سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1388فوق ليسانس

  مرتعداری

  دانشگاه تهران

 • 1396دکتری تخصصی

  علوم مرتع

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی محیط زیست

 • استاديار1396

  گروه آموزشی محیط زیست

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

The influence of chemical stimulators on decrease of Thymus kotschyanus allelopathic effect on Agropyron elongatum seed germination characteristics

مرتضی صابری
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 45-54، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Allelopathic Effects of Eucalyptus camaldulensis on Seed Germination and Initial Growth of four range species

Morteza Saberi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 152-159, ISSN: Journal Paper

Abstract

EFFECT OF SEED PRIMING ON IMPROVEMENT OF GERMINATION OF VICIA VILLOSA UNDER ALLELOPATHIC COMPONENTS OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Morteza Saberi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2012 , Pages: 99-108, ISSN: Journal Paper

Abstract

Influence of chemical stimulators in decreasing of allelopathic effect of Eucalyptus camaldulensis on germination properties of Onobrychis sativa

Morteza Saberi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 1-7, ISSN: Journal Paper

Abstract

Studying the effects of flood water spreading onchanges of topsoil and vegetation

Morteza Saberi
Japan , International Journal of Agriculture and Crop Sciences , Year : 2013 , Pages: 1-6, ISSN:2227-670X Journal Paper

Abstract

Comparing cadmium and copper sulfate effects on seed germination and seedling initial growth properties in two range Species

Morteza Saberi
Japan , International Journal of Agriculture and Crop Sciences , Year : 2013 , Pages: 972-975, ISSN:2227-670X Journal Paper

Abstract

Influence of chemical stimulators to germination improvement, support and resistant of Trifolium rigidum species under stress allelopathic components of Eucalyptus camaldulensis

Morteza Saberi
Japan , International Journal of Agriculture and Crop Sciences , Year : 2013 , Pages: 997-1001, ISSN:2227-670X Journal Paper

Abstract

تأثير محرك هاي شيميايي بر بهبود جوانهزني، حمايت و مقاوم سازي گونهBromus inermis Leyssتحت تنش با تركيبات آللوپاتيكThymus kotschyanus

مرتضی صابری
ايران ، تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 56-66، شاپا: 1735-0859 مقاله در مجله

چکیده

Effect of different levels of salinity and temperature on seeds germination characteristics of two range Species under laboratory condition

Morteza Saberi
Japan , International Journal of Agriculture and Crop Sciences , Year : 2013 , Pages: 1553-1559, ISSN:2227-670X Journal Paper

Abstract

Salicylic acid effect on Bromus tomentellus germination and initial

Morteza Saberi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 1-9, ISSN: Journal Paper

Abstract

Investigation the effects of different levels of gibberellic and salicylic acid on improvement of germination indices of Festuca arundinacea under stress with allelopathic compound

مرتضی صابری
ايران ، محیط زیست طبیعی ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 415-424، شاپا: 2008-7764 مقاله در مجله

چکیده

بررسی تأثیر عملیات بیولوژیک بر روی شاخصهای عملکردی مراتع (مطالعۀ موردی: مرتع نیاتک سیستان)

مرتضی صابری,وحید کریمیان
ايران ، مرتع و آبخیزداری ، سال : 2019 ، صفحات : 987-996، شاپا: 2008-5044 مقاله در مجله

چکیده

مطالعات ویژگیهای عملکردی لکههای گیاهی مرتع در شناسایی معرفهای گیاهی مؤثر در س مت مراتع مناطق خشک و نیمهخشک با بهبود بخشیدن شرایط سطح خاک و همچنین شناخت تأثیر عملیاتهای اص حی مدیریتی و تغییرات شرایط طبیعی در سطح مرتع مؤثر است. بدین منظور در منطقۀ نیاتک سیستان نمونهبرداری در سطح چشمانداز که دارای شرایط یکساااان بوده و در آن برخی گو نه های بومی مان ند Alhagi camelorum و Salsola rigida و 2 گو نۀ Tamarix ramosissima و Haloxylon persicum از طریق بوتهکاری م ستقر شده ا ست، انتخاب گردید و اثر این قطعات گیاهی بر ویژگیهای عملکردی اکو سی ستم مورد برر سی قرار گرفت. جهت نمونهبرداری 4 تران سکت 150 متری م ستقر شد و با استفاده از مدل LFA سه ویژگی پایداری، نفوذپذیری و چرخۀ عناصر با استفاده از 11 شاخص سطح خاک تعیین گردید. با توجه به نتایج م حظه گردید که 2 گونۀ کشاات شااده دارای عملکرد با تری نساابت به گونههای بومی هسااتند و کلیۀ قطعات با میان قطعات از نظر آماری تفاوت معنیداری دارند. در بین گونههای بومی و مسااتقر شاااده گونۀ Tamarix ramosissima دارای ویژگیهای عملکردی با تری نساابت به سااایر گونهها اساات. بهطور کلی با توجه به ویژگیهای عملکردی با تر در قطعات اکولوژیک کاشاته شاده، این قطعات به منظور انعال عملیات اصا حی مراتع مشاابه پیشانهاد میشود.

تأثیر محرکهای شیمیایی بر بهبود مؤلفههای رشد، حمایت و مقاومسازی گیاه دارویی Datura Stramonium تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک Eucalyptus camaldulensis

مرتضی صابری,وحید کریمیان
ايران ، مرتع ، سال : 2019 ، صفحات : 401-410، شاپا: 2008-0891 مقاله در مجله

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثرات محرکهای شیمیایی بر بهبود جوانهزنی و حمایت گونه Datura Stramonium تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی پرداخته شد. تیمارها شامل پیشتیمار بذر با جیبرلیک اسید (250، 500 و 1000 پی پی ام)، و سالیسیلیک اسید (100، 200 و300 میلی گرم در لیتر) و 5 غلظت (0، 5، 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر) از ترکیبات آللوپاتیک Eucalyptus camaldulensis بود که بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت ترکیبات آللوپاتیک کاهش درصد و سرعت جوانهزنی و اجزاء مختلف گیاهچه برای بذر پرایم و غیرپرایم معنیداری بود(P <0.01). اما میزان کاهش در بذر پرایم شده به مراتب کمتر از بذر غیرپرایم بود. بهطوریکه بهطور متوسط پیشتیمار بذر در گونه مورد مطالعه توانست درصد و سرعت جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچهها را بهبود بخشد. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که پاسخ این گونه به پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید(100 mg/l) و جیبرلیک اسید(500 ppm) مثبت بوده بطوریکه میتوان با تکنیک پیش تیمار بذر با تیمارهای فوق قبل از کاشت اثرات سوء ترکیبات آللوپاتیک Eucalyptus camaldulensis را در مرحله جوانهزنی و استقرار از طریق افزایش سرعت جوانهزنی و رشد گیاهچه بطور معنیداری کاهش داد.

بررسی برخی شرایط رویشگاهی و کیفیت علوفه گیاه حنظل Citrullus colocynthis (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

مرتضی صابری,وحید کریمیان,حمید نیکنهاد قرماخر
ايران ، مرتع و آبخیزداری ، سال : 2019 ، صفحات : 769-784، شاپا: 2008-5044 مقاله در مجله

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی برخی از ویژگیهای رویشگاهی و کیفیت علوفه گیاه حنظل در رویشگاهها و مراحل مختلف رشد در مراتع استان سیستان و بلوچستان میباشد. جهت بررسی تغییرات حیاتی گیاه در دو رویشگاه زابل و سراوان، مشاهدات مراحل مختلف فنولوژی در دوره فعالیت گیاه با بازدیدهای مرتب از نقاط مشخص صورت گرفت. ویژگیهای پوشش گیاهی، در پلاتهای چهار متر مربعی در امتداد چهار ترانسکت 200 متری بررسی شد. در دو رویشگاه، نمونهبرداری خاک از عمق 30-0 سانتیمتری پای ریشه گیاه و منطقه عاری از گیاه جهت بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک برداشت شد. شاخصهای کیفیت علوفه در سه مرحله رشد رویشی، گلدهی و بذردهی به صورت تصادفی با 4 تکرار اندازهگیری شد. نتایج دوره رویشی گیاه حنظل نشان داد، ظهور اولین برگ در اوایل فروردین ماه و پایان دوره رویش شهریور ماه می‎باشد. میانگین درصد تاج پوشش و تراکم در دو منطقه دارای تفاوت معنیدار هستند (01/0p<). عمق ریشهدوانی این گیاه در رویشگاه زابل و سراوان بترتیب 207 و 123 سانتی‌متر بود. نتایج نشان داد میزان هدایت الکتریکی و کربن و ماده آلی در پای بوته مورد بررسی به شکل معنیداری از منطقه شاهد بیشتر است. نتایج تجزیه و تحلیل خاک زیر گونه دو رویشگاه نشان داد درصد شن، سیلت، اسیدیته، آهک و کربن آلی در سطح 5 درصد (05/0p<) و ماده آلی در سطح 1 درصد معنیدار میباشد(01/0p<). همچنین میانگینها نشان داد درصد شن، اسیدیته، کرین آلی و ماده آلی در رویشگاه زابل بیشتر از سراوان بوده و میزان سیلت و آهک در خاک پای گیاه در رویشگاه سراوان بیشتر می‌باشد. نتایج شاخصهای کیفیت علوفه نشان داد، عامل رویشگاه تنها بر درصد پروتئین خام اثر معنی‌داری داشت (05/0p<). اما مراحل فنولوژی بر کلیه شاخصهای مورد بررسی اثر معنی‌داری دارد (01/0p<). با ازدیاد سن درصد پروتئین خام، هضم پذیری و انرژی متابولیسمی گیاه کاهش و درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی افزایش ‌مییابد. با توجه به عمق ریشهدوانی و همزمانی رویش این گیاه با بادهای ۱۲۰ روزه سیستان، میتوان با کشت حنظل در مناطق برداشت رسوبات بادی از پدیدههای مخرب زیستمحیطی جلوگیری به عملآید.

بررسی صفات مورفولوژیک و تاثیر تیمارهای مختلف بر بهبود جوانهزنی بذور هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) در دو توده سیستان و بلوچستان

مرتضی صابری,حمید نیکنهاد قرماخر,غلامعلی حشمتی,حسین بارانی,علیرضا شهریاری
ايران ، مرتع ، سال : 2017 ، صفحات : 353-364، شاپا: 2008-0891 مقاله در مجله

چکیده

مراتع بخش وسیعی از خشکیهای سطح جهان را به خود اختصاص دادهاند که در برخی مناطق به دلیل عوامل محیطی و انسانی دچار تخریب شدهاند. استفاده از جنبههای مغفول مانده این عرصهها مانند گیاهان دارویی با در نظر گرفتن پایداری میتواند فشار بر این عرصهها را کاهش دهد. این مطالعه در دو منطقه سیستان و بلوچستان بر روی گیاه هندوانه ابوجهل به عنوان یک گونه مهم دارویی صورت گرفت. وضعیت مرتع با روش چهار فاکتوری ارزیابی شد. صفات مورفولوژیک بر روی تودههای انتخاب شده در دو منطقه اندازهگیری شد. برای بهبود جوانهزنی آزمایش با 13 تیمار بر روی بذور دو توده این گیاه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. وضعیت مرتع در دو رویشگاه مورد ارزیابی فقیر بود. نتایج نشان داد که به لحاظ صفات مورفولوژیکی هم بین دو توده تفاوت معنیداری در کلیه صفات به جز وزن هزاردانه وجود دارد. عمق ریشه و طول شاخه در منطقه زابل تا حدود دو متر بوده که نشان دهنده قابلیت حفاظتی این گونه است. در خصوص جوانهزنی، تمامی تیمارها باعث افزایش جوانه‎زنی و رشد گیاهچههای هندوانه ابوجهل در هر دو توده گردید. بطور کلی بر اساس سهولت استفاده، کم‌خطر بودن و احتمال آسیب رساندن به جنین در مقایسه با مواد شیمیایی، تیمار آبشویی به مدت 48 ساعت مناسبترین روش غلبه بر خواب بذر و بهبود جوانهزنی و رشد گیاهچههای هندوانه ابوجهل میباشد. با توجه به فقیر بودن پوشش گیاهی و فرسایش بادی در منطقه استفاده از این گونه دارویی میتواند راهکار مدیریتی مناسبی جهت اصلاح از دیدگاه مرتعی و کشت در مزارع منطقه باشد.

بررسی میزان تغییرات برخی مواد موثره عصاره اندامهای گیاه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L. Schrab) در دو رویشگاه استان سیستان و بلوچستان

مرتضی صابری,حمید نیکنهاد قرماخر,غلامعلی حشمتی,حسین بارانی,علیرضا شهریاری
ايران ، حفاظت زیست بوم گیاهان ، سال : 2018 ، صفحات : 49-64، شاپا: 2476-3462 مقاله در مجله

چکیده

گیاه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) از گونههای گیاهی دارویی ارزشمند و سازگار با تپههای ماسهای مناطق بیابانی است که برای درمان بیماریهای متعددی نظیر التهاب، روماتیسم و دیابت توصیه میشود. در پژوهش حاضر بخش‌های مختلف این گیاه (ساقه، برگ، میوه و بذر) در دو مرحله رشد (گلدهی و بذردهی) از دو رویشگاه استان سیستان و بلوچستان (زابل و سراوان) به صورت تصادفی جمعآوری شد و محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه مطالعه گردید. محتوای فنل و فلاونوئید کل عصارههای متانولی با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و فعالیت آنتیاکسیدانی با روش به دام‌اندازی رادیکال آزاد اندازهگیری گردید. این مطالعه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. نتایج نشانگر آن است که عوامل رویشگاه، مرحله فنولوژیک و اندام گیاه هر کدام بصورت جداگانه بر فعالیت آنتیاکسیدانی، مقدار فنل و فلاونوئید کل این گیاه اثر معنیدار دارند (01/0 P<). اثر متقابل رویشگاه در اندام گیاه و رویشگاه در مراحل فنولوژیک نیز بر کلیه ترکیبات فنلی و آنتیاکسیدانی معنیدار میباشد (05/0 P<). بنابر نتایج بدست آمده، بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی در عصاره برگ گیاه هندوانه ابوجهل از رویشگاه سراوان (77/44 درصد) و مرحله گلدهی بدست آمد. بیشترین مقدار فنل کل نیز، در عصاره ساقه (89/15 میلیگرم در گرم ماده خشک)، مرحله گلدهی و رویشگاه زابل مشاهده شد. بالاترین مقدار فلاونوئید در عصاره میوه ( 73/12 میلیگرم در گرم ماده خشک)، مرحله گلدهی از رویشگاه زابل بدست آمد. نتایج نشان داد که عصاره گیاه در مرحله گلدهی حاوی بیشترین ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی بوده و از بالاترین عملکرد آنتیاکسیدانی برخوردار است. بطور کلی عصاره اندامهای گیاه هندوانه ابوجهل در رویشگاه زابل از ترکیبات فنل، فلاونوئیدی و آنتی اکسیدانی بهتری برخوردار و جهت استفاده توصیه میشود.

بررسی چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و اثر آن بر بیابان زایی (مطالعه موردی: منطقه هامون سیستان)

محمدرضا دهمرده قلعه نو,علیرضا شهریاری,مرتضی صابری,رسول خطیبی
ايران ، تحقیقات مرتع و بیابان ایران ، سال : 2014 ، صفحات : 679-685، شاپا: 1735-0875 مقاله در مجله

چکیده

منابع طبیعی هر جامعه ای سرمایه ملی آن محسوب می شود که نقش اساسی در استقلال و پایداری حیات آن جامعه دارد. یکی از عوامل تهدید کننده این منابع با ارزش خدادادی نقش انسان و نحوه برخورد او با منابع طبیعی می باشد. بنابراین کسب شناخت و آگاهی از نیازها، مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی انسان می تواند کمک شایانی به شناخت علل برخورد نامسالمت آمیز او با طبیعت پیرامون خویش و راههای جلوگیری از تخریب آن بنماید. در این بررسی سعی شده است با مطالعه مسائل اقتصادی، اجتماعی، مشکلات و نیازهای ساکنان منطقه هامون سیستان عوامل انسانی تأثیرگذار بر تخریب منابع طبیعی منطقه شناسایی و معرفی شوند. بدین منظور پس از انجام مطالعات لازم و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه دو عامل برداشت ب یرویه هیزم و علوفه به عنوان عوامل مخرب و بیابان زا در منطقه شناسایی و معرفی شدند. به منظور شناخت عوامل انسانی تأثیرگذار بر دو عامل مخرب فوق اقدام به تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و بهره برداران نموده که پس از تکمیل آنها داده های بدست آمده با مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داد هها نشان داد که spss استفاده از آزمون رگرسیون خطی توسط نرم افزار متغیرهای سن بهره برداران، سابقه بهره برداری از منطقه و بعد خانوار دارای اثر مستقیم و متغیرهای میزان زمین زراعی و سطح زیر کشت اراضی زراعی دارای تأثیر معکوس بر میزان هیزم و علوفه برداشتی از منطقه دارا م یباشند. همچنین متغیر تعداد واحد دامی اثر معکوس بر میزان هیزم برداشتی و اثر مستقیم بر میزان علوفه برداشتی داشت. بنابراین نتیجه گیری شد که برخی از عوامل اقتصادی و اجتماعی رابطه تنگاتنگی با تخریب و بیابا نزایی در منطقه دارند؛ البته این ارتباط از همبستگی بالای متغیرهای فوق با میزان هیزم و علوفه برداشتی قابل استنباط می باشد.

Influence of Salinity and Temperature on Germination of Trifolium repens

,Morteza Saberi,Mojtaba Solaimani Sardo,Farajollah Tarnian
Canada , Modern Applied Science , Year : 2012 , Pages: 34-41, ISSN:1913-1844 Journal Paper

Abstract

In this study, germination character and growth of Trifolium repens were studied by using a completely randomized design with four replications at two levels of temperature regime (25°C and 35°C) and at five levels of salinity (distilled water, 3, 6 and 12 ds/m). The results of variance analysis showed that the different levels of salinity and temperature were highly significance on germination percentage, germination speed, length of root and length of shoot (p<0.01). Germination percentage showed that rate of germination decreased with an increase in salinity. Maximum germination speed, root length, and shoot length was related to 25°C temperature and control treatment and minimum of these character was belong to 5°C and 12ds/m salinity. In both of two levels of temperature treatment (25 and 35°C) differences between shoot length and root length was less by increasing in salinity levels

Effects of Priming on Germination and Seedling Growth of Zygophyllum atriplicoides under Drought Stress

Morteza Saberi,,علیرضا شهریاری,مهدیه کارواری نسب,فرج الله ترنیان
IRAN , Ecopersia , Year : 2020 , Pages: 89-96, ISSN:2322-2700 Journal Paper

Abstract

Aims: The present research aims to shed lights on the effects of different treatments of gibberellic, salicylic and ascorbic acid on improving germination parameters of Zygophyllum atriplicoides under in-vitro drought stress condition

An Evaluation on Impacts of Different Land Uses and land covers on emission of carbon dioxide from soil (Case study: Biabanak, Semnan province)

Morteza Saberi,نادیا کمالی,فرج الله ترنیان,احمد صادقی پور
IRAN , Ecopersia , Year : 2020 , Pages: 155-161, ISSN:2322-2700 Journal Paper

Abstract

Aims: The present research aims to monitor and assess soil carbon emission from different land uses including rangelands, farmlands, mines, gravel lands, and bare lands (lands characterized with no vegetation) in monthly and annual temporal scales. Materials and methods: Monthly carbon emission was monitored according to the alkali-trap method in a Closed Static Chamber from mid-March 2015 to mid-February 2016. Data on emissions and land use were analyzed in a factorial experiment in a completely randomized design with four replications. To determine the relationship between temperature and humidity factors with changes in carbon emission in each land use, Pearson correlation coefficient was used. Findings: The highest (about 3.44 g C/m2 /d) and lowest (0.13 g C/m2 /d) emission rate was found in mines (in July) and in gravel lands (in January), respectively. Also showing a seasonal pattern (high in summer and low in winter) of carbon emission. It was found that while carbon emission positively correlated with soil moisture, it showed a negative correlation with soil temperature in mines. Conclusion: As a whole, rangelands and forests are superior to farmlands in carbon sequestration. Land use change in this area including rangeland conversion to farmland, forest to farmlands, forest to agriculture, and rangeland to agriculture can contributes to a reduction in carbon stocks by about 10, 13, 42 and 59% respectively.

Bio-climatic classification of Iran by multivariate statistical methods

Morteza Saberi,رسول خطیبی
Sweden , SN Applied Sciences , Year : 2020 , Pages: 84-108, ISSN:2523-3963 Journal Paper

Abstract

Traditional classification approaches tend to classify climates in terms of one or a few climatic variables given the specific circumstances. However, climate incorporates wide varieties of variables and serves as a cumulative process. In the pre- sent research, the number of 197 climatic parameters were selected and evaluated drawing upon data from the Iranian Meteorological Organization at 164 selected stations during the period of 1981 to 2018. After accuracy verification (by statistics of reliable synoptic stations in the area), such parameters were applied to develop a database. Then, upon reviewing of the library documents while considering the effective climatic elements in the formation and distribution of vegetation in different regions of Iran, finally 137 climatic variables were identified, in turn used as input data to perform factor analysis in SPSS software. Such variables greatly affect the climate of each region, and in fact, are determinant factors of the climate in each area. Subsequently, cluster analysis was performed on climatic factors obtained from the factor analysis method. According to the results, throughout the Iran, nine factors of temperature, relative humidity, cold season rainfall, warm-season rainfall, wind speed, semi-cloudy days, thunderstorm and snowy day with eigenvalues greater than one were 29.71, 22.32, 9.58, 7.52, 6.22, 6.80, 4.25, 3.69, 2.22%, respectively and totally accounted for 92.35% of the variance the data. Cluster analysis was an important step in determining the number of homogeneous clusters in this study. For this, the wards method was applied. First, by GIS software, the whole of Iran was divided into two climatic zones, and the climatic factors separating Iran into two zones were identified. Then two areas were divided into three sub-areas and this was continued until the final stage and at each stage, the factors separating the climatic zones were identified. By the final stage, it means stage at which the number of suitable and final zones is obtained. Subsequently, we reached from the climatic zone of 25 to zone of 26, so that all suitable climate zones of Iran were obtained by cluster analysis. While we proceeded from the zoning phase of 26 to 27 and up, it had no effect on climate factors, and no factor was identified as a separating factor of climatic zones. Eventually, based on the multivariate statistical methods, 26 bio- climatic zones for Iran was obtained. Then, the overall vegetation map of Iran was networked by the kriging method and matched to the Iranian map of climatic zones. And exactly the dominant vegetation types were studied and introduced within each climatic zones. Finally, the results of the multivariate statistical method were compared with those of the traditional Pabout method and the weaknesses and strengths of the Pabout method and also multivariate statistical methods used in the bio-climatic zonation of Iran were investigated.

Effect of Seed Priming with GA and SA on the Improvement of Germination Characteristics of Hibiscus sabdariffa Seeds Under Allelopathic Stress of Eucalyptus camaldulensis

Morteza Saberi,فرج الله ترنیان,وحید کریمیان
IRAN , Ecopersia , Year : 2021 , Pages: 1-10, ISSN:2322-2700 Journal Paper

Abstract

Aims Germination is one of the important stages of plant lifecycles that may be affected by different natural stress such as allelopathic. This study was performed to investigate the effects of priming with gibberellic and salicylic acid on germination improvement and resistance of Hibiscus sabdariffa under stress with allelopathic compounds of Eucalyptus camaldulensis. Materials & Methods The experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with four replications in laboratory conditions. The first factor consists of pre-treatment of seeds with gibberellic acid (125, 250, and 500mg/kg) and salicylic acid (100, 200, and 300mg/l), and the second factor was five concentrations (0, 25, 50, 75, and 100mg /l) of allelopathic compounds of eucalyptus. Studied characteristics have consisted of germination percent, germination speed, root length, shoot length, seedling length, and vigor index. Findings Results showed that Eucalyptus allelopathic extract has an inhibitory effect on seed germination of H. sabdariffa. When the extract concentration increased, the germination and seedling growth decreased significantly. In contrast, seed priming with gibberellic and salicylic acid increased the measured characteristics at all levels compared to non-primed seeds. A comparison of means showed that seed priming

Effect of different concentrations of Titanium dioxide nanoparticles on germination and early growth of five desert plant species

Morteza Saberi,نادیا کمالی,احمد صادقی پور,فرج الله ترنیان
IRAN , Ecopersia , Year : 2021 , Pages: 53-59, ISSN:2322-2700 Journal Paper

Abstract

Because of increasing application of nanoparticles (NPs) in various aspects of science and industry, studying their effects on living organisms seems to be necessary; especially in the case of plants as the first trophic level. Thus the phytotoxicity of different concentrations (0, 10, 100, 500, 1500 mgl-1) of nano_TiO2 on five desert plant species (Halothamnus glaucus Botsch, Haloxylon aphyllum L.. Nitraria schoberi L., Zygophyllum eurypterum Boiss. & Buhse, Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.B.) Were investigated in the present study by means of seed germination percentage, also radicle and plumule elongation measurement. Experiments were conducted, based on completely randomized design with four replications. Outcomes of the study demonstrated that the application of nano_TiO2 had no negative effect on germination at low concentrations (up to 500 mgl-1), it also increased the germination of H. aphyllum (72% to 88%). Concentration of 1500 mgl-1 had negative effect on germination and radicle growth of three species of N. schoberi (decrease in germination from 32% to 20% and radicle length from 13.85 to 10.68 Cm), H. aphyllum (decrease in germination from 72% to 44% and radicle length from 6.105 to 4.03 Cm). Generally, in most plants, low concentrations of nano-Tio2 didn’t have significant effect on germination and seedling growth, but in high concentrations (1500 mgl-1) due to toxicity effect, germination and seedling growth was reduced. Therefore, in the case of using nanoparticles, attention to dosage, which is effective and not causes toxicity, is very important.

Effects of Different Drought and Salinity Levels on Seed Germination of Citrullus colocynthis

Morteza Saberi,حمید نیک نهاد قرماخر,غلامعلی حشمتی,حسین بارانی,علیرضا شهریاری
IRAN , Ecopersia , Year : 2017 , Pages: 1903-1917, ISSN:2322-2700 Journal Paper

Abstract

Background: Environmental stresses, especially salinity and drought, are effective on seed germination and growth. Materials and Methods: After breaking seed dormancy by simultaneous use of leaching (48 hours) and gibberllic acid (1000 ppm), germination characteristics and seedling growth of Citrullus colocynthis from two ecotypes of Sistan-Baluchestan with six levels of drought (0, -0.3, -0.6, -0.9, -1.2, -1.5 Mpa) and salinity (0, 50, 100, 150, 200, 250 mM) were studied. This experiment was carried out in two different factorial experiments using completely randomized design with four replications. Statistical analysis was performed using version 18 of SPSS software and Factorial analysis of variance (general linear model) and mean comparisons were done using Duncan\\\\\\\'s multiple range test. Results: The results demonstrated that there were significant differences among different levels of drought and salinity in all measured traits (P<0.01) and a significant decrease in seed germination and seedling growth were observed with increasing levels of drought and salinity (P<0.01). The results revealed that there were significant interactions effect between ecotype and different levels of drought as well as salinity (P<0.01), so seed vigor of Zabol’ ecotype was higher than that of Saravan. Discussion and Conclusions: This species has acceptable germination at -0.6 Mpa droughts and 50 mM salinity. These issues must be considered in its intense planting in Sistan-Baluchestan province and using of Zabol’ ecotype seed is recommended.

تاثير زمان برداشت گياه در كاهش خطر آبشويي EDTA به آب¬هاي زيرزميني

مهدیه ابراهیمی سیریزی,مرتضی صابری
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:mortezasaberi@uoz.ac.ir