سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1387 ليسانس

  مهندسی کشاورزی-ترویج کشاورزی

  دانشگاه شيراز

 • 1390فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی-ترویج کشاورزی

  دانشگاه تهران

 • 1397دکتری تخصصی

  ترویج وآموزش کشاورزی

  دانشگاه شيراز

مراتب علمی

 • مربي1391

  غیره

 • استاديار1397

  گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Relationship between Agricultural Extension Experts’ Job Performance and Organizational Commitment

حمید کریمی
ايران ، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 78-91، شاپا: 1735-6652 مقاله در مجله

چکیده

Organizational Culture Components Impact on Agricultural Extension Experts’ Job Performance

حمید کریمی
ايران ، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 541-550، شاپا: 2008-4838 مقاله در مجله

چکیده

Analyzing the Impact of Organizational Justice on Task and Contextual Performance among Agricultural Extension Experts

حمید کریمی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 19-33، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

The Influence of Quality of Work life on Agricultural Extension Expert’s Organizational Commitment (A Study in Kerman Province)

حمید کریمی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2014 ، صفحات : 125-141، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Factors Motivating Mazandaran Farmers to Attend Extension Educational Programs at Agricultural Education Centers

حمید کریمی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2017 ، صفحات : 54-66، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Critical Analysis of Environmental Moral Theories: Presenting Islamic Moral Theories

حمید کریمی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2016 ، صفحات : 99-125، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

کاربرد نظریه رفتار برنامه‎ریزی‌شده‎‏ در تحلیل اخلاقی رفتار حفاظت آب

حمید کریمی,ناصر ولی زاده,داریوش حیاتی,کورش رضایی مقدم
ايران ، اخلاق زیستی ، سال : 2018 ، صفحات : 33-48، شاپا: 2345-2803 مقاله در مجله

چکیده

زمینه و هدف: استفاده بهینه از منابع آب به عنوان یک ضرورت در بخش کشاورزی محسوب می‏شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل اخلاقی رفتار حفاظت از آب کشاورزان استان آذربایجان غربی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی آ همبستگی، جامعه مورد مطالعه را کشاورزان استان آذربایجان غربی در سال 1396 تشکیل می‌دادند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 380 نفر برآورد گردید. برای نمونه‎گیری از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته‌‏‎ای بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS 22 و AMOS 22 استفاده شد. یافته‌ها: متغیرهای نیت حفاظت آب (559/0=r، 01/0>p) و کنترل رفتاری درک‎شده (433/0=r، 01/0>p) همبستگی مثبت و معنی‎داری با رفتار حفاظت آب نشان دادند. افزون بر این، بررسی همبستگی مثبت و معنی‌داری بین سه متغیر هنجار اخلاقی (598/0=r، 01/0>p)، هنجار ذهنی (510/0=r، 01/0>p) و کنترل رفتاری درک‎شده (329/0=r، 01/0>p) با نیت حفاظت آب مشاهده شد. در میان این سه متغیر، هنجار اخلاقی دارای بیشترین میزان همبستگی با نیت حفاظت آب بود. متغیرهای مستقل موجود در چارچوب پژوهش توانستند به ترتیب 1/43 درصد از تغییرات واریانس نیت حفاظت آب و 9/41 درصد از تغییرات واریانس رفتار حفاظت آب را پیش‎بینی کنند. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد، می‎توان از نظریه رفتار برنامه‎ریزی‌شده در تحلیل رفتار اخلاقی حفاظت آب کشاورزان استفاده نمود. چارچوب پیشنهادی می‌تواند منجربه توسعه و گسترش درک و فهم در زمینه تعاملات پیچیده‎ای گردد که میان متغیرهای روانشناختی ـ اجتماعی حفاظت از منابع آب وجود دارد.

بررسی تأثیرات دسترسی به منابع مالی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی

حمید کریمی,علی محمدی,حسین کرمی,شبیر کرمی,احمد شاه علی
ايران ، تحقیقات اقتصاد کشاورزی ، سال : 2018 ، صفحات : 111-132، شاپا: 2008-6407 مقاله در مجله

چکیده

شناسایی منابع رشـد سـرمایهگـذاری در صـنایع تبـدیلی کشـاورزی از نظـر سیاسـتگـذاری و برنامهریزی دارای اهمیت است و سطح دسترسی به منابع مالی یکی از مقولههایی است که تأثیر آن بر سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی باید مورد بررسی موشـکافانه قـرار گیـرد. بنـابراین، در این مقاله از رویکردی کلنگرانه )تفکر سیستمی( برای بررسی تأثیرات سـطح دسترسـی بـه منـابع مالی بر رشد سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایـی کردن تفکر سیستمی در این مقالـه بکـار گرفتـه شـده اسـت، رویکـرد پویـایی شناسـی سیسـتمی میباشد، تا بتوان از توانمندیهای آن در مدلسازی سیستمهای پیچیـده اسـتفاده کـرد و نتـایجی مناسب را از راه شبیهسازی این مدلها بدست آورد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبـدیلی کشـاورزی فعال در استان فارس است و بازه زمانی مورد بررسی ،1360-1410میباشد. نرمافـزاری کـه بـرای مدلسازی و شبیهسازی استفاده شد، نرم افزار ونسیم است. نتایج بدست آمده از شبیهسـازی مـدل طراحی شده، نشـانگـر رابطـه مسـتقیم و متعامـل دو متغیـر سـطح دسترسـی بـه منـابع مـالی و سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی میباشد

واکاوی شبکه‏ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

کورش رضایی مقدم,حمید کریمی,غلامحسین زمانی,داریوش حیاتی,عبدالمطلب رضایی
ايران ، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 131-151، شاپا: 2008-1758 مقاله در مجله

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی شبکه‏ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگرا در سطح استان کرمان اجرا شده است. در این راستا با استفاده از مشاهده مستقیم و همچنین مصاحبه غیر ساختارمند با افراد متخصص و مطلع کلیدی (163 نفر)، تعداد 51 نهاد دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی فعال در حوزه‏ی آموزش و ترویج کشاورزی در سطح استان کرمان، شناسایی و ارتباطات و تعاملات بین این نهادها با بهره‏گیری از رویکرد تحلیل شبکه‎ی اجتماعی در چهار شبکه‏ی تبادل اطلاعات، همکاری، هماهنگی و شراکت تحلیل و بررسی شد. طبق نتایج پژوهش پیوند‏های تبادل اطلاعات و همکاری در بین کنشگران نهادی، وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند، اما در پیوندهای هماهنگی و شراکت، شبکه‏های نهادی متراکمی مشاهده نمی‏شود و میزان انسجام اجتماعی بر اساس این دو پیوند ضعیف می‏باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در پیوند‏های مورد بررسی، سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تعاون روستایی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، مراکز آموزش دانشگاهی و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی از مهم‌ترین نهادهای ذی‏نفوذ و دارای تأثیر بر نهادهای دیگر می‏باشند. این در حالی است که در اکثر موارد نهادها و تشکل‏های غیردولتی و مردمی که ارتباط تنگاتنگی با جامعه هدف کشاورزی و روستایی دارند، از لحاظ اقتدار، نفوذ و توانایی کنترل شبکه در سطح پایینی قرار دارند و در نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگرای موجود در عمل به حاشیه رانده شده‏اند و حمایت‏های کمتری دریافت می‏کنند.

اثر هوش هیجانی، هوش معنوی و سلامت روان برکاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی

حمید کریمی,رها زراعی,ناصر ولی زاده
ايران ، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، سال : 2019 ، صفحات : 139-155، شاپا: 1735-6652 مقاله در مجله

چکیده

کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان همیشه به عنوان یکی از مشکلات نظام‏های آموزش عالی بوده است. از این روی، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل تأثیر متغیرهای هوش هیجانی، هوش معنوی و سلامت روان بر فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی بود. این پژوهش، از نوع پژوهش‏های کاربردی است که با استفاده از روش میدانی انجام گرفت. جامعه‎ی آماری همه‏ی دانشجویان دانشکده‎های کشاورزی دانشگاه‏های دولتی در سال تحصیلی 97-96 بودند (236973=N). حجم نمونه بنا بر جدول کریجسی و مورگان، 386 تن برآورد شد. برای نمونه‎گیری از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه‏ بسته‏پاسخ بود که روایی آن با استفاده از نظرسنجی از متخصصان تأیید شد. پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از ضریب تتای ترتیبی محاسبه شد (89/0-74/0=θ) و اعتماد پرسش‌نامه را برای انجام پژوهش قابل قبول نشان داد. یافته‏های تحلیل مسیر نشان دادند که متغیرهای مستقل توانستند، 3/69 درصد از تغییرهای واریانس عملکرد تحصیلی، 3/42 درصد از تغییرهای واریانس فرسودگی تحصیلی و 3/30 درصد از تغییرهای واریانس سلامت روان را پیش‎بینی کنند.

تحلیل عوامل مؤثر بر نیت کارآفرینی اجتماعی در صندوق‎های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
ايران ، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ، سال : 2019 ، صفحات : 10-20، شاپا: 3426-2538 مقاله در مجله

چکیده

علی¬رغم نقش مهمی که زنان روستایی و عشایری در کشورهای در حال توسعه دارند، ولی جایگاه آنان عموماً مورد غفلت قرار گرفته است و آنان از برنامه‏های توسعه روستایی محروم مانده‏اند. زنان همواره قشر آسیب‏پذیر جامعه بوده‏اند که به‏طور نامرئی در تله‏ای از محرومیت گرفتار هستند. کارآفرینی اجتماعی به¬عنوان یکی از محورهای توسعه، می‎تواند عاملی برای حل مشکلات اجتماعی و چالش‏های پیش روی زنان قلمداد شود. یکی از ساختارهای بالقوه‎ای که می‎تواند بستری برای کارآفرینی اجتماعی و در نتیجه حل مسائل اجتماعی باشد، صندوق‎های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری است. اما از آنجایی که توسعه و گسترش کارآفرینی اجتماعی در هر ساختاری، به‏ویژه در صندوق‎های اعتبارت خرد زنان روستایی و عشایری وابسته به عوامل تعیین‎کننده‎ و مرتبط با آن است، بنابراین شناسایی عواملی که ممکن است بر کارآفرینی اجتماعی در این صندوق‎ها اثر بگذرند، از اهمیت شایانی برخودار است. در این راستا، هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر نیت کارآفرینی اجتماعی در صندوق‎های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری است. این پژوهش از نوع پژوهش‏های توصیفی- همبستگی است که با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه‎ی آماری مورد مطالعه، 1146 نفر از اعضای صندوق‏های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری استان کرمان بود که تعداد 300 نفر از آن‌ها با بهره‎گیری از جدول کریجسی و مورگان و روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط کارگروهی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ‌هم با استفاده از یک مطالعه‎ی راهنما و ضرایب آلفای کرونباخ، بررسی شد (86/0 ≥≤α 71/0). یافته‏های حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای همدلی، خودکارایی، حمایت اجتماعی درک ‎شده، تعهد اخلاقی و تجربه‎ی قبلی اثرات مثبت و معنی‎داری بر نیت کارآفرینی اجتماعی دارند. همچنین، این متغیرها توانستند 2/43 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند. در پایان بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی ارائه شده است.

تعیین‎کننده‎های هنجارهای اخلاقی و اسناد مسئولیت در زمینه‏ی حفاظت آب: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان‏های مهاباد و میاندوآب

ناصر ولی زاده,داریوش حیاتی,حمید کریمی
ايران ، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ، سال : 2019 ، صفحات : 175-187، شاپا: 2008-1758 مقاله در مجله

چکیده

کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‎کننده‎ی منابع آب شیرین است و بنابراین هنجارهای و رفتارهای کشاورزان نقشی کلیدی در نظام مدیریت منابع آب دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تعیین‎کننده‎های هنجارهای اخلاقی و اسناد مسئولیت در زمینه‎ی حفاظت آب بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش‎های توصیفی‏ـ همبستگی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان‏های مهاباد و میاندوآب در استان آذربایجان غربی بودند که 380 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه‎ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان به تأیید رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای نگرانی نسبت به کمبود آب، اسناد مسئولیت و دلبستگی مکانی، اثر مثبت و معنی‎داری بر هنجارهای اخلاقی در زمینه‎ی حفاظت آب داشتند. همچنین، ارزش‏ جمع‎گرایانه به‌صورت مثبت و معنی‏داری، اسناد مسئولیت را تحت تأثیر قرار می‏دهد، این در حالی بود که ارزش‎ فردگرایانه اثر منفی و معنی‎داری بر اسناد مسئولیت داشت. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل پژوهش حاضر، توانایی پیش‎بینی در حدود 58 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته را دارا می‏باشند.

ابهام ‏زدایی واژه‏ شناختی مهارت‏ های اشتغال‏ محور دانش ‏آموختگان بخش کشاورزی

حمید کریمی,حسام الدین غلامی
ايران ، کارافرینی در کشاورزی ، سال : 2018 ، صفحات : 31-50، شاپا: 2476-7735 مقاله در مجله

چکیده

واژه‏های متعددی برای مهارت‏های مرتبط با اشتغال دانشجویان در آموزش عالی به کار رفته است که از جمله می‏توان به کارآفرینی، اشتغال‏پذیری، مهارت‏های عمومی، مهارت‏های قابل انتقال، مهارت‏های اصلی، مهارت‏های کلیدی و مهارت‏های کسب و کار و یادگیری توسعه شغلی اشاره کرد. از جمله چالش‏های پیش روی محققان و دست‏اندرکاران آموزش عالی تعدد این واژه‏هاست که در برخی مواقع با بی‏دقتی به کار گرفته می‏شوند. هدف این مقاله ابهام‏زدایی از این واژه‏ها و فراهم کردن زمینه درک صحیح و کاربست شایسته آنها در عرصه پژوهش و عمل در آموزش عالی کشاورزی است. مقایسه کارآفرینی و اشتغال‏پذیری نشان داد وجه ممیزه کارآفرینی صلاحیت‏های قبل از تأسیس کسب و کار (صلاحیت فرصت) و وجه تمایز اشتغال‏پذیری یادگیری توسعه شغلی است. از وجوه تشابه آنها صلاحیت‏های پس از ایجاد کسب و کار (صلاحیت‏های مدیریتی) و مهارت‏های فنّی (تخصصی) است. مهارت‌های اصلی، کلیدی، عمومی، قابل انتقال، کسب و کار و یادگیری توسعه شغلی بخشی از مهارت‏های اشتغال‌پذیری هستند. واژه‏های مهارت‏های عمومی، قابل انتقال، اصلی و کلیدی در بسیاری موارد به صورت مترادف به‏کار می‏روند، اما می‏توان وجوه تمایزی را برای آنها قائل شد. در این زمینه، مهارت‌های قابل انتقال و عمومی که در حقیقت معنای یکسانی دارند؛ نسبت به مهارت‌های اصلی یا کلیدی و همچنین مهارت‏های کسب و کار، طیف گسترده‌تری از مهارت‌ها را در بر می‌گیرند و مهارت‌های اصلی یا کلیدی و مهارت‏های کسب و کار نوع خاصی از مهارت‌های عمومی یا قابل انتقال هستند. واژه‌های مهارت‌های اصلی و کلیدی نیز با یکدیگر مترادف هستند با این تفاوت که در سال‏های اخیر؛ مهارت‏های کلیدی به‏وسیله‏ی اندیشمندان این حوزه، به‏جای مهارت‏های اصلی به کار رفته است و از آن پس نیز رواج گسترده‏تری یافته است.

تعیین کننده های نگرش محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

حمید کریمی,سمیه مرادحاصلی,پوریا عطائی
ايران ، پژوهشهای محیط زیست ، سال : 2019 ، صفحات : 285-295، شاپا: 2008-9597 مقاله در مجله

چکیده

ﻣﺎ اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ¬ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه¬ﻫﺎﻳﻲ روﺑﻪ¬رو اﺳﺖ، ﻣﺨﺎﻃﺮه¬ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ آن¬ها را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده است. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳت. این در حالی است که بسیاری از این آسیب¬ها، ﭘﻴﺎﻣﺪ رﻓﺘﺎرهای نادرست اﻧﺴﺎن¬ها ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ می¬باشد. بسیاری بر این باورند مشکلات محیط زیستی در ارزش¬ها و باور¬های اجتماع ریشه دارد و به همین دلیل باید دانست افراد اجتماع نسبت به بوم¬شناسی چگونه فکر می¬کنند، درباره آن چه چیزی می¬دانند و نسبت به آن چه احساسی دارند. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین¬کننده¬های نگرش محیط زیست¬گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بود. این تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری 254 نفر از دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد و دکتری بود که براساس جدول رجسی و مورگان 153 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین و پایایی آن از طریق انجام مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ با دامنه¬ی بین 70/0 تا 85/0 به تأیید رسید. در بررسی نگرش محیط زیست¬گرایانه دانشجویان یافته¬ها نشان داد که 37 درصد دانشجویان نگرش محیط زیست¬گرایانه منفی، 23 درصد نگرش خنثی و 50 درصد نگرش محیط زیست¬گرایانه مثبتی داشتند. رگرسیون چندمتغیره به¬کار رفته، نشان داد که سه متغیر آگاهی از پیامد¬ها، عضویت در کانون¬های محیط زیستی و دانش محیط زیستی به ترتیب سه متغیر تأثیرگذار بر نگرش محیط زیست¬گرایانه دانشجویان بود به بیان دیگر با یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر¬های مذکور به ترتیب 43/0، 22/0 و 18/0 تغییر در نگرش محیط زیست¬گرایانه دانشجویان ایجاد می¬شود. در نهایت، پیشنهاد می¬شود که ارتقا و دانش و آگاهی افراد از پیامد¬ها بایستی مورد توجه قرار گیرد که خود این امر از طریق رسانه¬های عمومی، برگزاری کارگاه¬های آموزشی، ایجاد تشکل¬های محیط زیستی در سطح دانشگاه و ... امکان¬پذیر می¬باشد.

بررسی اثرات عوامل زمینه ‏ای بر روحیه‏ ی کارآفرینی مورد مطالعه: تعاونی‏ های کشاورزی شهرستان نقده

حمید کریمی,لطیف حاجی,ناصر ولی زاده
ايران ، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ، سال : 2019 ، صفحات : 26-33، شاپا: 2538-3426 مقاله در مجله

چکیده

توجه و تقویت روحیه‏ی کارآفرینی از مباحث مهم کارآفرینی در بین افراد جامعه می‏باشد که تحقق این مهم فراهم¬آوردن بستر مناسبی تحت¬عنوان عوامل زمینه‏ای را می‏طلبد. تحقیق حاضر به¬بررسی اثرات عوامل زمینه‏ای بر روحیه‏ی کارآفرینی در بین اعضای تعاونی‏های کشاورزی شهرستان نقده می‏پردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بود و با فن پیمایش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق (1170N=) نفر از اعضای تعاونی‏ها بودند که تعداد 290 نفر از آنان با استفاده از جدول کریجسی و مورگان و روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه محقق ساخته‏ای بود که روایی آن توسط پانلی از متخصصان تأیید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‏های مختلف پرسشنامه بین 88/0 تا 92/0 محاسبه شد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی و سیاسی بر روحیه‏ی کارآفرینی تأثیر مثبت و معنی‏داری دارد. به¬طوری که مقدار ضریب تعیین، 66/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‏کند. براساس نتایج، پیشنهاد می‏شود که تعاونی‏های کشاورزی به دلیل پتانسیلی که در زمینه‏ی کارآفرینی و به طبع آن پرورش روحیه کارآفرینی دارند، مورد توجه سیاستگزاران قرار بگیرند.

اثر مؤلفه‏های سرمایه اجتماعی بر سلامت روان زنان روستایی و عشایری عضو صندوق‏های اعتبارات خرد (مورد مطالعه: استان کرمان)

حمید کریمی,زینب حلاج,ناصر ولی زاده
ايران ، پژوهش‌های روستایی- دانشگاه تهران ، سال : 2018 ، صفحات : 210-221، شاپا: 7373-2008 مقاله در مجله

چکیده

هدف اصلی مطالعه‏ی حاضر تحلیل اثر مؤلفه‏های سرمایه اجتماعی بر سلامت روان زنان روستایی و عشایری عضو صندوق‏های اعتبارات خرد استان کرمان می‏باشد. این پژوهش از نوع پژوهش‏های توصیفی- همبستگی است که با استفاده از فن پیمایش انجام شد. جامعه‎ی آماری مورد مطالعه، 1146 نفر از اعضای صندوق‏های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری بود که تعداد 300 نفر از آن‌ها با بهره‎گیری از جدول کریجسی و مورگان و روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط متخصصان دانشگاهی ترویج و آموزش کشاورزی و سلامت روان تأیید شد و پایایی آن ‌هم با یک مطالعه‎ی راهنما و ضرایب آلفای کرونباخ، محقق گردید (89/0≥ α≥72/0). یافته‏های حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که مؤلفه‏های اعتماد اجتماعی، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، مبادله اطلاعات با نظام اجتماعی و روابط غیررسمی دارای همبستگی مثبت و معنی‏داری با متغیر سلامت روان زنان می‏باشند. فزون بر این، طبق نتایج تحلیل رگرسیونی متغیرهای اعتماد اجتماعی، تعامل اجتماعی، انسجام اجتماعی و مبادله اطلاعات با نظام اجتماعی توانستند 9/61 درصد از تغییرات سلامت روان زنان روستایی و عشایری را تبیین نمایند.

تحلیل آسیب‏شناسانه رهیافت پیش‏الگوی تعاملی ترویج و توسعه فناوری در بخش کشاورزی

حمید کریمی,غلامحسین کرمی,کورش رضایی مقدم
ايران ، ترویج علم ـ انجمن ترویج علم ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 99-112، شاپا: 2251-9033 مقاله در مجله

چکیده

بدلیل نقش راهبردی و رسالت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی جامعه، برنامه‏ریزی و بهره‏گیری مطلوب از منابع و عوامل تولید ضروری به نظر می‎رسد. همچنین لازم به ذکر است که بازنگری و ارزیابی فعالیّت‏های انجام شده نیز می‎تواند این فرآیند را تسهیل کند. توسعه کشاورزی نیازمند توسعه‏ی تعاملی سیستم‏های دانش و اطلاعات کشاورزی، فناوری‏ها و فعالیّت‏هاست. در همین راستا گروهی از دانشمندان طبیعت‏گرا، رهیافت پیش ‏الگوی تعاملی ترویج کشاورزی را بنیان نهادند. پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- انتقادی، ضمن توصیف مراحل پنجگانه این رهیافت، نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده است. طبق نتایج تحلیل از مهم‌ترین نقاط قوت این الگو می‏توان به مفاهیم مشارکت کنشگران، شبکه تعاملی، ابعاد نرم فناوری، محیط‌زیست و رویکرد میان رشته‌ای اشاره کرد. همچنین تبیین نشدن کامل و ناتمام ماندن موضوعاتی از قبیل ساختار تعارض‌ها، کیفیت مشارکت، رفتار پذیرش در انتقال فناوری، کانال‌های ارتباطی، زمینههای سیاسی، توانمندسازی، اقتصاد و بازارهای مالی و ارزیابی اهداف از نقاط منفی این الگو است.

تحلیل شبکه اجتماعی رویکردی نوین در تبیین نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگرا: مورد مطالعه استان کرمان

حمید کریمی,کورش رضایی مقدم,عبدالمطلب رضایی
ايران ، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 311-329، شاپا: 2008-4838 مقاله در مجله

چکیده

شناسایی کنشگران نهادی و ارزیابی تعاملات آنها با یکدیگر از ملزومات استقرار نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگراست. پژوهش حاضر با بهره‏گیری از رویکرد تحلیل شبکه‏ی اجتماعی، وضعیت تعامل نهادهای مرتبط با فعالیت‏های آموزشی- ترویجی در سطح استان کرمان را بررسی و تحلیل کرده است. در این راستا، ابتدا به روش پژوهش آرشیوی، مشاهده مستقیم و مصاحبه غیرساختارمند با 163 نفر از متخصصان کلیدی فعال در حوزه‏ی ترویج و آموزش کشاورزی، تعداد 51 نهاد دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی شناسایی شدند و در مرحله‏ی بعد، برای تحلیل ساختار الگوی روابط بین این کنشگران نهادی از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی برای شش شبکه‏ی تبادل کارشناس فنی، اجرای پروژه مشترک، تحقیق و مشاوره علمی، حمایت فنی، حمایت مالی و اثر سیاستی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‏ داد که در شرایط فعلی در زمینه‏ی فعالیت‏های آموزشی-ترویجی، شبکه‏ی نهادی پویا و سیّال از تعامل و ارتباط ارگانیک همه‏ی کنشگران برخوردار نیست. همچنین، در شبکه‏های نهادی موجود بین سازمان‏های مردم نهاد و غیردولتی با سازمان‏های دولتی ‏توازن در نفوذ و اقتدار وجود ندارد، به‏گونه‏ای که سازمان‏های خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی، اقتدار، نفوذ و قدرت کنترل پایین‏تری دارند و در فرآیند سیاستگزاری، مدیریت و تصمیم‏گیری کمتر مورد توجه قرار می‏گیرند، به‏طوری‏که‏ نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثراگرا در سطح استان کرمان بیش از آن‏که «کشاورزمحور»، «روستایی‌محور» و «بهره‏بردار‌محور» باشد، «بودجه‌محور» است.

بررسی ویژگی‌ و زمینه‌های‌ توسعه نظام جنگل ـ زراعی

حمید کریمی,غلامحسین کرمی,سید محمدجواد موسوی
ايران ، فصلنامه انسان و محیط زیست ، سال : 2019 ، صفحات : 79-90، شاپا: 1562-5532 مقاله در مجله

چکیده

آگروفارستری در یک مفهوم گسترده تلفیق رشته‌های مختلف کشاورزی شامل جنگل‌داری، زراعت و دام‌داری است که راهبردی مؤثری برای کاهش فقر، ایجاد امنیت غذایی و بهبود محیط‌زیست از طریق تولید پایدار محصولات کشاورزی می‌باشد. این سیستم یک راهکار مدیریتی چند‌منظوره در اطراف جنگل‌ها، بهخصوص جنگل‌های زاگرس محسوب می‏شود که علاوه بر کاهش فشار انسانی بر منابع طبیعی، منجر به افزایش بهره‌وری زمین در راستای توسعه پایدار طرح‌های جنگل‌داری اجتماعی می‌گردد. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز با روش مثلث‌سازی مانند بررسی سوابق و اسناد موجود، مشاهده مستقیم و مصاحبه با جامعه محلی جمع‌آوری و سابقه و امکان توسعه برنامه آگروفارستری در منطقه کامفیروز شهرستان مرودشت بررسی شد. نتایج بیان‌گر آن است که با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی می‌توان طرح آگروفارستری با کشت درختان مثمر و گیاهان دارویی را در این منطقه اجرا کرد. همچنین طراحی برنامه‌ای نظام‌مند و نظارت مستمر برای بهبود وضعیت اکولوژیکی سرزمین و حفاظت آب، خاک، توان اقتصادی و انگیزه فعالیت کشاورزان ضروری است.

ارزيابي عملكرد كارشناسان ترويج كشاورزي (مورد مطالعه: استان كرمان)

حمید کریمی
چهارمين كنگره ملي علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

بيابان‏زدايي در راستاي توسعه پايدار: رسالت ترويج و آموزش كشاورزي

حمید کریمی
پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

نقش محوري ترويج و آموزش كشاورزي در مصرف بهينه كود به عنوان پيشنيازي براي توسعه پايدار كشاورزي

حمید کریمی
اولين كنگره چالش‏هاي كود در ايران: نيم قرن مصرف كود ، سال : 2011 مقاله کنفرانسی

چکیده

توسعه‏ی نظریه رفتار برنامه‏ریزی شده و کاربرد آن در حفاظت منابع آب کشاورزی

حمید کریمی,ناصر ولی‎زاده
دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

استفاده بهینه از منابع آب به عنوان یک ضرورت در بخش کشاورزی محسوب می‏شود. در این راستا، نیاز به مشارکت بیشتر کشاورزان در مدیریت منابع آب از سوی بسیاری از پژوهشگران، سیاستگذاران و حتی عوامل اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است. هدف کلی پژوهش حاضر توسعه‏ی نظریه رفتار برنامه‏ریزی شده و کاربرد آن در حفاظت منابع آب کشاورزی بود. جامعه‎ی مورد مطالعه، شامل 36183 نفر از کشاورزان استان آذربایجان غربی بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 380 نفر برآورد گردید. برای نمونه‎گیری از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار پژوهش در این پژوهش، پرسشنامه‏‎ای بود که روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون‏ آلفای کرونباخ محاسبه گردید و اعتماد پرسشنامه را برای انجام پژوهش قابل قبول نشان داد (85/0>α>73/0). نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هنجار اخلاقی در زمینه حفاظت آب و هنجار ذهنی حفاظت آب اثرات مثبت و معنی‎داری بر نیت حفاظت آب و متغیرهای نیت حفاظت آب و کنترل رفتاری درک‏شده نیز اثرات مثبت و معنی‎داری بر رفتار حفاظت آب داشتند. افزون بر این، متغیرهای مستقل موجود در چارچوب پژوهش توانستند به ترتیب 1/43 درصد از تغییرات واریانس نیت حفاظت آب و 9/41 درصد از تغییرات واریانس رفتار حفاظت آب را پیش‎بینی کنند. در پایان بر اساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهادهایی کاربردی ارائه شده است.

واکاوی روانشناختی و اجتماعی حفاظت منابع آب: راهکاری برای کاهش آسیب‎پذیری در مقابل کم‏آبی

حمید کریمی,ناصر ولی‎زاده
دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

بسیاری از مسائل محیط‎زیستی مانند کمبود آب از رفتارهای انسان نشأت می‎گیرند. هدف این پژوهش تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان ایرانی با استفاده از نظریه‎ی اجتماعی ـ شناختی بندورا بود. برای این منظور، پیمایشی مقطعی برای گردآوری داده‏ها انجام گرفت. از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید و نمونه‏ای 380 نفری (380=n) از کشاورزان با رویکرد نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که متغیرهای نظریه‎ی اجتماعی ـ شناختی توانستند 7/72 درصد از واریانس متغیر وابسته رفتار حفاظت آب را پیش‎بینی کنند. همچنین، بررسی اثرات مستقیم بر روی رفتار حفاظت آب حاکی از آن بود که متغیرهای نیت حفاظت آب، عوامل اجتماعی ـ ساختاری، ادراک در زمینه رفتار دیگران، انتظارات پیامدی، خودکارایی و هم‎نظم‎دهی در زمینه حفاظت آب اصلی‎ترین تعیین‎کننده‎های رفتار حفاظت آب بودند. نتیجه‎گیری‎ها نشان داد که استفاده از بینش‏های نظریه‎ی اجتماعی ـ شناختی شیوه‏ای مفید برای تقویت رفتارهای حفاظت آب کشاورزان و کاهش آسیب‎پذیری آنان در مقابله با کم‎آبی است.

سازگاری کشاورزان به خشکسالی: گزیداری برای تحقق پایداری کشاورزی

حمید کریمی,لطیف حاجی,ناصر ولی زاده
دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

خشکسالی پدیده‏ای است طبیعی که تقریباً در تمامی اقلیم‏های جهان رخ می‏دهد. اثرات این پدیده بر تولیدات کشاورزی و توسعه اقتصادی، امنیت غذایی و معیشت انسان‏ها در جوامع شهری و روستایی یکی از نگرانی‏های عمده جهانی محسوب می‏شود. بویژه کمبود آب یکی از چالش‏های اصلی در مدیریت آب کشاورزی است، به خصوص در مناطقی که با خشکسالی مواجه هستند. از آنجا که بخش کشاورزی نیز از جمله بخش‏های است که بسیار تحت تأثیر نوسانات و تغییرات اقلیمی است، براین اساس، کشاورزان برای حفاظت از معیشت خویش در مقابل تاثیرات نوسانات و تغییرات اقلیمی نیازمند اعمال سازگارانه هستند. سازگاری به مفهوم تنظیم شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست‏محیطی با پیامدهای خشکسالی است. استراتژی‏های سازگاری جهت خشکسالی‏های روزافزون پیش‏بینی شده به یک مسئله حیاتی برای کاهش فقر و پایداری کشاورزی تبدیل شده است. در این راستا، ترویج کشاورزی می‏تواند به کمک ابزارهای آموزشی نقش مهمی در سازگاری افراد نسبت به خشکسالی داشته باشد.

تغییر و بهبود رفتارهای حفاظتی کشاورزان در بستر تحولات نظام ترویج کشاورزی

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

در سرتاسر دنیا ترویج کشاورزی نقش مهمی را در افزایش بازده کشاورزی و بهبود رفتارهای حفاظتی کشاورزان دارد. روش‎ها، فنون و پاردایم‎های ترویج کشاورزی در طول زمان دچار تحولات زیادی شده است. در این راستا، ترویج کشاورزی برای بهبود و اصلاح رفتارهای حفاظتی کشاورزان نیاز به روش‏ها و پاردایم نوینی دارد. برای کمک به دستیابی به این غایت، هدف اصلی مطالعه‎ی حاضر تغییر و بهبود رفتارهای حفاظتی کشاورزان در بستر تحولات نظام ترویج کشاورزی تعیین گردید تا به این واسطه پاردایم مناسب و روش‎های ترویجی مناسب را برای بهبود رفتارهای حفاظتی کشاورزان معرفی گردد. مطالعه‎ی حاضر از نوع اسنادی بوده است و بر این اساس از مرور ادبیات، بررسی اسناد و مدارک چاپی و الکترونیکی برای پیکربندی مطالعه استفاده شده است. نتایج نشان داده که بسیاری از فعالیت‎های ترویج کشاورزی هنوز هم از پاردایم انتقال فناوری پیروی می‎کنند. ولی برای بهبود رفتارهای حفاظتی کشاورزان باید یک تغییر پادرایمی صورت گیرد و فعالیت‎های ترویج از پاردایم نظام دانش الکولوژیک پیروی کند. به عبارتی دیگر، در توسعه‎ی فناوری و نوآوری‎های حفاظتی باید به جای خردگرایی ابزاری از خردگرایی ارتباطی استفاده کرد.

بازاندیشی در مطالعات رفتار حفاظت خاک کشاورزان: بینش‎هایی روش‌شناختی برای پژوهشگران

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

فعالیت‏ها و رفتارهای حفاظت خاک کشاورزان می‎توانند اثرات زیادی را بر روی کیفیت محیطزیست و کشاورزی داشته باشند. اما، متأسفانه به دلیل اینکه بسیاری پژوهشگران از روش‎شناسی معتبر و پایا برای سنجش رفتار استفاده نمی‎کنند، بسیاری از نتایج مطالعاتشان گمراه‎کننده هستند. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر بازاندیشی در مطالعات رفتار حفاظت خاک کشاورزان بود تا به این واسطه نه‎تنها روش‎های سنجش رفتار حفاظت خاک را معرفی کند بلکه راهکارها و پیشنهادهایی عملی برای سنجش مناسب آن ارائه دهد. مطالعه‎ی حاضر از نوع اسنادی بوده است و بر این اساس از مرور ادبیات، بررسی اسناد و مدارک چاپی و الکترونیکی برای پیکربندی مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که ابزارهای سنجش رفتار حفاظت خاک به دو دسته‎ی خود گزارشی و مشاهده‎ای تقسیم می‎شوند. افزون بر این، پژوهشگران علوم اجتماعی باید توسعه‎ی ابزارهای ترکیبی سنجش رفتار حفاظت خاک و ترکیب روش‎های خودگزارشی و مشاهده‎ای (بویژه زمانی که سنجش رفتار حفاظت خاک حقیقیِ کشاورزان مد نظر باشد) را مورد توجه قرار دهند. نتایج همچنین نشان دادند که روش‎های کیفی برای طراحی پیش‎آزمون پرسشنامه و ادبیات نوشتاری به کار رفته در پرسشنامه مناسب هستند. پژوهشگران می‎توانند در پژوهش‎های خود در زمینه‎ی رفتار حفاظت خاک از ترکیب این دو روش استفاده کنند. به عنوان مثال، از داده‎های کیفی برای توسعه‎ی ابزارهای سنجش کمی یا تبیین اطلاعات کمی استفاده کنند.

حفاظت منابع خاک در کشاورزی: بینش‏هایی از مطالعات جامعه‏شناسی محیط‎زیست

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

شواهد نشان می‏دهد که منابع خاکی در معرض تخریب شدید می‏باشد؛ به گونه‏ای که هرساله 6 تا 7 میلیون هکتار زمین به دلیل فرسایش از بین می‏رود. بررسی دلایل بالا بودن میزان فرسایش خاک و در نتیجه تخریب اراضی نشان می‎دهد که این چالش نشأت‎گرفته از تعیین‎کننده‎های مختلف و پیچیده‎ای است که یکی از مهمترین آنها عدم توجه به ابعاد اجتماعی فعالیت‏های حفاظت خاک کشاورزان می‎باشد. در این راستا، هدف اصلی مطالعه‎ی حاضر شناخت بیشتر پیش‎برنده‏های فعالیت‏های حفاظت از خاک کشاورزان تعیین شد تا به این واسطه هم برخی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقدامات حفاظت از خاک کشاورزان را شناسایی کند و هم این‌که دروندادها و پیشنهادات مدیریتی مناسبی را در راستای طراحی مناسب برنامه‎های حفاظت از خاک پیش روی سیاستگزاران برنامه‎های حفاظت از خاک و نیروهای مداخله‏گر اجرایی در جوامع کشاورزی قرار دهد. مطالعه‎ی حاضر به روش اسنادی انجام شده است. لذا در انجام آن از منابع کتابخانه‎ای، مقالات و پایگاه‏های اطلاعاتی معتبر استفاده شده است. یافته‏های حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزش‎های حفاظت خاک (ارزش‎های زیست‏کره، نوع‎دوستانه و خودخواهانه) و نیز فشارهایی که محیط اجتماعی برای حفاظت خاک به کشاورزان وارد می‎سازد، از مهمترین تعیین‎کننده‎های فعالیت‎های حفاظت خاک کشاورزان می‎باشند. در این راستا پیشنهاد شد که سیاست‎‎گذاران سازمان‏های مداخله‎گر بر بکارگیری راهبردهایی که به اهمیتِ تشکیل و حفظِ محیط‎های اجتماعی کشاورزان ارج می‎نهند، تمرکز بیشتری داشته باشند. همچنین لازم به ذکر است که فهمِ تنوع ارزش‎های کشاورزان نسبت به حفاظت خاک می‎تواند در اتخاذ تصمیم‎های مدیریتی و برنامه‏ریزی برای مدیریت بهتر منابع خاک در بخش کشاورزی بسیار مفید باشد.

اثرات مشارکت کشاورزان در راستای حفاظت آب: رهنمودهایی برای مدیریت بهتر منابع آب

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

پایداری استفاده از منابع آب یک عامل حیاتی برای بقای کشاورزی و امنیت غذایی محسوب می‎شود. مشارکت کشاورزان در حفاظت از منابع آب کشاورزی نیز یکی از گام‏های دستیابی به این هدف محسوب می‎شود. اما، متأسفانه در خیلی از موارد شناخت کافی در مورد پیامدهای مشارکت کشاورزان در حفاظت از منابع آب وجود ندارد و به همین دلیل نیز تلاش و عزم کافی برای جلب مشارکت آنان در برنامه‏های حفاظت آب صورت نمی‎گیرد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه‎ی حاضر تبیین اثرات مشارکت کشاورزان در حفاظت منابع آب تعیین گردید. مطالعه‎ی حاضر به روش اسنادی انجام شده است. لذا در انجام آن از مطالعه‎ی منابع کتابخانه‎ای، مقالات و پایگاه‏های اطلاعاتی و مجلات استفاده گردیده است. نتایج نشان داد اثرات مشارکت کشاورزان در حفاظت از منابع در کشاورزی را می‎توان در قالب سه دسته‏ی اثرات اقتصادی، اثرات توانمندسازی و اثرات محیط‎زیستی تقسیم‎بندی کرد.

عوامل تأثیرگذار بر استفاده از فعالیت‎های کشاورزی دقیق توسط پسته‎کاران

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
دومین همایش ملی پسته ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

از مهمترین عواملی که سبب کاهش عملکرد در هکتار پسته گردیده، سیستم‎های سنتی کاشت، عدم استفاده از فناوریهای نوین و مناسب در تولید، همچنین نبود مدیریت صحیح فنی و اقتصادی در باغات می‎باشد. برای گذر از شیوه سنتی تولید و توسعه فناوری‎های نوین در تولید محصول پسته، لازم است اصول و فنون کشاورزی دقیق و تکنولوژیهای مربوط به این نوع مدیریت تولید بیش از پیش در فرایند تولید محصول پسته وارد گردد تا باعث افزایش عملکرد محصول و کاهش هزینه‎های تولید در این بخش شود. در این راستا، هدف اصلی مطالعه‎ی حاضر تبیین و معرفی برخی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر استفاده از فعالیت‎های کشاورزی دقیق توسط پسته‎کاران بوده است. مطالعه‎ی حاضر به روش مروری و با استفاده از مطالعات کتابخانه‎ای انجام شده است. یافته‏های حاصل از مطالعه نشان که عواملی مانند فاکتورهای آموزشی، اقتصادی، مدیریتی، فنی و اجتماعی مهمترین تعیین‎کننده‎های بکارگیری فعالیت‎های کشاورزی دقیق در میان پسته‎کار می‎باشد.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم‏های آبیاری تحت فشار در باغات پسته

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
دومین همایش ملی پسته ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

کمبود منابع آب و افت شدید سطح آب زیرزمینی در سال‏های اخیر تولید پسته را با مشکل روبرو ساخته و حتی در برخی مناطق، منجر به تحمیل هزینه‎های سنگین بر دولت جهت انتقال آب از مناطق دوردست به باغات پسته شده شده است. یکی از شیوه‎های کاهش مصرف آب و بهینه‎سازی مصرف آن استفاده از روش‎های آبیاری تحت فشار است که راندمان آبیاری را بالاتر برده و آسیب‎پذیری اقتصادی کشاورزان و اقتصاد کشور را در طولانی‎مدت کاهش می‎دهد. اما، اولین گام در این زمینه، جلب مشارکت کشاورزان برای بکارگیری این روش‏ها می‎باشد. در این راستا، هدف اصلی مطالعه‎ی حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‎ی سیستم‏های آبیاری تحت فشار در باغات پسته بود. برای برآورده ساختن این هدف از روش اسنادی و بررسی و تحلیل منابع کتابخانه‎ای و مجلات و گزارشات مرتبط استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که عوامل مؤثر بر توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در باغات پسته شامل عوامل فنی ـ اقتصادی، اجتماعی ـ آموزشی و محیطی ـ فیزیکی می‎باشند. بر این اساس، سازمان‏ و سیاست‎گذاران باید در اجرای پروژه‏های مربوط به توسعه‎ی سامانه‎های آبیاری تحت فشار، تمرکز بیشتری بر روی این عوامل داشته باشند.

رقابت‏پذیری در تولید و صادرات پسته: مفهوم‎سازی ابعاد و چارچوب رقابت‎پذیری

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
دومین همایش ملی پسته ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

با توجه به جایگاه محصول پسته در ارزآوری بخش غیرنفتی ایران و همچنین به دلیل اهمیت شناسایی توانمندی کشورهای رقیب در تجارت آن، لزوم تعیین وضعیت رقابت‎پذیری پسته‎ی ایران در تقابل با کشورهای اصلی تولیدکننده‎ی این محصول، بیش از پیش مشهود و ضروری می‎باشد. در این راستا، هدف اصلی مطالعه‎ی حاضر تأکید بر نقش رقابت‎پذیری در تولید پسته و ارائه‎ی چارچوبی از ابعاد رقابت‎پذیری برای آن است. مطالعه‎ی حاضر به روش اسنادی انجام شده است. لذا در انجام آن از مطالعه‎ی منابع کتابخانه‎ای، مقالات و پایگاه‏های اطلاعاتی مجلات استفاده گردیده است. بر اساس یافته‏های پژوهش، چارچوب لازم برای افزایش رقابت‎پذیری تولید و صادرات پسته‎ی ایران باید متکی بر نه عامل کلیدی باشد که عبارتند از: ایجاد نهادهای کارا، سرمایه‎گذاری بر روی زیرساخت‏های فیزیکی، ایجاد یک محیط اقتصادی مطلوب، سرمایه‎گذاری بر روی سلامت و آموزش، بهبود دسترسی به بازار، ایجاد بازارهای کارامد برای زمین‎ها، بهبود در مدیریت ریسک، بهبود پذیرش نوآوری و فناوری و تضمین مدیریت پایدار منابع طبیعی.

تحلیل شبکه نهادی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان: شبکه همکاری

حمید کریمی,کورش رضایی مقدم,مهسا فاطمی,حمیدرضا قاسمی پور
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

اهمیت روش تحلیل شبکه در شناخت ذینفعان و کنشگران اصلی در جامعه مورد بررسی است که چنین شناختی از موقعیت و ظرفیت کنشگران و ذینفعان اصلی می تواند منجر به سازماندهی مناسب آن ها در برنامه های مدیریت مشارکتی شود چرا که با توجه به منابعی که در دسترس وجود دارد فرصتی برای موازی کاری دستگاه ها و سازمان ها وجود ندارد و باید به سمت یک مدیریت یکپارچه و همه جانبه و مشارکتی و مقوله های مهم اجتماعی، زیست محیطی حرکت نمود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی سازمان های دخیل در مدیریت حوزه آبخیز چهل چای از استان گلستان و تحلیل تعاملات بین نهادی با تأکید بر شبکه همکاری است. از مصاحبه و پیمایش (با تهیه و طراحی پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز بهره گرفته شد. بدین ترتیب که ابتدا سازمان های مرتبط در مدیریت مشارکتی حوزه آبخیز گرگان رود، شناسایی شده ( 30سازمان) و سپس جمعی از متخصصان و کارشناسان کلیدی و مطلع هر سازمان مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل یافته ها از نرم افزارهای Ucinetو NetDrawاستفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تراکم و تمرکز در شبکه همکاری سازمان های مورد مطالعه به ترتیب برابر با 20/2و 30/0درصد و در سطحی ضعیفی هستند. همچنین کمتر از یک چهارم از کل پیوندهای موردانتظار ( 176پیوند) مربوط به شبکه همکاری بوده که از این لحاظ نیز قابل قبول نیست. در نهایت، توصیه می گردد تا سازوکارهای تشویقی برای مشارکت هر چه بیشتر کلیه سازمانها اعم از دولتی و غیردولتی و مردم نهاد در فرآیندهای تصمیمگیری و اجرای فعالیتهای آبخیزداری در سطح استان گلستان اتخاذ گردد تا تعداد سازمان های بیشتری به شبکه همکاری ورود پیدا کرده و سطح مشارکت بین نهادی ارتقا یابد؛ زیرا تنها با وجود چنین همکاری ها و مشارکت های دوجانبه ای، می توان انتظار داشت تا نظام مدیریت جامع حوزه آبخیز به نحو مطلوب و پایداری محقق گردد.

واکاوی شبکه تبادل اطلاعات سازمانی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

حمید کریمی,کورش رضایی مقدم,مهسا فاطمی,حمید رضا قاسمی پور
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی، کنشگران نهادی مختلف درگیر در فعالیتهای مدیریت آبخیز در حوزه چهل چای استان گلستان را مورد تحلیل قرار می دهد. هدف کلی مقاله، شناسایی سازمان های دخیل در مدیریت حوزه آبخیز چهل چای از استان گلستان و تحلیل ارتباطات و تعاملات بین سازمان ها از حیث شدت و با تأکید بر شبکه تبادل اطلاعات می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش های مصاحبه و پیمایش با ابزار پرسشنامه استفاده شد. واحد موردمطالعه، سازمان های ذی ربط بودند. طی عزیمت های تیم پژوهش به استان گلستان، سازمان های مرتبط و دخیل در مدیریت مشارکتی حوزه آبخیز چهل چای، شناسایی شده ( 30سازمان) و معرفی گردیدند. سپس با پرسشنامه های تخصصی، داده های مورد نیاز در تحلیل شبکه از پانل های مطلع هر سازمان جمع آوری شد. کلیه تحلیل ها با نرم افزار Ucinetپردازش شده و گراف های موردنیاز با NetDrawترسیم شد. طبق یافته های پژوهش، سازمان های ذی ربط در مدیریت جامع حوزه آبخیز گرگان رود، از لحاظ شبکه تبادل اطلاعات با میزان تراکم و تمرکز 31/5و 47/5 درصد در سطح متوسطی قرار دارند. شبکه تبادل اطلاعات، 274پیوند معادل یک سوم کل پیوندهای موردانتظار را به خود اختصاص داده است که از این لحاظ نیز در سطح متوسط است. پیشنهاد می شود تا سازوکارهای تشویقی برای مشارکت هر چه بیشتر سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد در فرآیندهای تصمیمگیری و اجرای فعالیتهای آبخیزداری در سطح استان اتخاذ گردد تا این سازمانها در بلند مدت وارد مرکز شبکه شده و نقش پررنگتری را ایفا نمایند.

انتخاب رویکرد مدلسازی مناسب جهت شبیه سازی سیستم های اجتماعی-اکولوژیکی

حمید کریمی,رضا اسحاقی
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

پارادایم سیستم های طبیعی و انسانی پیشرفتی در هر دو نظریه و روش شناسی دارد تا درک بهتر روابط انسان و طبیعت و مقابله با بسیاری از مسایل نظری و عملی مرتبط صورت گیرد. با این حال، تاکنون هیچ کار ترکیبی و سیستماتیک برای پاسخ دادن به مسیله بسیار مهمی که بین سیستم های انسانی و طبیعی وجود دارد صورت نگرفته است: چگونه تصمیم گیری های انسانی در چنین سیستم های متصل شده صورت می گیرد شبیه سازی به معنی استفاده از یک مدل محاسباتی برای به دست آوردن بینش اضافی به رفتار یک سیستم پیچیده (به عنوان مثال سیستم های اکولوژیکی و اجتماعی) با تصور انتخاب مدلسازی مفهومی، بلکه به ارزیابی طرح ها و برنامه های بدون انجام آنها در دنیای واقعی می پردازد. بسیاری از شرایط و زیر سیستم ها می تواند به عنوان توصیف کننده با حضور تعدادی از موجودیت های مستقل که رفتارهای (کنش ها و تعاملات) تعیین (در راه غیر بدیهی) تکامل سیستم کلی دیده شود.

تحلیل چارچوب هاینظری مختلف تجزیه و تحلیل سیستم های اجتماعی-اکولوژیکی

حمید کریمی,رضا اسحاقی
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

مشکلات پیچیده محیط زیستی مانند تغییرات اقلیمی، از دست رفتن تنوع زیستی، کمبود و تخریب منابع، مانند آب،انرژی، مواد معدنی همواره ارتباط بیشتری با جوامع علمی و سیاسی دارند. تجارب متخصصان مختلف به این بینش منجرشده است که این مشکلات پیچیده را نمی توان تنها با رهیافت های انضباطی تحلیل کرد. آنها باید به روش یکپارچه، بینرشته ای و در تعامل بین سیستم های اجتماعی و اکولوژیکی مورد توجه قرار گیرند. سیستم های اجتماعی - اکولوژیکی بهبه عنوان یک هم افزایی از حوزه SES ، عنوان سیستم های ترکیبی و ناپایدار تعریف شده است. برخلاف مفاهیم دیگرهمچنین بر ساختارها و فرآیندهای اجتماعی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و SES . طبیعی و اجتماعی درک می شودسیاسی) و طبیعی (بیولوژیکی، زمین شناسی، شیمیایی و فیزیکی) که برای تمرکز تحقیق در نظر گرفته شده است، تکیهمی کند. سیستمهای اجتماعی - اکولوژیکی غیرخطی کلی همراه با بسیاری از اجزای سازنده ساختار و فرآیندهای بازخورد،SES خصوصیات آنها را به عنوان سیستم های پیچیده و تطبیقی به ارمغان می آورد. معیارهای ارزیابی یک چارچوب میتواند به روش های مختلفی باشد، با توجه به تمرکز محقق ممکن است به طور نامحدود در مورد آنها بحث شود. هفت معیارجهت تجزیه و تحلیل سیستم های اجتماعی و اکولوژیکی معرفی می گردد.

توریسم جنگلی مردم‏نهاد: گزیداری برای کمک توسعه پایدار روستایی در مناطق جنگلی

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
اولین همایش ملی جنگل‏های ایران، پژوهش و توسعه ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

توریسم جنگلی مردم‏نهاد به عنوان یکی از راهکارهای جدید توسعه‎ی پایدار روستایی در مناطق جنگلی در دنیا مطرح شده است. اما با توجه به این که رویکرد فوق‌الذکر در نظام توسعه‎ای کشور ایران سابقه‎ی کاربردی بسیار محدودی دارد؛ در این راستا، هدف اصلی مطالعه حاضر معرفی توریسم جنگلی مردم‎نهاد به عنوان یکی از رویکردهای جدید توسعه پایدار روستایی بود. در این مطالعه سعی شد تا شاخص‌ها، معیارها و شرایط موجود برای استفاده از این رویکرد به عنوان یک رویکرد نوبنیادِ توسعه معرفی شوند تا سیاست‎گذران توسعه روستایی و علاقه‎مندان به این امر را بهتر راهنمایی کند. مطالعه‎ی حاضر بر اساس مرور و بررسی منابع کتابخانه‎ای، چاپی و الکترونیکی است. نتایج نشان داد که توریسم جنگلی مردم‏نهاد، معیشتی پایدار برای جوامع محلی فراهم می‏آورد و جامعه محلی را به طور مستقیم درگیر حفاظت از جنگل‏ها می‏کند. توریسم جنگلی مردم‏نهاد بر \\\"روابط اجتماعی\\\"، \\\"بهبود اثربخشی مشارکت محلی\\\" و \\\"پیوند اجتماعی جهت حفاظت جنگل‏ها\\\" در جامعه محلی تأکید دارد. بنابراین، جامعه محلی به عنوان مسؤول و گروگزار در پروژه‏های مربوط به توریسم جنگلی مردم‏نهاد باید ساختار اجتماعی بالقوه‏ای به منظور تسهیل در مدیریت منابع طبیعی ـ محلی و دستیابی به توریسم جنگلی مردم‏نهاد داشته باشد.

مفهوم‎سازی زیبایی‎شناسانه از جنگل‏ها و راهکارهایی اجتماعی برای حفاظت آن‏ها

حمید کریمی,ناصر ولی زاده
اولین همایش ملی جنگل‏های ایران، پژوهش و توسعه ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

جنگل‏ها همیشه به عنوان یک منبع طبیعی مهم برای حیات انسان‏ها محسوب می‎شوند و در طول چند دهه‏ی اخیر با سرعت سرسام‏آوری در حال نابودی هستند. این در حالی است که توجه مردم به بعد زیبایی و زیباشناسانه‎ی جنگل‏ها به صورت خاص و محیط‎زیست به صورت عام همیشه مورد کم‎لطفی قرار گرفته است. در این راستا، هدف اصلی مطالعه‎ی حاضر مفهوم‎سازی زیباشناسانه از جنگل‏ها و ارائه‎ی راهکارهایی اجتماعی برای حفاظت از آن‏ها تعیین گردید. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه از نوع اسنادی و کتابخانه‎ای بوده است. یافته‏ها و نتایج نشان داد که توجه به بعد زیبایی‏شناسی جنگل‏ها در میان افراد جامعه متأثر از سه مؤلفه‎ی دانش زیبایی‎شناسی محیط‏زیستی، معنویت و اخلاق زیست‏محیطی (تقدس طبیعت، عدم تعلق کامل طبیعت به انسان و احساس مسؤولیت) و محیط (سطح آموزش و جهت‎گیری فرهنگی) است. فزون بر این، عوامل محیطی مانند سطح آموزش و جهت‎گیری‎های فرهنگی جامعه علاوه بر اثری که ممکن است به صورت مستقیم بر روی توجه به بعد زیبایی‎شناسی جنگل‏ها داشته باشند، می‎توانند با تأثیر بر دانش زیبایی‏شناسی به صورت غیرمستقیم نیز بر برانگیختن حس زیبایی‎شناسی افراد جامعه اثرگذار تأثیر بگذارند. بر این اساس به نظر می‎رسد که تلاش برای بالا بردن دانش افراد جامعه از طریق سرمایه‏گذاری بر روی عوامل محیطی نظیر آموزش و فرهنگ‎سازی در میان آنان باعث ایجاد نگرش زیبایی‏شناسی بهتری نسبت جنگل‏ها و سایر مناظر طبیعی خواهد شد.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:
 •    شماره داخلی:
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:karimihamid@uoz.ac.ir