سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  علوم دامی

  دانشگاه تهران

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  علوم دامی

  دانشگاه تربيت مدرس

 • 1386دکتری تخصصی

  علوم دامی تغذیه دام

  دانشگاه فردوسي مشهد

مراتب علمی

 • استاديار1391

  گروه آموزشی علوم دامی

 • دانشيار1398

  گروه آموزشی علوم دامی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Estimation of Standardazid Ileal Digestive Lyzine Requerment of Starting Broiler Chicks Fed Soybean meal an Cottonseed meal Based Diet

Gholamreza Zaboli,Ghassem Jalilvand,MEHRAN MEHRI
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2011 , Pages: 1278-1282, ISSN: Journal Paper

Abstract

Estimation of optimal lysine in quail chicks during the second and third weeks of age

MEHRAN MEHRI,Ghassem Jalilvand,ghazaghi Mahmoud,Farzad Bagherzadeh Kasmani
English , Italian Journal of Animal Science , Year : 2013 , Pages: 518-522, ISSN:1828-051X Journal Paper

Abstract

An experiment was conducted to assess the optimal levels of dietary lysine (Lys) in Japanese quail from 7 to 21 days of age. A dose-response diet was formulated to be adequate in all amino acid concentrations with the exception of Lys. Different levels of supplemental L-Lysine.HCl were added to the doseresponse diet at the expense of corn starch, sodium bicarbonate, and NaCl to create 6 levels of Lys ranged from 0.91% to 1.51% in diet. Optimal Lys for feed conversion ratio, breast meat yield, and thigh meat yield were estimated at 1.15%, 1.21%, and 1.16% of diet, respectively, based on linear broken-line regression. With quadratic broken-line regression, the Lys requirements for body weight gain, feed conversion ratio, thigh meat yield, and breast meat yield were estimated at 1.27%, 1.21%, 1.32%, and 1.34% of diet, respectively. Overall, Lys requirements of starting Japanese quail may be at least 1.34% of diet for optimizing carcass attributes fed low-CP dose-response diet.

برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد گوسفندان نژاد كردي با استفاده از مدل تابعيت تصادفي

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 29-36، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

عملكرد جوجه گوشتي در دوره آغازين با جيره بر پايه كنجاله سويا و كنجاله پنبه دانه و تعيين بهترين سطح مكمل ليزين

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 335-343، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

برآورد احتياجات ليزين قابل هضم دوره آغازين در بلدرچين ژاپني

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 105-111، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

اثر سطوح مختلف مخمر ساكارومايسس سرويسيه و ملاس بر ارزش غذايي آتريپلكس لنتي فورميس سيلو شده.

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 31-50، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

اثرات سطوح مختلف اسانس هاي افسنطين و زيره سبز بر وضعيت آنتي اكسيداني، پراكسيداسيون ليپيد و متابوليت هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 159-172، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Effect of abomasal infusion of cottonseed oil and dietary enzyme supplementation on dairy goats

Ghassem Jalilvand
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2007 , Pages: 389-396, ISSN: Journal Paper

Abstract

Effect of different level of an enzyme mixture on in vitro gas production of contrasting forages

Ghassem Jalilvand
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2008 , Pages: 289-301, ISSN: Journal Paper

Abstract

Rumen degradation kinetics of alfalfa hay, maize silage and wheat straw treated with fibrolytic enzymes

Ghassem Jalilvand
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2008 , Pages: 155-164, ISSN: Journal Paper

Abstract

ارزيابي اثرات سطوح مختلف پودر دانه زنيان بر عملكرد، خصوصصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني در بلدرچين هاي ژاپني

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 55-64، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی بوقلمون های تجاری

قاسم جلیلوند,رامین حبیبی مزرعه خلفی,حسین جانمحمدی,کمال شجاعیان
ايران ، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ، سال : 2019 ، صفحات : 53-66، شاپا: 2588-6436 مقاله در مجله

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه¬های خونی در بوقلمون¬های تجاری انجام گردید. تعداد 160 قطعه بوقلمون نر 4 هفته سویه نیکولاس 300 بطور تصادفی به 10 گروه با 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی فاکتوریل (5×2) توزیع گردیدند. گروه¬های آزمایشی شامل دو سطح پروتئین خام (26 و 4/23 درصد) و 5 سطح ترئونین کل(75/0 85/0، 95/0، 05/1و 15/1 درصد جیره) بودند. نتایج نشان داد که کاهش سطح پروتئین خام جیره قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی را در بررسی به روش جمع¬آوری فضولات کاهش داد (05/0P<)، هر چند بر قابلیت هضم ایلئومی اثری نداشت. سطح 05/1 درصد ترئونین موجب بهبود قابلیت هضم ایلئومی پروتئین و قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی جیره در بررسی به روش جمع¬آوری فضولات گردید (05/0P<). بین سطوح پروتئین خام و ترئونین جیره برای قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی اثر متقابل وجود داشت (05/0P<). کاهش سطح پروتئین خام، سطح آلبومین و اسید اوریک را بطور معنی¬داری کاهش داد (05/0P<)، اگرچه سطح پروتئین خام جیره بر سایر فراسنجه¬های خونی اثری نداشت. سطوح 95/0 و 15/1 درصد ترئونین، سطح پروتئین تام و گلوبولین را در مقایسه با سایر سطوح ترئونین بطور معنی¬داری افزایش داد (05/0P<)، هر چند اسید آمینه ترئونین اثری بر مقادیر گلوکز، اسید اوریک، کلسترول، تری گلیسرید، HDL، LDL و VLDL نداشت. یافته¬های پژوهش حاضر بطور کلی نشان داد که سطح بالای پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین در جیره باعث باعث بهبود قابلیت هضم مواد مغذی و افزایش سطح پروتئین وگلوبولین سرم در بوقلمون¬های تجاری می¬گردد. بنابراین توصیه می¬شود برای حصول هضم و جذب بهتر مواد مغذی جیره و افزایش سطح گلوبولین¬های سرم در بوقلمون¬های نیوکلاس، سطح 26 درصد پروتئین خام با 05/1 درصد ترئونین کل در سن 4 تا 8 هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

اثرات پرتوتابی الکترون و آنزیم فیبرولیتیک بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای برگ خرما

قاسم جلیلوند,مهری محمدی زاده,کمال شجاعیان
ايران ، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ، سال : 2019 ، صفحات : 263-274، شاپا: 2588-6436 مقاله در مجله

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر پرتوالکترون و آنزیم فیبرولایتیک بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیزی شکمبه‌ای برگ خرما در یک طرح کاملا تصادفی با قالب فاکتوریل 2×2 شامل 2 سطح پرتوتابی (150 و 300 کیلوگری) و 2 سطح آنزیم( 5/1 و 3 گرم در کیلوگرم ماده خشک نمونه‌ها) انجام شد.بدین منظور ابتدا با استفاده از روش کیسه¬های نایلونی، مقدار 5 گرم نمونه آسیاب شده به مدت 2 ، 4،8 ، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت در شکمبه دو رأس گاو سیستانی دارای فیستولای شکمبه¬ای شکمبه‌گذاری و فراسنجه¬های تجزیه¬پذیری برآورد شدند. داده¬های بدست آمده از ترکیب شیمیایی و تجزیه¬پذیری ماده خشک با نرم¬افزار SAS و فراسنجه¬های تجزیه¬پذیری با نرم¬افزار Neway تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج، پرتوتابی و آنزیم روی ماده خشک و عصاره اتری و پروتئین خام اثر معنی¬داری نداشتند. اما، به صورت جداگانه و توأم سبب کاهش معنی¬دار (01/0(p< الیاف نامحلول در شوینده¬ی‌ خنثی و اسیدی شدند. همچنین بخش سریع تجزیه و تجزیه¬پذیری موثر ماده خشک با افزایش دز پرتوتابی و سطح آنزیم به طور معنی¬داری افزایش یافت (01/0(p<. نظر به اینکه پرتوتابی و آنزیم نقش مؤثری در بهبود ارزش غذایی و تجزیه¬پذیری برگ خرما داشت و بهترین نتایج در استفاده توأم پرتوتابی با دز 300 کیلوگری و 3 گرم در کیلوگرم آنزیم به دست آمد، استفاده همزمان این دو سطح جهت بهبود قابلیت هضم و تجزیه¬پذیری برگ خرما مؤثر است.

تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد، ویژگی های کیفی تخم و برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی بلدرچین ژاپنی مولد

قاسم جلیلوند,ناصر پورعباسعلی عمران,کمال شجاعیان ,محمد کاظمی فرد
ايران ، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ، سال : 2019 ، صفحات : 245-256، شاپا: 2588-6436 مقاله در مجله

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد ویژگیهای کیفی تخم و برخی از آنزیمهای آنتی اکسیدانی در بلدرچین ژاپنی، از 240 قطعه بلدرچین ژاپنی مولد با سن 8 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار و 16 قطعه (12 قطعه ماده و 4 قطعه نر) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد، 2) جیره شاهد + 3/0 میلیگرم در کیلوگرم سلنیت سدیم، 3) جیره شاهد + 2/0 میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم آلی ( sel-pelex ) ، 4) جیره شاهد + 4/0 میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم آلی و 5) جیره شاهد + 6/0 میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم آلی می باشند. نتایج آزمایش بیانگر افزایش وزن بالاتر تیمار حاوی 4/0 میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم آلی در مقایسه با سایر تیمارها می باشد (p<0.05). مکمل کردن جیره با سلنیوم اثر معنی داری بر مصرف خوراک، راندمان خوراک، شاخص ( شکل آلبومین و زرده)، درصد زرده، رنگ زرده، وزن لاشه، قلب و سایر اجزاء گوارش نشان نداد. افزودن 4/0 میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم آلی به جیره شاهد، سبب افزایش معنی دار ضخامت پوسته، واحد هاو، وزن تخم مرغ، درصد تولید تخم، درصد باروری و جوجه درآوری در مقایسه با سایر تیمارها گردید(p<0.05). بالاترین وزن کبد و چربی شکمی در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین افزودن سلنیوم به جیره شاهد سبب افزایش میزان فعالیت برخی از آنزیمهای آنتی اکسیدانی در مقایسه با تیمار شاهد شد(p<0.05). به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مکمل کردن جیره با سلنیوم در سطح 4/0 میلیگرم در کیلوگرم سبب بهبود وزن بدن، تولید تخم، درصد باروری و جوجه درآوری و برخی از آنزیمهای آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده در این آزمایش گردید.

اثر پرتوتابی الکترون و آنزیم فیبرولاتیک بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای برگ خرما

کمال شجاعیان ,مهری محمدی زاده,قاسم جلیلوند
ايران ، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ، سال : 2019 ، صفحات : 263-274، شاپا: 2588-6436 مقاله در مجله

چکیده

This experiment was conducted to evaluate the effect of electron irradiation (EI) and fibrolytic enzyme (FE) on chemical composition and rumen degradation of palm leaves (PL) in a completely randomized design with factorial (2×2) arrangement include 2 levels of irradiation ( 150 and 300 KGy) and enzyme (1.5 and 3 gr/kg dry matter of samples). For this purpose, at first 5 g of milled sample was incubated for 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 and 96 hours in the rumen of two Sistani bull with rumen fistula and degradability parameters estimated using nylon bags method. Based on the results, The EI and FE had no significant effect on dry matter, ether extract and crude protein. Treatment separately and together caused a significantly decreased (p<0.01) NDF and ADF. Also, the rapid and slowly degraded fraction and effective degradability of dry matter significantly increased with increasing irradiation dose and enzyme levels (p<0.01). EI along or with the FE had an effective role in improving the nutritional value and degradability of palm leaf. Considering that the best results were obtained in the simultaneous use of EI of 300 KGy and 3 g/kg of FE, the simultaneous use of these two levels were effective in order to improve the digestibility and degradability of palm leaves.

اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی در بوقلمون های تجاری

کمال شجاعیان ,رامین حبیبی مزرعه خلفی,قاسم جلیلوند,حسین جانمحمدی
ايران ، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ، سال : 2019 ، صفحات : 53-66، شاپا: 2588-6436 مقاله در مجله

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام ) CP ( و ترئونین ) Thr ( جیره بر پاسخ ایمنی و پارامتر های بیوشیمیایی خون در بوقلمو نهای بومی ایران انجام گردید. تعداد 160 بوقلمون بومی نر 4 هفته بطور تصادفی به آزمایش فاکتوریل 2×5 تخصیص یافتند. تیمارها شامل دو سطح جیره ای پروتئین خام ) 90 و 100 درصد توصیه NRC ( و 5 سطح ترئونین ) 75 / 0 85 / 0، 95 / 0، 05 / 1 و 15 / 1 درصد جیره( بودند. نتایج نشان داد که کاهش سطح پروتئین خام جیره بر روی پاسخ ایمنی سلولی و هومورال و پارام ترهای سرم خون اثر معنی داری نداشت ) 05 / .)P>0 همچنین مقادیر مختلف ترئونین نتوانسته بود پاسخ ایمنی سلولی و پاسخ آنتی بادی در برابر SRBC در 7 روز پس از چالش اول را در بوقلمو نهای بومی تحت تاثیر قرار دهد) 05 / P>0 (. اگرچه در چالش ثانویه تیمارهای حاوی 85 / 0 و 15 / 1 درصد ترئونین، بالاترین سطح آنتی بادی در برابر SRBC را داشته و با گروه حاوی 95 / 0 ترئونین اختلاف معنی داری داشتند ) 05 / P>0 (. سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین اثر معنی داری بر مقادیر گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، آلبومین، HDL، LDL و VLDL نداشتند ) 05 / P>0 (. اگرچه سطح 05 / 1 درصد ترئونین، سطح توتال پروتئین و اسید اوریک را در سرم بوقلمو نهای بومی بطور معنی داری افزایش داده بود ) 05 / P>0 (. باستثنای اسید اوریک، هیچ اثر متقابلی بین پروتئین خام و ترئونین در پارامترهای اندازه گیری شده مشاهده نگردید ) 05 / P>0 (. نتایج مطالعه حاضر بطور کلی نشان داد که مکم لکردن اسید آمینه ترئونین در جیره می تواند باعث بهبود پاسخ ایمنی هومورال و افزایش سطح اسید اوریک سرم در بوقلمون های بومی گردد، اگرچه مقادیر مختلف پروتئین خام تاثیری بر این پارامترها نداشت.

Effect of feeding pomegranate seed oil as a source of conjugated linolenic acid on Arabian stallion semen quality in cooled and postthawed condition

kamal shojaeian,,Ghassem Jalilvand,حمید کهرام
English , Reproduction in Domestic Animals , Year : 2018 , Pages: 1-10, ISSN:0936-6768 Journal Paper

Abstract

Abstract The objective was to assess the influence of pomegranate seed oil supplementation on the quality of fresh, cooled and frozen–thawed Arabian breed stallion semen. Eight stallions (n = 4 per group) received their normal diet (control group) or normal diet top dressed with 200 ml of pomegranate seed oil (PSO group). Semen was collected every fifteen days for 90 days. Stallions were reversed across the treatments after a sixty‐day interval. In cooled and stored condition (2, 12 and 24 hr), spermatozoa motion characteristics, membrane integrity, viability, morphology and lipid peroxidation were analysed. In frozen–thawed semen, sperm dynamic characteristics were analysed by CASA, acrosome status and mitochondrial activity (evaluated by Flow cytometry) determined. The effects of treatment, time, semen type and their interactions were submitted to PROCMIX (SAS®), and means compared by the Tukey test. Also, collected semen samples were artificially inseminated to evaluate fertility and pregnancy rate after day 60 of the experiment. The results from fresh condition showed that semen volume, sperm concentration, abnormality and live sperm were not affected by dietary treatment (p > 0.05). In cooled condition, the higher value for sperm plasma membrane integrity and viability was observed in PSO group compared to control after 24 hr cooled and stored in 5°C. In postthawed condition, the higher value for CASA total motility and acrosome status was observed in PSO group compared to control group (p < 0.05). One hundred and twenty‐six mares were artificially inseminated for fertility trial using control and PSO groups’ fresh semen. The average pregnancy rates were not significantly different between control and treated group (62.88% and 65.90%, respectively) (p > 0.05). We concluded that under the conditions of this study, dietary supplementation of 200 ml pomegranate seed oil seems to relatively improved Arabian horse sperm quality during storage in cooled and frozen condition via increasing plasma membrane integrity, viability and acrosome status, but did not improve the pregnancy rates.

اثر جايگزيني سويا با كنجاله 1نبه دانه در جيره استارتر جوجه گوشتي همراه با مكمل ليزين

غلامرضا زابلی,قاسم جلیلوند,,مهران مهری
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي خصوصيات توليدي گاو نژاد مونبليارد در ايران

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اثر جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله پنبه دانه در جيره بر خصوصيات لاشه بلدرچين سفيد

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي اثرات اسانس افسنطين بر عملكرد و سطح اكسيداسيون ليپيد در جوجه هاي گوشتي

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي اثر پرتوتابي بيم الكتروني بر ارزش غذايي كاه ارزن با روش كيسه هاي نايلوني

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

تاثير پرتودهي بيم الكترون بر ميزان توليد گاز آزمايشگاهي كاه ارزن

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي و تعيين تركيبات شيميايي چغندر علوفه اي (ريشه، برگ و بوته كامل) و سيلاژ آنها

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي ارزش غذايي چغندر علوفه اي ( ريشه، برگ و بوته كامل) و سيلاژ آنها با روش كيسه هاي نايلوني

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اثر سطوح مختلف اوره بر فراسنجه هاي توليد گاز علوفه سورگوم سيلو شده با استفاده از روش توليد گاز (In vitro

قاسم جلیلوند
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اثر فرآوری حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک در ذرت شیرین

کمال شجاعیان ,نادیا اصفی,محمدرضا دهقانی,مصطفی یوسف اللهی,قاسم جلیلوند
دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

چکیده: این پژوهش به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم واریته شیرین انجام شد. به منظور ارزیابی تیمارها ابتدا واریته توسط آسیاب Foss به اندازه 2 میلی متر اسیاب شد سپس فرآوری حرارتی به وسیله آون در دمای 06 و 06 درجه سانتی گراد در زمان 12 ساعت روی آن ها انجام شد. بر روی تیمارها ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک، خاکستر خام، ماده آلی، پروتئین و چربی طبق روش های استاندارد اندازه گیری شد. تجزیه پذیری ماده خشک به صورت (in situ) مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتأ با طرح کاملأ تصادفی مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد اختلاف ماده خشک ذرت شیرین در دمای 06 و 06 درجه سانتی گراد با تیمار شاهد معنی دار است. اختلاف مقدار ماده خشک واریته شیرین تیمار شاهد با تیمارهای فرآوری در دو دومای 06 و 06 درجه سانتی گراد معنی دار است. تفاوت در مقدار پروتئین تیمار شاهد با تیمار فرآوری شده در دمای 06 درجه سانتی گراد معنی دار نشد، اما اختلاف در مقدار پروتئین تیمار شاهد با تیمار فرآوری شده در دمای 06 درجه سانتی گراد معنی دار بود ) 6/60 .(P< نتایج تجزیه پذیری در ساعت های مختلف انکوباسیون نشان داد با افزایش زمان 6/ انکوباسیون تجزیه پذیری افزایش یافته است) 60 P< .)

اثر فرآوری شیمیایی و حرارتی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک در ذرت دندان اسبی

کمال شجاعیان ,نادیا اصفی,محمدرضا دهقانی,مصطفی یوسف اللهی,قاسم جلیلوند
دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

چکیده: این پژوهش به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم واریته دندان اسبی با استفاده از فراوری شیمیایی و حرارتی انجام شد. به منظور ارزیابی تیمارها ابتدا واریته توسط آسیاب به اندازه دو میلی متر آسیاب شد سپس فرآوری شیمیایی به وسیله NaOH در دمای 06 و 06 درجه سانتی گراد به مدت شش ساعت صورت گرفت. ترکیبات شیمیایی تیمارها شامل ماده خشک، خاکستر خام، ماده آلی، پروتئین خام، چربی، طبق روش های استاندارد اندازه گیری شد. تجزیه پذیری ماده خشک به صورت (in situ) مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتأ با طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد پروتئین خام و چربی تیمار فراوری شده با سود در دمای 06 درجه سانتی گراد نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشته است ) 6/60 .(P< و هچنین میزان تجزیه پذیری در بخش a متعلق به تیمار فرآوری شده در دمای 06 درجه سانتی گراد اختلاف معنی داری نسبت به 6/ تیمار شاهد داشت ) 60 P<

تاثیر تغذیه دانه شاهدانه در جیره هایی با سطوح مختلف پروتئین خام بر پارامترهای بیومتری گوسفند بلوچی

قاسم جلیلوند
هشتمین کنگره علوم دامی ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تغذیه دانه شاهدانه در جیره هایی با سطوح متفاوت پروتئین خام بر مصرف خوراک و پارامترهای بیومتری در گوسفندان بلوچی انجام گردید. در این تحقیق از 24 رأس بره نر نژاد بلوچی با میانگین وزنی 24 و سن 4 تا 5 ماه در طی 84 روز دوره پرواربندی استفاده شد.جیرههای آزمایشی شامل: 1( جیره شاهد با 14 درصد پروتئین خام، 2( جیره حاوی 10 درصد شاهدانه با 14 درصد پروتئین خام و 3( جیره حاوی 10 درصد شاهدانه با 12 درصد پروتئین خام بود. در روز آخر پرواربندی پیش از کشتار برهها پارامترهای بیومتری اندازهگیری و یادداشت گردید. مصرف ماده خشک در برههای تغذیه شده با جیره حاوی 10 درصد وزن .)P>0/ شاهدانه با 14 درصد پروتئین خام بیشترین و با جیره حاوی 10 درصد شاهدانه با 12 درصد پروتئین خام کمترین بود ) 05 نهایی، وزن دنبه، محیط دورسینه، ارتفاع جدوگاه و ابعاد دنبهی در برههای تغذیه شده با جیره حاوی 10 درصد شاهدانه با 14 درصد طول بدن، طول لاشه گرم و سرد تحت تاثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت. با توجه به وزن نهایی .)P>0/ پروتئین خام بیشتر بود ) 05برههای مورد آزمایش و پارامترهای بیومتری که نشان دهنده عملکرد دام در طی دوره پرورش است میتوان از شاهدانه بهعنوان یک منبع با پروتئین خام و چربی بالا بدون کاهش درصد پروتئین خام جیره، در تغذیه برههای پرواری استفاده کرد.

عملکرد و خصوصیات لاشه بره های پرواری تغذیه شده با جیره های حاوی شاهدانه با میزان پروتئین خام متفاوت

قاسم جلیلوند
هشتمین کنگره علوم دامی ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

این آزمایش به منظور مطالعه تأثیر تغذیه دانه شاهدانه با سطوح متفاوت پروتئین خام بر عملکرد وخصوصیات لاشه بره های پرواری اجرا شد. از 24 راس گوسفند بلوچی نر با میانگین وزن 24 کیلوگرم و سن 5 ماه استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل 1) جیره شاهد با 14 درصد پروتئین خام ، 2) جیره حاوی 10 درصد دانه شاهدانه با 14 درصد پروتئین خام، 3) جیره حاوی 10 درصد شاهدانه و 12 درصد پروتئین خام بود.در انتهای آزمایش، همه بره ها در یک روز )روز 84 دوره آزمایشی( کشتار شدند. جیره های حاوی شاهدانه بر ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه و وزن نهایی بره ها تاثیر معنی داری داشت p<0.05)). به طوری که ، بیشترین میزان مصرف ماده خشک و افزایش وزن مربوط به بره های تغذیه شده با شاهدانه بود. وزن چربی احشایی و چربی اطراف روده وزن گوشت لخم و نسبت گوشت لخم به استخوان در بره های تغذیه شده با شاهدانه در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود p<0.05)). با توجه به نتایج این تحقیق دانه شاهدانه میتواند تا 10 درصد در جیره برههای پرواری استفاده شود بدون آنکه اثر منفی بر رشد بگذارد.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:jalilvand@uoz.ac.ir