سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1379 ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  كردستان

 • 1381فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی-علوم دامی

  گيلان

 • 1390دکتری تخصصی

  تغذیه دام

  دانشگاه تربيت مدرس

مراتب علمی

 • استاديار1391

  گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

 • دانشيار1395

  گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Estimation of optimal lysine in quail chicks during the second and third weeks of age

MEHRAN MEHRI,Ghassem Jalilvand,ghazaghi Mahmoud,Farzad Bagherzadeh Kasmani
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 518-522, ISSN: Journal Paper

Abstract

A novel aflatoxin-binding Bacillus probiotic : Performance, serum biochemistry, and immunological parameters in Japanese quail

Farzad Bagherzadeh Kasmani
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2012 , Pages: 1846-1853, ISSN: Journal Paper

Abstract

برآورد احتیاجات متیونین قابل هضم در بلدرچین ژاپنی از 8 تا 28 روزگی

مهران مهری ,محمود وحيدي,محمود قزاقی,فرزاد باقرزاده کاسمانی
ايران ، پژوهشهای علوم دامی ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 1-6، شاپا: ۲۰۰۸-۳۱۰۶ مقاله در مجله

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین احتیاجات لیزین بلدرچین ژاپنی بر اساس قابلیت هضم در دامنه سنی 21-7 روزگی انجام شد. سطوح درجه بندی شـده ال- لیزین هیدروکلراید در ازای حذف همان مقدار نشاسته ذرت به جیره پایه اضافه شد تا سطوح مختلف لیزین قابل هضم از 75/0 تا 35/1 درصد جیـره بدست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح لیزین قابل هضم جیره افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک، مصرف خوراک و وزن گوشـت سـینه و وزن ران به طور معنی دار تغییر میکند. از روشهای مدل سازی خط شکسته خطی و خط شکسته درجه دو بر اساس نقطه شکست بـرای تعیـین میـزان احتیاجات لیزین قابل هضم استفاده گردید. بر اساس خط شکسته خطی، نقطه شکست برای ضریب تبدیل غذایی و وزن ماهیچه سینه به ترتیب 99/0 و 04/1 درصد لیزین قابل هضم جیره و بر اساس خط شکسته درجه دو نقطه شکست برای افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و وزن ماهیچه سینه به ترتیب 11/1 ،04/1 و 15/1 درصد لیزین قابل هضم جیره به دست آمد. این نتایج نشان داد که مقدار احتیاجات لیزین قابل هضم برای حداکثر وزن سینه بیش از احتیاجات برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی است.

اثر پودربرگ مریم گلی (Salvia mirzayanii) بر عملکرد و جمعیت میکروبی روده های کور جوجه های گوشتی

مهران مهری ,فرزاد باقرزاده کاسمانی,سميرا اميدي كيا,حمیدرضا میرزایی
ايران ، تولیدات دامی ، سال : 2015 ، صفحات : 103-111، شاپا: 2009-6776 مقاله در مجله

چکیده

به منظور بررسی تأثیر افزودن پودر برگ مریم‌گلی (Salvia mirzayanii) به جیره در عملکرد، خصوصیات لاشه، وزن نسبی اندام‌های داخلی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی آزمایش انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجة گوشتی یک‌روزه با پنج سطح مریم‌گلی (صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد) در دامنة سنی یک تا 42روزگی تغذیه شدند. در دورة سنی یک تا 21روزگی، پرندگانی که 1 درصد پودر برگ مریم‌گلی در جیرة خود دریافت کردند، مصرف خوراک و افزایش وزن کمتر و ضریب تبدیل بالاتری داشتند (05/0>P). در دورة سنی 22 تا 42روزگی و کل دورة پرورش (یک تا 42روزگی) ضریب تبدیل غذایی در پرندگان تغذیه‌شده با جیرة حاوی 5/0 درصد پودر برگ مریم‌گلی، در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معناداری کاهش یافت (05/0>P). بازده لاشه و وزن نسبی عضلة سینه در پرندگان تغذیه شده با جیرة حاوی 1 درصد برگ مریم‌گلی کمتر از سایر تیمارها بود (05/0>P). جمعیت باکتری‌های اسید لاکتیک در روده‌های کور پرندگانی که جیرة حاوی 25/0 و 5/0 درصد مریم‌گلی مصرف کردند، در مقایسه با پرندگان شاهد افزایش یافت (05/0>P). تغذیة جیره‌های حاوی سطوح بالاتر از 5/0 درصد مریم‌گلی، جمعیت کلی‌فرم‌ها را در روده‌های کور نسبت به پرندگان شاهد کاهش داد (05/0>P). براساس نتایج تحقیق حاضر، افزودن 5/0 درصد پودر برگ مریم‌گلی به جیرة جوجه‌های گوشتی، ضمن بهبود ترکیب فلور میکروبی روده‌های کور، عملکرد رشد را بهبود می‌بخشد.

Effects of a multi-strain probiotics against aflatoxicosis in growing Japanese quails

MEHRAN MEHRI,Farzad Bagherzadeh Kasmani
Netherlands , Livestock Science , Year : 2015 , Pages: 110-116, ISSN:1871-1413 Journal Paper

Abstract

An experiment was conducted to determine the effects of a multi-strain probiotics (PRO) on growth performance and immune status of growing Japanese quails fed aflatoxin B1 (AFB1). A total of 320 quail chicks were assigned to 4 treatments, control (basal diet), AFB1 (basal diet+2.5 mg AFB1/kg), PRO (basal diet+150 mg PRO/kg), and AFB1+PRO (basal diet+2.5 mg AFB1 and 150 mg PRO/kg) with 4 replicate pens and 20 quails per pen. The quail chicks had free access to water and experimental diets from 7 to 35 d of age, and feed intake (FI) and body weight gain (BWG) were measured weekly. Overall feed intake and BWG were reduced in AFB1 treatment (P<0.05), but feeding probiotics improved those criteria in quails received dietary AFB1 (P<0.05). During 7–35 d of age, AFB1 increased FCR while the PRO supplementation decreased FCR in quails fed AFB1 diet (P<0.05). Moreover, FCR in AFB1+PRO treatment was better than PRO treatment (P<0.05). The most hypertrophy in internal organs (e.g., liver and spleen) and suppressed growth in testes and bursa of Fabricius were observed in AFB1 group but feeding PRO improved the status of these organs (P<0.05). The humoral (e.g., antibody response against sheep red blood cell antigen) and cellular responses (e.g., skin thickness against 2,4-Dinitro 1-chlorobenzene) were suppressed in quails fed AFB1 but feeding PRO boosted those immune systems (P<0.05). The use of AFB1 in diet invariably increased the levels of aspartate transaminase, alanine aminotransferase, and alkaline phosphatase in the sera of Japanese quails (P<0.05). The opposite effect was observed for aforementioned enzymes because of PRO in the diets. This study showed that under aflatoxicosis, the use of dietary multi-strain probiotics could improve the growth performance and immunocompetence in growing Japanese quails.

Effects of dietary Mentha spicata on performance, blood metabolites, meat quality and microbial ecosystem of small intestine in growing Japanese quail

MEHRAN MEHRI,Farzad Bagherzadeh Kasmani,ghazaghi Mahmoud
Netherlands , Animal Feed Science and Technology , Year : 2014 , Pages: 89-98, ISSN:0377-8401 Journal Paper

Abstract

An experiment was conducted to evaluate the effects of dietary Mentha spicata on growth performance, carcass attributes, blood variables, antimicrobial activity of the gut, and meat quality in growing Japanese quail. A total of 300, 7-day-old quail chicks were fed five experimental diets containing different levels of dietary M. spicata (0, 1, 2, 3, and 4% of diet) until 35 days of age. Statistical analysis showed that the feed conversion ratio (FCR) was not significantly affected by dietary treatments during the experimentation. However, body weight gain (BWG) and feed intake (FI) were significantly affected by different levels of dietary M. spicata from 7–14, 7–21, and 7–28 d of age. At earlier stage of rearing, high levels of dietary M. spicata significantly decreased BWG and FI in chicks (P < 0.05). Regarding the whole of experiment, no significant effects of treatment were observed on growth performance and carcass attributes of quail chicks. Dried M. spicata showed a hypocholesterolaemic effect on serum composition. Regression analysis revealed that the lowest cholesterol concentration may be obtained with 1.17% (0.79 ≤ 1.17 ≤ 1.53) of dietary M. spicata and the lowest low density lipoprotein (LDL) may be achieved with 2.46% (1.07 ≤ 2.46 ≤ 3.86) of dietary M. spicata. No significant differences were observed for protein components (e.g. total protein and albumin) in the sera of quail chicks. At 3% of diet, M. spicata significantly decreased the CFU of Escherichia coli, whereas, the Lactobacilli population has been increased. The antioxidant potency of meat slices was increased with inclusion of M. spicata in the diet compared to control diet (1 and 2% of M. spicata). However, oxidative stability was significantly higher in thigh meat than breast meat. In conclusion, at lower levels of dietary M. spicata meat quality and blood profile could be improved and higher levels of dried M. spicata may be needed to improve microbial ecosystem of small intestine in quail chicks.

Mentha piperita (peppermint) in growing Japanese quails’ diet: Serum biochemistry, meat quality, humoral immunity

MEHRAN MEHRI,Farzad Bagherzadeh Kasmani,
Netherlands , Animal Feed Science and Technology , Year : 2015 , Pages: 57-66, ISSN:0377-8401 Journal Paper

Abstract

In this experiment, the effect of dietary Mentha piperita L. (MP, peppermint) on biochemical blood parameters, meat quality, and humoral immunity responses of growing Japanese quails were evaluated. A total of 360 seven-day-old quail chicks were fed six experimental diets (with 5 replicates and 12 birds each) including control positive (basal diet + antibiotic), control negative (basal diet), MPI (basal diet + 10 g/kg MP), MPII (basal diet + 20 g/kg MP), MPIII (basal diet + 30 g/kg MP), and MPIV (basal diet + 40 g/kg MP) for 5 weeks. At the end of experiment, two birds in each replicate were sacrificed for blood sampling and assessment of meat quality. The birds were injected with sheep red blood cell (SRBC, at days 18 and 28 for primary and secondary responses) and Newcastle disease virus (NDV, at day 14) antigens. Concentrations of triglycerides (TG), total cholesterol (TC), low-density lipoprotein (LDL), and alanine aminotransferase (ALT) were decreased in birds received dietary peppermint but the level of high-density lipoprotein (HDL) increased (P < 0.001) compared to control groups. Incremental levels of dietary peppermint decreased the levels of malondialdehyde (MDA), drip loss, and cooking loss in meat samples compared to control diets (P < 0.001) while humoral immunity system has been boosted in birds fed dietary peppermint (P < 0.05). Regression analysis showed that minimum rate of TC, LDL, TG, cooking loss, and MDA may be achieved with 25.7 (R2 = 0.89), 22.1 (R2 = 0.90), 21.8 (R2 = 0.64), 29.3 (R2 = 0.58), and 11.0 g/kg (R2 = 0.99) of peppermint in the diet. Moreover, the maximum rate of HDL, antibody production against secondary SRBC, and NDV antigens were obtained with 24.0 (R2 = 0.88), 13.1 (R2 = 0.99), and 26.7 g/kg (R2 = 0.98) of peppermint in the diet. Principal component analysis showed that humoral responses and HDL concentration positively correlated with peppermint groups but the use of antibiotic may impair the oxidative stability of quail meat and deteriorate the blood profile. This study revealed that peppermint at the rate of 20–30 g/kg of diet could be a promising alternative to antibiotics in order to improving blood profile, humoral immunity, and meat quality in growing Japanese quails.

Bayesian analysis of genetic parameters for early growth traits and humoral immune responses in Japanese quail

,,ali maghsoodi,Farzad Bagherzadeh Kasmani,Mohammad Rokouei
Netherlands , Livestock Science , Year : 2018 , Pages: 0-0, ISSN:1871-1413 Journal Paper

Abstract

The aim of this study was to estimate genetic parameters of early growth performances and humoral immune responses (antibody titers against sheep red blood cells (SRBC) and Newcastle Disease Virus (NDV)) in Japanese quail. For this purpose, a total of 10,923 records of early growth traits including body weights (BW) at 0, 5, 10, 15 and 20 d old and body weight gain (BWG) between 0–5, 5–10, 10–15 and 15–20 days, and 2,314 records of humoral immune responses were used to estimate genetic parameters through multiple-trait Bayesian analyses. The estimates of heritability of BW and BWG traits were 0.14 to 0.28 and 0.08 to 0.10, respectively. The range of genetic and phenotypic correlations for BW traits varied from 0.63 to 0.98 and 0.17 to 0.89, respectively. Furthermore, estimates of genetic and phenotypic correlations for BWG traits at different ages were in the range of 0.46 to 0.86 and 0.12 to 0.46, respectively. Heritability estimates of total antibody titer (AbT), titer of immunoglobulin Y (IgY) and titer of immunoglobulin M (IgM) against SRBC were 0.21, 0.24 and 0.20, respectively, but h2 of antibody titer against NDV (AbNDV) was lower than those of estimated for SRBC antigen (h2 = 0.17). Genetic correlations between antibody titers against SRBC and NDV were similar (0.42 − 0.46). Genetic correlations were positive only for IgM with BW traits, however, estimates of genetic correlation between BW traits at different ages with AbT and IgY were negative and moderate (−0.30 to −0.66), and with AbNDV were negative and low (−0.13 to −0.25). Like BW traits, genetic and phenotypic correlations between AbT and IgY titers and BWG traits were negative and varied from −0.21 to −0.72, while genetic correlations of BWG traits with IgM and AbNDV titers were both positive (0.11 to 0.27 and 0.23 to 0.31, respectively). It is suggests that selection to improved BW and BWG traits may lead to decline of humoral immune responses in Japanese quail. However, improvement of BW and BWG traits and humoral immune responses would be possible through selection for IgM titers against SRBC due to its high and positive genetic correlation with growth traits.

اثر تزریق زرده تخم مرغ بومی خزک به زرده تخم مرغ سویه راس بر عملکرد، ایمنی و بیان ژنTLR4

مهدی وفای واله,فرزانه بازماندگان شمیلی,غلامرضا داشاب,فرزاد باقرزاده کاسمانی
ايران ، تولیدات دامی ، سال : 2017 ، صفحات : 507-519، شاپا: 2009-6776 مقاله در مجله

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات مادری بر تکوین سیستم ایمنی نتاج، اثر تزریق زرده تخم­مرغ­های بومی خزک به زرده تخم­مرغ­های سویه تجاری راس بر عملکرد، ایمنی و بیان ژن TLR4 در مرغ­های سویه تجاری راس تعیین شد. بدین منظور تعداد 150 عدد تخم­مرغ سویه راس به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی 75 تایی که شامل گروه I (گروه شاهد - تزریق زرده سویه راس) و گروه II (تزریق زرده نژاد خزک) تقسیم و برای مدت سه هفته در در دستگاه جوجه کشی خوابانده و پس از هچ با جیره متوازن به مدت شش هفته پرورش داده شدند. سه پرنده به طور تصادفی در روزهای 27 و 42 انتخاب و کشتار شدند و وزن اندام‌های مؤثر در ایمنی (کبد، بورس و تیموس) اندازه‌گیری شدند. تیتر آنتی‌بادی علیه ویروس نیوکاسل و بیان نسبی ژن TLR4 در کبد نمونه‌های آزمایشی بررسی شد. تزریق زرده خزک به تخم­مرغ­های سویه راس سبب بهبود عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و نیز سبب کاهش بیان ژن TLR4 در کبد جوجه‌ها در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0P<). بر اساس نتایج این پژوهش ممکن است تزریق زرده تخم­مرغ های بومی خزک به تخم مرغ های سویه تجاری راس در روز اول جنینی، سبب بهبود کارائی سیستم ایمنی مرغان سویه راس در سنین بالاتر بشود.

اثر کنجاله گلرنگ حاوی مکمل های میکروبی و آنزیمی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ایمنی همورال بلدرچین ژاپنی

فرزاد باقرزاده کاسمانی,شریفه قویدل حیدری,مهران مهری
ايران ، تولیدات دامی ، سال : 2019 ، صفحات : 601-611، شاپا: 2009-6776 مقاله در مجله

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر کنجاله گلرنگ حاوی مکمل¬های میکروبی و آنزیمی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ایمنی همورال بلدرچین ژاپنی انجام شد. تعداد 300 قطعه بلدرچین ژاپنی هفت روزه در قالب طرح کاملا تصادفی به پنج تیمار، چهار تکرار و 15 قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا (شاهد) 2) جیره حاوی 20 درصد کنجاله گلرنگ 3) جیره حاوی 20 درصد کنجاله گلرنگ تخمیر شده 4) جیره حاوی 20 درصد کنجاله گلرنگ+ پروبیوتیک کلسپورین® به میزان 50 میلی¬گرم در کیلوگرم خوراک و 5) جیره حاوی 20 درصد کنجاله گلرنگ+ آنزیم اندوپاور® به مقدار 125 میلی-گرم در کیلوگرم خوراک بودند. نتایج این مطالعه نشان دادند که استفاده از تیمارهای حاوی کنجاله گلرنگ تخمیر شده، پروبیوتیک کلسپورین و آنزیم در مقایسه با تیمار شاهد سبب بهبود افزایش وزن و مصرف خوراک جوجه¬ها شدند (05/0P<). ضریب تبدیل خوراک گروه شاهد و بلدرچین¬های دریافت کننده جیره¬های حاوی کنجاله گلرنگ تخمیر شده و کنجاله گلرنگ+ آنزیم اندوپاور® از سایر گروه-های آزمایشی کمتر بود (05/0P<). پرندگان تغذیه شده با کنجاله گلرنگ افت ناشی از پخت گوشت کمتری داشتند (05/0P<). ظرفیت نگهداری آب گوشت و نیز عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفندی در تیمار دریافت کننده کنجاله گلرنگ تخمیر شده نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (05/0P<). با توجه به اثرات مثبت تغذیه با کنجاله گلرنگ تخمیر شده، و حاوی مکمل¬های پروبیوتیک و آنزیم بر عملکرد، کیفیت گوشت و سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی می¬توان از این منبع پروتئینی قابل دسترس و ارزان در جیره بلدرچین استفاده کرد.

اثر زنجبیل و پروبیوتیک بر عملکرد، پاسخ ایمنی همورال و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی

فرزاد باقرزاده کاسمانی,میثم پورطاهری,مهران مهری ,حسن محمدی عمارت
ايران ، تولیدات دامی ، سال : 2017 ، صفحات : 189-200، شاپا: 2009-6776 مقاله در مجله

چکیده

اثر سطوح زنجبیل (Zingiber officinale) و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد، پاسخ ایمنی همورال و جمعیت میکروبی رودة بلدرچین ژاپنی با استفاده از 360 پرنده در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3 × 2 با سه سطح پودر زنجبیل (صفر، 5/2 و پنج گرم در کیلوگرم) و دو سطح پروبیوتیک (صفر و 150 میلی¬گرم در کیلوگرم) در شش تیمار، پنج تکرار و 12 پرنده در هر تکرار به مدت 28 روز بررسی شد. پرندگان از جیرۀ حاوی 5/2 گرم در کیلوگرم زنجبیل به مقدار بیشتری مصرف نمودند )05/0>(P. پرندگان تغذیه شده با جیرۀ حاوی 150 میلی¬گرم در کیلوگرم پروبیوتیک، مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل کمتری داشتند )05/0>(P. پرندگان دریافت کننده جیرۀ حاوی 5/2 گرم در کیلوگرم زنجبیل با 150 میلی¬گرم در کیلوگرم پروبیوتیک مصرف خوراک بیشتری نسبت به پرندگان دریافت کننده سطح صفر زنجبیل با سطح صفر پروبیوتیک داشتند (05/0P<). مصرف زنجبیل، پروبیوتیک و مصرف توأم زنجبیل با پروبیوتیک موجب افزایش عیار پادتن تولیدشده در چالش ثانویه با گلبول قرمز گوسفندی نسبت به گروه دریافت کننده سطح صفر زنجبیل با سطح صفر پروبیوتیک شد )05/0>(P. افزودن زنجبیل و پروبیوتیک به جیره اثری بر عیار پادتن تولیدشده در چالش با ویروس نیوکاسل نداشت. مصرف پروبیوتیک و مصرف توأم زنجبیل با پروبیوتیک جمعیت باکتری¬های اسید لاکتیک و کل جمعیت باکتریایی ایلئوم را نسبت به پرندگانی که سطح صفر زنجبیل با سطح صفر پروبیوتیک را دریافت کردند افزایش داد (05/0>P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر، مکمل کردن جیرۀ بلدرچین ژاپنی با 5/2 ¬گرم در کیلوگرم زنجبیل و 150 میلی¬گرم در کیلوگرم پروبیوتیک موجب بهبود عملکرد، پاسخ ایمنی و اکوسیستم میکروبی ایلئوم می¬شود.

اثر تزریق زرده تخم مرغ بومی خزک به زرده تخم مرغ سویه راس بر عملکرد، ایمنی و بیان ژن TLR4

فرزاد باقرزاده کاسمانی,فرزانه بازماندگان شمیلی,مهدی وفای واله,غلامرضا داشاب
ايران ، تولیدات دامی ، سال : 2017 ، صفحات : 507-519، شاپا: 2009-6776 مقاله در مجله

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات مادری بر تکوین سیستم ایمنی نتاج، اثر تزریق زرده تخم­مرغ­های بومی خزک به زرده تخم­مرغ­های سویه تجاری راس بر عملکرد، ایمنی و بیان ژن TLR4 در مرغ­های سویه تجاری راس تعیین شد. بدین منظور تعداد 150 عدد تخم­مرغ سویه راس به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی 75 تایی که شامل گروه I (گروه شاهد - تزریق زرده سویه راس) و گروه II (تزریق زرده نژاد خزک) تقسیم و برای مدت سه هفته در در دستگاه جوجه کشی خوابانده و پس از هچ با جیره متوازن به مدت شش هفته پرورش داده شدند. سه پرنده به طور تصادفی در روزهای 27 و 42 انتخاب و کشتار شدند و وزن اندام‌های مؤثر در ایمنی (کبد، بورس و تیموس) اندازه‌گیری شدند. تیتر آنتی‌بادی علیه ویروس نیوکاسل و بیان نسبی ژن TLR4 در کبد نمونه‌های آزمایشی بررسی شد. تزریق زرده خزک به تخم­مرغ­های سویه راس سبب بهبود عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و نیز سبب کاهش بیان ژن TLR4 در کبد جوجه‌ها در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0P<). بر اساس نتایج این پژوهش ممکن است تزریق زرده تخم­مرغ های بومی خزک به تخم مرغ های سویه تجاری راس در روز اول جنینی، سبب بهبود کارائی سیستم ایمنی مرغان سویه راس در سنین بالاتر بشود.

تأثیر افزودن منابع معدنی، کیلات و نانو آهن به جیره بر عملکرد، ذخیره آهن در بافت‌ها و کیفیت گوشت بلدرچین‌ ژاپنی

فرزاد باقرزاده کاسمانی,میثم پورطاهری,مهران مهری ,محمود قزاقی
ايران ، تولیدات دامی ، سال : 2019 ، صفحات : 127-137، شاپا: 2009-6776 مقاله در مجله

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات افزودن سطوح مختلف منابع نمک معدنی، کیلات و نانو آهن به جیره بر عملکرد، ذخیره آهن در بافت­ها و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی، آزمایشی با تعداد 400 قطعه بلدرچین ژاپنی نر در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار آزمایشی و چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل یک جیره پایه فاقد مکمل آهن (شاهد) و جیره­های­ پایه مکمل‌شده با سطوح 60، 90 و120 میلی­گرم در کیلوگرم سولفات، کیلات و نانو آهن بودند. پرندگانی که با مقدار 120 میلی‌گرم در کیلوگرم کیلات آهن تغذیه شدند، افزایش وزن بیشتری نسبت به گروه‌های شاهد، 60 و 120 میلی‌گرم سولفات داشتند )05/0>(P. تغذیه 90 و 120 میلی­گرم نانو آهن باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با گروه‌های شاهد، سولفات و 60 میلی‌گرم کیلات آهن شد )05/0>(P. پرندگانی که با 90 و 120 میلی‌گرم در کیلوگرم کیلات و 120 میلی گرم نانو آهن تغذیه شدند، دارای آهن بیشتری در گوشت سینه نسبت به گروه­های سولفات و شاهد بودند )05/0>(P. گروه 120 میلی‌گرم در کیلوگرم کیلات آهن ظرفیت نگهداری آب بیشتری را نسبت به تیمارهای شاهد، 60 و 90 میلی‌گرم سولفات، 60 میلی‌گرم کیلات و 90 میلی‌گرم نانو آهن و مقدار مالون دی آلدهید کمتر از گروه شاهد و 60 میلی‌گرم سولفات آهن داشت )05/0>(P. گروه 120 میلی­گرم نانو آهن، میزان آهن کبد و سرم خون بیشتر و افت ناشی از پخت کمتر در مقایسه با تیمار شاهد داشت )05/0>(P. در پژوهش حاضر، اشکال و سطوح مختلف آهن، بر پارامترهای مورد بررسی، اثر متغیری داشتند.

تأثیر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی و کلسیم جیره بر عملکرد، ترکیب استخوان و ویژگی‌های لاشه بلدرچین‌های ژاپنی

فرزاد باقرزاده کاسمانی,منصور سراوانی,کمال شجاعیان ,مهران مهری
ايران ، تولیدات دامی ، سال : 2019 ، صفحات : 139-150، شاپا: 2009-6776 مقاله در مجله

چکیده

به‌ منظور مطالعه اثر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی و کلسیم جیره بر عملکرد، ترکیب استخوان و ویژگی‌های لاشه بلدرچین ژاپنی، تعداد 720 قطعه جوجه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3 × 3 شامل سه سطح تعادل الکترولیتی (150، 250 و 350 میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم) و سه سطح کلسیم (4/0، 8/0 و 6/1 درصد) در نه تیمار، پنج تکرار و 16 قطعه پرنده در هر تکرار از سن 14 تا 35 روزگی، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 4/0 درصد کلسیم و تعادل الکترولیتی 250 میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم، بیشترین مقدار مصرف خوراک را داشتند (05/0P<). تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراک اثری نداشتند. در دو سطح 4/0 و 8/0 درصد کلسیم جیره، بیشترین مقدار کلسیم استخوان در تعادل الکترولیتی 150 میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم مشاهده شد (05/0P<). کمترین وزن کلیه در تیمار حاوی 6/1 درصد کلسیم و تعادل الکترولیتی 150 میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم و بیشترین وزن نسبی ران و سینه در تیمار حاوی 8/0 درصد کلسیم و تعادل الکترولیتی 150 میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم، مشاهده شد (05/0P<). براساس نتایج پژوهش حاضر، اثر متقابل کلسیم و تعادل الکترولیتی جیره می‌تواند به ‌عنوان یک محدودیت مهم در جیره¬نویسی برای بلدرچین ژاپنی در حال رشد، در نظر گرفته شود.

Plantago ovata in broiler chicken nutrition: Performance, carcass criteria, intestinal morphology, immunity, and intestinal bacterial population

Farzad Bagherzadeh Kasmani,,MEHRAN MEHRI
USA , Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition , Year : 2018 , Pages: 353-363, ISSN:0931-2439 Journal Paper

Abstract

In this experiment, the effect of dietary Plantago ovata (PO) on performance, carcass criteria, intestinal morphology, immunity, and intestinal bacterial population of broiler chickens was evaluated. A total of 250 one-day old male broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned to five treatments containing 0, 5, 10, 15, or 20 g/kg of PO with five replicate pens and 10 birds in each replicate. Dietary PO increased body weight gain and decreased feed conversion ratio in the finisher period, improving the performance index (P < 0.05). Dietary treatments had no effects on carcass criteria but breast meat percentage showed an increasing trend with incremental levels of PO in the diet (P = 0.069). The length of small intestine, especially jejunum section, as well as the villus height, villus width, villus area, and goblet cell numbers were significantly increased with supplemental PO (P < 0.05). Humoral and cellular immunity parameters, and oxidation stability of meat were improved due to use of dietary PO (P < 0.05). Dietary PO decreased the CFU of Escherichia coli, whereas, the Lactobacilli population was increased (P = 0.001). Broken-line regression revealed that dietary PO at the rate of 10 g/kg may results in the best performance in broiler chickens. This study showed that PO at the level of 10 g/kg could be considered as a beneficial feed additive in broiler diet.

Nigella sativa (black cumin seed) as a biological detoxifier in diet contaminated with aflatoxin B1

Farzad Bagherzadeh Kasmani,,MEHRAN MEHRI,Mohammad Amir Karimi Torshizi
USA , Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition , Year : 2016 , Pages: 77-86, ISSN:0931-2439 Journal Paper

Abstract

Aflatoxin B1 (AFB1) is a common feed contaminant that adversely affects bird performance and product quality. A total of 600 seven-day-old quail chicks were randomly allotted to 8 experimental groups in a completely randomized design with 5 replicate pens and 15 quails per pen. Experimental treatments including two levels of AFB1 (0 and 2.5 mg/kg) and 4 levels of Nigella sativa (NS) (0, 0.5, 1.0, and 1.5% of diet) were offered from 7 to 35 d of age to quail chicks. Although feeding of AFB1 impaired gain (G) and feed conversion ratio, dietary NS increased G (P < 0.05). Relative weight of bursa of Fabricious increased with incremental levels of NS (P < 0.05). AFB1 decreased the size of heart, but incremental levels of NS increased the relative weight of heart (P < 0.05). The liver hypertrophy was observed in birds receiving AFB1 (P < 0.05). The birds in AFB1 group had smaller testes than other groups (P < 0.05). Hematocrit value in birds fed AFB1 was lower than that in other groups (P < 0.05) and incremental levels of NS increased blood hematocrit (P < 0.05). Amount of malondialdehyde (MDA) in meat samples of the birds fed AFB1 was higher than those did not receive toxin but incremental levels of NS decreased the MDA concentration in affected birds (P < 0.05). AFB1 suppressed the humoral immunity of the birds while NS augmented the antibody titers against sheep red blood cell and Newcastle disease virus antigens (P < 0.05). AFB1 decreased lactic acid bacteria (LAB) and spore-forming bacteria (SFB) but increased Escherichia coli (E. coli; P < 0.05). However, NS increased LAB and SFB but decreased the E. coli populations (P < 0.05). This study revealed that NS as a biological detoxifier could relatively attenuate the negative effects of AFB1 in quails.

Estimation of lysine requirements for growing Japanese quails

Farzad Bagherzadeh Kasmani,,MEHRAN MEHRI,morteza asghari moghadam
USA , Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition , Year : 2017 , Pages: 557-563, ISSN:0931-2439 Journal Paper

Abstract

This study was conducted to estimate the lysine requirements of growing meat‐type Japanese quails based on different growth responses using different regression models. Experimental treatments including five doses of dietary lysine (9.40, 10.9, 12.4, 13.9 and 15.4 g/kg of diet) were used in a dose‐response platform from 7 to 21 day of age. A total of 375, 7‐day old quail chicks were randomly allotted to one of five dietary treatments with five replicate pens and 15 birds per pen. Performance traits including feed intake (FI), weight gain (G) and feed:gain (F:G) and carcass criteria including dressing (DRS), breast meat yield (BMY) and leg meat yield (LMY) were measured and used to fit several models (e.g., spline and quadratic polynomial models). Except FI and LMY, other parameters responded to dietary treatments (p < .05), in which G linearly but F:G, DRS and BMY quadratically responded to incremental levels of lysine (p < .05). On the basis of statistical merit, the best estimation of lysine requirements for G, F:G, BMY and DRS was 12.39 (R2: .93 and Sy.x: 2.35), 12.40 (R2: .98 and Sy.x: 0.001), 13.64 (R2: .99 and Sy.x: 0.15) and 13.80 (R2: .99 and Sy.x: 0.50) g/kg of diet respectively. This study showed that lysine requirements for maximum carcass yield and its attributes (e.g., BMY) might be higher than those needed for maximum growth rate or feed efficiency.

A simple estimation of ideal profile of essential amino acids and metabolizable energy for growing Japanese quail

Farzad Bagherzadeh Kasmani,MEHRAN MEHRI,ghazaghi Mahmoud,Mohammad Rokouei
USA , Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition , Year : 2015 , Pages: 680-685, ISSN:0931-2439 Journal Paper

Abstract

An experiment was conducted to determine apparent metabolizable energy (AME) and amino acid requirements of growing Japanese quail based on ideal protein concept using artificial neural network and desirability function (D‐ANN). Seven‐day‐old quail chicks were assigned to nine experimental diets based on central composite design (CCD) containing five levels of AME (2809–3091 kcal/kg) and CP (19–24.8% of diet). The ratio of lysine (Lys) to CP was set at 0.053 among all treatments, and remaining essential amino acids (EAA) were adjusted to Lys. The experimental data of CCD were fitted to D‐ANN model to compute the optimal values for independent variables. The optimal values of inputs including AME, CP, digestible Lys (dLys), methionine (dMet), total sulphur amino acids (dTSAA), threonine (dThr), tryptophan (dTrp), isoleucine (dIle), valine (dVal) and arginine (dArg) for maximizing gain and minimizing feed conversion ratio were estimated at 2865 kcal/kg, 25, 1.32, 0.55, 0.88, 0.84, 0.20, 0.75, 1.04 and 1.45% of diet, respectively, with D (desirability function) = 0.94. The corresponding optimal amounts of amino acids based on total amino acids were 1.42, 0.59, 0.95, 0.90, 0.22, 0.81, 1.12 and 1.56% of diet respectively. The ideal pattern of essential amino acids to Lys was as follows: dMet: dLys = 0.42, dTSAA: dLys = 0.67, dThr: dLys = 0.64, dTrp: dLys = 0.15, dIle: dLys = 0.57, dVal: dLys = 0.79 and dArg: dLys = 1.09. The results of this study showed that amino acid requirements of modern quails might be higher than those reported by NRC.

تأثیر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی و کلسیم جیره بر عملکرد، ترکیب استخوان و ویژگیهای لاشه بلدرچینهای ژاپنی

کمال شجاعیان ,منصور سراوانی,مهران مهری ,فرزاد باقرزاده کاسمانی
ايران ، تولیدات دامی ، سال : 2019 ، صفحات : 139-150، شاپا: 2009-6776 مقاله در مجله

چکیده

چکیده بهمنظور مطالعه اثر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی و کلسیم جیره بر عملکرد، ترکیب استخوان و ویژگیهای لاشه بلدرچین 3 شامل سه سطح تعادل الکترولیتی × ژاپنی، تعداد 027 قطعه جوجه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3 0 درصد( در نه تیمار، پنج تکرار و 06 قطعه / 7 و 6 /8 ،7/ 257 و 357 میلیاکیوالان در کیلوگرم( و سه سطح کلسیم ) 4 ،057( 7/ پرنده در هر تکرار از سن 04 تا 35 روزگی، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرندگان تغذیهشده با جیره حاوی 4 تیمارهای .)P<7/ درصد کلسیم و تعادل الکترولیتی 257 میلیاکیوالان در کیلوگرم، بیشترین مقدار مصرف خوراک را داشتند ) 75 7 درصد کلسیم جیره، بیشترین مقدار کلسیم استخوان در / 7 و 8 / آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراک اثری نداشتند. در دو سطح 4 0 درصد کلسیم و / کمترین وزن کلیه در تیمار حاوی 6 .)P<7/ تعادل الکترولیتی 057 میلیاکیوالان در کیلوگرم مشاهده شد ) 75 7 درصد کلسیم و تعادل / تعادل الکترولیتی 057 میلیاکیوالان در کیلوگرم و بیشترین وزن نسبی ران و سینه در تیمار حاوی 8 براساس نتایج پژوهش حاضر، اثر متقابل کلسیم و تعادل .)P<7/ الکترولیتی 057 میلیاکیوالان در کیلوگرم، مشاهده شد ) 75 الکترولیتی جیره میتواند بهعنوان یک محدودیت مهم در جیرهنویسی برای بلدرچین ژاپنی در حال رشد، در نظر گرفته شود.

Effect of Brevibacillus laterosporus Probiotic on Hematology, Internal Organs, Meat Peroxidation and Ileal Microflora in Japanese Quails Fed Aflatoxin B1

Farzad Bagherzadeh Kasmani,MEHRAN MEHRI,Mohammad Amir Karimi Torshizi
IRAN , Journal of Agricultural Science and Technology , Year : 2018 , Pages: 459-468, ISSN:1680-7073 Journal Paper

Abstract

In order to investigate the Aflatoxin B1 (AFB1) removal ability of Brevibacillus laterosporus (Bl), 125 male Japanese quails aged 21-day-old were divided into 5 experimental groups with 5 replicates of 5 birds each. The experimental groups were control (basal diet), Bl (basal diet+108 cfu Bl mL-1), AFB1 (basal diet+2.5 mg AFB1 kg-1), AFB1+Bl (basal diet+2.5 mg AFB1 kg-1 and 108 cfu Bl mL-1), and AFB1+Improved Milbond-TX® (basal diet+2.5 mg AFB1 and 2.5 g Improved Milbond-TX® kg-1). The AFB1 decreased hematocrit (P= 0.003), red blood cells (P< 0.001), and white blood cells (P= 0.012) compared to the control while Bl probiotic improved those parameters. The highest relative liver and heart weight and lowest foam production and relative weight of bursa of Fabricius were observed in AFB1 group (P< 0.05). However, the relative weight of bursa of Fabricius and cloacal gland of birds fed Bl were similar to those in the control group. The low oxidation stability of meat samples resulting from the use of AFB1 improved due to use of Bl probiotic (P< 0.001). The ileal population of Escherichia coli increased in AFB1 group while the lactic acid bacteria decreased. This condition was reversed due to administration of Bl probiotic (P< 0.001). This study clearly showed that indigenous Bl probiotic could be effectively used to lessen the negative effects of AFB1 on meat quality and microbial ecosystem of growing quail chicks.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:fbkasmani@uoz.ac.ir