سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه زابل

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  زیست شناسی دریا

  علوم وفنون دريايي خرمشهر

 • 1397دکتری تخصصی

  محیط زیست

  دانشگاه تربيت مدرس

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی محیط زیست

 • استاديار1397

  گروه آموزشی محیط زیست

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Heavy metal concentrations in rock oyster Saccostrea cucullata from Iranian coasts of the Oman sea

Fatemeh Einollahipeer
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2010 , Pages: 79-86, ISSN: Journal Paper

Abstract

بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين Cd، Cu، Ni و Zn در رسوبات و بافت هاي درخت حرا Avicenia marina در خليج گواتر، درياي عمان

فاطمه عین الهی پیر
ايران ، اقیانوس شناسی ، سال : 2012 ، صفحات : 72-83، شاپا: 1562-1057 مقاله در مجله

چکیده

Survey of Cu concentration in soil and some pasture plants (Lactuca serriola, Artemisia sieberi and Astragalus

فاطمه عین الهی پیر
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2013 ، صفحات : 1-8، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Monsoon effects on Variation of heavy metals in Gwatr mangrove forests of Iran

,Fatemeh Einollahipeer
English , International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Year : 2013 , Pages: 1946-1952, ISSN:2251-838X Journal Paper

Abstract

Removing Nickel and Zinc from aqueous environments using modified cocopeat

Fatemeh Einollahipeer,
English , International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Year : ثبت نشده , Pages: 3434-3443, ISSN:2251-838X Journal Paper

Abstract

A Study on Heavy Metal Concentration in Sediment and Mangrove (Avicenia marina) Tissues in Qeshm Island, Persian Gulf

Fatemeh Einollahipeer
Egypt , Journal of Novel Applied Sciences , Year : ثبت نشده , Pages: 498-504, ISSN:2322-5149 Journal Paper

Abstract

بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی پرندگان خوزستان

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر,عباس اسماعيلي ساري
ايران ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، سال : 2016 ، صفحات : 25-33، شاپا: 1563-4809 مقاله در مجله

چکیده

با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد آثار دراز مدت فلزات سنگین به عنوان آلایندههای زیست محیطی، مطالعات نشان دادند که پایش زیستی می تواند روش مطلوب و رضایتکندی برای اندازه گیری میزان فلزات سنگین باشد. پر می تواند...

بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیل a در آب مخازن چاه نیمه های سیستان

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر,مصطفی غفاری
ايران ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، سال : 2019 ، صفحات : 47-55، شاپا: 1563-4809 مقاله در مجله

چکیده

زمینه و هدف: کلروفیل a رنگدانه اصلی فرایند فتوسنتزی در بوم سازگان های آبی است. با اندازه گیری کلروفیل a نه تنها می توان زیست توده آن را تخمین زد، بلکه یک شاخص واقعی قابل رویت برای حالت تروفیک آن بوم سازگان به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق....

بررسی تنوع و تراکم پلانکتون های چاه نیمه های سیستان

فاطمه عین الهی پیر,نرجس اکاتی ,احمد قرائی,مصطفی غفاری
ايران ، شیلات ، سال : 2014 ، صفحات : 211-223، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

مطالعة حاضر به منظور شناسایی و بررسی تغییرات تنوع و تراکم پلانکتون‌های گیاهی و جانوری طی فصول مختلف در سال 1389 در چاه نیمه‌های سیستان، واقع در منطقة زهک، انجام شد. در بررسی جوامع پلانکتونی مخازن چاه نیمه، 10 شاخه و 34 جنس فیتوپلانکتونی شناسایی شدند. در مقایسة فصلی، بیشترین تنوع جنسی فیتوپلانکتون‌ها در فصل بهار با 18 جنس و کمترین تنوع در فصل زمستان با 7 جنس بود. در فصول بهار، تابستان و پاییز بیشترین جنس‌های مشاهده‌شده مربوط به شاخة Chlorophyta بودند که تراکم آنها به ترتیب 43472، 4085 و 68933 عدد در لیتر محاسبه شد. در فصل زمستان بیشترین تراکم فیتوپلانکتونی مربوط به شاخة Myzozoa با تراکم 11293 عدد در لیتر و پس از آن بیشترین تراکم مربوط به شاخة Chlorophyta با تراکم 9517 عدد در لیتر بود. در بررسی جوامع زئوپلانکتونی این مخازن، 7 شاخه و 22 جنس زئوپلانکتون شناسایی شدند که بیشترین تنوع جنسی زئوپلانکتون‌ها در فصل تابستان با 15 جنس و کمترین نیز در پاییز با 3 جنس شناسایی شد. در فصل بهار بیشترین فراوانی زئوپلانکتونی مربوط به شاخة Rotifera با تراکم 1273 عدد در لیتر محاسبه شد. در فصول تابستان، پاییز و زمستان بیشترین فراوانی زئوپلانکتون‌ها مربوط به شاخة Arthropoda بود که تراکم آنها در این فصول به ترتیب 1056، 190 و 1064 عدد در لیتر به دست آمد. بر اساس نتایج، می‌توان عنوان کرد که تغییرات فصلی می‌تواند در تغییر تراکم و تنوع پلانکتون‌های مخازن چاه نیمه‌های سیستان تأثیرگذار باشد. افزایش جمعیت در فصل بهار را می‌توان ناشی از بهبود شرایط محیطی و منابع اولیة تولیدات پلانکتونی و به دنبال آن جوامع زئوپلانکتونی دانست.

بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,علیرضا خرم ابادی,مهدی محمدی,فاطمه عین الهی پیر
ايران ، مجله علوم و فنون دریایی ، سال : 2014 ، صفحات : 91-100، شاپا: 2008-8965 مقاله در مجله

چکیده

آلودگی فلزات سنگین به طور مستقیم روی آبزی پروری دریایی مانند پرورش میگو تأثیر منفی می گذارد. فلزات سنگین انباشته شده در بدن میگو می تواند از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل شود . در این تحقیق غلظت فلزات سنگین مس، روی و نیکل بافت عضله میگوی پا سفید غربی ) Litopenaeus vannamei ( مزارع پرورشی سایتهای ریگ، حله و دلوار استان بوشهر تعیین گردید. غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت فلزات روی و نیکل بافت عضله میگو در سایت های ریگ، حله و دلوار وجود داشت. بیشترین غلظت مس در سایت دلوار، روی در سایت ریگ و نیکل در سایت حله به ترتیب 3/22±2/ 65/21±3/33 و 28 ،12/21±2/12 )میکروگرم بر گرم وزن خشک( مشاهده شد. نتایج مقایسه غلظت فلزات در بافت عضله میگو با استانداردهای FDA ، WHO و FAO نشان داد که فلز نیکل موجود در بافت عضله از لحاظ سلامت انسانی از سطح مجاز مصرف انسانی بیشتر بوده و نیاز به نظارت بیشتر دارد.

Removal of Cd (II), Pb (II) and Cu (II) ions from aqueous solution by polyamidoamine dendrimer grafted magnetic graphene oxide nanosheets

Fatemeh Einollahipeer,nader bahramifar,Habibollah Unesi
Taiwan , Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers , Year : 2018 , Pages: 225-240, ISSN:1876-1070 Journal Paper

Abstract

In this study, the as-synthesized magnetic graphene oxide (mGO) nanocomposite was grafted with amine groups, namely the first and second generation of polyamidoamine dendrimer (mGO1st- and mGO2nd-PAMAM) with different oxidation levels and shown to be effective in removing Cd (II), Pb (II) and Cu (II) ions from aqueous solution in batch system. Raman spectroscopy, atomic force microscopy (AFM), Fourier-transform infrared (FT-IR) spectroscopy, thermogravimetric analysis (TGA), vibrating sample magnetometer (VSM), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction (XRD) were used to identify the structural characteristics of amine functionalized nanocomposites. The pHZPC value of the sorbent was estimated to be 7.2 by titration methods. The different amine functionalization of the mGO stage of the two adsorbents and the differences in the behavior of the three metal ions under magnetic strength were found to be important in order to consider the performance of the adsorption systems. The adsorption capacities of metal ions were 435.85, 326.729 and 353.59 mg g−1 for Cd (II), Pb (II) and Cu (II), respectively. The obtained data were successfully fitted with the pseudo-second-order kinetic model. The adsorption capacity was dependent on the temperature and increased with the increase of temperature. Also, the equilibrium data were evaluated using the Freundlich, Langmuir, and Redlich–Peterson (R–P) isotherm models, suggesting the obtained data were fitted to the Freundlich isotherm model and the adsorption mechanism is heterogeneous. According to thermodynamic analysis, the adsorption process was found to be endothermic and spontaneous in nature. Moreover, the adsorbent was regenerated after a five time adsorption–desorption cycle without significant loss in adsorption capacity. The results from this study support that the as-synthesized adsorbent proves excellent removal ability of the metal ion from water and wastewater.

بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب در ذخایر آب شرب منطقه سیستان (چاه نیمه شماره یک) و مقایسه آنها با استانداردهای موجود

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر,مصطفی غفاری
ايران ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، سال : 2017 ، صفحات : 39-49، شاپا: 1563-4809 مقاله در مجله

چکیده

چاه نیمه های سیستان تنها منبع تأمین کننده آب شرب زابل و زاهدان بوده و بررسی فاکتورهای کیفیت آب آنها به نظر ضروری می رسد. هدف این مطالعه بررسی برخی از فاکتورهای کیفیت آب چاه نیمه (سولفات، نیترات، منیزیم، آمونیاک، قلیاییت، کلرین و سختی) مقایسه آنها در بین ایستگاهها و با استانداردهای موجود است و...

استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان راهکاری در جهت بهینه سازی مصرف انرژی

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

انرژی خورشیدی عظیم ترین منبع انرژی درجهان است این انرژی پاک ، ارزان و بی پایان بوده و در بیشتر مناطق کره زمین قابل استحصال می باشد. محدودیت منابع فسیلی و پیامدهای حاصل از تغییرات زیست محیطی و آب و هوای جهانی، فرصتهای مناسبی را برای رقابت انرژی خورشیدی با انرژیهای فسیلی خصوصا د رکشورهایی با پتانسیل بالای تابش ایجادنموده است.و...

بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين در بافت هاي درخت حرا در خليج گواتر

,فاطمه عین الهی پیر
Second National Conference of Biological Sciences Makran Sea ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

استفاده از انرژی باد به عنوان یک منبع جدید جهت تامین انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست

نرجس اکاتی ,فاطمه عین الهی پیر
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

گسترش روزافزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی، نگرانی های زیست محیطی (گرمایش زمین، اثرات پدیده گلخانه ای، ریزش باران اسیدی، ضرورت متعادل نمودن نشر CO2) ، ازدیاد جمعیت، مسائل و مشکلات اقتصادی و تامین تقاضای انرژی از مباحثی می باشند که برنامه ریزان انرژی را به سمتی سوق می دهند تا تحقیقات و بررسی های بیشتری در زمینه یافتن راهکارهای مناسب جهت استفاده از انرژی های تجدید پذیر در صورت موجود بودن پتانسیل در منطقه و اقتصادی بودن استفاده از آن و کاهش مصرف انرژی های فسیلی انجام دهند

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:fatemeh.eynollahi@uoz.ac.ir