سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1386 ليسانس

  ریاضی محض

  دانشگاه دولتي

 • 1388فوق ليسانس

  ریاضی محض

  دانشگاه مازندران

 • 1393دکتری تخصصی

  ریاضی

  دانشگاه مازندران

مراتب علمی

 • استاديار1393

  گروه آموزشی ریاضی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Some Curvature Properties of Kenmotsu Manifolds

Aliakbar hosseinzadeh
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2015 , Pages: 407-413, ISSN: Journal Paper

Abstract

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:hosseinzadeh@uoz.ac.ir