سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1388فوق ليسانس

  علوم باغبانی

  دانشگاه تهران

 • 1395دکتری تخصصی

  علوم باغبانی

  دانشگاه فردوسي مشهد

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی زراعت

 • استاديار1395

  گروه آموزشی زراعت

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Effects of Foliar Nano-nitrogen and Urea Fertilizers on the Physical and Chemical Properties of Pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) Fruits

Mehdi Aran,sohrab davarpanah,Ali Tehranifar,Gholamhossein Davarynejad,Javier Abadía,Reza Khorassani
USA , HortScience , Year : 2017 , Pages: 288-294, ISSN:0018-5345 Journal Paper

Abstract

The aim of this study was to compare the effects of foliar fertilization with a nitrogen (N) fertilizer containing nanoparticles (nN) with those of foliar fertilization with urea on the characteristics of pomegranate fruits cv. Ardestani. The experiment was carried out using a completely randomized block design with five treatments and four replications (trees) per treatment during two consecutive years, 2014 and 2015. Two foliar applications of nN (0.25 and 0.50 g N/L, equivalent to ’1.3 and 2.7 g N/tree or 0.9 and 1.8 kg N/ha; nN1 and nN2, respectively) and urea (4.6 and 9.2 g N/L, equivalent to’24.4 and 48.8 g N/tree or 16.3 and 32.5 kg N/ha; U1 and U2, respectively) were applied at full bloom and 1month later, and trees not treated with any N fertilizer were used as a control. Results show that foliar N fertilization increased fruit yield (by 17% to 44%) and number of fruits per tree (by 15% to 38%). The highest fruit yields (17.8 and 21.9 kg/tree) and number of fruits per tree (62.8 and 70.1/tree) were obtained with the treatment nN2 (1.8 kg N/ha), whereas the lowest fruit yields (12.4 and 16.2 kg/ tree) and number of fruits per tree (45.5 and 55.3/tree) were recorded in the control trees. The treatments U1 and nN2 increased fruit length (the latter only in the second season), whereas the treatment U1 increased average fruit weight (10% to 11%). The treatment nN2 increased aril juice and total soluble solids (TSS) in both seasons and titratable acidity (TA) only in the first one, whereas the treatment U1 increased TSS in both seasons and aril juice and TA in the second season. Treatments nN2 and U1 also increased total sugars and decreased total anthocyanins. On the other hand, fruit diameter, fruit cracking, peel thickness, aril content, weight of 100 arils, juice pH, maturity index, antioxidant activity, and total phenolic compounds were unaffected by N fertilization. Nitrogen fertilization increased the leaf concentration of N, whereas the leaf concentrations of P, K, Mn, and Zn were unaffected. Results indicate that pomegranate fruit yield was improved similarly with two applications (at full bloom and one month later) of nN fertilizer at a rate of 1.8 kg N/ha and with two applications of urea at a rate of 16.3 kg N/ha. Furthermore, fruit quality was improved more with the nN fertilizer at a rate of 1.8 kg N/ha than with two applications of urea at a rate of 16.3 kg N/ha.

Foliar calcium fertilization reduces fruit cracking in pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani)

Mehdi Aran,Sohrab davarpanah,Ali Tehranifar,Javier Abadía,Jesús Val,Gholamhossein Davarynejad,Reza Khorassani
Netherlands , Scientia Horticulturae , Year : 2018 , Pages: 86-91, ISSN:0304-4238 Journal Paper

Abstract

An experiment was conducted to assess the effects of foliar sprays of a calcium fertilizer containing nanoparticles (nano-Ca) and calcium chloride (CaCl2.2H2O) on the yield and quality of pomegranate fruits cv. Ardestani, during two consecutive years, 2014 and 2015. The nano-Ca fertilizer was sprayed at concentrations of 0.25 and 0.50 g Ca L−1, and CaCl2.2H2O was used at concentrations of 1 and 2% (2.73 and 5.45 g Ca L−1), with treatments being applied twice, first at full blooming and then one month later. Calcium foliar fertilization did not have significant effects on yield, number of fruits per tree and average fruit weight, whereas it increased fruit length only in the case of the CaCl2 1% treatment in the first season. The untreated trees in the orchard were moderately affected by fruit cracking, with 6–7% of the fruits being affected. Calcium foliar treatment with the nano-Ca fertilizer at 0.50 g Ca L−1 and 1% CaCl2 (in the both seasons) and also 2% CaCl2 (only in the second season) decreased significantly fruit cracking when compared with the control treatment, resulting in increases in marketable fruit yield. Foliar sprays with CaCl2 1% increased TSS by 7.6% only in the second season. Moreover, foliar nano-Ca fertilization at 0.50 g Ca L−1 led to minor decreases (approximately 1%) in total phenolics only in the first season. Other chemical properties, including titratable acidity, fruit maturity, total sugar, antioxidant activity and total anthocyanin contents were not affected by Ca foliar fertilization. Leaf analyses show that Ca foliar treatments increased leaf Ca concentrations in the first season, with the exception of the low dose of nano-fertilizer, whereas the leaf concentrations of N, P, K, Fe, Zn and Mn were unaffected. In summary, fertilization with a low (0.50 g Ca L−1) Ca concentration in the form of a nano-Ca formulation resulted in similar decreases in pomegranate fruit cracking than those obtained with higher doses of CaCl2 (2.73 and 5.45 g Ca L−1).

بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus)

داریوش رمضان,عباسعلی کیماسی,مهدی آران,رضا باقری
ايران ، پژوهش های تولید گیاهی ، سال : 2019 ، صفحات : 173-193، شاپا: 2322-2050 مقاله در مجله

چکیده

سابقه و هدف: برای تولید گونه های مختلف قارچ های صدفی دامنه وسیعی از مواد لیگنوسلولزی مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرند اما تبدیل بیولوژیکی ضایعات لیگنوسلولزی صنعتی و کشاورزی و انتقال بیشتر مواد غذایی از بستر کشت به اندام بارده به میزان مواد غذایی موجود در بستر (نوع محیط کشت) و قدرت تجزیه کننده گی میسلیوم بستگی دارد. عدم بومی سازی اطلاعات فنی در تولید قارچ های خوراکی و نبود فرمولاسیون مناسب محیط کشت از مشکلات اساسی در تولید تجاری و صنعتی قارچ های صدفی در کشور می باشد بنابراین یافتن بستر کشت مناسب جهت تولید قارچ صدفی طلایی گام نخست در پرورش این قارچ خوراکی می باشد. مواد و روشها: در این آزمایش از ضایعات مختلف محصولات کشاورزی و صنعتی شامل خاک اره، کلش گندم، ضایعات برگ خرما، مخلوط خاک اره با کلش گندم (به نسبت برابر)، مخلوط خاک اره با ضایعات برگ خرما (به نسبت برابر)، مخلوط کلش گندم با ضایعات برگ خرما (به نسبت برابر) و مکمل¬های شیمیایی اوره (10 گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن تر)، سولفات منگنز (7 میکروگرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک بستر کشت)، فسفات آمونیوم (15 گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن تر) و مکمل های زیستی قارچ مایکوریزا (یک میلی¬لیتر ماده تلقیح قارچ Glomus mosseae به ازای هر کیلوگرم اسپاون قارچ طلایی) و ورمی کمپوست (6 درصد وزن تر بستر کشت) استفاده شد. پس از آماده سازی و تنظیم رطوبت بستر کشت عمل ضدعفونی با استفاده از آب جوش انجام شد. در این آزمایش برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمایی و رشد رویشی و عملکرد قارچ صدفی طلایی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که مقادیر نیتروژن قارچ های تولید شده بر روی بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی شده با مکمل زیستی مایکوریزا، 21/8 درصد و محتوای نیتروژن قارچ های پرورش یافته بر روی بستر کشت کلش گندم غنی شده با فسفات آمونیوم، 51/4 درصد ثبت گردید. کامل شدن مرحله رشد رویشی میسلیوم قارچ در بسترهای کشت غیر ترکیبی خاک اره غنی شده با قارچ میکوریزا و نیز در بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی شده با قارچ مایکوریزا هر دو به مدت 60/14 روز و این مرحله در بستر کشت کلش گندم غنی شده با مکمل شیمایی سولفات منگنز 9 روز طول کشید. بیشترین (00/2079 گرم) و کمترین (20/813 گرم) عملکرد کل (وزن تر) اندام میوه ای به ترتیب به بستر کشت کلش گندم غنی شده با سولفات منگنز و بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی شده با مایکوریزا اختصاص داشت. نتیجه گیری: در این پژوهش، از بین بسترهای ترکیبی و غیر ترکیبی مختلف که مورد غنی سازی قرار گرفت وزن و کیفیت اندام بارده بالغ قارچ های تولید شده از بستر کشت کلش گندم غنی شده با مکمل شیمیایی سولفات منگنز (7 میکروگرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک بستر کشت) در مقایسه با سایر تیمارها از لحاظ آماری برتر بود.

بررسی اثرات بستر کاشت و مکمل های غذایی بر برخی از صفات رویشی و زایشی قارچ صدفی سالمون (Pleurotus djamor)

داریوش رمضان,عباسعلی کیماسی,مهدی آران,رضا باقری,عباس نصیری دهسرخی
ايران ، علوم باغبانی ایران ، سال : 2019 ، صفحات : 571-585، شاپا: 2008-482x مقاله در مجله

چکیده

در این پژوهش از بسترهای کشت خاک اره، کلش گندم، ضایعات برگ خرما، ترکیب خاک اره با کلش گندم (به نسبت مساوی)، ترکیب خاک اره با ضایعات برگ خرما (به نسبت مساوی)، ترکیب کلش گندم با ضایعات برگ خرما (به نسبت مساوی) و هم چنین مکمل¬های شیمیایی اوره (10 گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن تر)، سولفات منگنز (7 میکروگرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک بستر کشت)، فسفات آمونیوم (15 گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن تر) و مکمل های زیستی مایکوریزا (یک میلی¬لیتر ماده تلقیح قارچ Glomus mosseae به ازای هر کیلوگرم اسپاون قارچ سالمون) و ورمی کمپوست (6 درصد وزن تر بستر کشت) به صورت فاکتوریل (دو فاکتور بستر کشت و مکمل) بر پایه طرح پایه کاملاً تصادفی، با سه تکرار استفاده گردید. نتایج نشان داد بیشترین میزان نیتروژن اندام بارده بالغ قارچ به بستر کشت ضایعات برگ خرما اختصاص داشت. هم چنین مقادیر لوواستاتین اندام بارده بالغ قارچ در بستر کلش گندم غنی شده با سولفات منگنز و بستر ضایعات برگ خرما غنی شده با قارچ مایکوریزا به ترتیب 600 و20/219 میلی گرم بر 100 گرم وزن خشک قارچ بود. نتایج نشان داد که ماده خشک قارچ های چین سوم حاصل از 6 بسترکشت غیر ترکیبی و ترکیبی در مقایسه با قارچ های چین اول و دوم بیشتر بود. هم چنین بیشترین (20/12 روز) و کمترین (80/7 روز) زمان برای کامل شدن رشد رویشی میسلیوم به ترتیب به بسترهای کشت غیر ترکیبی ضایعات برگ خرما و کلش گندم اختصاص داشت. نتایج مربوط به عملکرد کل اندام میوه ای نشان داد بیشترین (1499 گرم) و کمترین (80/904 گرم) وزن اندام میوه ای به ترتیب به بستر کشت کلش گندم و بستر کشت ضایعات برگ خرما اختصاص داشت. هم چنین بیشترین (1312 گرم) وزن تر اندام بالغ میوه ای (عملکرد) به مکمل شیمیایی سولفات منگنز اختصاص داشت و نیز تفاوت معنی داری بین این مکمل با سه مکمل غذایی دیگر از نظر عملکرد در سطح احتمال 5 درصد وجود داشت. بنابراین ترکیب کلش گندم و سولفات منگنز را بستر کشت مناسبی جهت تولید قارچ صدفی سالمون توصیه می گردد.

Early Season Foliar Iron Fertilization Increases Fruit Yield and Quality in Pomegranate

Mehdi Aran,Sohrab Davarpanah,Ali Tehranifar,Mahvash Zarei,Gholamhossein Davarynejad,Javier Abadía
Swiss , Agronomy , Year : 2020 , Pages: 832-10, ISSN:2073-4395 Journal Paper

Abstract

Early season foliar fertilization with different nutrients is a promising tool in pomegranate grown in poor, high pH soils. The effects of foliar fertilization with FeSO4 and the synthetic chelate Fe(III)-EDDHA (Fe(III)-ethylendiaminedi(o-hydroxyphenylacetate)) on fruit yield and physicochemical characteristics were assessed in a two-season field trial. Fertilizers were sprayed at full bloom and one month later, using Fe concentrations of 1.3 and 2.6 mM for FeSO4 and 1.1 and 2.1 mM for the Fe-chelate. Both doses of FeSO4 and the higher chelate dose increased leaf Fe concentrations and fruit yield, with the best results being observed with 2.6 mM FeSO4 (20–31% increases in yield). On the other hand, leaf N, P, K, Ca, and Mn concentrations were not affected by foliar Fe fertilization. The only treatment that increased the number of fruits per tree, aril juice content and juice total soluble solids and decreased juice total acidity in both seasons was 2.6 mM FeSO4. Both FeSO4 doses caused consistent increases in the maturity index and total sugars in juice, along with minor decreases in juice total phenolic compounds. The antioxidant activity in juice was slightly decreased by 2.6 mM FeSO4. In conclusion, early season foliar Fe fertilization had positive effects on pomegranate yield and quality, with FeSO4 being better than Fe(III)-EDDHA.

تأثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی

بهرام عابدی,مهدی آران,علی تهرانی فر,مهدی پارسا,سهراب داورپناه,ایوب مزارعی
ايران ، پژوهش های میوه کاری ، سال : 2020 ، صفحات : 1-17، شاپا: 2538-4376 مقاله در مجله

چکیده

در این مطالعه، به منظور بررسی اثر سدیم نیتروپروساید بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور بیدانه سفید، یاقوتی و عسکری، آزمایشی در سال ۱۳۹4 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری در چهار سطح شامل آبیاری کامل (100 درصد ظرفیت زراعی)، تنش آبی متوسط (60 درصد ظرفیت زراعی)، تنش آبی شدید (30 درصد ظرفیت زراعی) و تیمار آبیاری مجدد پس از تیمار تنش شدید و محلول­پاشی سدیم­نیتروپروساید در سه سطح شامل غلظت­های صفر، 5/0 و یک میلی­مولار بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش ارتفاع، قطر ساقه، میزان کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ و پایداری غشاء شد و در مقابل میزان قندهای محلول کل، کاروتنوئید، پرولین، فعالیت آنزیم‌های گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز تحت شرایط خشکی افزایش یافتند. رقم یاقوتی در بیشتر صفات مورد بررسی در شرایط تنش خشکی وضعیت بهتری داشت و به نظر می­رسد که این رقم نسبت به دو رقم دیگر به خشکی مقاوم‌تر باشد. کاربرد سدیم نیتروپروساید اثرات مضر حاصـل از تـنش خشکی را در ارقام انگور کاهش داده و سبب افزایش ارتفاع، قطر ساقه، محتوای نسبی آب برگ، محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی، پایداری غشاء، میزان قندهای محلول کل، کاروتنوئید، پرولین، فعالیت آنزیم‌های گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز شد. در مجموع می­توان اظهار نمود که مصرف سدیم نیتروپروساید (خصوصاً در غلظت 5/0 میلی­مولار) می‌تواند باعث کـاهش اثرات سوء تنش و بهبود رشد در ارقام انگور ‌شود.

Application of ozone against the larvae of Plodia interpunctella (Hübner) and its impacts on the organoleptic properties of walnuts

Esmaeel Seyedabadi,Mehdi Aran,
USA , Journal of Food Protection , Year : 1999 , Pages: 0-0, ISSN:0362-028X Journal Paper

Abstract

One of the most important products grown in Iran is walnut, while it can be threatened by some storage pests. Ozonation process is an environmentally friendly method for killing pest insects. Accordingly, ozone efficacy in the control of a pest species of walnut was assessed in this research. The selected walnut samples were infested with larvae of Plodia interpunctella (Hübner) and then subjected to various combinations of ozone concentrations (3, 4.5, and 6 ppm) and exposure times (20, 30, 40, and 50 min). Following the exposures to the ozone treatments, larval mortality rates and changes to the sensory properties (color, taste, smell, crispness, stiffness, and overall acceptability) of the walnut indicating consumer preference were evaluated. Our results revealed enhanced mortality rates of our pest with an increase in both ozone concentration and exposure time in a way that 99% mortality was recorded at the concentration and exposure time of 6 ppm and 50 min, respectively. The sensory assessments of the samples showed that ozone treatments had no significant impacts on the color, taste, crispness, stiffness, and overall acceptability of the product. Also, few changes were recorded for its smell, which could be improved over time after being exposed to the air. We concluded that application of higher ozone concentrations might provide acceptable levels of pest control for stored walnut with no possibly associated reduced trade-off for their quality attributes.

A robust method for identification and in-planta detection of Verticillium dahliae in the infected olive trees, using real-time PCR and nested PCR

leila fahmideh,,mojtaba keykhasaber,Mehdi Aran
USA , Physiological and Molecular Plant Pathology , Year : 2020 , Pages: 101559-6, ISSN:0885-5765 Journal Paper

Abstract

Verticillium wilt is a major disease of olive (Olea europaea) orchards worldwide. To control the disease, use of a reliable method for pre-planting screening of new planting stocks for infection by V. dahliae, is essential. In this study, 20 symptomatic and asymptomatic olive trees, sampled from Zahak region of Sistan in Iran, were analysed with real-time and nested PCR for in planta detection of V. dahliae. We could confirm the presence of V. dahliae in 12 out of 20 (60%) sampled trees using real-time PCR, whereas nested PCR produced amplicons for all tested symptomatic and asymptomatic samples (100% of tested trees), indicating that nested PCR was more efficient method than real-time PCR for in planta detection of V. dahliae. We used the designed nested PCR to determine also the pathotype of V. dahliae using Vdf2/Vdr2 primer set at the second round, which could produce the 297-bp amplicon for all tested samples infected with non-defoliating pathotype of V. dahliae. We showed that although the Verticillium wilt is spread in the olive cultivation areas in Zahak region of Sistan, nested PCR can be deployed for the timely detection and thereby prevention of further spread of V. dahliae in the olive cultivation areas on Sistan.

بررسی عملکرد دو گونه از قارچ صدفی رشد یافته بر روی ضایعات غنی شده محصولات مختلف کشاورزی و صنعتی

داریوش رمضان,عباسعلی کیماسی,مهدی آران,رضا باقری
اولین همایش ملی ایده¬های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

در این پژوهش از ضایعات مختلف محصولات کشاورزی و صنعتی و مکمل¬های شیمیایی اوره، سولفات منگنز، فسفات آمونیوم و مکمل های زیستی قارچ مایکوریزا و ورمی کمپوست استفاده شد. در این آزمایش عملکرد قارچ های صدفی طلایی و صورتی در قالب دو آزمایش جداگانه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین (00/2079 گرم) و کمترین (20/813 گرم) عملکرد کل اندام میوه ای قارچ صدفی طلایی به ترتیب به بستر کشت کلش گندم غنی شده با سولفات منگنز و بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی شده با مایکوریزا اختصاص داشت. همچنین بیشترین (1499 گرم) و کمترین (80/904 گرم) وزن اندام میوه ای قارچ صدفی سالمون به ترتیب به بستر کشت کلش گندم و بستر کشت ضایعات برگ خرما اختصاص داشت. همچنین بیشترین (1312 گرم) وزن تر اندام بالغ میوه ای قارچ صدفی سالمون به مکمل شیمیایی سولفات منگنز اختصاص داشت و نیز تفاوت معنی داری بین این مکمل با سه مکمل غذایی دیگر از نظر عملکرد قارچ صدفی سالمون در سطح احتمال 5 درصد وجود داشت. بنابراین ترکیب کلش گندم و سولفات منگنز را بستر کشت مناسبی جهت تولید قارچ صدفی توصیه می گردد.

بررسی اثر کود¬های شیمیایی و نانو بر صفات بیوشیمیایی گل گاوزبان اروپایی در شرایط تنش خشکی

مهدی آران,ریحانه ریاحی نیا,سید احمد قنبری,سید محسن موسوی نیک
اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

به منظور بررسی اثرات تیمار¬های آبیاری و کود¬های شیمیایی و نانو بر صفات بیوشیمیایی گل گاوزبان اروپایی، آزمایشی به صورت کرت¬های خرد شده و در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 96- 95 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. در این بررسی تیمار آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شاهد (آبیاری پس از ۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تنش (آبیاری پس از ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و کوددهی به عنوان عامل فرعی در شش سطح (۱ـ شاهد ۲ـ هامون گرین ۳ـ هامون گرین + نیترات کلسیم ۴ـ هامون گرین + سولفات کلسیم ۵ـ هامون گرین + نانو آهن ۶- هامون گرین + NPK) انجام گردید. نتایج این پژوهش نشان داد تنش خشکی باعث کاهش معنی¬دار پروتئین شد. بیشترین میزان آنتوسیانین و فلاونوئید از محلول پاشی هامون گرین + نیترات کلسیم بدست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان محلول پاشی هامون گرین را در افزایش بهره وری گیاه دارویی گل گاوزبان مثبت ارزیابی کرد.

بررسی اثر کود های شیمیایی و نانو در شرایط تنش خشکی بر میزان جذب عناصر در گل گاوزبان اروپایی

مهدی آران,ریحانه ریاحی نیا,سید احمد قنبری,سید محسن موسوی نیک
اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

به منظور بررسی اثرات تیمار¬های آبیاری و کود¬های شیمیایی و نانو بر عملکرد و صفات گل گاوزبان اروپایی، آزمایشی به صورت کرت¬های خرد شده و در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 96- 95 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. در این بررسی تیمار آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شاهد (آبیاری پس از ۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تنش (آبیاری پس از ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و کوددهی به عنوان عامل فرعی در شش سطح (۱ـ شاهد ۲ـ هامون گرین ۳ـ هامون گرین + نیترات کلسیم ۴ـ هامون گرین + سولفات کلسیم ۵ـ هامون گرین + نانو آهن ۶- هامون گرین + NPK) انجام گردید.تنش خشکی باعث کاهش معنی¬دار پتاسیم و کلسیم در برگ گیاه گردید. سدیم و پتاسیم از محلول پاشی هامون گرین+ سولفات کلسیم بدست آمد.با توجه به نتایج محلول پاشی هامون گرین اثر مثبت داشت

بررسی اثر کود های شیمیایی و نانو بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گل گاوزبان اروپایی در شرایط تنش خشکی

مهدی آران,ریحانه ریاحی نیا,سید احمد قنبری,سید محسن موسوی نیک
اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

به منظور بررسی اثرات تیمار¬های آبیاری و کود¬های شیمیایی و نانو بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی گل گاوزبان اروپایی، آزمایشی به صورت کرت¬های خرد شده و در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 96- 95 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. در این بررسی تیمار آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شاهد (آبیاری پس از ۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تنش (آبیاری پس از ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و کوددهی به عنوان عامل فرعی در شش سطح (۱ـ شاهد ۲ـ هامون گرین ۳ـ هامون گرین + نیترات کلسیم ۴ـ هامون گرین + سولفات کلسیم ۵ـ هامون گرین + نانو آهن ۶- هامون گرین + NPK) انجام گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر متقابل تیمار¬های کودی و آبیاری در تمامی صفات در سطح یک درصد معنی¬دار شده است. بیشترین میزان کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز از محلول پاشی هامون گرین + نیترات کلسیم و پلی فنل اکسیداز از محلول پاشی هامون گرین بدست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان محلول پاشی هامون گرین را در افزایش بهره وری گیاه دارویی گل گاوزبان مثبت ارزیابی کر

بررسی و شناسایی آلودگی ورتیسیلیومی در باغات زیتون شهرستان زهک با استفاده از تکنیک های Real-time PCR و Nested PCR

مهدی آران,سیدعلی موسوی,مجتبی کیخا صابر,لیلا فهمیده
اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

پژمردگی ورتیسیلیومی ناشی از قارچ Verticillium dahliae یکی از مهم ترین بیماری های تهدید کننده زیتون در سراسر جهان، از جمله باغات زیتون در ایران است.با توجه به توسعه اخیر کشت زیتون در منطقه سیستان این پژوهش جهت بررسی انتشار این بیماری و آلودگی درختان زیتون در منطقه سیستان انجام گرفته است.بدین منظور نمونه برداری از 22 درخت مشکوک با داشتن علائمی مانند سرخشکیدگی و ریزش برگ، از بخش های مختلف باغات زیتون پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل و مرکز تحقیقات کشاورزی زهک صورت گرفت. پس از استخراج DNA آنالیز Real-time PCR با استفاده از پرایمرهای ITS اختصاصی V. dahliaeانجام شد. از تعداد 22 نمونه )درخت( تست شده که از ارقام زرد، روغنی و کرونایکی بودند تعداد 12 نمونه آلودگی به V. dahliaeرا نشان دادند. در ادامه با هدف تعیین پاتوتایپ عامل بیماری، از پرایمرهای اختصاصی ایزوله های V. dahliae نوع D و ND برای تست Nested PCR نمونه های DNA کلی استخراج شده از 12 نمونه ی برگی درختانی که آلودگی آن ها مورد تایید قرار گرفته بود استفاده شد. نتایج نشان داد پاتوتایپ عامل بیماری از نوع ND می باشد،در انتها برای راستی آزمایی نتایج، محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز به شرکت Macrogen کره جنوبی ارسال و توالی یابی شد و با استفاده از نرم افزار بلاست در وب سایت ) NCBI- Blast Search ( درصد تشابه توالی ناحیه مورد مطالعه در V. dahliae با توالی های ثبت شده در پایگاه NCBI تعیین شد، که اکثریت توالی های ثبت شده در سطح حدود 89 درصد بیشترین تشابه را با توالی های بدست آمده داشتند که این نتایج بر این دلالت دارد که محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز به درستی تکثیر شده اند.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:mehdiaran@uoz.ac.ir