سوابق علمی - اجرائی

 • 13921397

  http://Meysamamiri.ir

سوابق تحصیلی

 • 1389 ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  دانشگاه زابل

 • 1391فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  دانشگاه زابل

مراتب علمی

 • مربي1392

  گروه پژوهشی مدیریت منابع آب

علاقه مندیها

 • هیدرولیک و هیدرولوژی
 • مدیریت منابع آب
 • زمین آمار
 • محیط زیست
 • GIS and RS

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Spatio-temporal variability of groundwater depth in the Eghlid aquifer in southern Iran-

Meysam Amiri
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 105-114, ISSN: Journal Paper

Abstract

Assessing groundwater quality for irrigation using indicator kriging method

Meysam Amiri,,مسعود بحريني
Saudi Arabia , Applied Water Science , Year : 2014 , Pages: -, ISSN:2190-5487 Journal Paper

Abstract

مکان¬یابی مناطق جهت ساخت نیروگاه¬های بادی به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ¬(مطالعه موردی: دشت سیستان)

حسین پیری صحراگرد,ساناز تناکیان,میثم امیری
ايران ، مهندسی اکو سیستم بیابان ، سال : 2018 ، صفحات : 1-16، شاپا: 2538-6336 مقاله در مجله

چکیده

با‌ توجه‌ به پتانسیل قوی‌ منطقۀ سیستان از نظر انرژی‌ باد به‌عنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر، یافتن مکان بهینه برای استقرار تجهیزات و تأسیسات بهره‌برداری از‌ انرژی باد ضروری است. در این راستا پژوهش حاضر‌ با هدف ‌تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاه‌های بادی، با‌ توجه به معیارها و زیر معیارهای آب‌وهوایی‌‌ (سرعت باد و جهت باد)، جغرافیایی (ارتفاع و شیب)، اقتصادی ـ اجتماعی (فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از راه‌های ارتباطی و نزدیکی به شبکۀ انتقال نیرو) و زیست‌محیطی (فاصله از مناطق حفاظت‌شده و فاصله از آبراهه‌ها)، با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی در منطقۀ سیستان انجام شد. برای این منظور، وزن هریک از معیارها و گزینه‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی تعیین شد. تحلیل فضایی و تلفیق لایه‌ها با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS انجام و نقشۀ تناسب اراضی برای احداث نیروگاه‌ بادی در چهار کلاس (عالی، خوب، متوسط و ضعیف) تهیه شد. بر اساس نتایج، 7130 کیلومتر‌مربع از کل مساحت منطقه مورد مطالعه (16207 کیلومترمربع) که در محدودۀ شهرستان‌های نیمروز و هامون قرار گرفته، به‌دلیل مسطح بودن، وزش بادهای مداوم و پرقدرت با جهت غالب شمالی و در نتیجه کسب امتیاز بالاتر از سایر معیارها، در مقایسه با سایر مناطق، برای ساخت نیروگاه بادی دارای تناسب عالی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفادۀ تلفیقی از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی، به‌عنوان یک سیستم پشتیبان، می‌تواند با شناسایی مناطق دارای شایستگی بالاتر، علاوه بر فراهم آوردن امکان توسعۀ پایدار منطقه، موفقیت طرح‌های استفاده از انرژی‌های نوین را به همراه ‌داشته باشد.

ارزیابی دقّت روشهای زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت آستانه فرسایش

حسین پیری صحراگرد,منیژه ارباب,احمد پهلوان روی,میثم امیری
ايران ، پژوهش های فرسایش محیطی ، سال : 2019 ، صفحات : 87-105، شاپا: ۲۲۵۱-۷۸۱۲ مقاله در مجله

چکیده

آگاهی از تغییرات مکانی سرعت آستانه فرسایش بادی با بهره­گیری از روش­های دقیق و کم­هزینه اهمیّت زیادی در فعالیت­های بیابان­زدایی دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ی دقّت روش­های زمین آمار (کریجینگ و کوکریجینگ) و روش پرسپترون چندلایه در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی و شناخت متغیرهای دارای اهمیّت بیشتر در بخش جزینک دشت سیستان انجام شد. برای این منظور، علاوه بر اندازه­گیری سرعت آستانه فرسایش بادی با روش تونل باد در 60 نقطه از خاک سطحی، نمونه­برداری از آن نیز در همین نقاط انجام شد. بعد از اندازه­گیری خصوصیات خاک در آزمایشگاه و بررسی نرمال بودن داده­ها، سرعت آستانه با روش­های کریجینگ و کوکریجینک برآورد شد. سپس اعتبارسنجی نتایج حاصل از این روش­ها نیز با استفاده از روش ارزیابی متقاطع انجام شد. برای اجرای مدل پرسپترون چندلایه، بعد از استانداردسازی داده­ها و تعیین معماری مدل به­روش آزمون و خطا، مدل اجرا شد. سپس نتایج حاصل با استفاده از آماره­های جذر میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که از بین روش­های زمین آمار، روش درون­یابی کوکریجینگ با متغیر کمکی سیلت در مقایسه با روش کریجینگ در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، دقّت بیشتری دارد (60 /0 R2 =و 45/0RMSE=). علاوه بر این، سرعت آستانه فرسایش بادی در قسمت­های شمالی بیش از بخش­های جنوبی و غربی منطقه­ی مورد مطالعه است و متغیرهای مرتبط با بافت خاک (درصد رس، سیلت و ماسه)، اسیدیته، شوری، درصد ماده­آلی، میانگین وزنی قطر خاکدانه­ها و درصد سنگریزه­ی خاک سطحی، سهم عمده­ای در تعیین سرعت آستانه فرسایش بادی در منطقه دارد. ارزیابی کلی دقّت مدل­های مورد استفاده نیز نشان داد که دقیق­ترین برآورد از سرعت آستانه فرسایش بادی، توسط مدل پرسپترون چند­لایه با سه لایه مخفی و سه نرون در هر لایه انجام شده­است (98 /0 R2 =و 07/0RMSE=).

مکانیابی استقرار نیروگاه خورشیدی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در منطقة خشک سیستان

حسین پیری صحراگرد,میثم امیری,ساناز تناکیان
ايران ، مدیریت بیابان ، سال : 2018 ، صفحات : 61-74، شاپا: 2476-3721 مقاله در مجله

چکیده

برای بهرهگیری از قابلیت بالای انرژی خورشیدی در مناطق خشک و بیابانی ایران، شناسایی مناطق دارای بیشترین تناسب به- منظور استقرار نیروگاههای خورشیدی، مهم است. پژوهش حاضر با هدف تعیین شایستگی اراضی برای استقرار نیروگاههای خورشیدی و شناسایی عوامل مهمتر، با توجه به معیارهای آب و هوایی، جغرافیایی، اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی، با بهره - - گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در منطقه سیستان انجام شد. پس از انتخاب عوامل مؤثر بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان، وزن هرکدام از معیارها و زیرمعیارها، با مقایسةزوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد. در مرحله بعد، پس از تهیه لایههای مربوط به هر معیار در سامانه اطلاعات جغرافیایی، وزنهای مربوط به هر یک، در لایه مربوط به آن معیار ضرب شد. در مرحله آخر، نقشه تناسب مناطق مختلف دشت سیستان برای استقرار نیروگاههای خورشیدی با رویهم گذاری لایه- 8 درصد از کل مساحت منطقه مورد مطالعه که در قسمت / ها و اعمال محدودیتها در پنج طبقه تهیه شد. بر اساس نتایج، 4 جنوبی شهرستان زهک و شهرستان هامون و بخشهای شرقی از شهرستان نیمروز قرار گرفته است، دارای تناسب عالی است. 0 درصد دارای تناسب متوسط و 18 درصد، برای احداث / 36 درصد از منطقه مورد مطالعه دارای تناسب خوب، 5 / همچنین 6 نیروگاه خورشیدی دارای تناسب ضعیف است. افزون بر این، معیارهای ساعات آفتابی، درجه حرارت و ارتفاع بهدلیل وزن بیشتر، بهعنوان مهمترین معیارها شناخته شد. نتایج نشان میدهد که بهطور کلی حدود 45 درصد از منطقه سیستان از تناسب زیادی برای احداث نیروگاه خورشیدی برخوردار است، بنابراین خطر سرمایهگذاری در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در این منطقه کم است. بهرهبرداری حداکثر از انرژی خورشیدی در منطقه سیستان میتواند شرایط مناسبی را برای توسعه اقتصادی و افزایش ماندگاری مردم در منطقه فراهم آورد.

تأثير دور آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد محصول جو در سيستان (رقم نومار)

بهمن فاضلی نسب,میثم امیری,مهدي كيخا,سميرا غفوري فر
2nd national conference on water crisis ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

مروري بر استفاده از فناوري نوين ريزآرايه‌هاي ژني و پروتئيني در صنعت غذا

بهمن فاضلی نسب,میثم امیری
First National Conference on Advances in Electronics Food Sc ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

چگونگي تشكيل اكريل آميد در غذا و راه¬هاي جلوگيري از تشكيل و كم كردن اثرات منفي آن

بهمن فاضلی نسب,میثم امیری
First National Conference on Advances in Electronics Food Sc ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

پايش كيفي آب هاي زير زميني دشت مرزي دوست محمد براي مصارف كشاورزي

بهمن فاضلی نسب,میثم امیری,سميرا غفوي فرد
2nd National Conference on Management Approach desert wilderness ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 • همکار اصلی مطالعات و تحقیقات برگزیده پیرامون تالاب ها کشور (۱۳۹۶)
 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:meysam.amiri@uoz.ac.ir