه سمی ترین فلز شناخته شده است که آلودگی زیست محیطی و آثار زیانبار بر سلامت انسان دارد و ...

Biomonitoring of heavy metals in birds in Iran in relation to trophic levels

Narjes Okati
English , International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Year : 2013 , Pages: 3478-3485, ISSN:2251-838X Journal Paper

Abstract

This study presents concentrations of some heavy metals (Cd, Pb, Cu and Zn)in tail feathers of57 birds (10families) in Shadegan wetland in southwest Iran. Concentrations of heavy metals weremeasured by Atomic Absorption Spectrometry (AAS) (Fillips, Model PU 9400). Concentrations of metals were studied in relation to trophic levels.In this study, bird species were classified in five groups of diet habitat namely herbivorous, omnivorous, invertebrate predators, piscivorous and carnivorous.We found a significant difference between Cd concentration across carnivores and omnivores birds with other trophic levels (p=0.00). Statistically significant difference was seen in Pb concentration between herbivores and other groups (p=0.00). Moreover the results showed that the statically significant difference obtained between Cu concentration in feathers of herbivores and other trophic levels. But there was no significant difference for Zn in trophic levels. It seems the carnivores and omnivores species are useful bioindicators for Cd and herbivorous birds are suitable birds for Pbpollution in Shadegan wetland.

Heavy Metals Concentrations in Different Tissues of Persian Jird (Meriones persicus) In Sistan Region

Narjes Okati,
English , International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Year : 2013 , Pages: 1272-1276, ISSN:2251-838X Journal Paper

Abstract

This research aims to study the concentration of heavy metals (Cu, Zn, Ni) in muscles, liver, and kidney tissues of Sistan region. For this purpose, five samples of Persian Jird (Meriones persicus) were collected. Metal concentrations were measured using the atomic absorption machine Konic Wonm 300 and then was calculated according to the proportion of µg/g in dry weight. Average concentrations of Ni and Cu in Jird tissues were calculated as liver< muscles< kidney respectively; average concentrations of Zn were as kidney < muscles < liver respectively. Results of Tukey-test clearly indicate that there is a significant difference regarding the concentration of Ni and Cu in kidney and other tissues. Also, there is a significant statistical difference regarding the average concentration of Zn in liver and kidney tissues. Comparing the results of this study regarding the concentration of heavy metals in different Persian jird tissues of Sistan region with other similar studies shows that the concentration of this heavy metals in tissues of this rodent is below the critical range which has dangerous effects on wildlife and is particular of polluted areas.

Evaluation of mercury pollution in breast milk and Iranian infants’ hair

Narjes Okati,عباس اسماعیلی ساری,سید محمود قاسمپوری
English , International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Year : 2013 , Pages: 2857-2864, ISSN:2251-838X Journal Paper

Abstract

This research aims to study the concentration of heavy metals (Cu, Zn, Ni) in muscles, liver, and kidney tissues of Sistan region. For this purpose, five samples of Persian Jird (Meriones persicus) were collected.

بررسی تنوع و تراکم پلانکتون های چاه نیمه های سیستان

فاطمه عین الهی پیر,نرجس اکاتی ,احمد قرائی,مصطفی غفاری
ايران ، شیلات ، سال : 2014 ، صفحات : 211-223، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

مطالعة حاضر به منظور شناسایی و بررسی تغییرات تنوع و تراکم پلانکتون‌های گیاهی و جانوری طی فصول مختلف در سال 1389 در چاه نیمه‌های سیستان، واقع در منطقة زهک، انجام شد. در بررسی جوامع پلانکتونی مخازن چاه نیمه، 10 شاخه و 34 جنس فیتوپلانکتونی شناسایی شدند. در مقایسة فصلی، بیشترین تنوع جنسی فیتوپلانکتون‌ها در فصل بهار با 18 جنس و کمترین تنوع در فصل زمستان با 7 جنس بود. در فصول بهار، تابستان و پاییز بیشترین جنس‌های مشاهده‌شده مربوط به شاخة Chlorophyta بودند که تراکم آنها به ترتیب 43472، 4085 و 68933 عدد در لیتر محاسبه شد. در فصل زمستان بیشترین تراکم فیتوپلانکتونی مربوط به شاخة Myzozoa با تراکم 11293 عدد در لیتر و پس از آن بیشترین تراکم مربوط به شاخة Chlorophyta با تراکم 9517 عدد در لیتر بود. در بررسی جوامع زئوپلانکتونی این مخازن، 7 شاخه و 22 جنس زئوپلانکتون شناسایی شدند که بیشترین تنوع جنسی زئوپلانکتون‌ها در فصل تابستان با 15 جنس و کمترین نیز در پاییز با 3 جنس شناسایی شد. در فصل بهار بیشترین فراوانی زئوپلانکتونی مربوط به شاخة Rotifera با تراکم 1273 عدد در لیتر محاسبه شد. در فصول تابستان، پاییز و زمستان بیشترین فراوانی زئوپلانکتون‌ها مربوط به شاخة Arthropoda بود که تراکم آنها در این فصول به ترتیب 1056، 190 و 1064 عدد در لیتر به دست آمد. بر اساس نتایج، می‌توان عنوان کرد که تغییرات فصلی می‌تواند در تغییر تراکم و تنوع پلانکتون‌های مخازن چاه نیمه‌های سیستان تأثیرگذار باشد. افزایش جمعیت در فصل بهار را می‌توان ناشی از بهبود شرایط محیطی و منابع اولیة تولیدات پلانکتونی و به دنبال آن جوامع زئوپلانکتونی دانست.

ارزیابی تغییرات غلظت جیوه در طول مو و میزان جذب روزانه متیل جیوه در زنان ساکن شهرهای بندرعباس، بوشهر و ماهشهر

نرجس اکاتی ,عباس اسماعیلی ساری
ايران ، سلامت و محیط زیست ، سال : 2017 ، صفحات : 199-212، شاپا: 2008-2029 مقاله در مجله

چکیده

اطلاعات درباره تاریخچه مواجهه افراد و پایش میزان جیوه بدن را می توان از طریق تجزیه بخش های طولی مختلف تارهای مو بدست آورد. هدف از این تحقیق ارزیابی تغییرات جیوه در طئل مو طی 6 ماهه گذشته و میزان جذب روزانه جیوه در زنان ساکن شهرهای بندرعباس، بوشهر و ماهشهر است...

بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب در ذخایر آب شرب منطقه سیستان (چاه نیمه شماره یک) و مقایسه آنها با استانداردهای موجود

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر,مصطفی غفاری
ايران ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، سال : 2017 ، صفحات : 39-49، شاپا: 1563-4809 مقاله در مجله

چکیده

چاه نیمه های سیستان تنها منبع تأمین کننده آب شرب زابل و زاهدان بوده و بررسی فاکتورهای کیفیت آب آنها به نظر ضروری می رسد. هدف این مطالعه بررسی برخی از فاکتورهای کیفیت آب چاه نیمه (سولفات، نیترات، منیزیم، آمونیاک، قلیاییت، کلرین و سختی) مقایسه آنها در بین ایستگاهها و با استانداردهای موجود است و...

Hair mercury and risk assessment for consumption of contaminated seafood in residents from the coast of the Persian Gulf, Iran

Narjes Okati,عباس اسماعیلی ساری
Germany , Environmental Science and Pollution Research , Year : 2018 , Pages: 639-657, ISSN:0944-1344 Journal Paper

Abstract

The health risks of mercury exposure due to the high consumption of aquatic were assessed for fishermen and non-fishermen families living on the Bandar Abbas, Bushehr, and Mahshahr cities located in the coast of Persian Gulf (Iran). The mean hair mercury concentration of people in Bandar Abbas, Bushehr, and Mahshahr cities was obtained 1.56 ± 0.17, 1.97 ± 0.22, and 5.12 ± 0.3 μg g −1, respectively. Hair mercury concentration in 8.8% of people exceeded the no observed adverse effects level (NOAEL) of 10 μg g −1 declared by the World Health Organization (WHO). The fish and shrimps consumption, place of living, and fisher and non-fisherman family were variables that significantly effected on mercury levels in the hair. The effect of other factors (age, sex, and number of dental amalgam fillings) on hair mercury was not significant. The mean concentrations of mercury in three fish species in Mahshahr exceeded the recommended maximum standard level (0.5 μg g −1) set by the Joint Food and Agriculture Organization/World Health Organization Expert Committee on Food Additives (JECFA). The estimated weekly intake (EWI) for mercury in some fish species in Bandar Abbas, Bushehr, and Mahshahr was higher than the provisional tolerable weekly intake (1.6 μg kg −1 bw) set by European Food Safety Authority (EFSA) for some groups. The significant positive correlation between daily mercury intake and hair mercury concentration of people (r = 0.64, P < 0.001) reasserts that the hair mercury concentration could be explained by fish consumption. HQ > 1 was obtained for women in child bearing age in fishermen families in Bandar Abbas and Bushehr cities, children in fishermen families in Bushehr, and for all groups of population except adult in non-fishermen families in Mahshahr. So, the limited consumption of some fish species for these groups of people is recommended. The maximum of allowable fish consumption rate was 0.70 meals/month for Pseudorhombus arsius from Mahshahr fish for women of child bearing age. Also, it is necessary to create and monitor and enforce environmental standards, preventing the entry of pollutants released into the marine aquatic environment without proper early treatment.

Determination of Mercury Daily Intake and Hair-to-Blood Mercury Concentration Ratio in People Resident of the Coast of the Persian Gulf, Iran

Narjes Okati,عباس اسماعیلی ساری
Germany , Archives of Environmental Contamination and Toxicology , Year : 2018 , Pages: 140-153, ISSN:0090-4341 Journal Paper

Abstract

The objectives of this study were to understand the mercury daily intake and hair-to-blood mercury ratio in fishermen and non-fishermen families in the coast of the Persian Gulf in Iran. The mean mercury concentration in the hair of fishermen and non-fishermen families was 5.76 and 2.27 μg/g, respectively. The mean mercury concentrations of RBCs were obtained for fishermen families and non-fishermen families: 35.96 and 17.18 μg/L, respectively. Hair mercury concentrations in 17% of people were higher than 10 μg/g, the No Observed Adverse Effects Level set by the World Health Organization. 78% of people had a blood mercury value > 5.8 μg/L, the standard level set by the U.S. Environmental Protection Agency. A significant correlation (r = 0.94, p = 0.000) was seen between log hair and RBCs mercury concentrations. The mean mercury daily intake for fishermen and non-fishermen families was 0.42 and 0.20 µg/kg BW per day, respectively. The mean mercury daily intake of fishermen families was higher than the provisional tolerable daily intake (0.23 µg/kg BW per day) suggested by the Joint Expert Committee on Food Additives. Mercury daily intake significantly correlated with fish consumption (r = 0.50, p = 0.000) and log hair mercury (r = 0.88, p = 0.000). The total mean of hair-to-blood mercury concentration ratio was 306. We conclude that the use of mercury concentrations in the hair and RBCs could have been suitable biomarkers for predicting mercury exposure of people with a high rate of fish consumption.

بکارگیری فن آوری نانو در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی

نرجس اکاتی
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

حفاظت از آب ، خهاک و هوا در مقابل عوامل آلوده کننده یکی از مهمترین مواد مورد توجه در کشورهای جهان در قرن بیست و یک است انواع ماده شیمیایی، کودها و آفت کشها و ذرات مایع و یا جامد زیان آور متصاعد از صنایع و معادن، گازهای مخرب حاصل از سوخت وسایل نقلیه از جمله منابع مختلف آلودگی هاست امروزه ردیابی و خنثی سازی این آلوده کننده ها و جلوگیری از بوجود آمدن موارد جدید آلودگی بحث جدیدی است که بطور جدی پیگیری می شود به تازگی بشر به این تفکر رسیده است که شاید بتوان با استفاده از تکنولوژی مدرن و پیشرفته به کمک منابع طبیعی و محیط زیست شنافت که از جمله انها می توان به فناوری نانو و کاربرد آن در حفظ محیط زیست اشاره کرد. و...

استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان راهکاری در جهت بهینه سازی مصرف انرژی

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

انرژی خورشیدی عظیم ترین منبع انرژی درجهان است این انرژی پاک ، ارزان و بی پایان بوده و در بیشتر مناطق کره زمین قابل استحصال می باشد. محدودیت منابع فسیلی و پیامدهای حاصل از تغییرات زیست محیطی و آب و هوای جهانی، فرصتهای مناسبی را برای رقابت انرژی خورشیدی با انرژیهای فسیلی خصوصا د رکشورهایی با پتانسیل بالای تابش ایجادنموده است.و...

گاز رادون 222 و اثرات زيست محيطي آن

نرجس اکاتی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي ميزان فلزات سنگينCu, Cd ) ( در پر 3 گونه ازمرغابي سانان سواحل جنوبي ايران

نرجس اکاتی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

تجمع كادميوم در پر 5 گونه از پرندگان آبزي سواحل جنوبي ايران(خليج فارس)

نرجس اکاتی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي ظرفيت ها و ارزشهاي اكوتوريستي منطقه سيستان

نرجس اکاتی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اهميت گل فشان ها به عنوان يكي از جاذبه هاي ژئوتوريستي جنوب شرقي ايران

نرجس اکاتی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي تجمع فلزات سنگين نيكل و روي در عضله ي ميگوي سفيد هندي سواحل چابهار و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني

نرجس اکاتی
همايش تخصصي پژوهشهاي محيط زيست ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي ميزان غلظت فلزات سنگين در جلبك قهوه اي(Cystoseira indica) سواحل درياي عمان

نرجس اکاتی
همايش تخصصي پژوهشهاي محيط زيست ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

کارکرد زیست محیطی پرندگان در پایش آلودگی به سرب در سواحل جنوب غربی ایران

نرجس اکاتی ,عباس اسماعیلی ساری
چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ وارد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻏﺬای آﻟﻮده، در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ...

اثرات آب شیرین کن ها بر محیط زیست دریایی

نرجس اکاتی ,ملیحه امینی
اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

کمبود جﻬانی آب، پدیده ای است که از سه برابر شدن تﻘاﺿای آب طی نیﻢ ﻗرن گﺬشته نشﺄت میگیرد .پیش بینی می شود تا سال 2025 تقریبا 2/5 میلیارد نفر در دنیا در معرض بحران آب ﻗرار خواهند داشت .بنابراین باید راهکارهایی جهت حل این مشکل ارائه گردد. یکی از این راه ها، تولید آب به روش صنعتی از طریق شیرین نمودن آب دریا است. این فرایند صنعتی علیرغم برخی سودمندیها، دارای اثرات منفی بر روی محیط زیست نیز می باشد که از آن جمله میتوان به اثرات ناشی از احداث تﺄسیسات شیرین سازی آب، اثرات ناشی از مصرف انرژی، اثرات بر محیط زیست دریایی، اثرات بر توسعه اشاره نمود. در این مﻘاله تلاش شده است که به اثرات آب شیرین کن ها بر محیط زیست دریایی پرداخته شود و در پایان پیشنﻬادهایی برای کاهش اثرات سوء آن ها ارائه گردد.

ارزیابی گردشگری و توریسم در ایران

ملیحه امینی,نرجس اکاتی
اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

لغت گردشگری (tourism) از کلمهtour به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین turn به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در نهایت به انگلیس راه یافته است و...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺣﻔﺎﻇﺖ ازآﺑﺰﯾﺎن وﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﯾﺎﯾﯽ

نرجس اکاتی ,ملیحه امینی
اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

اﯾﺮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺣﺴﺎس ﻣﯿﺎن دو درﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﺷﺎر از ذﺧﺎﯾﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ آﺑﺰﯾﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. وجود بیش از 3000 کیلومتر مرز آبی در مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور و بیش از 650 کیلومتر مرز آبی جزایر، وظیفه خطیر را در حفظ بنیادها و ارزش های محیط زیستی بر دوش همگان به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی صیانت از زیستگاه های دریایی کشور نهاده است. و...

خشک شدن تالاب بین المللی هامون و افزایش ریزگردها در منطقه سیستا

نرجس اکاتی ,ملیحه امینی
اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

مقدمه و هدف: تالاب بین المللی هامون به دلیل موقعیت جغرافیایی و به علت شیرین بودن آب آن مهم ترین تالاب بخش شرقی فلات ایران محسوب می شود. این تالاب از لحاظ اقتصادی برای ساکنان منطقه سیستان اهمیت به سزایی داشته و همچنین از نظر محیط زیستی یک منبع عظیم و مهم به شمار می رفته است که هم اکنون کاملاً خشک گردیده است. مواد و روشها: با مرور منابع کتابخانه ای و اینترنتی اطلاعاتی در مورد دلایل خشک شدن تالاب هامون و اثرات آن در منطقه سیستان خصوصاً در زمینه افزایش ریزگردها بدست آمد.و...

ریزگردها و تاثیرات آن ها بر محیط زیست

نرجس اکاتی ,ملیحه امینی
اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ طﻮﻓﺎنﻫﺎی ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ¬ اﺳﺖ. اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﻳﻦ پدیده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺛﺮات ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ طبیعی و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻣﻲ، ﻛﺸﺎورزی، ﭘﻮﺷﺶﮔﻴﺎﻫﻲ، اﻧﺴﺎن و ﺧﺎک ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و اﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻔﺲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺪه، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ دامﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ...

بررسی منشأ طوفان های گرد و غبار در ایران و راهکارهایی جهت کاهش آن

نرجس اکاتی ,ملیحه امینی
کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

پدیده طوفان های گرد و غبار در مناطق مجاور بیابان ها و در فصول گرم، به عنوان یک فرایند طبیعی جغرافیایی شناخته شده است و می تواند اثرات زیادی را بر روی محیط زیست و زندگی انسان ها ایجاد نمایند. در ایجاد گرد و غبارهای غربی ایران، کشورهای عراق و سوریه به ترتیب بیش¬ترین سهم را داشته و کشور‌های دیگری مانند عربستان، اردن و حتی کشور‌های واقع در شمال آفریقا نیز در بروز این پدیده تأثیر دارند. و...

طوفان های گرد و غبار و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

نرجس اکاتی ,ملیحه امینی
کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

طوفان های گردوغبار با توجه به خصوصیات ذاتی ذرات خود، می تواند اثرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی متعددی در سیستم های مختلف اتمسفر، اقیانوسها و قاره ها در پی داشته باشد.کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک و همجوار بودن با بخش وسیعی از پهنه های بیابانی تحت اثرات نامطلوب این پدیده قرار می گیرد و...

استفاده از مدیریت مطلوب منابع خاک و ترسیب کربن در مبارزه با ریزگردها

نرجس اکاتی ,ملیحه امینی
کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

ریزگردها ذرات بسیار کوچک و سبک با قطر کمتر از 5 میکرون هستندو در اثر فرسایش توسط باد تا مسافت بسیار طولانی جابه جا می شوند. از 4 دهه پیش تاکنون پدیده گرد و خاک در مناطق وسیعی از جهان از جمله جنوب غرب آسیا، آسیای مرکزی، جنوب غرب آمریکای شمالی، شمال آفریقا و... که کمربند گرد و غبار جهانی گفته می شود، به فراوانی دیده شده اند و ...

بررسی و مقایسه پارامترهای شیمیایی آب (نیترات،سولفات، سختی و هدایت الکتریکی) چاه نیمه شماره 3 سیستان

نرجس اکاتی ,احسان اکاتی,حبیب اعلایی
دومین جشنواره ملی فناوری های آب «آب های نامتعارف (آب شور و پساب)» ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی مبنای قضاوت قابل شرب بودن آن است. تغییرات نامطلوب در این پارامترها تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان آن است. هدف از این تحقیق، بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان زابل در طی سال های 95-96 است. روش انجام مطالعه حاضر به صورت توصیفی بوده و ...

استفاده از انرژی باد به عنوان یک منبع جدید جهت تامین انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

گسترش روزافزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی، نگرانی های زیست محیطی (گرمایش زمین، اثرات پدیده گلخانه ای، ریزش باران اسیدی، ضرورت متعادل نمودن نشر CO2) ، ازدیاد جمعیت، مسائل و مشکلات اقتصادی و تامین تقاضای انرژی از مباحثی می باشند که برنامه ریزان انرژی را به سمتی سوق می دهند تا تحقیقات و بررسی های بیشتری در زمینه یافتن راهکارهای مناسب جهت استفاده از انرژی های تجدید پذیر در صورت موجود بودن پتانسیل در منطقه و اقتصادی بودن استفاده از آن و کاهش مصرف انرژی های فسیلی انجام دهند

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:narjesokati@uoz.ac.ir