سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1384 ليسانس

  مهندسی برق الکترونیک

  صنعتي شاهرود

 • 1387فوق ليسانس

  مهندسی برق -مخابرات

  دانشگاه فردوسي مشهد

 • 1393دکتری تخصصی

  مهندسی برق

  دانشگاه فردوسي مشهد

مراتب علمی

 • استاديار1393

  گروه‌آموزشی‌برق‌

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:-
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:hamedfehri@uoz.ac.ir