سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  منابع طبیعی محیط زیست

  دانشگاه زابل

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  محیط زیست

  دانشگاه تهران

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه تهران

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی محیط زیست

 • استاديار1395

  گروه آموزشی محیط زیست

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی: