سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی صنایع

  دانشگاه باهنركرمان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

  صنعتي اصفهان

مراتب علمی

 • مربي1392

  گروه آموزشی مکانیک

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Causal relationship between Electricity consumption (EC) and GDP in Iran

IRAN , Technical Journal of Engineering and Applied Sciences , Year : 2014 , Pages: 430-438, ISSN:2051-0853 Journal Paper

Abstract

Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Gross Domestic Product in Iran using the Markov Switching Model

IRAN , Technical Journal of Engineering and Applied Sciences , Year : 2014 , Pages: 413-420, ISSN:2051-0853 Journal Paper

Abstract

نقاط ركود و رونق اقتصاد ايران با استفاده از مدل ماركف سوئيچينگ

مرتضی صالحی سربیژن
ايران ، مدل سازی اقتصادی ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 67-83، شاپا: 1735-9910 مقاله در مجله

چکیده

The survey relationship between oil prices and economic activities for eastern and south-eastern Asian countries: An asymmetric cointegration approach

مرتضی صالحی سربیژن
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 87-104، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Modeling and Predicting of Iran’s Economic Growth Using ANFIS, Markov Switching and ARIMA Models

مرتضی صالحی سربیژن
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2016 ، صفحات : 51-64، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Evidence of causality between Oil consumption(OC) and Gross Domestic Product (GDP) in iran- Approach of Economic Regime Shifts

مرتضی صالحی سربیژن
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : -، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Evaluation and Selection of Efficient Suppliers in terms of Uncertainty -The Grey Data Envelopment Analysis Approach

مرتضی صالحی سربیژن
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 181-203، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:m.salehisarbijan@uoz.ac.ir