سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی مکانیک

  سيستان وبلوچستان

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی مکانیک

  سيستان وبلوچستان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی مکانیک

  سيستان وبلوچستان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی مکانیک

  سيستان وبلوچستان

مراتب علمی

 • مربي1392

  گروه آموزشی کامپیوتر

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Turbulent mixed convection of a nanofluid in a horizontal circular tube with non-uniform wall heat flux using a two-phase approach

Vahidinia Farhad
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 106-117, ISSN: Journal Paper

Abstract

مطالعه تولید آنتروپی و ارزیابی خواص آماری انتقال حرارت در جریان مغشوش

بهروز کشته گر,فرهاد وحیدی نیا,سیده محدثه میری
ايران ، علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک ، سال : 2018 ، صفحات : 63-80، شاپا: ۲۴۲۳-۶۵۱۹ مقاله در مجله

چکیده

در این مقاله، اثر قطر نانو ذرات در انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان مغشوش سیال نانوی آب/ اکسید آلومینیوم درون یک لوله دایره‌ای شکل تحت شار حرارتی یکنواخت در دیواره با استفاده از مدل مخلوط دوفازی بصورت عددی بررسی و تحلیل آماری شده است. کسر حجمی نانوذرات برابر ۳ درصد، عدد رینولدز برابر ۱۰۴×۵ و تغییرات قطر نانوذرات در محدوده ۲۰ تا ۱۱۰ نانومتر فرض شده است. در تحلیل آماری از توابع توزیع احتمال پیوسته نظیر؛ گاما، نرمال، لوگ نرمال، گامبل، وایبول و فسچر استفاده گردیده است. پس از بررسی نتایج مشخص شد که با افزایش قطر ذرات نانو عدد ناسلت کاهش و این پارامتر با توجه به تغییرات قطر نانوذرات از تابع توزیع احتمال فسچر پیروی نموده است.

کاربرد نانو سیال آب- آلومینا گاما در مبدل حرارتی پوسته و لوله در غلظت های حجمی گوناگون

سیده محدثه میری,نوید بزرگان,فرهاد وحیدی نیا
ايران ، شیمی و مهندسی شیمی ایران ، سال : 2016 ، صفحات : 139-149، شاپا: 1022-7768 مقاله در مجله

چکیده

در پژوهش حاضر، کاربرد نانو سیال آب- آلومینا گاما تا بیش ‌ترین غلظت حجمی %7 در مبدل گرمایی پوسته و لوله در شرایط جریان مغشوش به‌صورت عددی مطالعه شده است. در ابتدا، رابطه ‌های انتقال گرمای میان نانو سیال به‌ عنوان سیال خنک ‌کننده (سیال لوله) و آب (سیال پوسته) برای محاسبه ضریب انتقال گرما، ضریب انتقال گرمای کلی و توان پمپ کردن نانو سیال استخراج شده‌اند. در ادامه عملکرد مبدل گرمایی با درنظرگرفتن نانوسیال در قسمت لوله در شرایط جریان درهم بررسی شده است. در بیش ‌تر مقاله‌ های علمی به سودمندی کاربرد نانوسیال در مبدل‌ های گرمایی اشاره شده است اما در این پژوهش نتیجه‌ ها نشان می‌ دهد که افزایش چشمگیری در نرخ انتقال گرمای نانو سیال در جریان درهم دیده نمی ‌شود و بیش‌ ترین نرخ انتقال گرما در غلظت حجمی 026/0 و در حدود %5/4 نسبت به سیال پایه می‌ باشد. همچنین نرخ انتقال گرما با کاربرد نانوسیال با غلظت حجمی بیش از 026/0 رو به کاهش است.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:F.Vahidinia@uoz.ac.ir