سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  دانشگاه زابل

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

مراتب علمی

 • مربي1392

  دانشکده کشاورزی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

TRANSFORMATION OF MANITOL 1- PHOSPHATE DEHYDROGENASE (MTLD) GENE INTO CANOLA (BRASSICA NAPUS L.) TO IMPROVE SALINITY TOLERANCE

Forouzan Heidari,Barat Ali Fakheri
Italy , Acta Medica Mediterranea , Year : 2017 , Pages: 935-943, ISSN:0393-6384 Journal Paper

Abstract

Abiotic stresses such as salinity are one of the important factors that limit crops production worldwide. One suitable method for inducing salinity resistance is osmolytes production increase in plants. In this study, biosynthetic gene which produces osmolyte manitol (mtlD gene) was transferred to Brassica napus L. to increase salinity tolerance. AGLO1 strain of Agrobacterium tumefaciens carrying pBI121 transformation vector, containing mtlD and nptII (transformed plant selectable marker) gene were used for transformation of SLM046 cultivar of B. napus L. Hypocotyl explants were utilized for regeneration of canola plants. PCR analysis of transgenic plants depicted a resemblance in the observed band size and expected band of 500 and 680 bp for the nptII and mtlD genes, respectively. Extracted DNA of transgenic plants, just the same as extracted plasmid containing mtlD gene, revealed a colored blot on a positively charged nylon membrane, while wild-type plants revealed no colored blot. Transformation efficiency was 4.7%. Tolerance threshold against NaCl in wild type and transgenic seeds germination were 250 and 350 mM of NaCl. Thus, Gene transformation into B. napus L. led to the synthesis of mannitol 1-phosphate dehydrogenase that improves its salinity tolerance ability.

بررسی اثر شوری بر بیان ژن گالاکتینول سنتاز ) GAS (، فعالیت آنزیم- های آنتی اکسیدان، میزان کربوهیدرات و پرولین در تودههای بومی خربزه سیستان ) Cucumis melo

فروزان حیدری,صالحه نادری,حمیده خواجه ,عباسعلی بهاری
ايران ، ژنتیک نوین ، سال : 2016 ، صفحات : 185-195، شاپا: 2008-4439 مقاله در مجله

چکیده

شوری یکی از مشکلات در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از اراضی کشور ما را نیز در بر میگیرد. الیگوساکاریدهای خانواده رافینوز ) RFOs ( چندین نقش فیزیولوژیکی در گیاهان عهده- دار هستند که از جمله آنها تجمع این قند در زمان تشکیل دانه در پاسخ به تنش شوری میباشد. سنتز گالاکتینول بهعنوان حد واسط بوسیله گالاکتینول سنتاز ) GAS (، اولین گام در تشکیل رافینوز میباشد. جهت تحمل شوری، گیاهان علاوه بر تنظیم اسمزی از مکانیسم افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان نیز استفاده میکنند. در این پژوهش، بهمنظور مشخص کردن سطح بیان ژن GAS ، نقش آنزیمهای آنتی اکسیدان کاتالاز ) CAT (، آسکوربات پراکسیداز ( APX (، گایاکول پراکسیداز ( GPX (، کربوهیدرات و پرولین در 3 توده خربزه بومی سیستان تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل انجام شد. سطوح تنش شوری مورد استفاده توسط کلرید سدیم در چهار سطح صفر 955 و 955 میلیمولار تهیه شد. ، )شاهد(، 55 RNA از برگ هر نمونه استخراج شد و cDNA با رونویسی معکوس ساخته شد. نتایج نشان داد با افزایش سطح شوری از صفر تا 955 میلی مولار بیان ژن GAS افزایش معنیداری یافت بهطوریکه در بیشترین سطح شوری ) 955 میلی مولار( بیان ژن GAS 95 برابر نسبت به شاهد افزایش داشت و در توده خربزه آتش / در توده خربزه تاشکندی 2 شیرازی در سطح 955 میلی مولار بیان ژن GAS 3 برابر نسبت به نمونه شاهد افزایش نشان داد. /۳ همچنین در شوری 955 میلیمولار بیان ژن GAS ۳1 برابر نسبت به نمونه / در توده سفیدک 91 شاهد افزایش نشان داد که ژن مورد نظر در این توده نسبت به تودههای دیگر افزایش بیشتری داشت. با افزایش غلظت شوری، در هر سه توده خربزه تاشکندی، آتش شیرازی و سفیدک بهترتیب آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتالاز ) CAT 1۳ درصد، آسکوربات پراکسیداز / ۳3/2 و 9 ،15/1 ) ( APX ) 12 درصد، گایاکول پراکسیداز ) / 3۳ و 19 /81 ،۳1/11 GPX ۳5 درصد، / ۳2/18 و 3۳ ،11/25 ) 11 درصد نسبت به شاهد افزایش معنی- / ۳1 و 8 /1 ،1۳/ 12 و پرولین ۳ / 18 و 1 /8 ،85/ کربوهیدرات 2 داری یافت بنابراین بهنظر میرسد بیان ژن GAS در سه توده خربزه تحت چنین شرایطی سبب سنتز قندهای خانواده رافینوز میشود که برای حفاظت گیاه در برابر تنشهای محیطی مؤثر است. همچنین از طریق فعالشدن دو سیستم افزایش فعالیت آنزیمی و تنظیم کنندههای اسمزی به نوعی شرایط لازم برای ادامه بقای گیاه را فراهم میکند.

Diversity in Cucumber Genotypes Based on Morphological Traits and SSR Molecular Markers

Forouzan Heidari,,
India , Biosciences Biotechnology Research Asia , Year : 2017 , Pages: 775-782, ISSN:0973-1245 Journal Paper

Abstract

Biodiversity is one of the most important factors in the survival and improvement of any species. Therefore, germplasm collection is the first step for plant improvement. To investigate their genetic and morphological relationships, 10 morphological traits of 20 genotypes of local cucumbers were evaluated using 9 SSR primers. A high genetic variability was observed for the number of flowers per plant. The values of the Jaccard similarity coefficient ranged between 0.51 and 0.92, indicating a high diversity of the genotypes. To evaluate the genetic similarity among genotypes, a cluster analysis using the UPGMA method was performed based on the Jaccard similarity coefficient. The average genetic distance between genotypes (using the Jaccard similarity coefficient) was 0.74 and the mean polymorphic information content (PIC) was 0.69. The primer SSR13251 had the highest PIC (0.8). The clustering pattern of the SSR markers did not coincide with the groupings based on quantitative traits. A dendrogram of the cluster analysis of molecular data showed a high diversity among the studied genotypes. The highest genetic similarity was between genotypes 2 and 3 (0.94), and the lowest genetic similarity was between genotypes 6 and 12 (0.51). The results suggest that SSR markers are a suitable tool to study the genetic diversity and relationships among different genotypes in cucumber.

اثر برخی نانو ذرات بر بیان ژن های جرمارکرن A سنتاز (TpGAS) و پارتنولوئید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم آبی

فروزان حیدری,حدیث موسوی,نفیسه مهدی نژاد,براتعلی فاخری,محمد مجدی
ايران ، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 314-324، شاپا: 0905-1735 مقاله در مجله

چکیده

به منظور بررسی تأثیر اسپری نانو کلات آهن و نانوذرات نقره سنتز شیمیایی و سنتز سبز بر میزان بیان دو ژن جرماکرن A سنتاز TpGAS)) و و پارتنولید سنتاز (TpPTS) دخیل در مسیر بیوسنتزی پارتنولید در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. RNA کل از نمونه های برگی استخراج و به دنبال آن cDNA سنتز و برای بررسی الگوی بیان ژن از واکنش Real time استفاده شد. میزان پارتنولید موجود در عصاره گیاهان بهوسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC سنجش شد. دادهها به کمک نرم افزار آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. افزایش معنی داری در بیان ژنهای جرماکرن A سنتاز و پارتنولید سنتاز در گیاهان تیمار شده با نانو ذره نقره سنتز سبز نسبت به گیاهان شاهد، گیاهان تیمار شده با نانو ذره نقره سنتز شیمیایی و نانو کلات آهن مشاهده شد و بیشترین بیان ژنهای جرماکرن A سنتازو پارتنولید سنتاز در گیاهانی که تحت تنش خشکی و تیمار با نانوذرات نقره سنتز سبز قرار گرفته بودند، ثبت شد. همبستگی مثبتی بین بیان ژن های جرماکرنA سنتاز و پارتنولید سنتاز با میزان پارتنولید مشاهده شد. . بنابراین به نظر میرسد نانوذرات نقره سنتز سبز و تنش کم آبی میتوانند به عنوان القاءکننده سبب افزایش بیان ژنهای جرماکرن A سنتاز و پارتنولید سنتاز و بهدنبال آن افزایش تولید پارتنولید در گیاه بابونه کبیر شوند.

اثر برخی نانو ذرات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و عملکرد پارتنولید گیاه دارویی بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم آبی

فروزان حیدری,نفیسه مهدی نژاد,براتعلی فاخری,حدیث موسوی
ايران ، تنش های محیطی در علوم زراعی ، سال : 2018 ، صفحات : 917-929، شاپا: 2228-7604 مقاله در مجله

چکیده

بهمنظور بررسی اثر نانو کلات آهن، سنتز شیمیایی و سنتز سبز نانو ذرات نقره بر فعالیت آنزیمی، پروتئین کل و درصد پارتنولید گیاه بابونه کبیر تحت تنش خشکی آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارها شامل فاکتور اول یعنی تنش کمآبی در دو سطح (عدم تنش و تنش ملایم یعنی پنجاهدرصد ظرفیت زراعی) و فاکتور دوم شامل محلولپاشی نانو ذرات در سه سطح نانو کلات آهن با نسبت دو در هزار میلیلیتر، نانو ذرات نقره سنتز شیمیایی و سنتز سبز با غلظت 30 پیپیام و یک سطح محلولپاشی با آب مقطر بهعنوان شاهد بود. جهت بررسی فعالیت آنزیمهای کاتالاز، پلی فنول اکسیداز، پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز و پروتئین کل بعد از اعمال آخرین محلولپاشی، نمونهبرداری از برگهای کاملا جوان و گسترده انجام و موردسنجش قرار گرفت. برای اندازهگیری درصد پارتنولید عصاره گیاه از دستگاه کروماتوگرافی مایع با استفاده شد. نتایج نشان داد که تغذیه برگی نانو ذرات و تنش کمآبی منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای اکسیدانی، (HPLC) کارایی بالا پروتئین کل و درصد پارتنولید در مقایسه با تیمار شاهد گردید. میتوان اظهار داشت محلولپاشی نانو نقره سنتز شیمیایی تحت تنش 0 واحد در گرم وزن تر در دقیقه) و نانو / 3 و 2873 / کمآبی باعث افزایش آنزیمهای اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز (به ترتیب 4266 1/ 0 و 2373 / کلات آهن در شرایط تنش کمآبی باعث افزایش آنزیم گایاکول پراکسیداز و آنزیم پلی فنل اکسیداز (به ترتیب 5452 واحد در گرم وزن تر در دقیقه) شده است. همچنین میزان پروتئین کل با محلولپاشی نانو نقره سنتز شیمیایی و نانو کلات آهن بدون اعمال تنش کمآبی و عملکرد اقتصادی گیاه بابونه کبیر (مقدار پارتنولید) با محلولپاشی نانو نقره سبز تحت تنش کمآبی افزایش یافته است. بهطورکلی میتوان بیان کرد که گیاه دارویی بابونه کبیر با دارا بودن سیستم آنزیمی قدرتمند و تولید آنزیمهای اکسیداتیو در سطوح بالا، میتواند رادیکالهای آزاد را از بین برده و شرایط ادامه حیات را در شرایط تنش رطوبتی فراهم کند.

Fumaric acids as a novel antagonist of TLR-4 pathway mitigates arsenic-exposed inflammation in human monocyte-derived dendritic cells

Barat Ali Fakheri,Forouzan Heidari,Abbas Bahari,Ali Amarlou
English , Immunopharmacology and Immunotoxicology , Year : 2019 , Pages: 1-8, ISSN:0892-3973 Journal Paper

Abstract

Exposure to environmentally relevant doses of arsenic has several harmful effects on the human immune system. In traditional Eastern medicines, nettle has been used as an anti-inflammatory agent to treat rheumatism and osteoarthritis. Fumaric acid (FA) as a major effective compound in nettle was chosen based on very accurate virtual screening to find antagonist for TLR4/MD structure. In this study, the in vitro therapeutic effects of FA on arsenic-exposed monocytes-derived dendritic cells (MDDCs) were evaluated. All the canonical functions of dendritic cells in bridging innate and adaptive immune system including phagocytosis and antigen-presenting capacity, and also cytokines secretion, were evaluated after exposure to arsenic/FA. FA profoundly over-expressed antigen-presenting capacity of MDDCs after exposure to arsenic through the upregulation of MHCii. However, phagocytosis capacity of arsenic-exposed MDDCs is not compensated for, by treatment with FA. Arsenic up-regulates pro-inflammatory cytokines independents of TLR4 pathway. FA surprisingly mitigates the upregulation of IL-1b and TNF-a but not TLR4 and NF-kB. Moreover, FA increases the viability of MDDCs even at a high dose of arsenic. Totally, FA reduced inflammatory factors induced by arsenic. This finding confirmed that nettle and other medicinal plants containing similar structures with FA could be further analyzed as valuable candidates for the reduction of drastic effects of arsenic in human immune systems.

Expression of genes involved in ethylene and abscisic acid metabolism and early ripening for Yaghooti grape of Sistan

Abbasali Emamjomeh,,,Forouzan Heidari
Netherlands , Scientia Horticulturae , Year : 2020 , Pages: 1-5, ISSN:0304-4238 Journal Paper

Abstract

Objective: Given that grape is of economic importance, some studies are needed to examine different aspects of the processes causing early ripening. In this study, the genes involved in metabolism of the hormones were investigated which are effective in early ripening process of grape. Methods: Two genes of SEP1 and NCED6 were selected as early ripening genes and the GAPDH was selected as the reference gene. The expression of these genes was investigated in different physiological stages and in leaf samples of early and late repining cultivars of Sistan grape. Results: The results showed that SEP1 gene expression (related to the ethylene transfer signal) was increased in the late ripening cultivars (Fakhri and Cheshm gavi) significantly during the processing stage and there is a significant difference in two stages of berry filling and ripening; whereas this gene was down-regulated in Red Yaghooti cultivar. The results also showed that the level of expression of NCED6 (ABA synthesis) was higher in the stage of ripening compared to the unripe stage in all cultivars; the up-regulation was much higher in late ripening cultivars. It seems that the expression of these two genes is necessary for ripening process in grape. SEP1 and NCED6 are necessary to initialize the veraison stage and to complete ripening process, respectively. The two genes, SEP1 and NCED6, can be considered to improve Yaghooti grape as early ripening to escape environmental stresses.

بررسی بیان ژن های STE20 و MYBA مرتبط با انتقال سیگنال در زودرسی انگور یاقوتی سیستان

عباسعلی امام جمعه,سجاد نوروزی سرجوئیه,محمود سلوکی,فروزان حیدری
ايران ، پژوهش های سلولی و ملکولی ، سال : 2020 ، صفحات : 1-8، شاپا: 2383-2738 مقاله در مجله

چکیده

Yaghouti grape of Sistan is an important fruit in Iran. Therefore, it is necessary some studies to evaluate different aspects related to early ripening in grape. This fruit can be harvested since first week of June. In this study, the genes related to signal transduction in early ripening were investigated, firstly; then two genes, MYBA and STE20, and GAPDH (as reference genes) were selected to more study. The expression of these genes were evaluated in different phenological growth stages and different early and late ripening genotypes of Sistan grape. The results indicated that expression of STE20 has been up-regulated highly in late-ripened genotypes (Fakhri and Cheshm-Gavi) during ripening stage. Also, there was significant difference between ripening and berry filling phenological growth stages as expression of STE20. On the other hand, this gene was down-regulated in early ripened Red-Yaghouti and White-Yaghouti genotypes. Also, the results indicated that expression of MYBA has up-regulated in early ripened Red-Yaghouti genotype of berry filling stage, while the expression of this gene was increased significantly in the late-ripened Chesm-Gavi genotype of ripening stage.

SEP بررسی بیان ژن مرتبط با متابولیسم هورمون اتیلن و زودرسی در انگور یاقوتی سیستان

عباسعلی امام جمعه,سیدمسعود قیومی,محمود سلوکی,فروزان حیدری
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

با توجه به اینکه انگور از جنبة اقتصادی اهمیت خاصی دارد، انجام مطالعاتی برای بررسی جنبههای متفاوت فرایندهایی که منجر به ایجاد زودرسی میشود اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش ابتدا ژنهای دخیل در متابولیسم هورمونهای موثر در مربوط به ژن رفرنس انتخاب شد و بیان این GAPDH مربوط به زودرسی و ژن SEP فرآیند زودرسی انجام شد، سپس ژن 1 مربوط ) SEP ژنها در نمونههای برگی ارقام زودرس و دیررس منطقه سیستان بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان بیان ژن 1 به سیگنال انتقال اتیلن) در رقم های دیررس فخری ( 1,705 ) و چشم گاوی ( 3,634 ) در مرحله رسیدگی به میزان قابل توجهی ( افزایش داشته و دارای تفاوت معنی دار در دو مرحله حبه پر کنی و رسیدگی بود. در حالی که در رقم یاقوتی قرمز ( 2,172 بیان این ژن در مرحله حبه پرکنی زیاد بود.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:forouzanheidari@uoz.ac.ir