سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مطالعات منطقه ای

  دانشگاه تهران

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی حقوق

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Expression of biological active VHH camelid single domain antibody in transgenic tobacco

,
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2011 , Pages: -, ISSN: Journal Paper

Abstract

Reputation and Iranian Nuclear Program: 1997-2013

ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 33-55, ISSN: Journal Paper

Abstract

International Law vs International Relations; An Interdiciplinary Analysis on Reputations

هادی دادمهر
ايران ، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 123-145، شاپا: 2008-4641 مقاله در مجله

چکیده

حفره هاي رژيم منع توسل به زور

هادی دادمهر
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 31-55، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

نگاه الگوي پيشرفت اسلامي به اهداف توسعه هزاره

هادی دادمهر
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 21-41، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:hdadmehr@uoz.ac.ir