سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه زابل

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه زابل

مراتب علمی

 • مربي1392

  گروه پژوهشی شیلات

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

بی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیت

احمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری
ناشر: سلسله انتشارات دانشگاه | تاریخ چاپ: 2018 | شابک:978-622-99338-5-5کتاب

چکیده

بی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیت

تأثیر حشره‌کش پرمترین و علف‌کش پاراکوات بر شاخص‌های رشدی و تراکم جمعیت روتیفر آب شیرین (Brachionus calyciflorus)

جواد میردار هریجانی,محمد ازاد,احمد قرائی,نرجس سنچولی
ايران ، بوم شناسی آبزیان ، سال : 2018 ، صفحات : 10-20، شاپا: 2322-2751 مقاله در مجله

چکیده

در این تحقیق سمیت حاد علف‌کش پاراکوات و حشره¬کش پرمترین و تأثیر آن¬ها بر رشد و تولیدمثل روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus، بر اساس دستورالعمل O.E.C.D مطالعه شد. میزان سمیت حاد (LC50 24h) سموم پاراکوات و پرمترین روی روتیفر آب شیرین به ترتیب 541/0 و 997/8 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. سطح پاسخ روتیفر نسبت به چهار غلظت مختلف از سم پاراکوات (027/0،054/0 ،1/0 و 27/0 میلی‌گرم در لیتر) و پرمترین (449/0، 899/0، 799/1 و 498/4 میلی‌گرم در لیتر) با سه تکرار به ازای هر غلظت طی مدت ده روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جمعیت و نرخ رشد ویژه روتیفرها با افزایش غلظت سموم در محیط کشت به‌طور معنی¬داری (05/0>P) کاهش می‌یابد. بیشترین تراکم جمعیت برای پرمترین و پاراکوات به ترتیب (5/1±6/56) روتیفر در تیمار حاوی غلظت 449/0 میلی¬گرم در لیتر و (2±3/33) در تیمار حاوی غلظت 027/0 میلی¬گرم در لیتر مشاهده شد. همچنین نرخ رشد ویژه روتیفرها برای پرمترین از 23/0 در تیمار شاهد به صفر در تیمارهای حاوی غلظت¬های 799/1 و 498/4 میلی¬گرم در لیتر و برای پاراکوات از 14/0 در تیمار شاهد به صفر در تیمارهای حاوی غلظت های 1/0 و 27/0 میلی¬گرم در لیتر رسید. نتایج این تحقیق نشان داد که سموم پاراکوات و پرمترین برای روتیفر به ترتیب در ردیف سموم با سمیت زیاد و سمیت متوسط قرار دارند.

تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستان

عبدالعلی راهداری,نرجس سنچولی,هاشم خندان بارانی
ايران ، زیست شناسی جانوری تجربی ، سال : 2017 ، صفحات : 107-116، شاپا: 2322-2387 مقاله در مجله

چکیده

این بررسی به منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستان انجام شد. برای این منظور تعداد (Schizothorax zarudnyi) 22 گرم با پنج جیره /51±0/ 150 قطعه ماهی با میانگین وزنی 28 17 و 22 ،12 ، غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آمینه لایزین ( 7 گرم در کیلوگرم جیره) و گروه شاهد فاقد اسید امینه لایزین به مدت 8 هفته غذادهی به مقدار روزانه 3٪ وزن بدن در 2 وعده انجام شد. در پایان دوره پرورش پارامترهای رشد، راندمان غذایی و ترکیب بدن اندازه گیری و نتایج ثبت گردید. نتایج نشان داد که میزان وزن نهایی و افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و افزایش وزن نسبی در تیمار 17 گرم لایزین به ازای کیلوگرم جیره با سایر تیمارها و تیمار شاهد اختلاف معنی داری را نشان داد. نتایج ترکیب لاشه نشان داد که با افزایش میزان اسید آمینه لایزین تا 17 گرم در کیلوگرم جیره بر میزان پروتئین لاشه افزوده و بعد از آن کاهش در میزان پروتئین و افزایش در میزان چربی مشاهده شد.رطوبت و چربی و خاکستر لاشه ماهی اختلاف معنی داری را در تیمارها نشان ندادند. بر اساس نتایج به دست آمده تیمار 17 گرم لایزین در کیلوگرم جیره مقدار مناسب برای استفاده در جیره غذایی ماهی سفیدک سیستان می باشد.

تأثیر نوکلئوتید در جیره بر رشد، ترکیب لاشه و برخی شاخص های استرس در ماهی سفیدک سیستان ( Schizothorax zarudnyi).

عبدالعلی راهداری,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی
ايران ، تحقیقات دامپزشکی ، سال : 2016 ، صفحات : 145-152، شاپا: 2008-2525 مقاله در مجله

چکیده

زمینه مطالعه: تأثیر نوکلئوتید خوراکی در بهبود شاخ صهای رشد، عملکرد غذایی و سیستم ایمنی در مهر هداران و گون ههایی از ماهیان در مطالعات مختلف نشان داده شده است. هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر نوکلئوتید خوراکی بر شاخ صهای رشد، ترکیب لاشه و پاسخ به استرس حاد در بچه ماهیان سفیدک سیستان ) Schizothorax zarudnyi ( انجام گرفت. روش کار: تعداد 120 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 7/58±0/5 g با چهار جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف نوکلئوتید ) 15 / 0%، 25 / 0 % و 50 / 0%( و صفر درصد به عنوان گروه شاهد به مدت 8 هفته غذادهی شدند. بچه ماهیان در چهار تیمار و سه تکرار به ازای هر تیمار، در 12 مخزن 300 L به طور تصادفی رهاسازی شدند و غذادهی به مقدار روزانه 3% وزن بدن در 3 وعده انجام شد. در پایان دوره پرورش پارامترهای رشد انداز هگیری و نتایج ثبت گردید. همچنین به منظور آزمایش استرس تعدادی از ماهیان فوق تحت استرس حاد دمایی و pH قرار گرفتند و میزان کورتیزول و گلوکز آنها قبل و بعد از استرس انداز هگیری شد. نتایج: نتایج نشان داد که مکمل نوکلئوتید بر روی شاخ صهای رشد، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده غذایی و بقا اثر معن یدار نداشت p<0/05( (. در آنالیز تقریبی لاشه نیز اختلاف معن یداری از نظر خاکستر، رطوبت و پروتئین بین تیمارها مشاهده نشد ) 05 / p<0 ( و تنها محتوای چربی بین تیمارهای تغذیه شده با نوکلئوتید و گروه شاهد تفاوت معن یدار نشان داد ) 05 / p>0 (. در آزمایشات استرس مشخص شد که پس از انجام استرس میزان کورتیزول و گلوکز به طور معن یداری نسبت به قبل استرس افزایش یافت ) 05 / p>0 (. در تیمارهای تغذیه شده با نوکلئوتید میزان کورتیزول به طور معن یداری کمتر از گروه شاهد بود ) 05 / p>0 ( و کمترین میزان کورتیزول در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 50 / 0% نوکلوتید مشاهده شد. نتیج هگیری نهایی: بنابراین ترکیب نوکلئوتیدی مورد استفاده در مطالعه حاضر موجب بهبود رشد در ماهی سفیدک نشد و لی توانست باعث بهبود پاسخ به استرس در این ماهی گردد.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:narjes.sanchooli@uoz.ac.ir