سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  تربیت بدنی وعلوم ورزشی

  صنعتي شاهرود

 • 1389فوق ليسانس

  تربیت بدنی وعلوم ورزشی

  دانشگاه علامه طباطبايي

 • 1398دکتری تخصصی

  تربیت بدنی وعلوم ورزشی -مدیریت ورزشی

  دانشگاه فردوسي مشهد

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

 • استاديار1398

  گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

The comparison of service quality and customer satisfaction in male and female customers of Shahrood private sport clubs

مجتبی رجبی ,فرزاد غفوري,جواد شهلايي باقري
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 125-136، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Prevalence of low back pain among elite athletes

mojtaba rajabi,رحيمه مهديزاده,سميه عباسي
English , International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Year : 2013 , Pages: 329-331, ISSN:2251-838X Journal Paper

Abstract

The relationship between management skills and Effectiveness of management in Sport and Youth Affairs Departments in Semnan province

mojtaba rajabi,,محدصادق قديري,ايمان شهركي
English , International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Year : 2013 , Pages: 1156-1158, ISSN:2251-838X Journal Paper

Abstract

Does Pronated Foot Predispose the Females to Risk of Anterior Cruciate Ligament injury?

,mojtaba rajabi,سوسن خادمي نژاد,احمد ابراهيمي عطري,سيد علي اكبر هاشمي جواهري
IRAN , International Journal of Sport Studies , Year : 2013 , Pages: 492-497, ISSN:2251-7502 Journal Paper

Abstract

Studying the relationship between service quality and satisfaction and intent to return of participants in sport Convention

mojtaba rajabi,رضا اندام
IRAN , International Journal of Sport Studies , Year : 2013 , Pages: 784-789, ISSN:2251-7502 Journal Paper

Abstract

The relationship between physical activity of pregnant women in the last three months of pregnancy and the properties of the neonate

mojtaba rajabi
Turkey , International Journal of Basic Sciences & Applied Research , Year : 2013 , Pages: 1030-1033, ISSN:2147-3749 Journal Paper

Abstract

Educational service quality assessment from a student point of view ccording to the SERVQUAL Model

mojtaba rajabi
IRAN , International Journal of Sport Studies , Year : 2014 , Pages: 146-150, ISSN:2251-7502 Journal Paper

Abstract

The Relationship Between the Level of Physical Activity and the Quality of Sleep in Women in the Last Three Month of Pregnancy

mojtaba rajabi
Turkey , International Journal of Basic Sciences & Applied Research , Year : 2014 , Pages: 90-93, ISSN:2147-3749 Journal Paper

Abstract

The Relationship between Physical Activity and the Level of Progesterone and Testosterone of Women During Childbirth

mojtaba rajabi,مهدي ميرزايي,مهدي باقري
Turkey , International Journal of Basic Sciences & Applied Research , Year : 2014 , Pages: 381-385, ISSN:2147-3749 Journal Paper

Abstract

بررسي كيفيت خدمات و رضايتمندي با وضعيت شغلي مشتريان باشگاه هاي بدنسازي خصوصي شهرستان شاهرود

مجتبی رجبی ,فرزاد غفوري,جواد شهلايي باقري,سميه عباسي
اولين همايش ملي مديريت و توسعه گردشگري ورزشي ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي رابطه پايگاه هاي اقتصادي – اجتماعي و خواسته¬هاي مشتريان با رضايتمندي آنها در باشگاه هاي بدنسازي

mojtaba rajabi,,محمد دريكوند,سميه عباسي
Social Sciences in Physical Education and Sport , Year : 2012 Conferance Paper

Abstract

ارتباط بين پاي چرخيده به داخل و خارج با آسيب رباط متقاطع قدامي زانو در حركت فرود تك پا

,mojtaba rajabi,سوسن خادمي نزاد
2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress , Year : 2012 Conferance Paper

Abstract

مقايسه كيفيت خدمات با رضايتمندي مشتريان متاهل و مجرد باشگاههاي بدنسازي خصوصي شاهرود

مجتبی رجبی ,فرزاد غفوري,جواد شهلايي باقري,سميه عباسي
همايش ملي دستاودهاي جديد علمي در تربيت بدني و ورزش ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:mojtabarajabi35@uoz.ac.ir