سوابق علمی - اجرائی

 • 13941398

  مدیر داخلی و اجرایی مجله ایرانی مساِئل زبانی

 • 13951398

  رابط و کارشناس کمیته منتخب دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  زبان و ادبیات انگلیسی

  دانشگاه لرستان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مترجمی زبان انگلیسی

  دانشگاه فردوسي مشهد

مراتب علمی

 • مربي1392

  گروه آموزشی زبان انگلیسی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Self-efficacy and Prediction of Note-taking Inclination among Undergraduate Translation Students

Moslem Fatollahi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2015 , Pages: 2366-2372, ISSN: Journal Paper

Abstract

Applying Sight Translation as a Means to Enhance Reading Ability of Iranian EFL Students

Moslem Fatollahi
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 153-159, ISSN: Journal Paper

Abstract

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:m.fatollahi@uoz.ac.ir