سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  زیست شناسی دریا

  دانشگاه شهيدبهشتي

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  زیست شناسی

  دانشگاه تربيت مدرس

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  زیست شناسی دریا

  دانشگاه شهيدبهشتي

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی محیط زیست

 • استاديار1392

  گروه آموزشی محیط زیست

 • دانشيار1398

  گروه آموزشی محیط زیست

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Early ontogenetic development of digestive system in Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 (Actinopterygii: Cyprinidae) larvae

Mohsen Shahriari Moghadam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2014 , Pages: 194-203, ISSN: Journal Paper

Abstract

Isolation, Identification and Optimization of Phenanthrene Degrading Bacteria From the Coastal Sediments of Nayband Bay

Mohsen Shahriari Moghadam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: -, ISSN: Journal Paper

Abstract

Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by a bacterial consortium enriched from mangrove sediments

Mohsen Shahriari Moghadam
IRAN , JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING , Year : 2014 , Pages: 114-, ISSN:2052-336X Journal Paper

Abstract

Changes in Chloride Cell Abundance, Na+, K+-ATPase Immunolocalization and Activity in the Gills of GoldenGrey Mullet, Liza aurata, Fry During Adaptationto Differend Salinities

Mohsen Shahriari Moghadam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 49-54, ISSN: Journal Paper

Abstract

Statistical Optimization of Crude Oil Biodegradation by Marinobacter sp. Isolated from Qeshm Island, Iran

Mohsen Shahriari Moghadam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2014 , Pages: 1-7, ISSN: Journal Paper

Abstract

LARVAL ORGANOGENESIS OF Schizothorax zarudnyi (Nikolskii, 1897) (Cyprinidae): HISTOLOGICAL ASPECTS

Mohsen Shahriari Moghadam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2014 , Pages: 121-130, ISSN: Journal Paper

Abstract

Genetic analysis of Rutilus rutilus caspicus (Jakowlew 1870) populations in Iran by microsatellite markers

Mohsen Shahriari Moghadam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2007 , Pages: 953-956, ISSN: Journal Paper

Abstract

Genetic comparison of Iranian and Azeri populations of the oriental bream Abramis brama orientalis (Berg) using microsatellites

Mohsen Shahriari Moghadam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2007 , Pages: 1742-1746, ISSN: Journal Paper

Abstract

مطالعه انباشتگي جيوه و ضايعات بافتي آن در كليه و آبشش ماهي كفال طلايي (Liza aurata)

محسن شهریاری مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 19-27، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

مطالعه فراساختار سلولهاي يونوسيت : آبشش گربه ماهي (Silurus ganis ) منطقه مهاباد

محسن شهریاری مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 51-61، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

تعيين غلظت كشنده و ميزان انباشتگي زيستي كلريد جيوه در بچه ماهي سفيد

محسن شهریاری مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 101-106، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Proteome modifications of juvenile beluga brain as an effect of dietary methylmercury

Mohsen Shahriari Moghadam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2009 , Pages: 243-248, ISSN: Journal Paper

Abstract

Effects of refrigerated storage on the microstructure and quality of Grouper (Epinephelus coioides) fillets

Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,,محمد صدیق مرتضوی,Mohsen Shahriari Moghadam
India , Journal of Food Science and Technology , Year : 2014 , Pages: 929-935, ISSN:0022-1155 Journal Paper

Abstract

Refrigerated storage is the simplest method of preserving for short time handling and storage of fish. The objective of this study was to investigate the effects of refrigerated storage on the microstructure, physicochemical (proximate composition, pH, TVB-N, LHC), microbial (total mesophilic count, TMC and total psychrotrophic count, TPC) and sensory changes of grouper (Epinephelus coioides) fillets during a 14-day period at +4 °C. The estimated TVB-N value was significantly different in all days of storage. TPC value reached to a limiting level for human consumption (107 microorganism/ g) after the 10th day of storage while TMC remained under the limited acceptability until 14 days. Cellular tissue damage was observed after 7 days of storage. The shelf life of grouper was approximately ~8–9 days according to the results of sensory, chemical and microbial analysis.

تاثیر اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) تلقیح شده با باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli) طی نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,مهدیه واحدی سرریگانی,محسن شهریاری مقدم ,مصطفی یوسف اللهی
ايران ، علوم آبزی پروری ، سال : 2018 ، صفحات : 50-63، شاپا: 2322-5351 مقاله در مجله

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مهارکنندگی اسانس برگ رزماری بر باکتری اشرشیاکلی تلقیح شده در سوریمی کپور نقرهای طی نگهداری در یخچال ) 4 درجهسانتیگراد( میباشد. سوریمی با باکتری اشرشیاکلی تلقیح ) CFU/g 310 ( و با غلظتهای 1 ، 2 و 3 میکرولیتر برگرم اسانس برگ رزماری تیمار و پس از بستهبندی در یخچال ) 4 درجه سانتی گراد( نگهداری گردید. فراسنجههای شیمیایی )پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار( و میکروبی )شمارش باکتری اشرشیاکلی، باکتریهای کل و باکتریهای سرما دوست( در زمانهای 24 ، 72 ، 144 ، 216 و 288 ساعت اندازهگیری شدند. مقدار پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار تیمار حاوی باکتری اشرشیاکلی بدون اسانس بیشتر از سایر تیمارها بود. مقادیر این شاخصها طی نگهداری در همه تیمارها افزایش یافت، اما این افزایش در تیمارهای حاوی اسانس برگ رزماری کمتر بود. تیمارهای حاوی اسانس برگ رزماری دارای باکتریهای کل و سرما دوست کمتری بودند. تعداد باکتری اشرشیاکلی در تیمارهای حاوی اسانس برگ رزماری تا 144 ساعت افزایش و پس از آن کاهش یافت، اما در تیمار حاوی باکتری اشرشیاکلی بدون اسانس طی نگهداری افزایش یافت. تمام غلظتهای اسانس برگ رزماری رشد باکتری اشرشیاکلی را طی زمان نگهداری مهار کرده ولی غلظت 3 میکرولیتر بر گرم بیشترین تاثیر را بر مهار رشد باکتری اشرشیاکلی نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس برگ رزماری دارای خاصیت آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی بوده و میتوان از آن بهعنوان یک نگهدارنده طبیعی در محصولات شیلاتی استفاده نمود.

ارزیابی اثر نایسین، استات سدیم و دما بر کیفیت فیله کپور علفخوار تلقیح شده با استافیلوکوکوس اورئوس

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,نادر چراغی,محسن شهریاری مقدم
ايران ، پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 803-815، شاپا: 1735-4161 مقاله در مجله

چکیده

استافیلوکوکوس ‌اورئوس عامل بیماری ‌زای مهمی در بروز مسمومیت های غذایی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر نایسین، سدیم استات و دما بر رشد استافیلوکوکوس ‌اورئوس (PTCC 1189) در فیله کپور ‌علفخوار با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی با آرایه L4 (23) می¬باشد. فیله ¬ها پس از تلقیح با باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس (CFU/g 103) و افزودن نایسین (IU/g 750 و 1000 ) و استات سدیم (1 و 2%) در دماهای (4 و 8 درجه‌ سانتی‌‌گراد) نگهداری شدند. پارامتر های شیمیایی (پراکسید (PV)، تیوبار بیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)) و تعداد باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس در روزهای صفر، 3، 6 و 9 اندازه¬گیری شدند. کمترین و بیشترین میزان PV،TBA و TVB-N به ترتیب در تیمار 2 (استات سدیم 2%، نایسین IU/g 750، دما 4 درجه سانتی گراد) و تیمار 4 (استات سدیم 1%، نایسین IU/g 750، دما 8 درجه سانتی گراد) در انتهای دوره نگهداری مشاهده گردید. نتایج شمارش باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس نشان داد که رشد باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس در تیمار 4 نسبت به سایر تیمار ها بیشتر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار حاوی نایسین (IU/g 750)، استات سدیم (2%) و دما ( 4 درجه سانتی‌گراد) کارآمدی بیشتری در نگهداری فیله کپور علفخوار داشته در حالی که مدل سازی تاگوچی نایسین (IU/g 1000)، استات سدیم (2%) و دما ( 4 درجه سانتی‌گراد) را به عنوان شرایط بهینه نگهداری پیشنهاد می کند.

اثر اسانس دانه زنیان (Carum copticum) بر باکتری اشرشیاکلی تلقیح شده در گوشت چرخ شده کپور معمولی (Cyprinus carpio)

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,سمیرا فرامرزپوردارزینی,محسن شهریاری مقدم ,مصطفی یوسف اللهی
ايران ، علوم آبزی پروری ، سال : 2018 ، صفحات : 92-104، شاپا: 2322-5351 مقاله در مجله

چکیده

هدف این تحقیق تاثیر اسانس دانه زنیان بر مهار رشد باکتری اشرشیاکلی تلقیح شده در گوشت چرخ شده کپور معمولی هنگام نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) بود. اسانس دانه زنیان با غلظت های 2، 3 و 4 میکرولیتر برگرم به گوشت چرخ شده کپور معمولی تلقیح شده (CFU/g 103) با باکتری اشرشیاکلی اضافه و پس از بسته بندی در یخچال (4 درجه سانتی گراد) نگهداری گردیدند. فراسنجه‌های شیمیایی (پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار) و میکروبی (شمارش باکتری اشرشیاکلی، باکتری‌های مزوفیل هوازی و باکتری های سرما گرا) در زمان های 24، 72، 144، 216 و 288 ساعت اندازه گیری شدند. مقدار پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار طی نگهداری در همه تیمارها افزایش یافت، اما این افزایش در تیمارهای حاوی اسانس دانه زنیان کمتر بود. میزان باکتری‌های مزوفیل هوازی و سرماگرا با افزایش اسانس دانه زنیان کاهش یافت. تیمارهای حاوی اسانس دانه زنیان رشد باکتری اشرشیاکلی را مهار کرده و پس از 144 ساعت سبب کاهش آن گردیدند. غلظت 4 میکرولیتر بر گرم اسانس دانه زنیان بیشترین تاثیر را بر فراسنجه های شیمیایی و میکروبی نشان داد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که اسانس دانه زنیان دارای خاصیت آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی بوده و برای نگهداری فرآورده های شیلاتی توصیه می گردد.

بررسی اثرات شوری بر بازماندگی، رشد، شاخصهای خونی و بافتشناسی Schizothorax zarudnyi (Nikolskii, 1897) هامونماهی آبشش

احسان احمدی فر,محسن شهریاری مقدم ,محمد شیخ اسدی,حسین ابراهیمی جرجانی,رضا فدایی
ايران ، پژوهش های ماهی شناسی کاربردی ، سال : 2018 ، صفحات : 0-0، شاپا: 2423-6349 مقاله در مجله

چکیده

شوری از عوامل محیطی مهم و تأثیرگذار بر ماهیان بوده و برای بررسی تأثیر جوانب مختلف افزایش شوری محیط، تعیین میزان بیشینه تحمل ماهی به شوری مهم است. در مطالعه حاضر میزان تحمل شوری بچهماهیان هامونماهی (zarudnyi. S (در شرایط آزمایشگاهی به روش انتقال مستقیم و تدریجی به شوریهای بالاتر و آبشش بافت هیستوپاتولوژی تغییرات، رفتار همچنین. شد مطالعه) 20g/L و 15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،5 ،2/5) سلولهای کلراید در ماهیها مطالعه شد. در ادامه، ماهیها در شوری L/g 10 بهمدت 20 روز پرورش داده شدند و در پایان دوره پرورش میزان رشد و شاخصهای خونی نمونهها سنجش شد. میزان غلظت نیمهکشنده (LC50 ( .شد تعیین 10/52 g/L و 10/52 g/L ،10/72 g/L ،11/44 g/L بهترتیب ساعته 96 و 72 ،48 ،24 خوراکی نمک انتقال تدریجی ماهیان به شوریهای بالاتر منجر به افزایش تحمل شوری بچهماهیان به میزان L/g 13 شد. بیشترین تغییر مشاهده شده در بافت آبشش شامل جداشدگی اپیتلیوم (65 (%و کمترین تغییر مشاهده شده نکروز (14 (%بود. همچنین تعداد سلولهای کلراید پس از قرارگیری بچهماهیان در غلظت LC50 به میزان 16 % بیشتر شد. تغییر معنیدارای در میزان رشد، پروتئین کل، AST و ALP و کورتیزول در ماهیان پرورش یافته در آب شیرین و شور مشاهده نشد، در حالیکه میزان گلوکز و تریگلیسرید اختلاف معنیداری را نشان دادند. بهطور کلی نتایج این مطالعه نشاندهنده امکان پرورش هامونماهی در شوری L/g 10 میباشد، اما با توجه به رشد کم این ماهی در دوره پروش (در آب شور و شیرین) نیاز به مطالعات تکمیلی برای پرورش این ماهی است. واژههای کلیدی: zarudnyi. S ،بافت شناسی، شوری، شاخصهای خونی، سلول کلراید، کورتیزول

بررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی )rerio Danio )تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (cyminum Cuminum(

احسان احمدی فر,محسن شهریاری مقدم
ايران ، علمی شیلات ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 25-35، شاپا: 1026-1354 مقاله در مجله

چکیده

ن مطالعه با هدف بررسی اثرات استفاده از جیره حاوی اسانس زیرهسبز (cyminum Cuminum (بر بافت روده و کبد گورخرماهی انجام شد. اسانس زیره سبز در دو غلظت kg/mg 500 و 1000 به جیره ماهیان اضافه و در پایان دوره پرورش )۸ هفته( مطالعات بافتشناسی انجام شد. نتایج نشان داد ارتفاع ویلیها، عرض ویلیها، نسبت توسعه الیه مخاطی به سروزی، قطر هسته و اندازه هپاتوسیتها، در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی اسانس نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود، در حالیکه عرض کریپتها نسبت به شاهد کاهش نشان داد. در ماهیان پرورش یافته با جیره حاوی kg/mg 1000 اسانس تعداد سلولهای گابلت نسبت به ماهیان شاهد بیشتر شده بود، در حالیکه در تیمار حاوی غلظت کمتر اسانس، تعداد این سلولها نسبت به تیمار شاهد کمتر بود. به رغم مشاهده تغییرات مشخص در شاخصهای اندازهگیری شده، تنها قطر سلولهای کبدی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی غلظت باالی اسانس با سایر تیمارها اختالف معنیداری نشان دادند و اندازه این سلولها در ماهیان این تیمار نسبت به سایر تیمارها بزرگتر بود. به طور کلی با توجه به افزایش نسبت توسعه الیه مخاطی به سروزی و همچنین کاهش تعداد سلولهای گابلت در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی kg/mg 500 اسانس زیره سبز، بنظر میرسد استفاده از غلظتهای پایین اسانس در جیره میتواند منجر به بهبود ویژگیهای هیستولوژیک دستگاه گوارش گورخر ماهی شود.

بررسی تاثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia magna و پاروپای Apocyclops dengizicus

احسان احمدی فر,طیبه عنایت غلامپور,مجتبی پولادی,محسن شهریاری مقدم
ايران ، شیلات ، سال : 2018 ، صفحات : 72-81، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

بطورکلی به منظور افزایش راندمان تولید غذای زنده، مطالعه روابط میان زئوپلانکتونها و باکتریها اهمیت ویژهایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی باکتریهای غالب در محیط کشت Daphnia pulex )آنتن منشعبان( و Apocyclops dengizicus )پاروپایان( تغذیه شده با کود )گوسفندی + مرغی به نسبت 1:1 وزنی(، سبزیجات )شنبلیله + آویشن + مرزه به نسبت 1:1:1 وزنی( و جلبک Oscillatoria africanum ، تاثیر نوع محیط کشت بر تراکم سخت پوستان پرورش یافته و شاخصهای کیفی آب انجام شد. نتایج نشان داد جیرههای مختلف غذایی تاثیر معنیداری بر تراکم D. pulex و A. dengizicus ، جمعیت باکتریایی، BOD و COD محیط کشت داشتهاند. باکتریهای غالب در محیط کشت D. pulex حاوی کود و سبزیجات متعلق به جنس Acinetobacter و در محیط کشت دارای O. africanum جنس Aeromonas غالب بود. همچنین در محیط کشت A. dengizicus تغذیه شده با کود، سبزیجات و O. africanum به ترتیب Neisseria ، Enterobacteria و Alcaligenes جنسهای غالب بودند. بیشترین جمعیت میکروبی در محیط کشت D. pulex تغذیه شده با کود ) cell/ml410 × 11 ( و در محیط کشت A. dengizicus تغذیه شده با O. africanum ( cell/ml310 × 12 ( سنجش شد. همچنین بیشترین میزان تراکم D. pulex ( 9 / 11 ± 289 ( و A. dengizicus ( 2 / 19 ± 188 ( در محیط کشت تغذیه شده با جلبک O. africanum و کمترین میزان آن در محیط کشت تغذیه شده با کود )به ترتیب 1 / 1 ± 15 و 1 / 4 ± 30 ) بدست آمد. بیشترین BOD و COD در محیط کشت D. pulex و A. dengizicus حاوی سبزیجات )به ترتیب 101 و 298 میلی گرم در لیتر( سنجش شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد همبستگی معنیداری بین تراکم D. pulex با جمعیت باکترایی وجود نداشته، اما بین جمعیت باکترایی با تراکم A. dengizicus همبستگی معنیداری وجود داشته است. همچنین بین تراکم D. pulex و A. dengizicus ، با BOD و COD همبستگی معنیداری دیده شد. به طور کلی می توان بیان کرد برای رسیدن به بالاترین میزان تراکم D. pulex و A. dengizicus محیط کشت حاوی جلبک O. africanum کارایی بالاتری دارد. همچنین گونه زئوپلانکتون پرورشی و جیره غذایی استفاده شده طی دوره پرورش بر نوع باکتریها و تراکم جمعیتی آنها تاثیر گذار است

بررسی اثرات شوری بر بازماندگی، رشد، شاخص های خونی و بافت شناسی آبشش هامون ماهی Schizothorax zarudnyi

محسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر,محمد شیخ اسدی,حسین ابراهیمی جرجانی,رضا فدایی
ايران ، پژوهش های ماهی شناسی کاربردی ، سال : 2018 ، صفحات : 103-118، شاپا: 2423-6349 مقاله در مجله

چکیده

شوری از عوامل محیطی مهم و تاثیر گذار بر ماهیان بوده و برای بررسی تاثیر جوانب مختلف افزایش شوری محیط، تعیین میزان بیشینه تحمل ماهی به شوری مهم است. در مطالعه حاضر میزان تحمل شوری بچه ماهیان هامون­ماهی (Schizothorax zarudnyi) در شرایط آزمایشگاهی به روش انتقال مستقیم و تدریجی به شوری­های بالاتر (5/2، 5، 10، 11، 12، 13، 14، 15 و g/L20) مطالعه شد. هم­چنین رفتار، تغییرات هیستوپاتولوژی بافت آبشش و سلول­های کلراید در ماهی­ها مطالعه شد. در ادامه ماهی­ها در شوری g/L 10 به مدت 20 روز پرورش داده شدند و در پایان دوره پرورش میزان رشد و شاخص­های خونی نمونه­ها سنجش شد. میزان غلظت نیمه کشنده (LC50) نمک خوراکی 24، 48، 72 و 96 ساعته به ترتیب g/L 44/11، g/L 72/10، g/L 52/10 و g/L 52/10 تعیین شد. انتقال تدریجی ماهیان به شوری­های بالاتر منجر به افزایش تحمل شوری بچه­ماهیان به میزان g/L 13 شد. بیش­ترین تغییر مشاهده شده در بافت آبشش شامل جدا­شدگی اپی­تلیوم (65%) و کم­ترین تغییر مشاهده شده نکروز (14%) بود. هم­چنین تعداد سلول­های کلراید پس از قرار­گیری بچه­ماهیان در غلظت LC50 به میزان 16% بیشتر شد. تغییر معنی­دارای در میزان رشد، پروتئین کل، AST و ALP و کورتیزول در ماهیان پرورش یافته در آب شیرین و شور مشاهده نشد، در حالی که میزان گلوکز و تری گلیسرید اختلاف معنی­داری را نشان دادند. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان دهنده امکان پرورش هامون­ماهی در شوری g/L 10 می­باشد، اما با توجه به رشد کم این ماهی در دوره پروش (در آب شور و شیرین) نیاز به مطالعات تکمیلی برای پرورش این ماهی است.

اثر اسانس دانه رازیانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ شده کپور معمولی (Cyprinus carpio)

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,صفورا بهرامی,محسن شهریاری مقدم
ايران ، بهداشت مواد غذائی ، سال : 2019 ، صفحات : 1-14، شاپا: 2228-7647 مقاله در مجله

چکیده

خاصیت ضدباکتریایی اسانس گیاهان دارویی سبب افزایش کاربرد آن­ها به‌عنوان نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی گردیده است. هدف این مطالعه تعیین تأثیر اسانس دانه رازیانه بر کیفیت گوشت چرخ شده کپور معمولی (Cyprrinus carpio) تلقیح شده ( CFU/g103) با استافیلوکوکوس ‌اورئوس طی نگهداری در یخچال (4 درجه سلسیوس) بوده است. اسانس با استفاده از دستگاه کلونجر به‌روش تقطیر آبی استخراج و در غلظت­های 4، 6 و 8 میکرولیتر بر گرم به گوشت چرخ‌شده تلقیح شده با استافیلوکوکوس ‌اورئوس اضافه گردید. فراسنجه‌های میکروبی (شمارش باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس، باکتری‌های مزوفیل هوازی (TVC) و باکتری‌های سرماگرا (PTC)) و شیمیایی (pH، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی­فرار (TVB-N)) در زمان­های 24، 72، 144، 216 و 288 ساعت اندازه‌گیری شدند. براساس نتایج این مطالعه، تعداد باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس با گذشت زمان در شاهد افزایش یافته بود ولی در تیمارهای حاوی اسانس کاهش یافته بود. کم‌ترین تعدادTVC و PTC در گوشت چرخ شده حاوی 8 میکرولیتر بر گرم اسانس مشاهده گردید. تفاوت معنی­داری (p>0.05) بین pH شاهد و تیمارهای حاوی اسانس مشاهده گردید. مقدار TBA و TVB-N تیمارها طی نگهداری افزایش یافته بود ولی این افزایش در تیمارهای حاوی اسانس کمتر بود. فیله‌های حاوی 6 میکرولیتر بر گرم اسانس دارای خواص حسی بهتری بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس دانه رازیانه دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌باکتریایی بوده و موجب افزایش زمان ماندگاری گوشت چرخ شده کپور معمولی هنگام نگهداری در یخچال گردید. (p>0.05)

Biodegradation of malathion by a bacterium isolated from the Arvandkenar region in Iran

Mohsen Shahriari Moghadam,Banafshe Nadalian,Gholamhossein Ebrahimipour
IRAN , Advances in Environmental Technology , Year : 2016 , Pages: 55-61, ISSN:2476-6674 Journal Paper

Abstract

The global use of pesticides has resulted in the contamination of various ecosystems worldwide. The impact of these pesticides can be reduced through bioremediation. The factors that influence the biodegradation rate include the isolation of efficient bacteria for use in remediation and the determination of optimal biodegradation conditions. In this study, malathion degrading bacteria were isolated from agricultural soil samples taken from the Arvandkenar region in Iran. To optimize the biodegradation of malathion by an isolated strain, the effect of four parameters (temperature, salinity, NH4Cl and K2HPO4) was evaluated while considering protein concentrations at different times. The malathion remaining in the media was measured using the gas chromatography method. A gram-negative bacterium strain BNA1 with malathion biodegrading ability was isolated from the soil sample which showed a 99% similarity to Serratia marcescens. The optimum biodegradation condition occurred at a temperature = 30 ˚C, salinity = 0 %, NH4Cl = 0.25 g/L and K2HPO4 = 0.25 g/L. A biodegradation efficiency of 65% was obtained under the abovementioned condition. The results of this study revealed the significant capability of BNA1 in the biodegradation of malathion. Therefore, the use of an isolated strain may be considered as an important tool in the bioremediation of pesticidecontaminated soil

بررسی تأثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia pulex و پاروپای Apocyclops dengizicus

محسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر,طیبه عتایت غلامپور,مجتبی پولادی
ايران ، شیلات ، سال : 2018 ، صفحات : 72-81، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

بطورکلی به منظور افزایش راندمان تولید غذای زنده، مطالعه روابط میان زئوپلانکتون­ ها و باکتری ­ها اهمیت ویژه ­ایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی باکتری­ های غالب در محیط کشت­ Daphnia pulex (آنتن منشعبان) و Apocyclops dengizicus (پاروپایان) تغذیه شده با کود (گوسفندی + مرغی به نسبت 1:1 وزنی)، سبزیجات (شنبلیله + آویشن + مرزه به نسبت 1:1:1 وزنی) و جلبک Oscillatoria africanum، تاثیر نوع محیط کشت بر تراکم سخت پوستان پرورش یافته و شاخص ­های کیفی آب انجام شد. نتایج نشان داد جیره ­های مختلف غذایی تاثیر معنی ­داری بر تراکم D. pulex و A. dengizicus، جمعیت باکتریایی، BOD و COD محیط کشت داشته ­اند. باکتری­ های غالب در محیط کشت D. pulex حاوی کود و سبزیجات متعلق به جنس Acinetobacter و در محیط کشت دارای O. africanum جنس Aeromonas غالب بود. همچنین در محیط کشت A. dengizicus تغذیه شده با کود، سبزیجات و O. africanum به ترتیب Neisseria، Enterobacteria و Alcaligenes جنس­ های غالب بودند. بیشترین جمعیت میکروبی در محیط کشت D. pulex تغذیه شده با کود (cell/ml104×11) و در محیط کشت A. dengizicus تغذیه شده با O. africanum(cell/ml103×12) سنجش شد. همچنین بیشترین میزان تراکم D. pulex (289±11/9) و A. dengizicus(188±19/2) در محیط کشت تغذیه شده با جلبک O. africanum و کمترین میزان آن در محیط کشت تغذیه شده با کود (به ترتیب1/1 ±15 و 4/1±30) بدست آمد. بیشترین BOD و COD در محیط کشت D. pulex و A. dengizicus حاوی سبزیجات (به ترتیب 101 و 298 میلی­گرم در لیتر) سنجش شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد همبستگی معنی ­داری بین تراکم D. pulex با جمعیت باکترایی وجود نداشته، اما بین جمعیت باکترایی با تراکم A. dengizicus همبستگی معنی­ داری وجود داشته است. همچنین بین تراکم D. pulex و A. dengizicus، با BOD و COD همبستگی معنی­ داری دیده شد. به طور کلی می توان بیان کرد برای رسیدن به بالاترین میزان تراکم D. pulexو A. dengizicus محیط کشت حاوی جلبک O. africanum کارایی بالاتری دارد. همچنین گونه زئوپلانکتون پرورشی و جیره غذایی استفاده شده طی دوره پرورش بر نوع باکتری ها و تراکم جمعیتی آنها تاثیر گذار است.

تجزیه زیستی نفت خام توسط باکتری تولید‌کننده بیوسورفکتانت جداسازی شده از سواحل بندرعباس

محسن شهریاری مقدم ,طاهره عبدلی,غلامحسین ابراهیمی پور
ايران ، نشریه زیست شناسی دریا ، سال : 2018 ، صفحات : 53-64، شاپا: 2322-1410 مقاله در مجله

چکیده

خلیج­فارس از متنوع‌ترین بوم‌سازگان دنیا بوده و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و راهبردیش به طور مداوم در معرض آلاینده‌های نفتی می‌باشد، در نتیجه توسعه روش‌های کارآمد برای تصفیه آلودگی‌ها ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین توانایی تولید بیوسورفکتانت توسط سویه TA1 (Alcanivorax dieselolei)، توانایی تجزیه زیستی ترکیبات مختلف تشکیل­دهنده نفت خام و همچنین کنتیک تجزیه زیستی نفت خام توسط این سویه است. توانایی سویه TA1 در تولید بیوسورفاکتانت در محیط کشت پایه نمکی حاوی منابع مختلف کربن سنجیده شد. قابلیت سویه TA1 در تجزیه ترکیبات مختلف نفت خام توسط روش وزن سنجی انجام گرفت. کنتیک تجزیه زیستی نفت خام توسط این سویه در محیط کشت دارای غلظت‌های مختلف نفت خام مطالعه شد. بررسی مدل‌های مختلف کنتیک تجزیه زیستی با تطبیق آنها با داده‌های بدست آمده انجام گرفت. نتایج نشان داد سویه TA1 تنها در محیط حاوی نفت خام قادر به تولید بیوسورفکتانت می‌باشد. این سویه به‌ترتیب 46/95 درصد، 52/89 درصد، 95/29 درصد و 20/27 درصد از ترکیبات آلیفاتیک، آروماتیک، رزینی و آسفالتن­های موجود در نفت خام را تجزیه کرد. سویه TA1 در غلظت‌های مختلف نفت خام قادر به رشد بود و با افزایش غلظت اولیه نفت خام فاز تاخیری و زمان تجزیه زیستی افزایش یافت. نتایج نشان داد مدل ایبا بهترین مدل برای توصیف تجزیه زیستی نفت خام توسط سویه TA1 است. در نتیجه­گیری کلی، با توجه به تولید بیوسورفکتانت توسط سویه TA1، قابلیت این سویه در تجزیه زیستی ترکیبات مختلف نفت خام و همچنین توانایی این سویه در مصرف ترکیبات هیدروکربنی در غلظت بالای سوبسترا، می‌توان از این سویه به صورت کارآمدی در زیست پالایی مناطق آلوده به ترکیبات نفتی استفاده کرد.

بررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)

محسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر
ايران ، مجله علمی شیلات ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 25-35، شاپا: 2322-5998 مقاله در مجله

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثرات استفاده از جیره حاوی اسانس زیره‌‌سبز (Cuminum cyminum) بر بافت روده و کبد گورخر‌‌ماهی انجام شد. اسانس زیره سبز در دو غلظتmg/kg 500 و 1000 به جیره ماهیان اضافه و در پایان دوره پرورش (۸ هفته) مطالعات بافت‌شناسی انجام شد. نتایج نشان داد ارتفاع ویلی‌‌ها، عرض ‌‌ویلی‌‌ها، نسبت توسعه لایه مخاطی به سروزی، قطر هسته و اندازه هپاتوسیت‌ها، در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی اسانس نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود، در حالیکه عرض کریپت‌‌ها نسبت به شاهد کاهش نشان داد. در ماهیان پرورش یافته با جیره حاوی mg/kg 1000 اسانس تعداد سلول‌‌های گابلت نسبت به ماهیان شاهد بیشتر شده بود، در حالیکه در تیمار حاوی غلظت کمتر اسانس، تعداد این سلول‌‌ها نسبت به تیمار شاهد کمتر بود. به ‌‌رغم مشاهده تغییرات مشخص در شاخص‌‌های اندازه‌‌گیری شده، تنها قطر سلول‌‌های کبدی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی غلظت بالای اسانس با سایر تیمار‌‌ها اختلاف معنی‌‌داری نشان دادند و اندازه این سلول‌‌ها در ماهیان این تیمار نسبت به سایر تیمار‌‌ها بزرگتر بود. به طور کلی با توجه به افزایش نسبت توسعه لایه مخاطی به سروزی و همچنین کاهش تعداد سلول‌‌های گابلت در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی mg/kg 500 اسانس زیره سبز، بنظر می‌رسد استفاده از غلظت‌‌های پایین اسانس در جیره می‌‌تواند منجر به بهبود ویژگی‌‌های هیستولوژیک دستگاه گوارش گورخر ماهی شود.

بررسی افزودن عصاره برگ درخت خرمالو (Diospyros kaki) در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تاثیر بر برخی فراسنجه های خونی و ایمنی غیراختصاصی

محسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر,نجمه شیخ زاده
ايران ، علوم آبزی پروری ، سال : 2019 ، صفحات : 27-36، شاپا: 2322-5351 مقاله در مجله

چکیده

امروزه از گیاهان دارویی به­ عنوان محرک ایمنی، رشد و تقویت کننده سیستم فیزیولوژیک آبزیان استفاده می ­شود. در این پژوهش اثر عصاره برگ درخت خرمالو (Diospyros kaki) بر فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. برای این هدف 400 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 2/72±16/11 گرم در چهار تیمار با سه تکرار به ­صورت تصادفی تقسیم شدند. عصاره برگ خرمالو به مقدار 0، 1، 3 و 5 درصد به جیره غذایی پایه اضافه و ماهیان به ­مدت 60 روز به میزان 3 درصد وزن بدن و در 3 وعده تغذیه شدند. مقایسه شاخص ­های خونی نشان داد که بالاترین مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و گلبول قرمز در تیمار حاوی بالاترین غلظت عصاره بوده است (0/05>P). شمارش افتراقی گلبول­ های سفید نشان داد بیشترین مقادیر مونوسیت، لنفوسیت و نوتروفیل در تیمار حاوی 5 درصد عصاره وجود داشته است. مقایسه شاخص ­های بیوشیمیایی نشان داد، مقادیر پروتئین کل و گلوکز در بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت معنی ­داری نداشت (0/05<P). مقدار کلسترول به­ طور معنی­ داری در تیمار 5 درصد بیشتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). فعالیت آنزیم­ های پروتئاز و آلکالین فسفاتاز و همچنین مقادیر ایمونوگلوبین و لیزوزیم در موکوس ماهیان در تیمارهای آزمایشی به ­طور معنی­ داری بیشتر از تیمار شاهد بود و بیشترین مقدار آن در تیمار 5 درصد مشاهده گردید (0/05>P). با توجه به نتایج این تحقیق عصاره برگ درخت خرمالو می­تواند به­ عنوان یک مکمل غذایی مفید جهت تقویت شاخص­های ایمنی در ماهی کپور­معمولی مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی شرایط بهینه حذف Zn+2 با استفاده از زیست‌توده باکتری‌های جداسازی شده ازمعدن راونج

محسن شهریاری مقدم ,مهدی صفری,محسن صمیمی,زهرا عزیزی
ايران ، مجله تحقیقات آب و خاک ایران ، سال : 2009 ، صفحات : 149-160، شاپا: 2008-479X مقاله در مجله

چکیده

آلودگی محیط به فلزات سنگین از مهم­ترین معضلات زیست‌محیطی بوده و منجر به آسیب‌های جدی بر سلامت انسان می­شود. به منظور کاهش اثرات زیان‌بار این فلزات باید روش‌های تصفیه آن­ها توسعه یابد که در این بین استفاده از جاذب­های زیستی اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از این مطالعه جداسازی باکتری‌های مقاوم به از معدن سرب و روی راونج و شناسایی کارآمدترین سویه برای جذب روی بود. بدین منظور از رسوبات معدن، نمونه‌برداری انجام شد و باکتری‌های مقاوم به غنی­سازی و خالص­سازی شدند. پس از تعیین مقاومت جدایه­های خالص‌شده به ، کارامدترین جدایه شناسایی شد. پس از آن زیست‌توده خشک سویه خالص‌شده تهیه و تأثیر متغیرهای اصلی عملیاتی شامل محیط، نسبت غلظت فلز روی به زیست‌توده باکتری() و زمان‌ماند زیست‌توده باکتری در محیط حاوی روی () بر میزان حذف با استفاده از روش سطح پاسخ و مدل Box-Behnken ارزیابی و بهینه‌سازی عددی مدل برای رسیدن به بیشترین مقدار حذف از محیط آبی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده از بین جدایه­های خالص‌شده، سویه MS3 Delftia lacustris بیش­ترین توانایی را در تحمل نشان داد (1200 میلی‌گرم بر لیتر). ماکزیمم درصد حذف بر پایه مدل درجه دوم، در (یعنی )، (یعنی نسبت غلظت به زیست‌توده باکتری ) و (یعنی ) بدست آمد. حداکثر میزان جذب در آزمایش­های انجام شده بر پایه طراحی آزمایشات 860/9 %، بود و در شرایط تحت مدل 490/9 % پیش‌بینی شد که دقت بالای مدل طراحی‌شده را نشان می‌دهد. بنابراین می­توان از سویه MS3 در جذب روی، به عنوان یک جاذب زیستی مؤثر در تصفیه زیستی فلزات سنگین استفاده نمود.

Modelling current and future potential distributions of two desert jerboas under climate change in Iran

Mohsen Shahriari Moghadam,Saeed Mohammadi,Ebrahimi E,Bosso L
Netherlands , Ecological Informatics , Year : 2019 , Pages: 7-13, ISSN:1574-9541 Journal Paper

Abstract

Species distribution models (SDMs) are excellent tools to understand the factors that affect the potential distribution of several organisms at different scale. In this study, we analyzed the current potential distribution of the Blanford\\\'s Jerboa Jaculus blanfordi and the Arabian Jerboa Jaculus loftusi (Mammalia: Rodentia) in Iran and predicted the impact of climate change on their future potential distributions using two different modelling software packages: Maxent and sdm. Our results showed that precipitation was the most important variable affecting the potential distributions of J. blanfordi and J. loftusi in Iran. We also showed that the potential distributions of the two jerboas species are unlikely to be affected by climate change. All our models showed high levels of predictive performances. Thus, SDMs are a promising tool to complement data from laboratory and field studies to illuminate the biology and ecology of jerboa and inform management decisions.

Modulation of immune parameters and antioxidant defense in zebrafish (Danio rerio) using dietary apple cider vinegar

,Mahmoud A.O. Dawood,Mohsen Shahriari Moghadam,Najmeh Sheikhzadeh,Seyed Hossein Hoseinifar,Mohamed Saiyad Musthafa
Netherlands , Aquaculture , Year : 2019 , Pages: 34-41, ISSN:0044-8486 Journal Paper

Abstract

In the present study, the effects of apple cider vinegar (ACV) on some immunological parameters and expression of genes related to immune system, growth and antioxidant system in zebrafish were evaluated. Fish (mean weight 67 ± 3.5 mg) were fed four diets with ACV at 0, 1.5, 3 and 4.5% for 8 weeks. At the end of the trial, no effects were observed on the growth performance and survival rates of fish fed ACV. Significantly higher complement titer and alkaline phosphatase activity in fish fed 3 and 4.5% ACV were observed in comparison with the control group (P < .05). Lysozyme activity was significantly (P < .05) higher in fish fed 4.5% ACV compared to the control group whereas gene expression analysis by real-time PCR showed that gene encoding lysozyme was significantly upregulated in fish fed 1.5% ACV supplemented diet (P < .05). Interleukin 8 (IL8) gene expression was also significantly upregulated in fish fed with 4.5% ACV (P < .05). Meanwhile, diets with 3 and 4.5% ACV caused up-regulation of ghrelin, catalase and glutathione S-reductase genes in fish homogenates (P < .05). In conclusion, diets supplemented with ACV especially at 4.5%-had the potential to improve immunological parameters and gene expression related to immunity, antioxidant system and growth performance in zebrafish.

بررسی تاثیر مکمل گیاهی پودر آویشن و مرزه بر عملکرد رشد، نرخ بقاء، برخی شاخصهای بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی کپور معمولی ) Cyprinus carpio

احسان احمدی فر,طیبه عنایت غلامپور,محسن شهریاری مقدم ,سمیرا مقدم فر,ابراهیم مسعودی
ايران ، شیلات ، سال : 2018 ، صفحات : 424-434، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل گیاهی )پودر گیاه آویشن و مرزه( در چهار سطح0(H0،)2( H1 ،)5(H2،)8( H3 )و 13(H4) درصد در هر کیلوگرم جیره غذایی بر شاخصهای رشد، بقاء و بیوشیمی خون در ماهی کپورمعمولی انجام گرفت. ماهیان به مدت60 روز با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از جیرههای آزمایشی بهطور معنیداری سبب افزایش بقاء نسبت به گروه شاهد شد )05/0<P .)باالترین وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در تیمار H3 مشاهده گردید )05/0<P .)بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار H3 مشاهده شد )05/0<P .)باالترین و پایینترین مقادیر شاخص وضعیت بهترتیب در تیمار H3 و H0 بهدست آمد )05/0<P .)با افزایش دوز مکمل گیاهی مقدار گلوکز خون کاهش پیدا کرد، اما به لحاظ آماری تفاوتی بین تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نگردید. باالترین مقدار پروتئین کل در ماهیان تغذیه شده با 13 گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی مشاهده شد )05/0<P .)مقادیر کلسترول و تری گلیسیرید با افزایش دوز مکمل گیاهی کاهش پیدا کرد )05/0<P ،)به طوریکه کمترین مقدار این فاکتورها در تیمار H3 مشاهده گردید )05/0<P.) مقادیر کمپلمانهای C3 و C4 با افزایش دوز مکمل گیاهی، روند افزایشی نشان داد و بیشترین مقدار در تیمار H4 مشاهده شد)05/0<P .) نتایج تجزیه الشه نشان داد پروتئین و خاکستر در تیمارهای مکمل گیاهی بهطور معنیداری بیشتر از تیمار شاهد بود )05/0<P )و بیشترین مقادیر آنهادر تیمار H4 مشاهده گردید )05/0<P )ولیکن مقادیر چربی و رطوبت در بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت معنی داری نداشت )05/0>P .)بهطور کلی با توجه به عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای دارای غلظت باالی مکمل گیاهی )H3 و H4 ) استفاده از تمیار H3 به منظور بهبود عملکرد رشد، تغذیه و شاخص های بیوشیمیایی در این ماهی پیشنهاد میشود.

Biodegradation of malathion by serratia marcescens isolated from Arvandkenar region, Iran

Mohsen Shahriari Moghadam
IRAN , Advances in Environmental Technology , Year : 2016 , Pages: 55-61, ISSN:2476-6674 Journal Paper

Abstract

The global use of pesticides has resulted in the contamination of various ecosystems worldwide. The impact of these pesticides can be reduced through bioremediation. The factors that influence the biodegradation rate include the isolation of efficient bacteria for use in remediation and the determination of optimal biodegradation conditions. In this study, malathion degrading bacteria were isolated from agricultural soil samples taken from the Arvandkenar region in Iran. To optimize the biodegradation of malathion by an isolated strain, the effect of four parameters (temperature, salinity, NH4Cl and K2HPO4) was evaluated while considering protein concentrations at different times. The malathion remaining in the media was measured using the gas chromatography method. A gram-negative bacterium strain BNA1 with malathion biodegrading ability was isolated from the soil sample which showed a 99% similarity to Serratia marcescens. The optimum biodegradation condition occurred at a temperature = 30 ˚C, salinity = 0 %, NH4Cl = 0.25 g/L and K2HPO4 = 0.25 g/L. A biodegradation efficiency of 65% was obtained under the above-mentioned condition. The results of this study revealed the significant capability of BNA1 in the biodegradation of malathion. Therefore, the use of an isolated strain may be considered as an important tool in the bioremediation of pesticide-contaminated soil.

Optimal conditions for the biological removal of ammonia from wastewater of a petrochemical plant using the response surface methodology

Mohsen Shahriari Moghadam
IRAN ، Global Journal of Environmental Science and Management ، سال : 2018 ، صفحات : 315-324، شاپا: 2383-3572 مقاله در مجله

چکیده

High concentrations of nitrogen compounds, such as ammonia observed in the petrochemical industry, are the major environmental pollutants. Therefore, effective and inexpensive methods are needed for its treatment. Biological treatment of various pollutants is a low cost and biocompatible replacement for current physico-chemical systems. The use of aquatic plants is an effective way to absorb the nutrient pollutants. In this study, the optimal operating conditions in the biological removal of ammonia from the urea-ammonia wastewater of Kermanshah Petrochemical Company by Lemna gibba were determined using the response surface methodology. Lemna gibba was collected from the ponds around Kermanshah and maintained in a nutrient medium. Effect of the main operational variables such as ammonia concentration, residence time and Lemna gibba to surface ratio on optimal conditions of ammonia removal from wastewater has been analyzed using the Box-Behnken model design of experiments. Model numerical optimization was performed to achieve the maximum amount of ammonia removal from wastewater. The ammonia removal percentage varied from 13% to 88%, but the maximum amount of ammonia removal was determined at ammonia concentration of 5 ppm and Lemna gibba residence time of 11 days in wastewater based on the quadratic model. Lemna gibba to surface ratio of 2:5 was measured at 96.449%. After optimization, validation of ammonia removal was performed under optimum conditions and measured at 92.07%. Based on the experimental design and the predicted under model conditions, the maximum amounts of ammonia removal percentage in the experiments were 82.84% and 88.33% respectively, indicating the high accuracy of the model to determine the optimum conditions for the ammonia removal from wastewater.

بهینه‌سازی زیست پالایی نفت خام توسط باکتری Alcanivorax dieselolei در محیط آبی با استفاده از روش تاگوچی

محسن شهریاری مقدم
ايران ، پژوهش نفت ، سال : 2017 ، صفحات : 60-71، شاپا: 2345-2900 مقاله در مجله

چکیده

چکیده وارد شدن نفت و پساب‌های نفتی به دریاها آسیب‌های جدی به حیات آبزیان وارد می‌کند. علاوه بر آن این ترکیبات در بافت‌های بدن آبزیان تجمع یافته و سلامت انسان‌ها را تهدید می کنند، در نتیجه توسعه روش‌های کارآمد جهت تصفیه این مواد حائز اهمیت است. در این پژوهش برای ارزیابی کارایی فرآیند پاکسازی زیستی، از رسوبات و آب مناطق مختلف در سواحل خلیج فارس در مجاورت شهر بندر عباس نمونه‌برداری و پس از غنی‌سازی، کارآمدترین باکتری تجزیه کننده نفت خام جداسازی، خالص و توسط روش‌های مولکولی (S rDNA 16) و بیوشیمیایی شناسایی شد. به منظور تعیین شرایط بهینه تجزیه‌زیستی نفت خام توسط سویه جداسازی شده فاکتورهای pH، دما، تعداد باکتری تلقیح شده، غلظت NH4Cl و K2HPO4 با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی با آرایه (L16 (45 (پنج فاکتور هر کدام در چهار سطح) بهینه‌سازی شدند. سویه خالص شده در این مطالعه TA1 نام‌گذاری و بر اساس آنالیز مولکولی 99% به Alcanivorax dieseloleiشباهت نشان داد. از میان فاکتورهای بهینه شده pH و دما تاثیر گذارترین فاکتورها در تجزیه زیستی نفت خام بودند. 9=pH، C° 35 = دما، (اg/L 1) NH4Cl، (اg/L 25/0) K2HPO4 و 1/0= مایه تلقیح (OD600nm) به عنوان شرایط بهینه در نظر گرفته شد. تحت این شرایط بیش از 80% نفت خام تجزیه گردید. با توجه به توان بالای سویه خالص شده در تجزیه نفت خام و تعیین شرایط بهینه تجزیه زیستی، نتایج این مطالعه می تواند در زیست‌پالایی مناطق آلوده به ترکیبات نفتی در منطقه استفاده شود.

انباشتگي جيوه غير آلي در عظله و روده تاس ماهي ايراني Acipenser persicus در شرايط آزمايشگاهي

محسن شهریاری مقدم
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

تجزيه زيستي نفت سبك توسط باكتري جدا شده از رسوبات جزيره كيش

محسن شهریاری مقدم
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:mohsen.shahriari@uoz.ac.ir