سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

  دانشگاه گرگان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

  دانشگاه مازندران

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  اصلاح نباتات

  دانشگاه مازندران

مراتب علمی

 • استاديار1391

  غیره

 • دانشيار1397

  گروه آموزشی اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

توالی یابی DNA روشها و کاربردها

لیلا فهمیده,احسانه خدادادی
ناشر: سلسله انتشارات دانشگاه | تاریخ چاپ: 2018 | شابک:978-600-7156-61-2کتاب

چکیده

تعیین توالی DNA از مهمترین تکنیک‌های موجود در زمینه زیست شناسی مولکولی بوده که به موجب آن می‌توان ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها را در یک قطعه از DNA مشخص نمود. چندین روش مختلف جهت تعیین توالی DNA وجود دارد. در حال حاضر تعیین توالی DNA در زمینه تشخیص طبی و دیگر زمینه‌های پزشکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. امروزه با پیشرفت‌های ایجاد شده در زمینه‌های نانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک، روش‌هایی جهت افزایش سرعت و افزایش بازدهی در تعیین توالی DNA ابداع شده که این امر، امکان انجام پروژه‌های بزرگی از قبیل تعیین توالی ژنوم انسان را بصورت ارزان‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر فراهم آورده است وجود چنین حیطه وسیعی از کاربردها و شتاب بالای پیشرفت در این زمینه سبب شده است که احساس نیاز به آگاهی از این علم جز اولویت‌ها قرار داده شود. کتاب حاضر ترجمه توالی یابی DNA روش‌ها و کاربردها نوشته پروفسور آنجانا مونشی است. وی علاوه بر این کتاب، کتاب‌های بسیاری را در این زمینه به رشته تحریر در آورده است. به جرأت می‌توان گفت این کتاب یکی از بهترین و کاربردی‌ترین کتاب‌ها در زمینه توالی یابی DNA است که می‌تواند مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم زیستی، کشاورزی، پزشکی و علاقه مندان به مطالعه در زمینه توالی یابی DNA روش‌ها و کاربردهای آن قرار گیرد. کتاب در 8 فصل تنظیم شده است که هر فصل در زیر فصل‌های جامع و جداگانه‌ای موضوعات مربوطه را ارائه می‌دهد. از آنجایی که هیچ کاری عاری از خطا نیست لذا از اساتید محترم و دانشجویان عزیز سپاسگزار خواهیم بود که ما را از این خطاها آ گاه سازند.

ارزیابی تنوع ژنتیکی زیره با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره چوچاخ

بهمن فاضلی نسب,زهرا آهمند,لیلا فهمیده
ايران ، فناوری زیستی در کشاورزی ، سال : 2017 ، صفحات : 59-71، شاپا: 2476-6313 مقاله در مجله

چکیده

Medicinal plants have special importance in terms of public health promotion and disease prevention with treatment. Among these medicinal plants, black and green cumin have a special place. The aim of this study was to evaluate the genetic similarity and genetic distance between two group (10 population) of cumin and caraway based on SSR markers. In Cumin, the number of allele amplified per primer was different from 2 (Ealp024) to 5 (Ealp245 and Ealp741) with average 3.25 and also in caraway, was from 2 (Ealp017, Ealp741, Ealp1349 and EalpD268) from 6 (Ealp1479 and Ealp024) with average (3.5). In Cumin, diversity index was different from 0.48 (Ealp024) to 0.89 (Ealp017) with average 0.61 and also in caraway was from 0.32 (Ealp741) to 0.8 (Ealp1479) with average (0.61). The highest Shanon diversity (0.28) and Nei diversity (0.20) were belong to caraway population of Neishabor and Jandagh and the lowest Shanon diversity (0.057 and 0.056) and Nei diversity (0.04) were belong to cumin population of Sabzvar and Neishabor. The fartherest population among cumin were cumin of Sabzvar and Gazbarkhoar and among caraway were caraway of Kerman and Neishabor. Partitioning variations within and between populations, using an analysis of molecular variance (AMOVA), showed that 13% and 87% of the total genetic variation respectively existed between and within growing regions. Eryngium planum Microsatellite Markers that were used and amplified in Cumin and Caraway approved evolution process and the present conserve sequence between Cumin, Caraway and Eryngium planum.

ارزیابی و مقایسه خواص آنتیاکسیدانی برگ و صفات مورفولوژیک ارقام مختلف گوجهفرنگی

بهمن فاضلی نسب,زهرا جهانتیغ حقیقی,لیلا فهمیده
ايران ، نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ، سال : 2018 ، صفحات : 63-76، شاپا: 7671-2423 مقاله در مجله

چکیده

in this study was tried Different tomato varieties based on phytochemical and morphological traits as well as antioxidant properties of leaf In the form of two germination experiments in laboratory and pot plants in a greenhouse, completely randomized in three replications. Totally two experiments, different varieties of tomatoes were different (P<0.01) in terms of chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoid, catalase, guaiacol, ascorbic peroxidase, polyphenol oxidase and phenylalanine, fresh weight and number of stems, germination percentage, dry weight, stem length, root length, except for the number of stems And plant height. In first experiment; The highest levels of chlorophyll a (189.99 mg/g fresh weight), chlorophyll b (6.145 mg/g fresh weight), and carotenoid (6.5015 mg/g fresh weight) was belong to Iran\\\'s Queen2274 cultivar. In second experiment; the highest amount of catalase (0.0196, 0.0192 and then 0.0181 mg/g fresh weight of extract) respectively was related to PS and Falat 111 from USA and then Queen2274 from Iran. The highest amount of Guiacol (0.0244 and 0.127 mg/g fresh weight of the extract) respectively was related to the French Clouse cultivar and the Italian Falat Y variety, respectively. Ascorbic peroxidase (0.0140 and 0.0136 mg/g fresh weight of extract), respectively, was related to Newton cultivar Holland and then French Clouse cultivar. Polyphenol oxidase (0.0112 and then 0.628 mg/g fresh weight of extract) was related to Iranian Queen2274 cultivar and USA PS cultivar. Maximum amount of phenylalanine (0.25 mg/g fresh weight of extract) was related to Iran\\\'s Queen2274 cultivars and USA PS cultivar. Based on the results of this research is suggested to obtain the best cultivar which has high levels of enzymatic and non-enzymatic antioxidants, the Queen2274, Clouse and PS varieties can be used as breeding program and produce superior cultivars.

ارزیابی ژنتیکی برخی جمعیتهای گیاه دارویی زیره سیاه ) Carum carvi ) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

بهمن فاضلی نسب,لیلا جانی پور,لیلا فهمیده
ايران ، نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ، سال : 2018 ، صفحات : 78-91، شاپا: 7671-2423 مقاله در مجله

چکیده

در این تحقیق به‌منظور، تعیین رابطه خویشاوندی و فاصله ژنتیکی بین جمعیت‌های زیره­ی سیاه از نشانگرهای RAPD و ISSR استفاده شد. با استفاده از نشانگر RAPD در مجموع 126 آلل تکثیر شد که آغازگر TIBMBC08 و TIBMBA02 با 7 آلل کمترین تعداد و آغازگر TIBMBC05با 22 آلل بیشترین تعداد داشتند. در نشانگر ISSR در مجموع 79 الل شناسایی که آغازگر UBC112 با 1 الل کمترین تعداد و آغازگر UBC809 با 15 آلل بیشترین تعداد داشتند. در نشانگر RAPD، بیشترین میزان شاخص چند شکلی با میزان 94/0 مربوط به آغازگر TIBMBC05و کمترین میزان شاخص چندشکلی با میزان 8/0 مربوط به آغازگر TIBMBA02 و میزان شاخص تنوع شانن (57/0) و شاخص تنوع نی (38/0) مشاهده گردید. همچنین در نشانگر ISSR، بیشترین میزان شاخص چندشکلی با میزان 92/0 مربوط به آغازگرهای UBC809 و کمترین میزان شاخص چندشکلی مربوط به آغازگر UBC112با میزان صفر و میزان شاخص تنوع شانن (57/0) و شاخص تنوع نی (39/0) مشاهده گردید. بر اساس اطلاعات RAPD و ISSR به‌صورت توأم بیشترین میزان تشابه مربوط به زیره­ی سیاه کرمان و زیره­ی سیاه جندق (48/0) و کمترین میزان تشابه مربوط به ژنوتیپ­های زیره­ی سیاه کرمان و زیره­ی سیاه نیشابور (115/0) با میانگین 315/0 می­باشد. تجزیه خوشه‌ای جمعیت‌های زیره­ی سیاه را بر اساس اطلاعات توأم هر دو نشانگر RAPD و ISSR در سه گروه مختلف که تا حدودی با موقعیت جغرافیایی آنها مطابفت داشت، طبقه بندی و از همدیگر تفکیک نمود.

ارزﻳﺎﺑﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﮔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺎه داروﻳﻲ زﻳﺮه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ی ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ

بهمن فاضلی نسب,لیلا جانی پور,لیلا فهمیده
ايران ، پژوهش های سلولی و ملکولی ، سال : 2018 ، صفحات : 1-15، شاپا: 2383-2738 مقاله در مجله

چکیده

Iran is one of the richest sources of medicinal plants in the world with high variability in habitat conditions for a variety of these plants. Therefore, in this study tries to kinship and genetic distance between populations is assessed cumin. A total of five population of cumin were collected and then were analyzed using 10 RAPD primers and 10 ISSR primers. To analysis of data will be used NTsys pc2.1, GenAlex6.501 and Popgene32 software. The RAPD primers gave 182 Amplified bands that TIBMBC03 primer had the highest bands (24), marker index (12.15) and diversity index (0.5) and The ISSR primers gave 135 Amplified bands that UBC809 primer had the highest bands (18), marker index (7.56) and diversity index (0.47). In RAPD marker, the highest Nei diversity (0.32) and Shanoon diversity (0.333) was belong to cumin of Sabzvar and also in ISSR marker the highest Nei diversity (0.18) and Shanoon diversity (0.27) was belong to cumin of Sabzvar. According to RAPD marker, the lowest value of similarity (0.114) between Sabzvar and Kashan Cumin and also in ISSR primer, the lowest value of similarity was observed (0.085) between Sabzvar and Kashan Cumin. Moreover, according to both ISSR and RAPD analysis, the lowest genetic similarity was 0.117 between Sabzvar and Kashan Cumin. The results of this study showed that Sabzevar cumin is recommended as a center of plant diversity on the basis of studied populations and the farthest population to earliest possible crosses and create a variety of genetic diversity were cumin of Sabzevar and Kashan.

بررسی میزان تنوع در عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی نژادگان‌های انبه (Mangifera indica L.) در برخی مناطق جنوب ایران

براتعلی فاخری,سمیرا عمرانی پور,لیلا فهمیده
ايران ، علوم و فنون باغبانی ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 0-0، شاپا: 1680-7154 مقاله در مجله

چکیده

انبه یکی از مهمترین میوه‌های گرمسیری می‌باشد که به سلطان میوه‌ها معروف است. در این راستا روابط بین 19 ویژگی ریخت‌شناسی مربوط به برگ و میوه در 27 نژادگان انبه جنوب ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌ها نشان داد که بیشتر ویژگی‌های مورد بررسی معنی‌دار بود. بیشترین و کمترین تعداد میوه در درخت را رقم سیندری و نژادگان نارگیل (به ترتیب با میانگین 847 و 340 عدد) داشتند. بیشترین میزان عملکرد تک درخت از نژادگان سیندری و شاهانی2 (با میانگین 261 و240 کیلوگرم) بدست آمد. بر اساس نتیجه‌های بدست آمده از ضریب همبستگی، ویژگی‌ها همبستگی بالایی را با هم نشان دادند و در بیشتر ویژگی‌ها همبستگی معنی‌دار شد. بیشترین میزان همبستگی مثبت و معنی‌دار (75/0) بین ویژگی تعداد میوه درخت و عملکرد مشاهده گردید. براساس تجزیه کلاستر نژادگان‌ها به چهار گروه اصلی تقسیم بندی شدند. بررسی‌های حاصله، حاکی از تنوع بالایی در میان نمونه‌های انبه است که می‌‌تواند به علت افزایش زایشی توسط بذر و دگرگرده افشانی در این گیاه و همچنین تنوع اقلیمی در ایران باشد. از آن‌جا که در این پژوهش رقم وارداتی سیندری و نژادگان شاهانی2 از بیشترین مقدار تعداد میوه، وزن میوه و عملکرد برخوردار بودند. بنابراین نژادگان شاهانی 2 ‌می‌تواند به عنوان رقم مناسب برای بررسی‌های آتی و استفاده در برنامه به‌نژادی و کشت انبه در مناطق مورد مطالعه پیشنهاد شود.

تنوع ژنتیکی ارقام نخل خرما در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان با نشانگرهای ریزماهواره

لیلا فهمیده,حسام الدین تقی نژاد,داوود صمصام پور,مجید عسگری سیاهویی
ايران ، پژوهش های سلولی و ملکولی ، سال : 2018 ، صفحات : 221-231، شاپا: 2383-2738 مقاله در مجله

چکیده

با توجه به اهمیت اقتصادی خرما، در این پژوهش تنوع ژنتیکی 14 رقم نر و 26 رقم ماده نخل خرما با استفاده از آغازگر تکثیر گردید. SSR انجام شد و با استفاده از 10 جفت آغازگر CTAB به روش DNA مورد ارزیابی قرار گرفت. استخراج Gene محصولات تکثیر شده با استفاده از ژل اکریل آمید 8% و رنگآمیزی با نیترات نقره مشاهده شدند. با استفاده از نرم افزار نتایج مربوط به تعداد آلل مشاهده شده، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و محتوای اطلاعات چند شکلی محاسبه شد. از Alex6.3 برای گروهبندی استفاده شد و فاصله ژنتیکی بین ارقام از طریق ضریب تشابه نی Nearest joining روش تجزیه خوشهای تا 85 % برای آغازگر HQ محاسبه گردید. نتایج نشان داد که محتوای اطلاعات چند شکلی از 63 % برای آغازگر 542225 7 بدست آمد. از 10 جفت / و با متوسط 77 % متغیر بود. تعداد آلل در هر جایگاه از 6 تا 9 متغیر و با میانگین 6 HQ542208 با 9 آلل بیشترین و HQ و 542224 HQ آغازگر مورد استفاده در مجموع 76 آلل شناسایی شد که آغازگرهای 542208 با 6 آلل کمترین تعداد آلل را نشان دادند. بیشترین تشابه ژنتیکی بین ارقام آلمهتری و HQ و 542225 DP آغازگرهای 169 خنیزی و کمترین میزان تشابه بین رقم ابونارنجا و سایر ارقام بود. با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش، تصویر جامعتری از ساختار ژنتیکی ارقام نر و ماده نخل خرما بدست آمده است که استفاده از آنها را برحسب مورد در برنامه بهنژادی ارقام نخل خرما ممکن میسازد.

ارزیابی مقایسه ای ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره متانولی درمنه (Artemisia annua L)، آویشن کوهی (L Thymus vulgaris)، بابونه (Matricaria chamomilla L)، مریم گلی (Salvia officinalis L) و پسته وحشی (var mutica Pistacia atlantica)

لیلا فهمیده,ایوب مزارعی
ايران ، اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی ، سال : 2018 ، صفحات : 78-96، شاپا: 2322-3235 مقاله در مجله

چکیده

در این تحقیق سرشاخه های گلدار گیاهان دارویی: درمنه، آویشن کوهیو مریم گلی )قبل از گلدهی(، بابونه )مرحله گلدهی( و میوه پسته وحشی )بعد از رسیدن میوه( از مزارع و رویشگاه های مختلف استان سیستتان و بلوسستتان و رتار در ستا ۱۳۹۴ ، جمع آوری شدند. تهیه عصاره ها به روش خیساندن، محتوای رنو و رلاونوئیتد کل بته ترتیتب بتا روش هتتای معتتر رتولین - سیوکالتیو و رنگ سنجی کلرید آلومینیوم، رعالیت آنتتی اکستیدانی بتا روش DPPH۱ و رعالیت آنتتی باکتریتایی عصتاره هتا علیته باکتری های استاریلوکوکو اورئو و اشرشیاکلی به روش دیسک دیفیوژن سنجیده شد. نتایج نشان داد که بته ترتیتب عصتاره متانولی درمنه و آویشن کوهی از بیشترین میزان ترکیبتات رنتولی ) ۳6 / 22 میلی گرم بر گرم وزن خشک( و رلاونوئیتدی ) 5۹ / ۱۴2 میلی گرم بر گرم وزن خشک(و از عملکرد آنتی اکسیدانی بهینه ) ICSO ( با میزان 0۱ / 72 و 75 / 70 میکروگرم در میلی لیتر و رعالی آنتی باکتریایی علیه باکتری استاریلوکوکو اورئو و اشریشیاکلی بتا قطر هالتته عتتدم رشتتد ۱ / ۱5 و 8 / ۱6 میلتی متتر بتتتوده استت . به طورکلی عصاره متانولی گیاهان مورد مطالعه سطوح مختلفی از رعالی آنتی اکسیدانی از ختود نشتان دادنتد و بهتترین رعالی آنتی اکسیدانی مربوط به گیاه درمنه بود. از این رو می توان بیان کرد که این عصاره ها می توانند جایگزین داروهای شیمیایی برای درمان عفون ها شوند. البته همه اثرات این عصارها باید در in vitro و in vivo به دق بررسی شوند

تأثیر محلولپاشی غلظت‌های مختلف اسید جاسمونیک و نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی مریم گلی (Salvia officinalis L)

لیلا فهمیده,ایوب مزارعی,سید محسن موسوی نیک,سید احمد قنبری
ايران ، زیست شناسی گیاهی ایران ، سال : 2019 ، صفحات : 1-22، شاپا: 2008-8264 مقاله در مجله

چکیده

به منظور ارزیابی تأثییر لظظأت هأای جاسأمونیک اسأید و دی اکسأید تیتأانیو در القأا ی فعالیأت سیسأتم دفأا آنتی اکسیدانی )آنزیمی و لیر آنزیمی( و بر صفت های فیزیولوژیکی مریم گظی آزمایشی به شکل فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجا شد. تیمارهای آزمایشأی شأامل سأه سأحل محظأول پاشأی صأفر )شأأاهد(، 70 و 400 میظأأی گأأر در لیتأأر جاسأأمونیک اسأأید و صأأفر )شأأاهد(، 00 و 400 میظأأی گأأر در لیتأأر دی اکسید تیتانیو بودند . نتایج مقایسة میانگین داده ها نشان دادند با افزایش میزان مصرف نانو دی اکسید تیتانیو مقدار صفت هأای بررسأی شأده بأ ه طأور معنأ ا داری افأزایش مأی یابأد بأه طأوری کأه بأا افأزایش لظظأت نأانو دی اکسید تیتانیو ) 400 میظی گر در لیتر( مقدار صفت های بررسی شده ازجمظه اسانس، کظروفیأل هأای a ، b و کأل، محتأأوای نسأبی آب بأأرن، پأرولین، فنأأول کأأل، آنأزیم هأأای پراکسأیداز، آسأأکوربات پراکسأأیداز، گایاکول پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز نسبت به شاهد روند افزایشی داشتند. همچنین با افزایش لظظت جاسمونیک اسید ) 400 میظی گر در لیتر( مقدار صفت های بررسأی شأده ازجمظأه محتأوای نسأبی آب برن، کظروفیل های a ، b و کل، پرولین، اسانس، فنول، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز نسبت به شاهد روند افزایشی داشتند. نتایج همبستگی نشأان دادنأد میأزان اسانس و ترکیبات فنولی با میزان کظروفیل کل و همچنین بین آنزیم های آنتی اکسیدانی، همبسأتگی مببأت و معنی داری وجود دارد. باتوجه به نتایج، استفاده از جاسمونیک اسأید و دی اکسید تیتانیو بأه تنهأایی دارای ایأر مببت بر فعالیت سیستم آنتی اکسیدان و صفت های فیزیولوژیکی مریم گظی است

تأثیر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین ،کلرید کلسیم و دما بر خصوصیات کیفی و انبارمانی میوه چیکو (Manilkarazapota) شهرستان میناب

لیلا فهمیده,محمود توکلی,سمیرا عمرانی پور,امیر رجبی
ايران ، علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه ، سال : 2018 ، صفحات : 0-0، شاپا: 1735-7756 مقاله در مجله

چکیده

سابقه و هدف: وضعیت ظاهری محصولات مهم ترین شاخص ارزیابی بازارپسندی است. وجود هر گونه علایم آلودگی، پوسیدگی و نرم شدن میوه طی انبارداری باعث کاهش بازارپسندی محصول میشود. به همین دلیل استفاده از روشهای ایمن برای کنترل فساد و حفظ کیفیت بافت میوه در دمای مناسب در انبار امری ضروری است. مواد و روشها: به منظور ارزیابی اثرات تیمارهای مواد شیمیایی و دما بر روی ویژگیهای کمی و کیفی میوه چیکو رقم اُوال در مرحله پس از برداشت، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان جیرفت انجام گرفت. در این پژوهش عوامل مورد بررسی شامل مواد شیمیایی (کلریدکلسیم 60 میلی مولار و اسپرمیدین 2 میلی مولار) و دما ( 7 و 12 و 22 درجه سانتی گراد) بود. یافتهها: نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اکثر صفات مورد بررسی در محدوده ارقام معنیدار هستند. تیمار کلریدکلسیم و نگهداری در مقدار ماده ،pH دمای 7 درجه سانتی گراد نقش مؤثرتری را نسبت به سایر تیمارها بر روی ویژگیهای افت وزن، حفظ سفتی بافت، حفظ میزان جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون و رنگ نشان داد. تیمار شاهد و نگهداری در دمای 22 درجه، زودتر باعث فساد، خرابی و تغییرات شیمیایی میوه شد. نتیجه گیری: عمر انبارمانی با کلرید کلسیم با نگهداری در دمای 7 درجه سانتی گراد میتواند به عنوان روشی ایمن و کارا در افزایش نگهداری میوه چیکو در انبار و حفظ بهتر کیفیت این میوهی سلامتی بخش معرفی شود.

تأثیر تنش عنصر منگنز بر میزان فعالیت آنزیمی و متابولیت های ثانویه گیاه زیره سبز ). )Cuminum cyminum L

لیلا فهمیده,نجیبه محمودی
ايران ، تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک ، سال : 2017 ، صفحات : 0-0، شاپا: 2423-611X مقاله در مجله

چکیده

متابولیت های ثانویه گروه متنوعی از مولکول هایی هستند که به سازگار شدن گیاه به خصوص در شرایط تنش های محیطی کمک می کنند، از جمله این ترکیبات فلاونوئیدها و آنتوسیانین ها می باشند. در این مطالعه اثر عنصر منگنز )غلظت 80 پ یپی ام( بر میزان فعالیت آنزیمی و غیر آنزیمی گیاهچه های 21 - 18 روزه زیره سبز در 4 زمان مختلف 24 ، 48 ، 72 و 96 ساعت بعد از اعمال تنش مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمایشات با 3 تکرار مستقل و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد و پس از اندازه گیری غلظت های مختلف تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از نرم افزار SAS صورت گرفت. در اثر تنش منگنز محتوی فلاوونوئید کل و آنتوسیانین و فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش یافت، به طوری که بیشترین میزان فعالیت آنزیمی و غیر آنزیمی در 48 ساعت بعد از اعمال تنش مشاهده شد. آنزیم گایاکول پروکسیداز در 24 ساعت اول بیشترین میزان فعالیت آنزیمی )افزایش 24 / 88 درصدی نسبت به میزان شاهد( و در 96 ساعت بعد از اعمال تنش منگنز کمترین میزان فعالیت را نشان داد. از مجموع نتایج چنین استنباط شد که افزایش محتوی فلاوونوئید و آنتوسیانین، بعد از اعمال تنش، نتیجه اعمال تنش اکسیداتیو حاصل از جذب عنصر منگنز و فعال شدن سیستم آنتی اکسیدان گیاه می باشد.

اثر محلول‌پاشی اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش خشکی

لیلا فهمیده,ایوب مزارعی,سید محسن موسوی نیک,سید احمد قنبری
ايران ، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ، سال : 2019 ، صفحات : 0-0، شاپا: 1735-0905 مقاله در مجله

چکیده

کمبود آب یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده رشد گیاهان و محصولات آنهاست. در این مطالعه، به‌منظور بررسی اثر اسید جاسمونیک بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی روی شاخص‌های رشدی و برخی از پاسخ‌های فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی (آبیاری در حد ظرفیت زراعی، تخلیه 5۰% و ۷5% رطوبت ظرفیت زراعی) و محلول‌پاشی اسید جاسمونیک (صفر (شاهد)، ۷5 و ۱5۰ میلی‌گرم در لیتر) بودند. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی با غلظت ۱5۰ مولار اسید جاسمونیک در شرایط تنش خشکی ارتفاع (02/10%)، وزن تر (88/27%) و خشک گیاه (81/12%)، محتوای نسبی آب برگ (04/21%)، کلروفیل a و b (15/12% و 34/10%) را افزایش داد. بیشترین مقدار فنول کل (13/34 میلی‌گرم بر وزن تر)، عملکرد اسانس (1/2 میلی‌گرم بر وزن تر)، غلظت پرولین (52/5 میلی‌گرم بر وزن تر) و فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز (15/3 میلی‌گرم بر وزن تر) و گایاکول پراکسیداز (76/0 میلی‌گرم بر وزن تر) در گیاهان محلول‌پاشی شده با غلظت ۱5۰ میلی‌گرم در لیتر اسید جاسمونیک و تخلیه ۷۵% رطوبت ظرفیت زراعی حاصل شد و از سویی بیشترین مقدار کاتالاز (12/5 میلی‌گرم بر وزن تر)، آسکوربات پراکسیداز (76/0 میلی‌گرم بر وزن تر) و سوپراکسید دیسموتاز (64/5 میلی‌گرم بر وزن تر) در گیاهان محلول‌پاشی شده با غلظت ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر اسید جاسمونیک در تنش خشکی (تخلیه 5۰% و ۷5% رطوبت ظرفیت زراعی) بدست آمد. بنابراین براساس نتایج بدست آمده به نظر می‌رسد که اسید جاسمونیک با افزایش توان دفاع آنتی‌اکسیدانی و تجمع تنظیم‌کننده‌های اسمزی (نظیر پرولین) سبب کاهش تنش اکسیداتیو در گیاهچه‌های تحت تنش خشکی شده، همچنین با حفظ محتوای نسبی آب برگ و رنگیزه‌های فتوسنتزی موجب بهبود شرایط رشدی بوته‌های مریم‌گلی در شرایط تنش شده است.

بررسی ژنوتیپ‌های انبه (Mangifera indica L.) جنوب ایران بر اساس شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی

لیلا فهمیده,سمیرا عمرانی پور,براتعلی فاخری
ايران ، نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ، سال : 2019 ، صفحات : 0-0، شاپا: 7671-2423 مقاله در مجله

چکیده

به منظور گروهبندی و مقایسه 22 ژنوتیپ انبه در مناطق جنوب ایران )استانهای کرمان و هرمزگان(، صفات فیزیولوژیکی مربوط به برگ، میوه و هسته، بر اساس توصیفگر جهانی انبه اندازهگیری شد. نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر ژنوتیپ بر صفات کلروفیل b ، کلروفیل کل، کارتنوئیدها، نشت یوونی، ننتوسویانیب بورگ، pH میوه، میزان مواد جامد محلول، ویتامیب ث )اسید نسکوربیک(، TSS نب میوه، اسیدیته میوههوا و هچننویب خصوصیات هسته )طول هسته، ضخامت هسته، عرض هسته، وزنتر هسته و وزنخشک هسته( معنویدار بوود . نتایج مقایسه میانگیبها مشخص ساخت بالاتریب میزان اسید نسکوربیک، مواد جامد محلول میوه و کلروفیل کل 3 سانتیمتر( / برگ به ترتیب به ژنوتیپهای سیندری، دوقلو و خاروست تعلق داشتند. ژنوتیپ نباتی 1 کچتریب ) 9 11 سانتیمتور(، و ژنوتیوپ نبواتی 1 و لانگورا بوهترتیوب کچتوریب و / و بینام 1 بیشتریب میانگیب طول هسته ) 66 4 سانتیمتر( را در بیب ژنوتیپهای مورد مطالعوه بوه خوود اختصوا / 2 و 2 / بیشتریب میانگیب عرض هسته ) 8 دادند. هچننیب بیشتریب عچلکرد تک درخت از ژنوتیپ سیندری ) 262 کیلوگرم( بدست نمود بوا ننکوه تفواوت 242 کیلوگرم( نداشت. تجزیه کلاستر بر اساس متوسو فاصوله بویب گوروههوا ( معنیداری با ژنوتیپ شاهانی 2 ( UPGMA 2 در چهار گروه قرار داد.

Isolation and Semi Quantitative PCR of Na+/H+ Antiporter (SOS1 and NHX) Genes under Salinity Stress in Kochia scoparia

leila fahmideh,زیبا فولادوند
English , Biological Procedures Online , Year : 2018 , Pages: 0-0, ISSN:1480-9222 Journal Paper

Abstract

Background: Kochia scoparia is a dicotyledonous annual herb and belongs to the Amaranthaceae family. Genetic diversity and resistance to drought stress of this plant has made it widely scattered in different regions which contains highly genetic diversity and great potential as fodder and can grow on salty, drought affected areas. Since the soil salinity has become widely spread, environmental concern has sparked so many debates. An important limiting factor in agricultural production worldwide is the sensitivity of most of the crop to salinity caused by high concentration of salts soil. Plants use three different strategies to prevent and adapt to high Na+ concentrations. Antiporters are important category of genes that play a pivotal role in ion homeostasis in plants. Na+/H+ antiporters (NHX1 and SOS1) are located in tonoplasts and reduce cytosolic Na+ concentration by pumping in the vacuole whereas SOS1 is localized at the plasma membrane and extrudes Na+ in apoplasts. Results: Coding sequence of plasma membrane Na+/H+ antiporter (SOS1) and vacuole membrane Na+/H+ antiporter (NHX) in Kochia scoparia were isolated using conserved sequences of SOS1 and NHX. Also, expression profile under salinity stress was studied in this study. The amino acid sequences (aa) of the isolated region of K.SSOS1 and K.SNHX showed the maximum identity up to 84% and 90% to its orthologous in salicornia brachiate and suede maritime, respectively. The results of semi-quantitative RT-PCR revealed that salinization has affected positively on SOS1 transcription level. The expression of K.SSOS1 and K.SNHX in leaves and roots of Kochia scoparia were progressively increased under all salinity levels compared to control. Conclusion: The results suggest that K.SSOS1 and K.SNHX play an essential role in salt tolerance of K.scoparia and they can be useful to improve salt tolerance in other crops.

ارزیابی خواص آنتی¬اکسیدانی و ترکیبات فنلی ژنوتیپ¬های مختلف انبه (Mangifera indica L.) کرمان و هرمزگان

لیلا فهمیده,بهمن فاضلی نسب
ايران ، تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک ، سال : 2018 ، صفحات : 0-0، شاپا: 2423-611X مقاله در مجله

چکیده

انبه از مهم¬ترین میوه¬های گرمسیری دنیاست که دارای ترکیبات فنلی و فلاونوئیدهای متعدد و خاصیت آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. لذا در این تحقیق تعداد 29 ژنوتیپ از انبه‌های بومی مناطق مختلف جنوب ایران جمع‌آوری و بر اساس میزان خواص آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در آزمایشگاه پژوهشکده زیست‌فناوری کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ‌های مختلف انبه و محیط جمع¬آوری انبه بر اساس میزان فنل، فلاونوئید و خواص آنتی‌اکسیدانی مختلف بودند. بیشترین میزان فلاونوئید (65/176 میلی¬گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی و 15/122 میلی¬گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های هلو و خنیزی بود. بیشترین میزان فنل (232/11 و 664/10 میلی¬گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های زاپاک و خنیزی بود. بیشترین میزان خواص آنتی‌اکسیدانی (240/55 و 873/50 میکروگرم در میلی‌لیتر) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های هلو و خاروست بود. بر اساس منطقه محل جمع¬آوری انبه¬ها، بیشترین میزان فلاونوئید (679/76 و 126/65 میلی¬گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های انبه منطقه جیرفت و رودان بود. بیشترین میزان فنل (4783/6 و4534/6 میلی¬گرم در گرم وزن تر برگ ) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های انبه منطقه رودان و منوجان بود. بیشترین میزان خواص آنتی‌اکسیدانی (144/43 و 673/42 میکروگرم در میلی¬لیتر) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های انبه منطقه رودان و جیرفت بود. در بین غلظت‌های مختلف عصاره، مؤثرترین غلظت، غلظت 64 میکروگرم در میلی¬لیتر بود. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که انبه‌های منطقه رودان و سپس جیرفت دارای بیشترین میزان خواص آنتی¬اکسیدانی بوده و با افزایش غلظت عصاره هیدرو الکلی خاصیت آنتی¬اکسیدانی آن¬ها نیز بیشتر شده است.

بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی، فلاونوئیدی و فنلی عصارههای اتانولی، آبی، استونی و متانولی سیزده گیاه دارویی

لیلا فهمیده,ایوب مزارعی,سید محسن موسوی نیک
ايران ، یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta ، سال : 2018 ، صفحات : 0-0، شاپا: 2423-6330 مقاله در مجله

چکیده

ترکیبات فنولیک، بهویژه آنهایی که منشأ گیاهی دارند بهدلیل ویژگیهای آنتیاکسیدانی، بخش اساسی رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهند. آنتیاکسیدانها قادرند سیستمهای زیستی (اسیدهای نوکلئیک، پروتئینها، لیپیدها و لیپوپروتئینها) دربرابر رادیکالهای آزاد و گونههای فعال اکسیژن محافظت کنند. برخی گیاهان دارویی حاوی مقادیر زیادی از آنتیاکسیدانها هستند که مصرف آنها میتواند بر سلامتی انسان مؤثر باشد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر روش استخراج غرقابی بر میزان استخراج ترکیبهای فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتیاکسیدانی سیزده گیاه دارویی (آویشن شیرازی، کلپوره همدانی، بومادران شیرازی، بومادران، آویشن کوهی، بنه، برنجاسف، کاکوتی، درمنه، بابونه، زعفران، زوفا و افسنطین) در چهار حلال استخراجی (آب، متانول، استون و اتانول) است. براساس نتایج این تحقیق حلال متانولی بیشترین و حلال آبی کمترین میزان ترکیبهای فنولی، فلاونوئیدی و قدرت مهار رادیکالهای آزاد را نشان داد. براساس نتایج، میزان فنول و فلاونوئید در عصارة متانولی گیاه آویشن شیرازی بیشترین و در عصارة آبی گیاه افسنطین کمترین مقدار بوده است. نتایج آزمون بهداماندازى رادیکالهاى آزاد نشان داد که بیشترین و کمترین فعالیت آنتیاکسیدانی بهترتیب در عصارة متانولی گیاه آویشن شیرازی و عصارة آبی گیاه (DPPH) دى فنیل پیکریل هیدرازیل افسنطین بود؛ بنابراین، میتوان گفت انتخاب نوع حلال تأثیر زیادی بر میزان استخراج ترکیبهای فنلی، فلاونوئیدی و مهار رادیکالهای آزاد دارد.

مقایسه شاخص های فاصله ای و مبتنی بر کوادرات در تعیین الگوی پراکنش اسکنبیل هفت بندی در سیستان

فاطمه بیدرنامنی,لیلا فهمیده,مهدی شعبانی پور
ايران ، خشکبوم ، سال : 2019 ، صفحات : 113-123، شاپا: 2008-790X مقاله در مجله

چکیده

اسکنبیل هفتبندی )Calligonumpolygonoides )از جمله گیاهان بوتهای مقاوم به خشکی است. این گیاه نقش مهمی در بهبود موواد آلوی و ساختار خاک، تثبیت شن و بادشکن در مناطق بیابانی سیستان و بلوچستان ایفا میکند. در پژوهش حاضر پراکنش گیاه اسوکنبیل در سوه منهقوه استان سیستان و بلوچستان )زهک، تهالب و جازموریان( با استفاده از شاخصهای فاصلهای )مربع T ،هاپکینز، هولگیت، جانسون، زایمور و پیلوو( و شاخصهای کوادراتی )تیلور، ایوواو، موریسیتا، K و نسبت واریانس به میانگین(ارزیابی شد.هدف ارزیابی الگوی پراکنش و انتخاب بهتورین شواخص برای این ارزیابی بوده است. نمونه برداری از گیاه به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. بدین صورت کوه در هور منهقوه، چهوار ترانسوکت 111 متری در داخل محدوده 0111 متر مربعی در نظر گرفته شد. در هر ترانسکت فاصله گیاهان نزدیک به نقاط تصادفی اندازهگیری و شمارش گیاهان داخل قهعات نمونه انجام و محاسبه شاخصها صورت گرفت. نتایج نشان دادکه الگووی پوراکنش اسوکنبیل در سیسوتان و بلوچسوتان بوه صوورت تصادفی است. بهترین شاخصهای کوادراتی برای تعیین الگوی پراکنش این گونه، تیلور و موریسیتا و دربین شاخصهای فاصوله ای پیلوو و مربوع T ارزیابی شد.نتایج کلی نشان داد که شاخصهای کوادراتی نسبت به شاخصهوای فاصوله ای از دقوت بیشوتر و عملکورد یکسوانی در ارزیوابی الگووی پراکنش این گیاه برخوردار هستند.

Total Phenol/Flavonoid Content, Antibacterial and DPPH Free Radical Scavenging Activities of Medicinal Plants

,leila fahmideh,mahmoud tavakoli
IRAN , Journal of Agricultural Science and Technology , Year : 2019 , Pages: 1459-1471, ISSN:1680-7073 Journal Paper

Abstract

The general desire to replace antibiotics and synthetic antioxidants with natural plants extracts has gained importance in recent years. This approach may be associated with the negative health effects of synthetic antioxidants and antibiotic resistance. Due to these controversial issues, in this study, free radical scavenging activity, Total Phenolic Content (TPC), Total Flavonoid Content (TFC), and antimicrobial activity of Methanolic Extracts (ME) from Teucrium polium, Smyrnium cordifolium Boiss, Mentha longifolia, and Nectaroscordum tripedale leaves were compared with Crocus sativus tepals. The antioxidant activity of these extracts was investigated in comparison with BHA, BHT, and α-tocopherol by DPPH method. Antimicrobial activities were determined by paper disc agar diffusion method against S. aureus (Gram positive) and E. coli O157: H7 (Gram negative). Results showed that C. sativus tepals contained the highest TPC (37.36 mg GAE g-1) and TFC (138.52 mg Q g-1). Also, radical scavenging activity of C. sativus tepals ME (87.33%) was significantly higher than the other extracts; and it was the same as BHA and α-tocopherol statistically. In addition, a significant relationship between radical scavenging activity and TPC (R= 0.964) and TFC (R= 0.806) was found, illustrating the major role of these compounds in antioxidant activity of the mentioned plants. Antibacterial activity of N. tripedale leaf extract and C. sativus tepal extract against the two abovementioned pathogens were the highest among all the studied herbal extracts (P< 0.05). Moreover, Results of antimicrobial activities were also strongly correlated to free radical scavenging activity and TPC, which indicates the importance of these factors on antimicrobial properties of the five studied medicinal herbs.

بررسی امکان تولید پلی‌پلوئیدی و اثر آن بر محتوای فنلی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی زنیان جمعیت پاکستان

بهمن فاضلی نسب,راحله اکبری,لیلا فهمیده
ايران ، فرآیند و کارکرد گیاهی ، سال : 2019 ، صفحات : 311-324، شاپا: 2322-2727 مقاله در مجله

چکیده

امروزه القای مضاعف نمودن تعداد کروموزوم¬ها (پلی¬پلوئیداسیون) با استفاده از کلشی‌سین به‌عنوان یکی از روش¬های اصلاح گیاهان دارویی به‌منظور افزایش تولید محصول آن‌ها جایگاه ویژه¬ای به خود اختصاص داده است. در این پژوهش از کلشی¬سین به‌منظور القاء پلی¬پلوئیدی و بررسی تأثیر آن بر میزان القای تترا‌پلوئیدی و برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک جمعیت پاکستان گیاه دارویی زنیان استفاده شد. کلشی¬سین با غلظت¬های صفر، ۲/۰، 5/0، 75/0 و ۱ گرم در لیتر در سه زمان ۶، ۱۲ و ۱۸ ساعت روی مریستم انتهایی ریشه زنیان بکار برده شد. بدین منظور از آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. بررسی کروموزومی با روش اسکواش و با استفاده از روش تحلیل تصویری انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم پایه در گونه مورد بررسی 2n=2x=18 و در گیاهان تتراپلوئید شده 2n=4x=36 بود. بالاترین درصد القاء تترا‌پلوئیدی (۸۰ درصد)، به دنبال غوطه¬وری گیاهچه¬ها در غلظت 5/0 گرم در لیتر کلشی‌سین در مدت زمان ۶ ساعت به دست آمد. در ادامه پس از تیمار بذرهای گیاه با کلشی¬سین و کشت بذور تیمار شده و شاهد در گلدان، گیاهچه¬های رشد یافته در مرحله گلدهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مشخص نمود که گیاهان تتراپلوئید (تیمار شده) از نظر صفات فیزیولوژی (کلروفیل a، آنتوسیانین، آسکوربات پراکسیداز، کاتالاز و فلاونوئید) و مورفولوژی (تعداد شاخه جانبی، ارتفاع گیاه، تعداد برگ، طول و عرض برگ و وزن تر و خشک) نسبت به گیاهان شاهد برتری داشتند لذا روش اصلاحی مورد مطالعه می¬تواند برای گیاه زنیان مفید و قابل استفاده باشد.

اثرات القاء پلی‌پلوئیدی بر روی خصوصیات موروفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زنیان (Carum carvi L.)

بهمن فاضلی نسب,راحله اکبری,لیلا فهمیده
ايران ، پژوهش های سلولی و ملکولی ، سال : 2019 ، صفحات : 1-14، شاپا: 2383-2738 مقاله در مجله

چکیده

زنیان گیاهی علفی یکساله متعلق به تیره چتریان، دارای اثرات ضد میکروبی و قارچکش بوده که عمده اثرات مربوط به ترکیب تیمول است. القاء پلی پلوئیدی با استفاده از مواد شیمیایی جهش زا به عنوان یکی از روش های اصلاح گیاهان دارویی به منظور افزایش قابلیت تولید متابولیت های ثانویه مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور جهت بررسی اثرات القاء پلیپلوئیدی بر 0 و 1 گرم /75 ،0/5 ،0/ جمعیت زنیان شیراز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از کلشیسین ( 2 12 و 18 ساعت) انجام و بعد از به دست آوردن بهترین غلظت و بهترین زمان اعمال ، در لیتر) و مدت زمان اعمال تیمار ( 6 تیمار، گیاهان تتراپلوئید به همراه شاهد کشت و برای صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بررسی شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که القاء تتراپلوئیدی بر صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد گل، تعداد شاخه جانبی، قطر کارتنوئید، پراکسیداز، کاتالاز، پروتئین کل و فلاونوئید معنی دار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که ،b و a ریشه، وزن تر، کلروفیل 0 گرم در لیتر و مدت زمان 6 ساعت، بهترین تیمار جهت القاء پلوئیدی در گیاه زنیان است. تعداد کروموزومهای / غلظت 5 گیاهان دیپلوئید برابر با 18 عدد و در گیاهان تتراپلوئید برابر با 36 عدد بود بنابراین می توان بیان کرد که کلشیسین به طور مؤثری قابلیت القاء پلیپلوئیدی در گیاه زنیان را دارد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد گیاهان تتراپلوئید شده از نظر صفات کمی مخصوصاً آنتوسیانین، پراکسیداز، کاتالاز، فلاونوئید و پروتئین کل نسبت به گیاهان دیپلوئید برتری داشتند.

Isolation and Sequencing of Gene Related to Na+/H+ Anti-porter of Vacuolar Membrane Isolated from Halophytes Plant (Kochia scoparia L.)

لیلا فهمیده,فاطمه غریبی,زیبا فولادوند
ايران ، فناوری زیستی در کشاورزی ، سال : 2019 ، صفحات : 51-60، شاپا: 2476-6313 مقاله در مجله

چکیده

In this study Kochia scoparia, a halophyte and dicotyledonous was used as a source to gene isolation. First, using primers designed in conserved regions of this gene in plants of the same family, an approximate length of 1605 nucleotides and a sequence of 535 amino acids from the encoding sequence of this gene were identified and sequenced. Using BLAST analysis, the similarity rate of this sequence with 87%- 90% -87% homology at nucleotide level, and 98%- 99% homology at amino acid level with NHX genes of Chenopodiaceae family was determined. Analyses on protein characterization and its relationship with other proteins were conducted through bioinformatics studies. Based on the presence of second protein structures, it has been found that in the studied polypeptide, there are 11 alpha spirals in the region passing through the membrane, and the amino acids of the water-defect characteristic are located in the membrane passage region, while the carboxylic terminal with fewer alpha helix and high hydrophilic property can be introduced as the cytoplasmic region of the protein of interest. These results verified the role of sodium efflux for resistance response to salinity in Kochia using plasma membrane transporters.

اثر محلول‌پاشی دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مریم‌گلی (.Salvia officinalis L) تحت تنش خشکی

لیلا فهمیده,ایوب مزارعی,سید محسن موسوی نیک,سید احمد قنبری
ايران ، تنش های محیطی در علوم زراعی ، سال : 2019 ، صفحات : 539-553، شاپا: 2228-7604 مقاله در مجله

چکیده

One way to deal with the devastating effects of drought is the use of up to date and modern technologies such as Nano science.This study was conducted to evaluate the effect of titanium dioxide spray on some physiological characteristics and activities of antioxidant enzymes sage under drought stress. This study was conducted in 1395 at the Faculty of Agriculture, University of Zabol, a factorial sudy in a completely randomized design with three replications. The experimental treatments was included drought stress (irrigated in Field capacity, depletion of soil water content up to 50% and 75% of FC condition) and foliar Nano Titanium dioxide spray (Control, 50 and 100 mg.l-1). The highest dry matter (6.67 g) and Chlorophyll a, b, total of leaf (2.45, 2.08 and 4.42 mg-1fw) was obtained in plants treated with 100 mg.l-1 TiO2. The highest phenolic content (14.49 mg-1fw), Proline concentration (5.15 mg-1 fw), and the activities of peroxidase (4.48 mg-1 fw), ascorbate peroxidase (0.60 mg-1 fw), guiacol peroxidase (0.60 mg-1 fw), superoxide dismutase (5.53 mg-1 fw) and catalase (5.65 mg-1 fw) were obtained in plants subtended in depletion of soil water content up to 75% of FC and sprayed with 100 and mg.l-1 TiO2. According to the results it could be stated that due to the small size of TiO2 particles and easier penetration into the leaf it can affects growth and photosynthetic properties of sage.

تأثیر تنش خشکی بر میزان بیان ژن NAC رمز کننده عامل روﻧﻮﻳﺴﻲ برخی ارقام گندم نان منطقه سیستان

لیلا فهمیده,محمدعلی دلارام پور,زیبا فولادوند
ايران ، تنش های محیطی در علوم زراعی ، سال : 2019 ، صفحات : 649-662، شاپا: 2228-7604 مقاله در مجله

چکیده

Drought is an important environmental limiting factor for wheat and other crops around the world. Wheat is one of the plants that is cultivated due to adaptation of its genotypes to different environmental conditions and different aspects of its consumption in vast regions of the world with different climatic conditions. The aim of this study was to investigate the pattern of expression of TaNAC67 gene, also changes in the polyphenol oxidase enzyme and proline content of five bread wheat cultivars in Sistan (Hamoon, Hirmand, Desert, Boulani, Boulani Cross) under different levels of drought stress. First, five bread wheat cultivars were cultured in a factorial randomized complete block design with repeated replication in greenhouse conditions, 45 days after cultivated, stresses caused at different levels (5 -10 -15 -20 -25%), proline and polyphenol oxidase enzyme levels were also measured. In order to determine the pattern of expression of genes associated with TaNAC67 transcription factors, the plant leaves were sampled. After extracting RNA and synthesizing cDNA, the expression pattern of the genes was analyzed using Real-time PCR and data analysis by using the formula CT ΔΔ-2 Ratio = and the SAS software version 9.1. Based on the results of analysis of variance, the effect of drought stress and interactions of stress in the cultivar was significant on the relative expression of NAC gene and the amount of proline and enzyme polyphenol oxidase. With increase in drought stress levels from 20 to 5% of field capacity compared to normal level (25%), the relative expression of NAC gene the amount of also proline and polyphenol oxidase were higher in Hirmand and Boulani Cross cultivars. According to the results of this study, among the 5 cultivars examined, bread wheat cultivars can be said that Hirmand cultivar showed better response to drought stress.

کالوس زائی و اندام زائی از جداکشت های مختلف گیاه علف مار Capparis spinosa L تحت شرایط درون شیشه ای

لیلا فهمیده,مژده شیخی حموله,فاطمه بناءکاشانی,محمود سلوکی
ايران ، پژوهش های تولید گیاهی ، سال : 2019 ، صفحات : 75-88، شاپا: 2322-2050 مقاله در مجله

چکیده

Background and objectives: Caber (Capparis spinosa) is the most important species in capparaceae family and is considering as a major medicinal plant. Medicinal usage of this plant are richness of roots, generative buds and fruits for components such as flavonoids’, saponines, pectins, essential oils and specially glycosides and glycosinolates. Considering the importance of Capparis spinose as medicinal plant and its difficulty to reproduction by seed, the present study was performed to optimization of culture conditions for callus induction and regeneration of Caber. Material and Methods: This research was performed at Bioengineering and biotechnology research center of Esfahan industrial university. In order to do research, cotyledon leaf, leaf, bud, flag, hypocotyl, root, petals, sepals and node explants were cultured in MS medium with different plant growth regulator compositions. Two levels of 2,4-D (2/5, 3 mg l-1) with kinetin (0/1 mg l-1) and 3 levels of ¬NAA (2, 2/5, 3 mg l-1) in combination with BA (0/5 mg l-1) was used for callus induction. This experiment was carried out in a completely randomized design with 4 replications and 5 explants per replicate. In order to regenerate shoot from produced calluses, calluses were cultured in MS culture Medium containing hormonal composition of KIN, NAA and IBA with different concentrations. Results: The results of analysis of variance indicated that the effect of explants and interactions of PGR × explants were significant at 1% for dry an fresh callus weight and callus percentage; However, the effect of changes in growth regulator for the percentage of callus was not significant. Additionally, the all PGR combination were appropriate for callus induction in this study, but different explants from different specimens showed different response to callus production, such that the flag explants had the highest percentage of callus (100%) in all PGR compartments. The results of this study demonstrated that the best PGR combination for callus weight, was MS medium containing 0/02 NAA mg.l-1+1 KIN mg.l-1 (with mean 0/27 mg.l-1) and for mean dry weight of callus, MS medium containing 3 NAA mg.l-1 + 0/5 BAP mg.l-1 and MS containing 0/02 NAA mg.l-1+1 KIN mg.l-1 (with an average of 0/026 and 0/027 mg.l-1 respectively). The best treatment for producing shoots from callus was MS medium containing 2 KIN mg.l-1 (40%) and 2 NAA mg.l-1 (40%). Finally the best treatment for rooting was MS medium containing 1 NAA mg.l-1 (30%). Conclusion: In this study, of the best plant growth regulators and different type of explants, were optimized for callus, shoot and root production for in vitro condition. Based on the results, the flag explant and all of used media were appropriate for the callus induction. The highest rate of shoot production in In vitro culture was observed on MS medium supplemented by NAA (2 mg l-1), KIN (2 mg l-1) and, for the root production in MS medium containing 1 (mg l-1) of NAA. Therefore, the use of these treatments and above mentioned explants , which showed the best calcification and subsequently the most productive of shoots and roots in order to reproduce this plant under in vitro culture conditions, is suggested.

مطالعه برخی از صفات زراعی و پایداری عملکرد ژنوتیپ‌ های برنج

لیلا فهمیده,اسمعیل خراسانی,غلامعلی رنجبر,نادعلی باباییان
ايران ، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ، سال : 2019 ، صفحات : 196-208، شاپا: 2228-6128 مقاله در مجله

چکیده

Introduction a new varieties of rice with higher yield potential is one of the major goals of breeders. Stability evaluation of the varieties and estimation of the genotype by environment interactions effect should be performed in a conventional variety program. In this research, 16 promising rice genotypes (six lines introduced, eight parental genotypes and two genotypes as control) in two regions of Amol and Sari during 2013-2014 were evaluated in a randomized complete block design with three replications for quantitative traits stability. Grain yield at the end of the season and the other traits were measured at their proper time. Results of combined analysis of variance for yield in two locations and two years, as well as interactions effect between years and locations were very significant.According to this results, it was concluded that in the genetic and environmental conditions of this experiment, the results of different methods of stability analysis in determination the stability of genotypes in most cases were largely similar.Finally, based on the stability parameters, three genotypes including1, 13 and 3 with average of grain yield 5906.66, 5011.5 and 4463.33 kg/ha, respectively were identified as the most stable and consistent genotypes. Also, the regression method showed the general adaptation of these genotypes to all environmen.

بررسی اثر تنش خشکی بر بیان نسبی ژن MYB و میزان تنظیم‌کننده‌های اسمزی پنج ژنوتیپ‌ گندم دوروم

لیلا فهمیده,طاهره نعیمی,براتعلی فاخری
ايران ، یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta ، سال : 2019 ، صفحات : 217-227، شاپا: 2423-6330 مقاله در مجله

چکیده

Plant growth is greatly influenced by environmental stresses including water deficit, salinity and extreme temperatures. Therefore, the identification of genes, especially regulatory ones whose expression enables plants to adapt to or to tolerate these abiotic stresses, is very essential. MYB proteins are a superfamily of transcription factors which play regulatory roles in developmental processes and in the defense responses in plants. Members are characterized by a structurally conserved DNA-binding domain, i.e., the MYB domain. Thus, a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was carried out to investigate the effect of different levels of drought stress on the relative expression of TaMYB73 transcription factor gene using Real Time PCR method at Biotechnology Research Institute of Zabol University. The experimental treatments included durum wheat genotypes (Shabrang, Behrang, Karkheh, Aria and Dena) and drought levels (5, 10, 15, 20 and 25% of field capacity). Seedlings of genotypes Received 08.12.2016/ Revised 08.11.2018/ Accepted 01.12.2018/ Published 01.05.2019 دریافت 18/09/1395/ اصلاح 17/08/1397/ پذیرش 10/09/1397/ انتشار 11/02/1398 were cultured in pots and drought stress was exerted after 45 days (four to five leaves). Data analysis was performed using Ratio =2 -ΔΔCT and SAS software version 9.1. The results of the 2-way ANOVA for the effect of genotype, drought stress and cross-effects of drought stress on the relative expression of TaMYB73 gene and the amount of osmotic regulators (Proline and Carbohydrate) at different stress levels (20, 15, and 5% of field capacity) were significant in comparison with the normal condition (25% of field capacity) at 1% probability level. With the increase of drought stress level from 5 to 20% of crop capacity, relative to the normal level (25% crop capacity), the relative expression of TaMYB73 gene and osmotic regulators of proline and carbohydrates increased in Beharang, Karkheh and Dena genotypes. Therefore, Karkheh and Dena genotypes showed greater resistance to drought stress among the 5 genotypes studied.

بررسی بیان ژن TaNAC2A و میزان آنزیم کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز پنج ژنوتیپ گندم دوروم (Triticum turgidum L.) تحت تنش خشکی

لیلا فهمیده,طاهره نعیمی,براتعلی فاخری
ايران ، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ، سال : 2020 ، صفحات : 20-28، شاپا: 2228-6128 مقاله در مجله

چکیده

In the event of combat against stresses especially drought stress, agricultural researchers focused on resistant genes in plants and action mechanism of these genes. In this study, the effects of stress on TaNAC2A gene expression as well as the amount of enzyme ascorbate peroxidase and catalase were investigated in five durum wheat cultivars. This factorial experiment which was conducted in a randomized complete block design with three replications was performed at the Institute of Biotechnology, University of Zabol. The treatments consisted of five levels (5, 10, 15, 20 and 25% of field capacity) and five durum wheat genotypes (Shabrang, Behrang. Karkhe, Arya and Dena). The varieties planted in a pot and drought stress was simulated at seedling stage (four leaves). Analysis of variance showed that genotype, drought stress and interactive drought stress×genotype effects (5, 10, 15 and 20% of field capacity) were significant compared to the control group (25% FC). According to this research drought stress of 5% field capacity would have the greatest influence on TaNAC2A expression level as well as catalase and ascorbate peroxidase enzymes’ activity. TaNAC2A gene expression level and catalase and glycol peroxidase enzymes’ activity in the Shabrang genotype were more than other cultivars. The results of this experiment indicated that Shabrang genotype could be considered as a resistant genotype. Based on this research, with increasing drought stress levels, the TaNAC2A expression as well as antioxidant activity of catalase and ascorbate peroxidase of these five durum genotypes increased. Shabrang genotype also had the highest relative gene expression during drought stress of 5% field capacity compared to the control sample.

تأثیر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت سمیت آرسنیک

لیلا فهمیده,علی اصغر قادری,ایوب مزارعی,امیر رجبی
ايران ، تنش های محیطی در علوم زراعی ، سال : 2020 ، صفحات : 297-312، شاپا: 2228-7604 مقاله در مجله

چکیده

Heavy metals stress is one of the most important types of stresses in soil ecosystem which reduces crop production. Today, phenolic compounds and plant growth regulator has been proposed, to reduce the negative effects of stress. Salicylic acid is a substance that causes plant resistance to biotic and abiotic stresses. This study was conducted in 1395 at the Faculty of Agriculture, University of Zabol, a factorial in a completely randomized design with three replications. The experimental treatments was included arsenic stress, 0 (control), 10, 45 and 80 mg per kg of soil and application of salicylic acid at 3 levels of 0, 1 and 2 mM. The result showed that of addition of arsenic significantly reduced amount of fresh and dry weight, leaf area and photosynthetic pigments and increased concentrations of carotenoid and anti-oxidant enzyme. While In addition, salicylic acid spraying had a significant influence on all traits, and salicylic acid spraying at 2 mM increased concentrations of fresh and dry weight, leaf area, chloroohyll a, b, total and carotenoid and decreased concentrations of catalase and peroxidase. In this study the interaction between salicylic acid and arsenic on chloroohyll a, b, total and anti-oxidant enzyme catalase and peroxidase were significant, and salicylic acid play moderating role and reducing the negative effects of lead toxicity. Our observations indicated that ascorbic acid spraying at lower concentration might be favorable to improve growth and defense ability against arsenic toxicity in basil though field testing would be required to verify this.

جداسازی و توالی‌یابی ژن مربوط به آنتی‌پورتر هیدروژن/ سدیم غشای واکوئلی گیاه هالوفیت (.Kochia scoparia L)

لیلا فهمیده,فاطمه غریبی,زیبا فولادوند
ايران ، فناوری زیستی در کشاورزی ، سال : 2019 ، صفحات : 51-60، شاپا: 2476-6313 مقاله در مجله

چکیده

در این پژوهش از گیاه دولپه‌ای و شورزی کوشیا (Kochia scoparia)به‌عنوان منبع برای جداسازی ژن استفاده شد. ابتدا با استفاده از پرایمرهای طراحی‌شده در مناطق حفاظت‌شدۀ این ژن در گیاهان هم‌خانواده، طول 1605 نوکلئوتیدی و توالی 535 اسید‌آمینه‌ای از توالی کدکنندۀ این ژن شناسایی و توالی‌یابی شد. با استفاده از آنالیز BLAST میزان شباهت این توالی با 90%-87% همولوژی در سطح نوکلئوتیدی و 99%-98% در سطح اسید‌آمینه‌ای با ژن‌هایNHX گیاهان خانوادۀ اسفناجیان تعیین شد. آنالیزهای تعیین خصوصیات پروتئینی و ارتباط آن با پروتئین­های دیگر با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیکیانجام شد. براساس وجود ساختارهای دوم پروتئینی مشخص شد که در پلی‌پپتید موردبررسی، 11 مارپیچ آلفا در ناحیه گذرنده از غشا وجود دارد و اسیدآمینه‌هایی با خصوصیت آب‌گریزی در ناحیه گذرنده از غشا واقع شده است و در ادامه انتهای کربوکسیلی با تعداد کمتری مارپیچ آلفا و میزان آب­دوست بودن بالا به‌عنوان ناحیۀ سیتوپلاسمی پروتئین موردنظر مطرح می‌شود. این نتایج نقش دفع سدیم توسط ناقل‌های غشای پلاسمایی را برای وجود واکنش مقاومت به شوری در گیاه کوشیا تأیید نمود.

ارزیابی و مقایسه فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی سه گیاه دارویی پرمصرف در رویشگاه‌های طبیعی استان فارس

لیلا فهمیده,ایوب مزارعی
ايران ، اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی ، سال : 2020 ، صفحات : 90-105، شاپا: 2322-3235 مقاله در مجله

چکیده

رشــد و تولیــد گیاهــان در اکوسیســتم­ها و رویشــگاه­های طبیعــی مختلــف، تحــت تاثــیر عوامــل مختلــف قــراردارد. پژوهش حاضر به ­منظور ارزیابی و مقایسه فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی 3 گونه دارویی پر مصرف شامل: آویشن شیرازی (Zataria multifolia Boiss)، بومادران شیرازی (Achillea eriophora DC) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L) در پنج رویشگاه طبیعی (فسا، فیروزآباد، کازرون، فراشبند و دهرم) واقع در استان فارس انجام شد.پس از جمع­ آوری اندام­های هوایی گیاهان در مرحله گلدهی و تهیه عصاره متانولی به روش خیساندن، محتوای فنولی و فلاونوئیـدی بـه ترتیـب بـا روش­هـای معـرففولین-سیوکالتیو و رنگ سنجی کلرید آلومینیوم، فعالیت آنتی­اکسیدانی با روش DPPH سنجیده شده است.نتایج نشان داد که عملاً یک رابطه و همبستگی مثبت میان ترکیبات ثانوی گیاه با عملکرد آنتی‌اکسیدانی آنها وجود دارد و این رابطه برای هر سه نمونه گیاهی کاملا معنی دار بود، به‌‌طوری‌که به‌ترتیب گونه‌های آویشن شیرازی و بومادران در رویشگاه‌های دهرم و فراشبند از بیشترین میزان ترکیبات فنلی و فلاونوییدی برخوردار بودند و به فراخور آن عملکرد آنتی‌اکسیدانی بیشتری نیز از خود نشان دادند به نظر می­رسد تفاوت در میزان ترکیبات ثانوی و فعالیت آنتی­اکسیدانی نشان­دهنده اثر ارتفاع رویشگاه بر کمیت و کیفیت مواد موثره گونه‌ها می‌باشد و با توجه به اهمیت اثر شرایط متنوع اکولوژیکی بر ترکیبات دارویی گونه‌ها پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی اثر هر یک از دیگر عوامل از جمله خاک رویشگاه‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد .

ارزیابی تحمل به شوری کنگر‌فرنگی (Cynara scolymus L.) در شرایط درون شیشه‌ای

عباسعلی امام جمعه,محمدامین شهرکی,محرم ولیزاده,لیلا فهمیده
ايران ، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ، سال : 2019 ، صفحات : 291-304، شاپا: 1735-0905 مقاله در مجله

چکیده

کنگر فرنگی (Cynara scolymus L. ) به عنوان یک گیاه دارویی دارای ارزش اقتصادی، با سطح گسترده ای از زمین های کم آب و شور روبرو می باشد. بنابراین شناسایی روش مناسب کشت بافت برای این گیاه، می تواند به منظور گزینش ارقام متحمل به شوری مفید باشد. این پژوهش با هدف شناسایی ریزنمونه و روش مناسب برای کشت بافت این گیاه به عنوان گام اول در پژوهش های آتی به منظور تولید ارقام مقاوم به شوری کنگر فرنگی انجام شد. در این پژوهش، ابتدا اقدام به تهیه گیاهچه های سترون از بذرهای گیاه گردید. سپس، مریستم انتهایی به عنوان ریزنمونه مناسب طی یک پیش آزمایش، انتخاب و ارزیابی درون شیشه¬ای برای تحمل به شوری با پنج غلظت مختلف کلرید سدیم (صفر، 20، 40، 60 و 80 میلی مولار) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. این آزمایش در مرکز پژوهشی گیاهان دارویی دانشگاه سیستان و بلوچستان و در سال 1396 انجام شد. شوری باعث کاهش برخی از خصوصیات مورفولوژیکی (طول ساقه، طول ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه) گیاهچه¬های رشد یافته از ریزنمونه مریستم انتهایی گردید. با افزایش غلظت کلرید سدیم به 60 و 80 میلی مولار، میزان قندهای محلول و پرولین روند افزایشی نشان داد. کمترین میزان قندهای محلول(33میلی گرم بر گرم وزن خشک) و پرولین(50 میکرومول) مربوط به غلظتهای صفر و 20 میلی مولار کلرید سدیم بود. نتایج حکایت از آن دارد که این گیاه نسبت به سطوح مختلف شوری حساس می باشد، هرچندکه تا حدودی نسبت به سطوح کم و متوسط شوری مقاومت نشان می دهد.

Detecting and Determining Self-Incompatibility Alleles in Almond Genotypes Using Molecular Method

leila fahmideh,, ,کاظم کمالی,علی ایمانی
pakistan , Pakistan Journal Of Medical & Health Sciences , Year : 2019 , Pages: 565-569, ISSN:1996-7195 Journal Paper

Abstract

One of the problems in almond production is self-incompatibility in this plant, which is considered as an important improvement point for this tree. Self-incompatibility causes non-uniformity and garden management problems. Most cultivars of almonds have gametophytic self-incompatibility that is controlled by a multi-allelic gene site. The inoculation inhibitor factor in this inhibitory system is the stop of pollen tube growth in the style. This study aims to detect and determine the self-compatible genotype from among the studied samples and determine the selfincompatibility alleles in the studied masses. For the experiment, the leaf samples were collected from 100 almond genotypes that had good products in recent years. The DNA of young leaf samples in these genotypes was extracted using Gept and Celeg (1989) method with a few changes. Today, various methods have been invented for detecting the genotypes and self-compatible cultivars from self-incompatible cultivars as well as S alleles in almonds, including the PCR method. Therefore, in order to detect S alleles in different almond and some hybrid genotypes, the exclusive primer pairs, including AS1II-AmyC5R, ConF-ConR and Cebador2-Cebador8, were used in the polymerase chain reaction. All of the primers have been used by other researchers to detect almond alleles and the effectiveness of these pairs of primers was confirmed in this experiment. Using the AS1II-AmyC5R and Cebador2-Cebador8 primers, the Sf allele with the size of 1200 base pairs was detected. Using the ConF-ConR pair of primer, the S1, S2, S3, S10, S11, S23, and S31 alleles were detected in the self-incompatible samples. Using AS1II-AmyC5R pair of primer, the known alleles of S3, Sf, S2, S1, S5, S10 S11 S23, and S13 were detected. The other bands obtained from the PCR were related to the known self-incompatibility alleles that might be considered as new alleles. In the study population in this research, S1, S2, S3, and S11 alleles had higher frequency

بررسی باززایی مستقیم از ریزنمونه گره گیاه علف مار (Capparis spinosa L.) در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده های رشدی مختلف

لیلا فهمیده,مژده شیخی حموله,فاطمه بناء کاشانی,محمود سلوکی
ايران ، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ، سال : 2020 ، صفحات : 54-61، شاپا: 2228-6128 مقاله در مجله

چکیده

علف مار یا کبر با نام علمی Capparis spinosa L. از گیاهان دارویی بوته‌ای و چند ساله اقلیم‌های گرم و خشک است که در تابستان رشد می‌کند. این گیاه حاوی ترکیبات مهمی از جمله فلاونوئیدها، ترپن‌ها، آلکالوئیدها، گلیکوزیدها و گلیکوزینولات‌ها می‌باشد. علی‌رغم نیاز روزافزون برای تکثیر انبوه این گیاه، اطلاعات کمی در مورد روش‌های ازدیاد آن وجود دارد. در این پژوهش برگ لپه¬ای، برگ، غنچه، پرچم، محور روی لپه، ریشه، گلبرگ، کاسبرگ و گره در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده های رشدی KIN،NAA ، BAP وIBA با غلظت¬های مختلف به منظور باززایی مستقیم گیاهچه، برای تولید شاخساره کشت شدند، تا بهترین محیط‌ کشت ها برای تولید شاخساره و ریشه در کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه های مختلف گیاه علف مار شناسایی شود. در آزمایش حاضر به جزء ریزنمونه های گره، هیچکدام از ریزنمونه ها باززایی نشان ندادند و میزان باززایی سایر ریزنمونه¬ها صفر بود. باززایی گیاه علف مار در مدت 5 تا 8 هفته از ریزنمونه گره حاصل شد. بهترین محیط برای تولید شاخساره محیط MS حاوی 2 میلی¬گرم بر لیتر BAP و بهترین محیط ریشه‌دهی محیط MS حاوی 1 میلی¬گرم بر لیتر NAAبود. با توجه به اهمیت گیاه دارویی علف مار¬ و مشکل تکثیر این گیاه از طریق بذر، استفاده از این محیط‌ها و ریزنمونه‌ گره به منظور تکثیر این گیاه در شرایط کشت درون شیشه ای پیشنهاد می¬گردد.

Correlation between gene expression levels under drought stress and synonymous codon usage in rice plant by in-silico study

leila fahmideh,, ,بهزاد قره یاضی,مطهره محسن پور
USA , Plos One , Year : 2020 , Pages: 0-21, ISSN:1932-6203 Journal Paper

Abstract

We studied the correlation of synonymous codon usage (SCU) on gene expression levels under drought stress in rice. Sixty genes related to drought stress (with high, intermediate and low expression) were selected from rice meta-analysis data and various codon usage indices such as the effective number of codon usage (ENC), codon adaptation index (CAI) and relative synonymous codon usage (RSCU) were calculated. We found that in genes highly expressing under drought 1) GC content was higher, 2) ENC value was lower, 3) the preferred codons of some amino acids changed and 4) the RSCU ratio of GC-end codons relative to AT-end codons for 18 amino acids increased significantly compared with those in other genes. We introduce ARSCU as the Average ratio of RSCUs of GC-end codons to AT-end codons in each gene that could significantly separate high-expression genes under drought from low-expression genes. ARSCU is calculated using the program ARSCU-Calculator developed by our group to help predicting expression level of rice genes under drought. An index above ARSCU threshold is expected to indicate that the gene under study may belong to the “high expression group under drought”. This information may be applied for codon optimization of genes for rice genetic engineering. To validate these findings, we further used 60 other genes (randomly selected subset of 43233 genes studied for their response to drought stress). ARSCU value was able to predict the level of expression at 88.33% of the cases. Using third set of 60 genes selected amongst high expressing genes not related to drought, only 31.65% of the genes showed ARSCU value of higher than the set threshold. This indicates that the phenomenon we described in this report may be unique for drought related genes. To justify the observed correlation between CUB and high expressing genes under drought, possible role of tRNA post transcriptional modification and tRFs was hypothesized as possible underlying biological mechanism.

Association analysis between agronomic traits and AFLP markers in a wide germplasm of proso millet (Panicum miliaceum L.) under normal and salinity stress conditions

leila fahmideh,,قاسم محمدی نژاد, ,بابک ناخدا
English , BMC Plant Biology , Year : 2020 , Pages: 1-18, ISSN:1471-2229 Journal Paper

Abstract

Background: Proso millet is a highly nutritious cereal considered an essential component of processed foods. It is also recognized with high water-use efficiency as well as short growing seasons. This research was primarily aimed at investigating the genetic diversity among genotypes based on evaluating those important traits proposed in previous researches under both normal and salinity- stress conditions. Use of Amplified fragment length polymorphism (AFLP) molecular markers as well as evaluating the association between markers and the investigated traits under both conditions was also another purpose of this research. Results: According to the phenotypic correlation coefficients, the seed yield had the highest correlation with the forage and biological yields under both conditions. By disintegrating those traits investigated under normal and salinity-stress conditions into principal component analysis, it was found that the first four principal components justified more than 59.94 and 62.48 percent of the whole variance, respectively. The dendrogram obtained by cluster analysis displayed three groups of genotypes under both normal and salinity- stress conditions. Then, association analyses were conducted on 143 proso millet genotypes and 15 agronomic traits as well as 514 polymorphic AFLP markers (out of 866 created bands) generated by 11 primer combinations (out of the initial 20 primer combinations) EcoRI/MseI. The results obtained by mixed linear model (MLM) indicated that under normal conditions, the M14/E10-45 and M14/E10-60 markers had strong associations with seed yield. A similar trend was also observed for M14/E10-45 and M14/E11-44 markers in relation to forage yield. On the other hand, M14/E10-14, M14/E10-64 markers (for seed yield) and M14/E10-64 marker (for forage yield), had significant and stable association in all environments under salinity-stress conditions. Moreover, a number of markers showed considerable associations and stability under both normal and salinity stress conditions. Conclusions: According to the analysis of phenotypic data, the wide germplasm of Iranian proso millet has significant variation in terms of measured traits. It can be concluded that markers showing strong associations with traits under salinity-stress conditions are suitable candidates to be used in future marker-assisted selection (MAS) studies to improve salinity-resistance genotypes of Panicum miliaceum in arid and semiarid areas.

A robust method for identification and in-planta detection of Verticillium dahliae in the infected olive trees, using real-time PCR and nested PCR

leila fahmideh,,mojtaba keykhasaber,Mehdi Aran
USA , Physiological and Molecular Plant Pathology , Year : 2020 , Pages: 101559-6, ISSN:0885-5765 Journal Paper

Abstract

Verticillium wilt is a major disease of olive (Olea europaea) orchards worldwide. To control the disease, use of a reliable method for pre-planting screening of new planting stocks for infection by V. dahliae, is essential. In this study, 20 symptomatic and asymptomatic olive trees, sampled from Zahak region of Sistan in Iran, were analysed with real-time and nested PCR for in planta detection of V. dahliae. We could confirm the presence of V. dahliae in 12 out of 20 (60%) sampled trees using real-time PCR, whereas nested PCR produced amplicons for all tested symptomatic and asymptomatic samples (100% of tested trees), indicating that nested PCR was more efficient method than real-time PCR for in planta detection of V. dahliae. We used the designed nested PCR to determine also the pathotype of V. dahliae using Vdf2/Vdr2 primer set at the second round, which could produce the 297-bp amplicon for all tested samples infected with non-defoliating pathotype of V. dahliae. We showed that although the Verticillium wilt is spread in the olive cultivation areas in Zahak region of Sistan, nested PCR can be deployed for the timely detection and thereby prevention of further spread of V. dahliae in the olive cultivation areas on Sistan.

ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی ژنوتیپ های مختلف انبه ( (Mangifera indica L جنوب ایران

بهمن فاضلی نسب,لیلا فهمیده
ايران ، تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک ، سال : 2020 ، صفحات : 11-21، شاپا: 2423-6111 مقاله در مجله

چکیده

انبه از مهم¬ترین میوه¬های گرمسیری دنیاست که دارای ترکیبات فنلی و فلاونوئیدهای متعدد و خاصیت آنتی‌اکسیدانی می‌باشند. در این تحقیق 29 ژنوتیپ از انبه‌های بومی مناطق مختلف جنوب ایران جمع‌آوری و بر اساس میزان خواص آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در آزمایشگاه پژوهشکده زیست‌فناوری کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ‌های مختلف انبه و محیط جمع¬آوری انبه بر اساس میزان فنل، فلاونوئید و خواص آنتی‌اکسیدانی مختلف بودند. بیشترین میزان فلاونوئید (65/176 میلی¬گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی و 15/122 میلی¬گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های هلو و خنیزی بود. بیشترین میزان فنل (232/11 و 664/10 میلی-گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های زاپاک و خنیزی بود. بیشترین میزان خواص آنتی‌اکسیدانی (240/55 و 873/50 میکروگرم در میلی‌لیتر) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های هلو و خاروست بود. بر اساس منطقه محل جمع-آوری انبه¬ها، بیشترین میزان فلاونوئید (679/76 و 126/65 میلی¬گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های انبه منطقه جیرفت و رودان بود. بیشترین میزان فنل (4783/6 و4534/6 میلی¬گرم در گرم وزن تر برگ ) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های انبه منطقه رودان و منوجان بود. بیشترین میزان خواص آنتی‌اکسیدانی (144/43 و 673/42 میکروگرم در میلی¬لیتر) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ¬های انبه منطقه رودان و جیرفت بود. در بین غلظت‌های مختلف عصاره، مؤثرترین غلظت، 64 میکروگرم در میلی¬لیتر بود. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که انبه‌های منطقه رودان و سپس جیرفت دارای بیشترین میزان خواص آنتی¬اکسیدانی بوده و با افزایش غلظت عصاره هیدروالکلی خاصیت آنتی¬اکسیدانی آن¬ها نیز بیشتر شده است.

اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، محتوی پرولین و کربوهیدرات در برخی ژنوتیپ‌های گندم دوروم (L. Triticum turgidum) در مرحله گیاهچه‌ای

براتعلی فاخری,طاهره نعیمی,لیلا فهمیده
ايران ، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ، سال : 2018 ، صفحات : 22-31، شاپا: 2228-6128 مقاله در مجله

چکیده

نش خشکی و تغییرات شرایط آب و هوایی، سبب خسارات و کاهش محصولات کشاورزی می‌شوند. گندم دوروم بعد از گندم نان و یا همگام با آن نقش اصلی را در تامین غذا دارد، از این رو شناخت ارقام مقاوم و متحمل به تنش یک ضرورت در آن است. در این آزمایش اثر سطوح مختلف تنش خشکی(5، 10، 15، 20 و 25 درصد ظرفیت زراعی) بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی شامل کاتالاز (CAT)، پلی فنل اکسیداز (PPO)، آسکوربات پراکسیداز (APX)، گایاکول پراکسیداز (GPX) و برخی رنگیزه‌های فتوسنتزی (کلروفیلa ، کلروفیلb ، کلروفیل کل و کارتنوئید) و همچنین برخی تنظیم‌کننده‌های اسمزی شامل پرولین و کربوهیدرات در ژنوتیپ‌های گندم دوروم (شبرنگ، بهرنگ، کرخه، آریا و دنا) بررسی شده است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده زیست‌فناوری دانشگاه زابل انجام گردید. پس از کشت ارقام در گلدان، اعمال تنش خشکی در مرحله گیاهچه‌ای (چهار برگی) انجام و سپس صفات اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر ژنوتیپ، تنش خشکی و برهمکنش ژنوتیپ و تنش خشکی در سطح احتمال 1 و 5 درصد برای اکثر صفات مورد بررسی معنی‌دار شدند. اثر ژنوتیپ و تنش خشکی برای صفت مقدار آنزیم پلی فنل اکسیداز معنی‌دار نشد. سطح آبیاری 5 درصد ظرفیت زراعی بیشترین اثر را بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و تنظیم‌کننده‌های اسمزی گذاشت. طبق یافته‌های این پژوهش مشخص شد در شرایط این آزمایش، ژنوتیپ‌های بهرنگ و کرخه بالاترین میانگین را از نظر میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی و ژنوتیپ شبرنگ بیشترین میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و همچنین ژنوتیپ کرخه بالاترین میزان محتوی پرولین و کربوهیدرات در بین سایر ژنوتیپ‌های مورد بررسی داشتند

بررسی و شناسایی آلودگی ورتیسیلیومی در باغات زیتون شهرستان زهک با استفاده از تکنیک های Real-time PCR و Nested PCR

مهدی آران,سیدعلی موسوی,مجتبی کیخا صابر,لیلا فهمیده
اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران ، سال : 2019 مقاله کنفرانسی

چکیده

پژمردگی ورتیسیلیومی ناشی از قارچ Verticillium dahliae یکی از مهم ترین بیماری های تهدید کننده زیتون در سراسر جهان، از جمله باغات زیتون در ایران است.با توجه به توسعه اخیر کشت زیتون در منطقه سیستان این پژوهش جهت بررسی انتشار این بیماری و آلودگی درختان زیتون در منطقه سیستان انجام گرفته است.بدین منظور نمونه برداری از 22 درخت مشکوک با داشتن علائمی مانند سرخشکیدگی و ریزش برگ، از بخش های مختلف باغات زیتون پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل و مرکز تحقیقات کشاورزی زهک صورت گرفت. پس از استخراج DNA آنالیز Real-time PCR با استفاده از پرایمرهای ITS اختصاصی V. dahliaeانجام شد. از تعداد 22 نمونه )درخت( تست شده که از ارقام زرد، روغنی و کرونایکی بودند تعداد 12 نمونه آلودگی به V. dahliaeرا نشان دادند. در ادامه با هدف تعیین پاتوتایپ عامل بیماری، از پرایمرهای اختصاصی ایزوله های V. dahliae نوع D و ND برای تست Nested PCR نمونه های DNA کلی استخراج شده از 12 نمونه ی برگی درختانی که آلودگی آن ها مورد تایید قرار گرفته بود استفاده شد. نتایج نشان داد پاتوتایپ عامل بیماری از نوع ND می باشد،در انتها برای راستی آزمایی نتایج، محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز به شرکت Macrogen کره جنوبی ارسال و توالی یابی شد و با استفاده از نرم افزار بلاست در وب سایت ) NCBI- Blast Search ( درصد تشابه توالی ناحیه مورد مطالعه در V. dahliae با توالی های ثبت شده در پایگاه NCBI تعیین شد، که اکثریت توالی های ثبت شده در سطح حدود 89 درصد بیشترین تشابه را با توالی های بدست آمده داشتند که این نتایج بر این دلالت دارد که محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز به درستی تکثیر شده اند.

تاثیر کیتوزان در افزایش ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی زوفا در کشت سوسپانسیون سلولی

لیلا فهمیده,سحر رئیسی,مریم عبدلی نسب,محمود سلوکی
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

چکیده است که از روزگاران قدیم در مجموعه گیاهان (Lamiaceae) یکی از گونههای تیره نعناعیان ،(Hyssup officinalis) زوفا دارویی مورد توجه خاص بوده است. به منظور بررسی تاثیر الیسیتور کیتوزان بر مقادیر فنول، فلاونوئید و ترکیبات آنتی اکسیدانی سوسپانسیون سلولی برگ گیاه زوفا، آزمایشی به صورت کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در پژوهشگاه زیست فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان اجرا شد. آزمایش کالوسزایی با استفاده از ریزنمونه ( 0/5 و 1 میلی گرم در لیتر) انجام شد. صفات مورد مطالعه در ,0) 2.4-D با غلظتهای مختلف هورمون MS برگ) در محیط کشت پایه آزمایش اول شامل وزن تر و قطر کالوس و در آزمایش دوم هم شامل بررسی میزان فنل، فلاونوئید وآنتی اکسیدان، حاصل از کشت 2-4- بود. همچنین D 1میلیگرم هورمون / سوسپانسیون بود. نتایج کالوسزایی نشان داد که بیشترین وزن تر و قطر کالوس مربوط به غلظت 5 نتایج حاصل از کشت سوسپانسیون نشان داد که در سوسپانسیون برگ بیشترین میزان فنول، فلاونوئید از محیط کشت و خواص حاوی 30 میلیگرم در لیتر کیتوزان به دست آمد. MS آنتیاکسیدانی از محیط کشت کلمات کلیدی: الیسیتور، سوسپانسیون سلولی، کالوس زایی، گیاهان دارویی

بررسی شدت های مختلف میدان مغناطیس بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر بارهنگ

ایوب مزارعی,لیلا فهمیده
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

به منظور بررسی اثر شدتهای مختلف میدان مغناطیسی بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بارهنگ، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل شدتهای مختلف میدان مغناطیسی صفر (شاهد)، 50 و 100 میلی تسلا بود. نتایج نشان داد که میدان مغناطیس باعث افزایش مقدار وزن تر و خشک ساقهچه، طول ریشهچه و ساقهچه، سرعت و درصد جوانهزنی شد. بیشترین مقدار صفات مورد بررسی مربوط به تیمار میدان مغناطیسی 100 میلیتسلا و کمترین آن به تیمار شاهد اختصاص یافتند

اثر تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی بذر گیاه بارهنگ

لیلا فهمیده,ایوب مزارعی
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

جوانه زنی و سبز شدن سریع بذر، یک عامل مهم و تعیین کننده در عملکرد نهایی گیاهان است. در این راستا به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی بذر گیاه بارهنگ، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل به اجرا درآمد. تیمارها عبارت بودند از 1- بار) که توسط پلی اتیلن گلایکول ایجاد شد. نتایج نشان داد بین سطوح ،-0/ تنش خشکی که، شامل 3 سطح (صفر، 5 مختلف خشکی اختلاف معنیداری از نظر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، وزن تر و خشک ریشه چه وجود داشت. افزون بر این نتایج نشان داد تنش خشکی در سطح 1- بار موجب کاهش معنیداری درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، وزن تر و خشک ریشه چه نسبت به دیگر سطوح شد.

The Effect of KIN and NAA Hormones on the Antioxidant Properties, Total Phenol and Flavonoied Compounds of Hypericum perforatum Callus

لیلا فهمیده,ایوب مزارعی,امیر رجبی
شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، سال : 2020 مقاله کنفرانسی

چکیده

Hypericum perforatum L is a species of Lamiaceae family in Iran. It has had a particular place among herbal medicines since ancient era. An experiment was conducted to evaluate the effects of Naphthalene Acetic Acid (NAA) and Kinetin (KIN) hormones on values of phenol, phelavenoid as well as Hypericum perforatum L Antioxidant compounds. This experiment was based on a completely randomized design with three replications. The antioxidant activity, amount of phenolic substances, and flavonoids content of callus which were obtained from leaf explants on MS medium supplemented with NAA (0.5 and 1 mg/l) and KIN (0.5 and 1 mg/l) were assayed. According to the results of culturing callus, The highest antioxitant activities (92.58 µg/ml), highest amount of flavonoid (29.88 mg/gDW) and phenolic (3.38 mg/gDW) content were obtained from medium supplemented with 1 mg/l KIN + 0.5 mg/l NAA.

The effect of salinity stress on some morphological traits of Sistan

لیلا فهمیده,شهین مددی,ایوب مزارعی
شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، سال : 2020 مقاله کنفرانسی

چکیده

Salinity is one of the most important non-biotic stresses that reduce crop production in arid and semiarid soils. In order to investigate the response of Nomar cultivar to salinity stress, a completely randomized design with three replications was conducted in Zabol University Research Laboratory. Salinity stress was applied at three levels of zero, 150 and 300 dS in the early stages of growth. After applying salinity stress some morphological traits such as fresh and dry root weight, root length, stem length, fresh and dry weight of shoot were measured. The results of analysis of variance showed that there was a significant difference between the levels of salinity stress for all studied traits. Based on the results of mean comparison with increasing salinity stress, reduction in some traits such as fresh and dry root weight, root length, shoot length and fresh and dry weight of shoots was higher than control and the highest decrease in studied traits was observed to 300 dS the control.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:l.fahmideh@uoz.ac.ir