سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1387 ليسانس

  مهندسی کشاورزی باغبانی سبزیکار

  علوم كشاورزي گرگان

 • 1389فوق ليسانس

  علوم باغبانی

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Essential Oil Compositions and Antibacterial Properties of Mint (Mentha longifolia L.) andRosemary (Rosmarinus officinalis)

zeynab Mohkami,آزاده رنجبر,Fatemeh Bidarnamani
India , Annual Research & Review in Biology , Year : 2014 , Pages: 2675-2683, ISSN:2347-565X Journal Paper

Abstract

This study was designed to investigate the chemical composition (gas chromatography/mass spectrometry [GC-MS]) and antibacterial (Gram-positive and Gramnegative bacteria) activities of essential oils extracted from aerial parts of two medicinal plants, Mentha longifolia L. and Rosmarinus officinalis, by MIC and MBC assays. Place and Duration of Study: Institute of Agriculture, Deputy of Research and Executive, University of Zabol, Zabol, Sistan & Blochestan province, Iran, 2013May to2013 October. Methodology: The aerial parts of Mentha longifolia L. and Rosmarinus officinalis were collected during their flowering stage. Collected plant samples were air dried in shade and under room temperature conditions. 50 g of dried plants were crushed into smaller pieces, and hydrodistilled in a Clevenger–type apparatus for 3h. The extracted compounds were analyzed on a 6890 N Agilent gas chromatograph coupled with a 5975 C Agilent massselective detector. For antibacterial activities assay, Minimal Inhibitory Concentration (MIC) tests against E. coli, Pseudomonas aeruginosa, salmonella typhi, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Bacillus licheniformis and Staphylococcus aureus were were carried out by using Müller-Hinton broth on a tissue culture test plate. For detection of MBC, culturing was done at Nutrient Agar from wells with no bacterial growth and after 24 hr, incubation was done in 37ºC. The plates without bacterial growth were reported as Minimum Bactericidal concentration (MBC). Results: 32 components accounting to 94.27% of the total oil were identified in Mint essential oil and 19 components accounting to 97.5% of the total oil were identified in rosemary essential oil. The major components were alpha-Ocimene, 1, 8-Cineole, Borneol, Geraniol and Camphor in rosemary and Pulegone, Isomenthone, beta- Pinene and 1, 8-Cineole in Mint. The essential oil of mint exhibited higher activity rather than L. monocytogenes, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus ureuse. Both oils had the same effect on E. coli. Conclusion: The monoterpenes and sesquiterpenes confer the chemical profile.

EVOLUTION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF WITHANIA SOMNIFERA AQUEOUS EXTRACT AGAINST HUMAN PATHOGENS

zeynab Mohkami,Fatemeh Bidarnamani
India , Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences , Year : 2014 , Pages: 2969-2973, ISSN:2231-6345 Journal Paper

Abstract

Withania somnifera (L.) is popularly known as ‘Aswagandha’ has been an important herb in India and some Mediterranean countries. The fresh leaves were subjected to in vitro antibacterial activity against Streptococcus pyogenes (ATCC® 19615™), Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619), S. saprophyticus (ATCC®15305), Hafnia alvei (ATCC 51873), Acinetobacter baumannii (ATCC 19606), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Proteus mirabilis (ATCC 35659), Serratia marcescens (ATCC 274), Staphylococcus aureus (ATCC® 25923). Withania somnifera (L.) aqueous extract demonstrated highest MIC and MBC effect against Streptococcus pneumoniae. Aswagandha aqueous extract showed less bactericidal activity against S. saprophyticus and Enterococcus faecalis pathogens. Our findings suggest that an appropriate bioactive compound may be developed from Withania somnifera (L.) as alternate to antibiotics.

Influence of Rooting Substrate and Cutting Type on Rooting of Cuttings in Schefflera arboricola L. Plants

Fatemeh Bidarnamani,zeynab Mohkami
Azerbaijan , International Journal of Plant & Soil Science , Year : 2015 , Pages: 281-287, ISSN:2320-7035 Journal Paper

Abstract

L. is an evergreen shrub in the family Araliaceae. The aim of the study was the evaluation of the effect of the substrate and the cutting type on the rooting process of schefflera. Study Design: The rooting test of cuttings involved 2 factors (rooting substrate and type of cutting) randomized block design with 4 replications plot with 9 cuttings. Place and Duration of Study: This trial was performed in the greenhouse of research Institute of Zabol University on May 2013. Methodology: Applique rooting beds were consisting of: R1: 100% perlite, R2: 50% perlite+ 50% cocopeat and R3: 100% sand. Three sorts of cutting were used in the experiment with different types of cutting (D1:4-7 mm as softwood, D2:8-11mm as semi-hardwood and D3:12-15mm as hardwood cuttings) for study type of cutting effect on rooting of cuttings. Results: The result of this test showed the effect of rooting substrate on all measured parameters (number of rooted cuttings, number of root in each cutting, total length, fresh and dry weight of roots) was significant; whiles the effect of type of cutting wasn’t significant on any characteristics. Interaction of rooting substrate and type of cutting was significant in 2 parameters (number of rooted cutting and number of root in each cutting). Perlite substrate was better than perlitecocopeat and sand. Interaction of substrate and cutting type was significant between 3 substrates and 3 types of cutting, the best suitable treatment in interaction was for second type of cutting in perlite substrate, whiles it had significant difference to second type of cutting in perlite-cocopeat and sand substrate in number of rooted cuttings characteristics. So this trial eventuated that perlite substrate is better than the other substrates in rooting of schefflera cuttings in number of rooted cuttings, number of root in each cutting and length of roots.

Antioxidant Activity of Olea Europaea L. Extracts from Two Different Regions of Iran

zeynab Mohkami,Fatemeh Bidarnamani,mohamad forouzandeh,مليكه سادات عمراني
Japan , International Journal of Agriculture and Crop Sciences , Year : 2015 , Pages: 68-72, ISSN:2227-670X Journal Paper

Abstract

Olive tree (Olea europaea L.) leaves and fruits have been widely used in traditional remedies in European and Mediterranean countries. Olive fruits and leaves were dried in oven at 30- 40 °C temperature and dried material crushed into smaller pieces before extraction. Methanolic extracts were used to measure total phenolics, total flavonoids and antioxidant activities. Total phenolic was determined via Folin-Ciocalteu and total flavonoid via AlCl3 assays. The stable 1, 1- diphenyl- 2- picryl hydrazyl radical (DPPH) was used for determination of free radical-scavenging activity of the samples. Total phenolic content of extracts was highest in fruit of Gorgan sample (41.65 mg GAE g-1) and lowest in leaves of Zabol sample extract (14.58 mg GAE g-1). Total flavonoid content of extracts was highest in leaves of Gorgan sample (16.2 mg QUE g-1) and lowest in fruit of Zabol sample (5.57 mg QUE g-1), EC50 for DPPH radical-scavenging activity was lowest in leaves of Gorgan sample (72.38 μg mL-1) and results showed that Antioxidant activities of Zabol samples (both of leaves and fruits) were higher than Gorgan samples. These results show that the combination of olive leaf and fruit extracts, phenolic components possessed antioxidant activity. There was no correlation between antioxidant activity and total phenolic content of samples which is consistent with our results. Studies have shown that increasing levels of flavonoids in the diet could decrease certain human diseases.

INFLUENCE OF MYCORRHIZAL FUNGI AND CUTTING TYPE ON ROOTING OF CUTTINGS IN ROSMARINUS OFFICINALIS L. PLANTS

Fatemeh Bidarnamani,zeynab Mohkami
India , Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences , Year : 2014 , Pages: 2921-2928, ISSN:2231-6345 Journal Paper

Abstract

Rosmarinus officinalis is a member of the family Lamiaceae. This trial was performed in the greenhouse of research Institute of Zabol University on June 2013 with 2 factors (mycorrhizal fungi and type of cutting) randomized block design with 9 replication. Three sorts of cutting were used with different types of cutting (D1:1-2 mm, D2:3-4 mm and D3:5-7 mm). 3 species of Glomus as mycorrhizal fungi and their blend add to rooting media. The result of this trial showed the effect of cutting type was significant on all parameters (number of rooted cuttings, number of root in each cutting and total lengths of roots); whiles the effect of mycorrhizal fungi was significant only on total length of roots. Interaction of mycorrhizal fungi and type of cutting was significant only on rooting percentages. The most rooting percentages were measured in cuttings with 1-2 mm diameter; cuttings with thicker diameter were shown less rooting percentages. Number of roots in each cutting and roots length showed softwood cuttings were better than the other. Application of mycorrhizal fungi had significant effect against control treatment, but there weren’t any significant effect between different species of Glomus on roots length. Eless G. intraradices was better than the other species of Glomus. Interaction of mycorrhizal fungi and type of cuttings on rooting percentages showed the best treatments were cuttings with 1-2 mm in G. intraradices. So this trial eventuate that softwood cuttings and application of mycorrhizal fungi on rooting of rosemary can produce better cuttings with better quality.

Assessment Quantitative and Qualitative factors of Peanut (Arachis hypogaea L.) under Drought Stress and Salicylic Acid treatments

,mohamad forouzandeh,Fatemeh Bidarnamani,mehdi dahmardeh
India , BIOLOGICAL FORUM , Year : 2015 , Pages: 871-878, ISSN:0975-1130 Journal Paper

Abstract

In order to study the effects of drought stress and salicylic acid on quantitative and qualitative characteristics of peanut crop, a research was conducted in 2013 in the Institute of Agriculture, University of Zabol as a splitted- plot experiment based on a randomized completely block design with three replications. The main plots included three irrigation regimes, 90 (control), 70% and 50% humidity of field capacity and four levels of salicylic acid, control, 1, 2 and 3 mM were considered as the sub plot factors. The studied traits were dried herb yield, pod yield, seed yield, 100- seed weight, number of pods per plant, content of kernelling, protein and oil content of the seed. The results showed that drought had a significant impact on the studied properties so that severe stress (50% of field capacity moisture) makes a 42.83% increase in grain protein content and decreases yield of dry plant, seed yield and seed oil content by 45.23, 38.65, and 23.32%, respectively. In contrast, salicylic acid increases the quantitative traits significantly, but the percentage of protein and oil was neutral. The interactional effect of drought and salicylic acid on all traits except seed oil content was significant. The results showed that using 3 mM salicylic acid in drought conditions had left significant and positive effects on quantitative and qualitative characteristics of peanuts, so it can be a good alternative in Sistan region for reducing the severe impact of water shortage.

Comparison of Different Pot Mixtures Containing Perlite on Growth and Morphological Characteristics of Pothos (Scindapsus Aureum L.)

Fatemeh Bidarnamani,حسين زارعي
IRAN , Journal of Ornamental plants , Year : 2014 , Pages: 29-38, ISSN:2251-6433 Journal Paper

Abstract

To Select an appropriate medium for the growth of plant is one of the problems of most greenhouse owners in production of pot ornamentals. So, current research was conducted to evaluate effect of some available media in mixtured by perlite on the growth of pothos. Study was based on a completely randomized design with 5 treatments, 8 measuring times and 6 replications in a fiberglass greenhouse of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2009-2010. The treatments include ratios of perlite+ leaf compost, perlite+ rice husk, perlite+ cocopeat, perlite+ composted forest trees and perlite+ mushroom compost. Parameters such as plant height, stem diameter, leaf number, leaf fresh and dry weight and chlorophyll content were measured. Moreover, plants were compared according to their overall shape and appearance. The results of data analysis showed that the effect of medium, measuring time and their interaction were significant in all traits. The marketing value of pothos including plant height, leaf number and chlorophyll content, had a better response in perlite+ leaf compost and perlite+ mushroom compost media.

Enhanced Rooting of Leaf Bud Cuttingsof Schefflera arboricola Using Mycorrhizal Fungi

zeynab Mohkami,Fatemeh Bidarnamani
India , Annual Research & Review in Biology , Year : 2014 , Pages: 2892-2900, ISSN:2347-565X Journal Paper

Abstract

Aims: Schefflera arboricola is an evergreen shrub in the family Araliaceae. Beside Mycorrhizae are symbiotic associations which can enhance rooting of horticulture plants. Although commercially produced inoculum of mycorrhizal fungi is readily available to horticulturist, cultivar specific responses to inoculation are unclear. The objective of this study was to evaluate the effect of the inoculation with mycorrhizal fungi on the rooting of cuttings of Schefflera arboricola. Study Design: The rooting test of cuttings involved a one-factor (inoculation) randomized block design with 3 replication plots with 27 cuttings. Place and Duration of Study: This experiment was executed in the greenhouse of Research Institute in University of Zabol in Iran on May 2013. Duration of experiment was approximately 45 days. Methodology: This experiment was carried out by application of 2 species of Glomus as mycorrhizal fungi and their blend to rooting media on Schefflera cuttings and comparison of them to non-inoculated cuttings. Parameters such as rooting, number of root, total length of root, root fresh and dry weight per each cutting were measured. Results: The result showed Using mycorrhizal fungi in rooting substrate increased root initiation, number of rooted cuttings and number of roots per each cutting compared to control treatments. Although the effect of MF on root length wasn’t significant, the greatest total root length per cutting was observed in G. mosseae fungi with nearly 55 cm, whiles cutting in control treatments had 2.97 cm total root length. Also the effect of MF on root fresh and dry weight wasn’t significant, but in these characteristics mosseae treatments was better than the others. Observation of roots by microscope showed Symbiosis between plants and fungi. Thus application of mycorrhizal fungi can enhanced the rooting of Schefflera cuttings and greenhouse owner can use this way for acceleration to ornamental plants production.

پراکنش فضایی جمعیت شته غلات در مزارع گندم دیم دهلران Sitobion avenae (Hom., Aphididae

فاطمه بیدرنامنی,عزیزاله مختاری,مهدی شعبانی پور
ايران ، فصلنامه گیاهپزشکی ، سال : 2014 ، صفحات : 201-209، شاپا: 1111-1111 مقاله در مجله

چکیده

شته سبز گندم است. ب ه منظو ر بررس ی تراک م و پراکنش فضای ی جمعیت شت ه سب ز گندم روی خوشههای گندم طی دو فصل زراعی 1389 و 1390 از پنج مزرعهی گندم پاییزه در اطراف (Triticum aestivum L.) دهلران، نمونهبرداری هفتگی به عمل آمد. با استفاده از شاخصها و مدل های مختلف، پراکنش فضایی مراحل مختلف نشو و نمایی شتهها با مطابقت دادهها با توزیع پویسون (تصادفی) و دوجمله ای منفی مدل تیلور برای برآورد پراکنش فضایی ، F (تجمعی) برآورد شد. بر اساس مقادیر ضرایب تبیین و 1 برای / 1 برای مادههای بالدار تا 463 / از 102 b شتهها از مدل ایوائو مناسبتر بود و مقدار ضریب مادههای بدون بال نوسان داشت. سای ر شاخصهای پراکنش و مدلهای توزیع فضایی نیز حاکی از تجمعی بودن پراکنش جمعیت شتهها روی خوشهها و برازش آن با توزیع دو جملهای منفی در بسیاری از مقاطع فصل زراعی بود. شتههای بالغ بالدار در مقایسه با سایر مراحل نشوونمایی، برای نشان دادن پراکنش تصادفی تمایل بیشتری داشتند.

SEASONAL POPULATION DYNAMICS, SPATIAL DISTRIBUTION OF APHIS GOSSYPII GLOVER (HOMOPTERA: APHIDIDAE) ON ORNAMENTAL CHILI (CAPSICUM ANNUUM L.) IN NORTH-EAST OF IRAN

Fatemeh Bidarnamani,mehdi shabanipoor
India , DAV International Journal of Science , Year : 2016 , Pages: 230-239, ISSN:2277-5641 Journal Paper

Abstract

The chili aphid, Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae), is an economically important pest of ornamental plant. The spatial distribution of the different developmental stages and morphs in north-east Iran were studied during two growing seasons of 2012 and 2013 in chili greenhouse. The k parameter, index of dispersion, Morisita’s index and regression methods (Taylor’s and Iwao’s) were used to estimate the spatial distribution pattern of insects. The result indicated that the highest population density of A. gossypii was early of June (6.31 per leaf) and early of September (8.09 per leaf). A sequential sampling plan was also developed using the fixed-precision method of Green’s for estimating the density of the adult, nymph and total population. Aphid populations, especially nymphs and apterous females, were aggregated during most of the growing season and negative binomial models fit data sets better than the Poisson series. Compared with Iwao’s mean crowding regression, Taylor’s power law was a less biased predictor of variance. As a result, Green’s plan, on average. Achieved the desired precision better than kuno’s plan even though neither plan consistently gave mean estimates with the desired precision. Determining sampling program and spatial distribution pattern of the pest can effectively help to design and perform of IPM.

THE DYNAMICS AND DISPERSION OF APHIS GOSSYPII GLOVER (HOMOPTERA: APHIDIDAE) ON CUCUMBER GREENHOUSE (CUCUMIS SATIVUS L.) IN EAST OF IRAN

Fatemeh Bidarnamani,Mehdi Shabanipoor
India , DAV International Journal of Science , Year : 2015 , Pages: 224-231, ISSN:2277-5641 Journal Paper

Abstract

The Cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae), is one of the most important pest that was observed on vegetables and particularly of cucumber, cause high reduction in Cucumber production, but no sampling program for population estimate and management of them has been developed. Spatial distribution of population of the Aphids was determined by fitting data to either taylor’s, iwao’s, mean variance ratio, k and morisita calculating dispersion indices, during 2012 and 2013 growing seasons in Cucumber greenhouse of Zabol, Spatial distribution Aphids is a binomial. Based on R2 and p-values of regression analysis, Taylor’s power law generally provided a more adequate description of variance/mean relationships than Iwao’s patchiness regression model. The median part of plant were fitted most value of Taylor’s b index. Percentage fit of population aphids the dispersion more random ratio binominal value of morisita, k and mean-variance.

INVESTIGATION OF DIFFERENT CONCENTRATION OF UREA AND ZNSO4 BY SOIL APPLICATION ON SOME QUANTITATIVE AND QUALITATIVE FRUIT CHARACTERISTICS IN GRAPEVINE, YAGHOTI CULTIVAR IN SISTAN REGION

Fatemeh Bidarnamani,zeynab Mohkami,,مهدي شعباني پور
India , International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences , Year : 2015 , Pages: 79-90, ISSN:2277-4998 Journal Paper

Abstract

Grape (Vitis vinifera L.) is one of the most important commercial fruit crops of temperate to tropical regions. This research had done to investigate the effect of different doses of nitrogen and zinc on some characterization in grapevine (Yaghoti cultivar) on completely randomized design with 16 treatments and 3 replications (each replication with 3 trees). They were used 4 levels of urea (0, 150, 250 and 350 g/tree); 4 levels of zinc sulfate (0, 35, 45 and 55 g/ tree) and interaction of each level of urea to each level of zinc sulfate. The result of this experiments showed the effect of different treatments were significant (P≤ 0.05) on all parameters (yield, number of clusters per plant, average weight of clusters per plant, The weight of the biggest cluster in each tree, TSS and pH of grape juice. N2S3 treatment had the most yields between others, whiles this treatment didn’t have significant differences to N1S2 and N3S1. The lowest yield was belong to control and N2S1 treatments. On the other hands N1S2, N2S3, N3S1 and N3 treatments had most cluster numbers per tree (31.6 clusters in each tree) whiles control treatment had 24.5 clusters). The biggest cluster was observed in N2 treatment. Total soluble solid (TSS) were most in N2S2, N3S1 and control treatments. The maximum and minimum range of pH was observed in N3S2 and S3 treatments. According to the result of this experiments and different parameters, treatments containing urea had better effect on yield, number and size of clusters in grapevines than Zinc sulfate.

Spatial Distribution Pattern of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) on Different Rosa Cultivars in Greenhouse Tehran

Fatemeh Bidarnamani,الهام صنعتگر,مهدي شعباني پور
IRAN , Journal of Ornamental plants , Year : 2015 , Pages: 175-182, ISSN:2251-6433 Journal Paper

Abstract

The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), is an economically important pest of ornamental plant in Iran. The population abundance and spatial distribution were studied on five Rosa cultivars including Maroussia, Wendela, Elderado, Wenedetta, and Hot Lady during two growing seasons of 2011 and 2012 in greenhouse. The k parameter, index of dispersion, Lloyd’s mean crowding, Morisita’s index and regression methods (Taylor and Iwao) were used to estimate the spatial distribution pattern of mite. There was improved sampling program by k parameter and coefficients of regression models. The result indicated that the highest population density of T. urticae was early of July (2.47 per leaf) and early of September (4.11 per leaf). Also, a sequential sampling plan was developed using the fixed-precision method of Green for estimating the density of the mite. Populations on different Rosa cultivars, especially Maroussia, were aggregated during most of the growing season and negative binomial models fit data sets better than the Poisson series. The mean number of two-spotted spider mite per plant had significantly difference between all plant strata. The fitness percentage of cultivar Maroussia Rosa revealed a slight tendency towards the Poisson distribution, so that 58 and 14.1 percent of data sets from T. urticae on cultivar Wenedetta populations fit the Poisson distribution. These results fully support findings of distribution indices, indicating an aggregated distribution. Determining sampling program and spatial distribution pattern of the pest can effectively help to design and perform of IPM.

Effects of Allelopathic three Medicinal Plants on Germination and Seeding Growth of Portulaca oleracea

Fatemeh Bidarnamani,,مهدي شعباني پور
India , BIOLOGICAL FORUM , Year : 2015 , Pages: 1520-1523, ISSN:0975-1130 Journal Paper

Abstract

The use of plants allelopatic properties is one of the methods of weeds control against each other which nowadays is performed vast research about that. In this research, the effect of essential oils as medical plants Artemisia annua L., Rosmarinus officinalis L. and Lavandula vera L. with 5 level (0, 250, 500, 750, 1000ppm) was evaluated on weeds of Cynodon dactylon L. Result indicated different concentration essential oils plants Artemisia annua L., Rosmarinus officinalis L. and Lavandula vera L. had strong reduce in germination rate, Radicle length and plumule length weed. The highest concentration (1000ppm) essential oil of Artemisia annua L., Rosmarinus officinalis L. and Lavandula vera L. lead to germination deterrency, with 81, 76 and 64 respectively. The low concentration essential oil Artemisia annua with 8 respectively reduce germination. It was concluded that Artemisia annua has strong allelopatic to control germination and seeding weed it can be used as a herbicide in organic culture of the agricultural crops.

Effects of Allelopathic three Medicinal Plants on Germination and Seeding Growth of Cynodon dactylon (L.)Pers.

Fatemeh Bidarnamani,,مهدی شعبانی پور
India , BIOLOGICAL FORUM , Year : 2015 , Pages: 1537-1541, ISSN:0975-1130 Journal Paper

Abstract

The use of plants allelopathic properties is one of the methods of weeds control against each other which nowadays is performed vast research about that. As regards being weeds in stable agriculture is caused destruction of soil and pollution of underground waters. As one of the biological control methods, allelophaty could have considerable effect in agriculture ecosystem. In this research, the effect of essential oils as medical plants Artemisia annua L., Rosmarinus officinalis L. and Lavandula vera L. with 5 level (0, 250, 500, 750, 1000ppm) was evaluated on weeds of Cynodon dactylon L. Result indicated different concentration essential oils plants Artemisia annua L., Rosmarinus officinalis L. and Lavandula vera L. had strong reduce in germination rate, Radicle length and plumule length weed. The highest concentration (1000ppm) essential oil of Artemisia annua L., Rosmarinus officinalis L. and Lavandula vera L. lead to germination deterrence, with 100, 94, 88 respectively. The low concentration essential oil Artemisia annua with 32 respectively reduce germination. It was concluded that Artemisia annua has strong allelopathic to control germination and seeding weed it can be used as an herbicide in organic culture of the agricultural crops.

کاربرد دو گونه قارچ میکوریزا در بسترهای مختلف رشد برای افزایش ریشه¬زایی قلمه¬های گیاه شفلرا

فاطمه بیدرنامنی,زینب محکمی,مهدي شعباني پور
ايران ، مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی ، سال : 2017 ، صفحات : 10-19، شاپا: 0000-0000 مقاله در مجله

چکیده

شفلرا )arboricola Schefflera )درختچهای است همیشهسبز که از آن به عنوان گیاه آپارتمانی استفاده میشود. تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا )گونههای قارچ میکوریزا intraradices Glomus ،mossaea. G ،مخلوطی از دو گونه قارچ، شاهد بدون قارچ( و بسترهای مختلف کشت )پرلیت، 05 درصد پرلیت +05 درصد کوکوپیت و ماسه( بر ریشهزایی قلمههای شفلرا در گلخانه پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد تأثیر بستر ریشهزایی بر تمام متغیرهای وابسته شامل تعداد قلمه ریشهدار، تعداد ریشه در هر قلمه، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه معنیدار بود، درحالیکه تأثیر قارچ میکوریزا تنها بر درصد ریشهزایی و تعداد ریشه معنیدار بود. اثر متقابل بستر و قارچ بر هیچکدام از فاکتورها معنیدار نبود. بهترین و بدترین بستر ریشهزایی به ترتیب به بسترهای پرلیت و ماسه نسبت داده شد. اثر تحریکی mossaea Glomus روی متغیرهای پاسخ از شاهد بیشتر بود. در نهایت بستر پرلیت و قارچ mosseae. G اثرات امیدبخشی روی فرآیند ریشهزایی شفلرا نشان دادند. بنابراین گلخانهداران میتوانند نتایج این آزمایش را برای تکثیر گیاهان زینتی بهویژه شفلرا بکار گیرند.

تأثیر ترکیبات مختلف بستر کشت بر رشد فیکوس بنجامین ابلق

فاطمه بیدرنامنی,حسين زراعي,كامبيز مشايخي,مهدي شعباني پور
ايران ، علوم باغبانی ، سال : 2017 ، صفحات : 122-132، شاپا: 2008-4730 مقاله در مجله

چکیده

انتخاب بستر کشت مناسب گیاهان زینتی یکی از مشکلات اکثر گلخانهداران م یباشد. به منظور مقایسه تأثیر نوع بستر کشت بر رشد گیاه فیکوس بنجامین ابلق آزمایشی بر پایه طرح اسپیلتپلات در زمان با 9 بستر کشت از 8 نوع ماده افزودنی آلی و معدنی، در 8 زمان اندازه گیری در طول 0 نشان داد تأثیر زمان بر قطر ساقه، ارتفاع، تعداد برگ و / در سطح احتمال 05 SPSS سال و 6 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز دادهها با نرم افزار طول کل بر گهای جدید معنیدار بود. همچنین کاربرد بسترهای مختلف نشان داد تأثیر بستر بر قطر ساقه و ارتفاع گیاه معنیدار نبود، در حالی که بر فاکتورهای تعداد برگ جدید، تعداد شاخه فرعی و طول کل برگهای جدید (مجموع طول همه برگ ها در هر تیمار) معنیدار بود. اثر متقابل بستر و زمان نیز بر قطر ساقه، ارتفاع گیاه، تعداد برگ جدید و طول کل بر گهای جدید معنیدار بود، ولی بر میزان افزایش قطر ساقه معنیدار نبود. بستر کشت حاوی 1:1:2 ؛ کمپوست قارچ : کمپوست تنه درختان جنگلی : کود دامی ) 1:1:1 ؛ خاکبرگ : پوسته برنج : کوکوپیت): 1 ) 1:3 ؛ پرلیت : ماسه): 1 ) ترکیب 1 پوسیده) با توجه به تولید بیشترین تعداد برگ، شاخه فرعی و طول کل برگهای جدید و با توجه به ارتفاع مناسب بهترین بستر کشت است، همچنین در ماه های مختلف اندازه گیری، با افزایش دمای هوا در فصول بهار بر رشد گیاه افزوده شد، تا جاییکه بیشترین افزایش ارتفاع و تعداد برگ جدید در تیر ماه مشاهده شد. بنابراین از لحاظ اقتصادی بهتر است رشد این گیاه به فصول گرم موکول شود.

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON CROP YIELDS DISTRIBUTION IN IRAN

zahra ghafari moghadam,Fatemeh Bidarnamani,زهره پودينه
India , DAV International Journal of Science , Year : 2015 , Pages: 219-223, ISSN:2277-5641 Journal Paper

Abstract

This study examines the impact of weather on the yields of five major crops (wheat, barely, corn, cotton, sugar beet) in Iran based on pooled panel data for 16 states over the 1363-1388 periods. A panel data approach is used to relate yields to standard weather variables, such as temperature and precipitation, variation in temperature and precipitation. The unit root tests involving a panel data model are explored to obtain reliable estimates. Simulation results suggest that crop insurance may stabilize revenues and protect farmers from exposures to increasing weather-related risk.

تأثیر قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر صفات کمی و کیفی پنیرباد

زینب محکمی,علی میرشکار,فاطمه بیدرنامنی,زهرا غفاری مقدم,محمد فروزنده
ايران ، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 950-960، شاپا: 1735-0905 مقاله در مجله

چکیده

پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dun.) درختچه‌ای چند ‌ساله از خانواده سولاناسه است. پیکره این گیاه دارای متابولیت‌های ثانویه از گروه لاکتون‌های استروئیدی با نام ویتانولوئیدها می‌باشد که امروزه اثرات فارماکولوژیکی قابل توجهی از آنها گزارش شده است. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با فاکتور اصلی بستر کاشت در سه سطح (پرلیت + کوکوپیت، ماسه، خاک باغچه + کود دامی) و فاکتور فرعی قارچ مایکوریزا در چهار سطح (شاهد، Glomus mosseae، G. intraradice و کاربرد همزمان هر دو قارچ) در سه تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در چاه نیمه بقیه‌اله‌الاعظم (عج) اجرا شد. آنالیز فیتوشیمیایی عصاره به روش HPLC انجام شد. آنالیز آماری داده‌ها و ترسیم نمودارها به کمک نرم‌افزارهای SPSS و Excel انجام گردید. نتایج آزمایش حکایت از آن داشت که بستر خاک باغچه + کود دامی و کاربرد همزمان هر دو قارچ بهترین اثر را بر افزایش صفات طول ساقه، وزن تر و وزن خشک داشت. در بررسی اثر ساده بستر بر میزان متابولیت‌های ثانویه مشاهده شد که تیمار خاک باغچه + کود دامی باعث افزایش متابولیت‌های ثانویه ویتافرین آ، ویتانولید آ، گلوکوویتانولید، ویتااسترامونولید، ویتانوزید X و کوآگولین در این آزمایش شد. کاربرد همزمان هر دو قارچ نیز باعث افزایش بیشتر متابولیت‌های ثانویه (بجز ویتااسترامونولید و کوآگولین) گردید. نتایج حکایت از آن داشت که کاربرد همزمان دو گونه قارچ G. mosseae و G. intraradice در بستر خاک باغچه + کود دامی سبب افزایش صفات مورفولوژیکی و ویتانولوئیدها در گیاه دارویی پنیرباد شد.

Improving the rooting of honeysuckle (Lonicera japonica) cuttings by using of Indole-butyric acid treatments and different substrates

Fatemeh Bidarnamani,Mohammadali Karimian
Egypt , Journal of Applied Environmental and Biological Sciences , Year : 2015 , Pages: 285-290, ISSN:2090-4274 Journal Paper

Abstract

This research was conducted for vegetative propagation of ornamental shrubs, Honeysuckle (Lonicera Japonica) by cuttings under greenhouse condition in institute of agricultural research, university of Zabol on February 2013. The experiment was performed on Factorial in a completely randomized design with three replications. Treatments were containing the Indole-butyric acid hormone in 5 levels: 0, 1500, 2500, 3500 and 4500 mg.l-1 in 3 substrates including soil, sand, soil+sand. The results of this experiment showed the effect of indole butyric acid hormone was significant on the number, length, fresh and dry weight of roots (P≤0.01), but the substrate had no significant effect on fresh and dry weight of root. The level of 4500 ppm of indole butyric acid had the most number of roots than others. The best numbers of roots was obtained in sand substrates. The highest number and length of roots was observed from soil + sand mixture and treated with 3500 ppm indole butyric acid. The results of this study showed the application of indole butyric acid hormone and different medium had caused improving the measured characteristics in honeysuckle plant.

تأثیر کودهای مختلفو تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمی و کیفی (Silybum marianum L.) گیاه دارویی ماریتیغال

فاطمه بیدرنامنی,هوشنگ یادگاری,عیسی خمری,محمد سالاری ,براتعلی فاخری,مریم رحیمی
ايران ، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 1010-1025، شاپا: 1735-0905 مقاله در مجله

چکیده

ماریتیغال میدهد. مهمترین ترکیبی که از دانههای این گیاه استخراج میشود سیلیمارین نام دارد که در درمان امراض کبدی، هپاتیت، سیروز کبدی و پیشگیری از سرطان کبد کاربرد دارد. در سیستمهای کشاورزی متداول هدف استفاده از کودهای مختلف و تلفیق آنها، بدست آوردن بیشترین عملکرد دانه و کیفیت مواد مؤثره است. بهمنظور بررسی تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمی 1392 طرح کرتهای خرد شده در پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و در - و کیفی ماریتیغال، در سال زراعی 1393 و توده (A مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. در این تحقیق عامل اصلی شامل ژنوتیپ مجارستان ( 1 و عامل فرعی شامل کاربرد کودهای مختلف مانند تیمار شاهد، کود دامی، کود شیمیایی (اوره+ فسفات آمونیوم+ (A مشهدی ( 2 ترکیب نیتروکسین، بیوسولفور و بیوسوپر فسفات، ترکیب کود ،(Glomus mosseae) سولفات پتاسیم)، قارچ میکوریزا گلوموسموسهآ شیمیایی و کود دامی، ترکیب قارچ میکوریزا و کود دامی و کود نانو کلات آهن بود. نتایج نشان داد، بین ژنوتیپ مجارستان و توده بهترین تیمار در بین (Glomus mosseae) مشهد اختلاف معنیداری وجود نداشت. در مجموع قارچ میکوریزا گلوموسموسهآ تیمارهای کودی در گیاه ماریتیغال بود و موجب افزایش رشد و فعالیت بهتر رنگریزههای فتوسنتزی گردید، همچنین باعث بهبود عملکرد دانه و افزایش سیلیمارین گیاه ماریتیغال شد.

تأثیر لگدکوبی خاک توسط دام بر جوانھ زنی بانک بذر خاک مراتع دره شھر

فاطمه بیدرنامنی,طاهره رادمرد,مجید آجورلو
ايران ، علوم و تحقیقات بذر ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 16-30، شاپا: 2383-225x مقاله در مجله

چکیده

این مطالعه با هدف تاثیر لگد کوبی دام بر خاک در مراتع شهرستان دره شهر در قالب طرح کامل تصادفی صورت گرفت. تیمارهای تحقیق شامل خاک لگد کوبی شده توسط دام و خاک فاقد آثار دام (شاهد) در سه تکرار بود. با توجه به این تحقیق میزان جوانه زنی موجود در بانک بذر خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایجحاصلازاینتحقیقنشاندادکهچراولگدکوبیداماثرمستقیمبرجوانه‌زنیبذورمدفونشدهدربانکبذرخاکدرهردوعمق 5-0 سانتیمتروهمچنین 10-5 سانتیمترخاکدارد. بطوریکهمقدارشاخص‌هایتنوعوغنایگونه‌ایدرخاکفاقدآثاردامبیشترازخاکلگد‌کوبیشدهتوسطداممی‌باشد. نتایجتجزیهواریانسنشاندادمقدارشاخص‌هایغنایمارگالفومنهینگوهمچنینشاخص‌هایتنوعشانون- وینروسیمپسونتفاوتمعنیداریوجوددارد (05>P). مقدارشاخصهایغنایمارگالفومنهینگبهترتیب 6/29 درصدو 62/8 درصدومقدارشاخص‌هایتنوعسیمپسونوشانون- وینربهترتیب 66/51 درصدو 27/25 درصددرخاکفاقدآثاردامبیشترازخاکلگدکوبیشدهبود.درکاینتغییراتمی‌تواندراهنمایمناسبیدرتفسیرتغییراتپوششگیاهیمرتعوچگونگیمدیریتآندرآیندهباشد.

بررسی تأثیر آبیاری با نسبت های مختلف اختلاط زه آب با آب شیرین و محلول پاشی (Hibiscus sabdariffa L.) کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش

فاطمه بیدرنامنی,محمد فروزنده,سمیه میرشکاری
ايران ، پژوهش های تولید گیاهی ، سال : 2017 ، صفحات : 17-31، شاپا: 2322-2050 مقاله در مجله

چکیده

چای ترش متعلق به خانواده مالواسه، گیاهی یک یا دوساله که برای ساقه، فیبر، کاسبرگهای خوراکی، برگ و دانه های آن کشت میشود و محصول آن به روش های گوناگونی برای مصرف خانگی، دارویی و مصارف صنعتی استفاده می شود. همچنین به عنوان آنتی باکتریال، ضد قارچ، ماده هیپوکلسترولمیک، آنتی اسپاسمودیک و کاهند فشار خون استفاده می شود. افزایش تقاضا برای منابع آب در جهان به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، سبب شده است کشاورزان از آب های با کیفیت پایین مانند آب زهکشی و آب زیرزمینی شور استفاده کنند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه روشی مناسب جهت استفاده از آب شور زهکش و کود کامل به منظور حصول بالاترین عملکرد کاسبرگ چای ترش صورت گرفت. مواد و روش ها: این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمارها شامل سه رژیم آبیاری؛ آبیاری با آب شیرین در تمام طول فصل رشد گیاه، استفاده چرخشی آب شیرین و زه آب به صورت یک درمیان و آبیاری با زه آب در تمام مراحل رشد، به عنوان عامل اصلی و سه سطح محلول پاشی با کود کامل شامل: عدم محلول پاشی (شاهد)، محلول پاشی با 600 گرم و محلول پاشی با 1200 گرم کود کامل در هکتار، به عنوان عامل فرعی بود. ویژگی های مورد بررسی شامل: ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی گل دهنده، وزن هزار دانه، وزن کپسول، وزن تر و خشک بوته، تعداد میوه در بوته، عملکرد کاسبرگ و درصد پروتئین گل بود. یافته ها: نتایج نشان داد که تیمار آبیاری در سطح یک درصد تأثیر معنی داری بر همه متغیرها به جز ارتفاع بوته، قطر ساقه و وزن هزار دانه داشت. همچنین نتایج نشان داد که بیش ترین ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی گل دهنده، وزن هزار دانه، وزن کپسول، وزن تر و خشک بوته، تعداد میوه در بوته و عملکرد کاسبرگ از کاربرد 1200 گرم کود کامل در هکتار به دست آمد. اثر متقابل آبیاری و محلول پاشی به غیر از ارتفاع بوته، قطر ساقه و وزن هزاردانه بر سایر صفات مورد بررسی معنی دار بود. بیش ترین 69 کیلوگرم در هکتار) عملکرد کاسبرگ به ترتیب از آبیاری با آب شیرین در تمام طول / 227/6 کیلوگرم در هکتار) و کم ترین ( 4 ) فصل رشد و آبیاری با زه آب حاصل شد. بیش ترین تعداد میوه ( 59 ) از کاربرد 1200 گرم کود کامل حاصل گردید، هر چند بین شاهد و کاربرد 600 گرم کود کامل تفاوت معنی داری وجود نداشت. در تیمار آبیاری یک درمیان زه آب و شیرین، وزن کپسول 22 درصد) از تیمار آبیاری یک درمیان / افزایش 20 درصدی را در مقایسه با کاربرد زه آب نشان داد. بالاترین درصد پروتئین گل ( 5 آب شیرین و زه آب و کاربرد 600 گرم کود کامل به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بیش ترین عملکرد کاسبرگ این گیاه مربوط به تیمار آبیاری با آب شیرین بود. بنابراین، به منظور دستیابی به ویژگی های کمی و کیفی مطلوب در چای ترش، استفاده از تیمار آبیاری با آب شیرین در تمام مراحل رشد و کود کامل توصیه می شود. در شرایطی که آب شیرین به اندازه کافی در تمام طول فصل کشت تامین نگردد و یا تامین آن از نظر اقتصادی با توجه به افزایش هزینه و محدودیت منابع آب تجدید پذیر توجیه پذیر نباشد، بهترین روش استفاده چرخشی آب شیرین و زه آب با کاربرد کود کامل بود.

مقایسه شاخص های فاصله ای و مبتنی بر کوادرات در تعیین الگوی پراکنش اسکنبیل هفت بندی در سیستان

فاطمه بیدرنامنی,لیلا فهمیده,مهدی شعبانی پور
ايران ، خشکبوم ، سال : 2019 ، صفحات : 113-123، شاپا: 2008-790X مقاله در مجله

چکیده

اسکنبیل هفتبندی )Calligonumpolygonoides )از جمله گیاهان بوتهای مقاوم به خشکی است. این گیاه نقش مهمی در بهبود موواد آلوی و ساختار خاک، تثبیت شن و بادشکن در مناطق بیابانی سیستان و بلوچستان ایفا میکند. در پژوهش حاضر پراکنش گیاه اسوکنبیل در سوه منهقوه استان سیستان و بلوچستان )زهک، تهالب و جازموریان( با استفاده از شاخصهای فاصلهای )مربع T ،هاپکینز، هولگیت، جانسون، زایمور و پیلوو( و شاخصهای کوادراتی )تیلور، ایوواو، موریسیتا، K و نسبت واریانس به میانگین(ارزیابی شد.هدف ارزیابی الگوی پراکنش و انتخاب بهتورین شواخص برای این ارزیابی بوده است. نمونه برداری از گیاه به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. بدین صورت کوه در هور منهقوه، چهوار ترانسوکت 111 متری در داخل محدوده 0111 متر مربعی در نظر گرفته شد. در هر ترانسکت فاصله گیاهان نزدیک به نقاط تصادفی اندازهگیری و شمارش گیاهان داخل قهعات نمونه انجام و محاسبه شاخصها صورت گرفت. نتایج نشان دادکه الگووی پوراکنش اسوکنبیل در سیسوتان و بلوچسوتان بوه صوورت تصادفی است. بهترین شاخصهای کوادراتی برای تعیین الگوی پراکنش این گونه، تیلور و موریسیتا و دربین شاخصهای فاصوله ای پیلوو و مربوع T ارزیابی شد.نتایج کلی نشان داد که شاخصهای کوادراتی نسبت به شاخصهوای فاصوله ای از دقوت بیشوتر و عملکورد یکسوانی در ارزیوابی الگووی پراکنش این گیاه برخوردار هستند.

بهبود خصوصیتهای رشدی گیاه فیکوس بنجامین ابلق رقم استارالیت با استفاده از کمپوست قارچ

فاطمه بیدرنامنی,زینب محکمی,مهدی شعبانی پور
ايران ، مجله علمی گل و گیاه زینتی ، سال : 2020 ، صفحات : 62-73، شاپا: 2676-5993 مقاله در مجله

چکیده

استفاده از بستر کشت مناسب در پرورش گیاهان زینتی اهمیت بسیار دارد. کمپوست قارچ به عنووان پسوماندی در پورورش قوارچ محسوب میشود. به منظور بررسی اثر کمپوست قارچ در ترکیب با سایر بسترهای کشوت بور وصواویات رشودی گیواه فیکوو بنجامین پژوهشی بر اسا آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصوادفی : فواکتور او شوامل تیمارهوای 09 %کوکوپیوت + 09 % کمپوست قارچ، 09 %کمپوست دروتان جنگلی +09 %کمپوست قارچ، 09 %کمپوسوت قوارچ + 09 %پرلیوت، 09 %وواکبر + 09 % کمپوست قارچ و بستر شاهد منطقه )19 %واک زراعی+ 69 %واکبر + 19 %پوشا برنج(؛ فاکتور دوم شامل تیمار زموانی ههوار ماه فروردین، اردیبهشت، ورداد و تیر اجرا گردید. نتایج نشان داد تأثیر بستر کشت بر فاکتورهای تعداد بر جدید، طو و عرض کل برگها معنیدار بوده است درحالیکه بر شاوصهای ارتفاع، قطر ساقه و کلروفیل معنیدار نبوده است. همچنین تأثیر زمان نیز بر شاوصهای تعداد بر جدید، ارتفاع گیاه، طو و عرض کل بر و قطر ساقه معنیدار بوده است. اثر متقابل بستر کشت و زموان نیز بر شاوصهای قطر ساقه، تعداد بر جدید و طو و عرض کل بر ها معنی دار بوده اسوت ولوی بور شواو ص ارتفواع گیواه معنیدار نبوده است. بررسی نتایج نشان داد بهترین بسترها برای ترکیب با کمپوست قارچ کوکوپیت، پرلیوت و کمپوسوت دروتوان جنگلی بودند. همچنین در ماههای مختلف رشد گیاه، ورداد و تیر به دلیل گرمتر شدن هوا افات رشودی ارتفواع و تعوداد بور جدید بهتر از سایر ماهها بودند، درحالیکه افزایش قطر ساقه در ماه اردیبهشت بیشتر بوده اسوت . اسوتفاده از بسوترهای کوکوپیوت، پرلیت و کمپوست دروتان جنگلی در ترکیب با کمپوست قارچ به گلخانهداران توایه میگردد.

تأتیر قارچهای میکوریزا بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی آویشن دنایی در خاک آلوده به فلزات سنگین

زینب محکمی,حسن قربانی قوژدی,فاطمه بیدرنامنی,زهرا غفاری مقدم
ايران ، تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی ، سال : 2017 ، صفحات : 91-108، شاپا: 0318-2210 مقاله در مجله

چکیده

این تحقیق توانایی گیاه پالایی گیاه دارویی آویشن دنایی همزیست با قارچهای میکوریزا در خاک آلوده به سرب و کادمیم و اثرات متقابل آنها بر رنگیزه های فتوسنتزی را بررسی نموده است. این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای اجرا گردید. فاکتور اول شامل چهار سطح از فلزات سنگین: سرب (100 mg. Kg)، کادمیم (15 mg. Kg)، کاربرد همزمان سرب و کادمیم و شاهد. و فاکتور دوم تیمارهای قارچ مایکوریزا ( در پنج سطح: G. intraradices، G. mosseae، G. fasciculatum، ترکیب هر سه سویه و شاهد (عدم تلقیح). نتایج نشان داد که اثرات قارچهای میکوریزا، فلزات سنگین و اثرات متقابل آنها بر کلروفیل a، کلروفیل کل و کارتنوئید معنادار بود. اگرچه میزان کلروفیل b تحت تنش این فلزات سنگین کاهش یافت اما اختلاف بین تیمارها از نظر آماری معنادار نبود. نتایج نشان داد که میزان کارتنوئید تحت تنش فلزات سنگین افزایش یافته است. به طور کلی میتوان اذعان نمود که همزیستی با قارچهای میکوریزا اثرات فلزات سنگین بر رنگیزههای فتوسنتزی را بهبود میبخشد و باعث کاهش سمیت آنها میگردد.

بررسی اثر کشندگی و بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی

فاطمه بیدرنامنی,مهدی شعبانی پور
ايران ، تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research ، سال : 2016 ، صفحات : 1-10، شاپا: 2008-4668 مقاله در مجله

چکیده

اثرات اسانس گیاهان اکالیپتوس Eucalyptus salmonophloia، رزماری Rosmarinus officinalis و خیار تلخ Momordica charantia روی بازدارندگی تخم¬ریزی و مرگ و میر لاروهای کرم میوه خوار گوجه فرنگی بررسی گردید. از هر اسانس گیاهی 5 غلظت آنها (20، 120، 240، 360 و 480 پی¬پی¬ام) مورد آزمایش قرار گرفت. با افزایش غلظت اسانس¬ها تاثیر آنها بر بازدارندگی تخمریزی و درصد مرگ و میر لاروها افزایش یافت. اسانس گیاهان خیار تلخ، رزماری و اکالیپتوس در بالاترین غلظت (480 پی¬پی¬ام) به ترتیب باعث 100، 91 و 86 درصد مرگ و میر لارو کرم میوه¬خوار گوجه-فرنگی گردید. این اسانس¬ها به طور معنی¬داری موجب کاهش تخم¬ریزی آفت شدند. به طوری که در بالاترین غلظت (480 پی¬پی¬ام) اسانس گیاهان خیار تلخ، رزماری و اکالیپتوس به ترتیب باعث 86، 81 و 61 درصد بازدارندگی تخم¬ریزی گردیدند. مقادیر LC50محاسبه¬شده نشان داد که اسانس گیاه خیار تلخ موثرتر از اسانس¬های گیاهی دیگر بود.

معرفی بهترین نوع قلمه و مناسبترین بستر ریشهزایی رزماری

فاطمه بیدرنامنی,محمد فروزنده,مهدی شعبانی پور
ايران ، مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی ، سال : 2017 ، صفحات : 45-51، شاپا: 0000-0000 مقاله در مجله

چکیده

رزماری ) Rosmarinus officinalis L. ( گیاهی است از خانواده نعناعیان که با قلمههای نیمه خشبی در تابستان تکثیر میشود. تحقیق جاری با هدف بررسی تأثیر قطر قلمه و بستر کشت بر ریشهزایی رزماری انجام شد. تیمارها شامل سه بستر کشت: پرلیت، 4 میلیمتر - 0 میلیمتر )قلمه های نیمه خشبی( و 7 - 1 میلیمتر )قلمه های علفی(، 5 - پرلیت-کوکوپیت و ماسه و قلمه در سه قطر 2 )قلمه های خشبی( در 0 تکرار بررسی شد. صفات مورفولوژیک شامل: درصد ریشهزایی، تعداد ریشه و طول ریشه اندازهگیری شدند. نتایج تجزیه دادهها نشان داد تأثیر بستر، قطر قلمه و اثر متقابل بستر و قطر قلمه بر هر سه صفت اندازهگیری شده معنیدار بود ) P≤0.01 1 میلیمتری مشاهده شد. به- - (. بیشترین درصد ریشهزایی، تعداد ریشه و طول ریشه در قلمههای رزماری با قطر 2 طوریکه صفات ریشهزایی در قلمههای علفی بیشتر از قلمههای نیمهخشبی و خشبی بود، همچنین در بررسی بستر کشت، بیشترین ریشه زایی مربوط به مخلوط پرلیت-کوکوپیت ) 54 درصد ریشهزایی( بود که با بستر پرلیت خالص اختلاف معنیداری نداشت. در مورد تعداد و طول ریشهها بیشترین تراکم ریشه در بستر پرلیت خالص مشاهده شد، با این وجود اختلاف معنیداری با بستر پرلیت-کوکوپیت نشان نداد ولی با بستر ماسه اختلاف معنیداری داشت. بنابراین به خاطر کیفیت بهتر قلمهها در بستر پرلیت، این بستر با قلمههای علفی سرشاخه برای تکثیر سریع تر رزماری به گلخانهداران توصیه میشود.

Comparison of Distance’s Indicators and Quadrate’s Indicators in Determination of Dispersion Pattern of Fritillaria imperialis L. Ilam

Fatemeh Bidarnamani,mehdi shabanipoor
IRAN , Journal of Ornamental plants , Year : 2018 , Pages: 0-0, ISSN:2251-6433 Journal Paper

Abstract

Crown imperial have been distributed in Zagros regions in Ilam according to soil structure and organic matter. This plant has played an important role in the beautification of the environment, tourist attraction, and the supply of plant essential oils used in the production of medicines. The current research was carried out to evaluate the spatial distribution pattern of Fritillaria imperialis in Ilam (Manesht and Ghalarang regions) and to compare distance and quadrate method in 2014. Sampling program was randomsystematic just for transects with the length of 100 meters within the extent of 4300 hectares. Distance methods including t2, Hopkins, Holgate, Johnson and Zimmer and Pielou; and quadrate methods including Taylor, Iwao, Morisita, K and CV were used to determine the spatial distribution pattern of crown imperial. Results showed that the quadrate method (Morisita and CV) and distance method (Holgate and Peilou) evaluated the spatial distribution pattern of crown imperial to be a random pattern. But, the results of quadrate methods (Taylor, Iwao, and K) and distance methods (Hopkins, t2 and Johnson and Zimmer) evaluated a clumped pattern for this species in the study area. It was shown that the distance methods outperformed quadrate methods in accuracy. Also, t2 and Hopkins indexes were the best distance methods to identify the pattern. Iwao and K indexes were the best ones among quadrate methods. Overall, it was revealed that Iwao, K, t2, and Hopkins had the highest and CV, Morisita, Holgate and Pielou had the lowest accuracy.

تأثیر قارچ های میکوریزا بر گیاه پالایی سرب و کادمیم توسط گیاه دارویی آویشن دنایی

زینب محکمی,فاطمه بیدرنامنی,زهرا غفاری مقدم,محمد فروزنده
ايران ، پژوهش های حفاظت آب و خاک ، سال : 2019 ، صفحات : 225-242، شاپا: 2322-2069 مقاله در مجله

چکیده

چکیده ١ سابقه و هدف: آلودگی خاک با فلزهای سنگین یکی از مشکلات زیست محیطی عمده در جوامع بشری است و با انتقال این عناصر سمی از طریق تولیدات گیاهی به انسان، سلامتی افراد جامعه به خطر میافتد. یکی از روش های کارآمد پالایش خاک های آلوده، استفاده از گیاهان میباشد. گیاهپالایی یک فنآوری است که با بهرهگیری از گیاهان و سپس ریزجانداران موجود در ریزوسفر برای حذف کردن، تغییر دادن یا محدود کردن مواد شیمیایی سمی در خاک، رسوبات، آب های زیرزمینی، آبهای سطحی و حتی اتمسفر استفاده میشود. هدف از این پژوهش بررسی توانایی پالایش خاک از عناصر سرب و کادمیم توسط گیاه دارویی آویشن دنایی در حضور قارچهای میکوریزا بود. مواد و روش ها: این پژوهش در شرایط گلخانهای به صورت فاکتوریل با دو فاکتور، فاکتور اول: فلز سنگین شامل چهار سطح: سرب ( 100 میلی گرم بر کیلوگرم)، کادمیم ( 15 میلی گرم بر کیلو گرم خاک)، کاربرد هم زمان کادمیم + ،G. Mosseae ،G. intraradices : سرب و شاهد (صفر) و فاکتور دوم قارچ های میکوریزا (در پنج سطح کاربرد هم زمان هر سه گونه و شاهد- عدم تلقیح) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و ،G. fassiculatum در 3 تکرار اجرا شد. یافته ها: نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد قارچهای میکوریزا اثر معناداری بر غلظت سرب و کادمیم در شاخساره و ریشه گیاه آویشن دنایی داشتند. طبق نتایج این پژوهش در خاک آلوده به کادمیم (سطح 15 میلیگرم کادمیم بر 1 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک گیاه) در بستر / کیلوگرم خاک)، بیش ترین غلظت کادمیم در شاخساره گیاه ( 6 1 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک گیاه) در تیمار / و در ریشه ( 5 G. mosseae آلوده به کادمیم و همزیست با به دست آمد. در خاک آلوده به سرب (سطح 100 میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک)، بیش ترین G. fassiculatum 6 میلی گرم بر کیلوگرم وزن / 9 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه) و در شاخساره ( 3 / غلظت سرب در ریشه گیاه ( 1 حاصل شد. G. fassiculatum خشک گیاه)، در تیمار zaynabmohkami

رز ابی ی تنوع گونه و یا الگو ی پراکنش گونهها یگ ی اه ی غالب در تالاب نیب الملل ی هامون

فاطمه بیدرنامنی,مهدی شعبانی پور
ايران ، حفاظت زیست بوم گیاهان ، سال : 2019 ، صفحات : 67-73، شاپا: 2476-3462 مقاله در مجله

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع گونه¬های گیاهی و الگوی پراکنش جمعیت پنج گونه غالب گیاهی شامل نی (Phragmites australis)، پنجه مرغی (Cyndon dactylon)، بونی (Aeluropus lagopoides)، چمن شور ساحلی (Aeluropus littoralis) و گز سیستانی ((Tamarix meyeri در تالاب بین¬المللی هامون در سال 1394 انجام شد. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی با روش تصادفی- سیستماتیک مطابق الگوی w با استفاده از چهار ترانسکت نواری به وسعت 5000 مترمربع در چهار ایستگاه انجام شد. مطالعه تنوع گونه¬¬های گیاهی با شاخص¬های شانون- ویور و سیمپسون انجام شد. مطالعه الگوی پراکنش 5 گونه گیاهی غالب با استفاده،از روش¬های پراکنش موریسیتا، k، نسبت واریانس به میانگین، تیلور و ایوائو انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از شاخص¬های تنوع گونه¬ای، در ایستگاه سوم بیشترین تنوع گونه¬ای مشاهده شد. بیشترین مقادیر شاخص شانون- ویور و سیمپسون برای ایستگاه سوم به ترتیب 43/1 و89/0 و کمترین مقادیر برای ایستگاه اول به ترتیب 67/0 و 38/0 مشاهده شد. بیشترین مقادیر P و R2 روش تیلور برای نی(P. australis) به ترتیب 007/0 و 921/0 که این مقادیر برای مدل ایوائو به ترتیب 13/0 و 301/0 مشاهده شد. الگوی پراکنش نی، بونی و پنجه¬مرغی به صورت کپه¬ای بود. همچنین الگوی پراکنش چمن شور ساحلی (A, littoralis) و گز سیستانی (T. meyeri) به‌ صورت تصادفی بود. به طور کلی، بین مقادیر شاخص¬های شانون- ویور و سیمپسون در هر ایستگاه مطالعاتی تفاوت معنی داری مشاهده شد. همچنین اندازه گیری شاخص¬های پراکنش نشان داد که کارایی روش تیلور به دلیل دقت بالاتر، مناسب¬تر از روش ایوائو برای برآورد پراکنش گیاهان بود.

كاهش آلاينده هاي هواي خانگي با كشت گياهان زينتي

فاطمه بیدرنامنی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي خصوصيات ضدميكروبي اسانس گياه دارويي پونه

زینب محکمی,فاطمه بیدرنامنی,آزاده رنجبر نداماني
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

توليد داروي ضد سرطان از گياهان اندميك ايران، راهكاري مناسب جهت مقابله با تحريم هاي دارويي

زینب محکمی,فاطمه بیدرنامنی,علیرضا روستایی,زهرا غفاری مقدم
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي اثر پرايمينگ بر جوانه زني بذر گياه دارويي كارلا

زینب محکمی,فاطمه بیدرنامنی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

مقايسه ميزان فنل كل، فلاونوئيد كل و خصوصيات آنتي اكسيداني در اكوتيپ هاي زيتون بومي مناطق زابل و گرگان

زینب محکمی,فاطمه بیدرنامنی,مليكه سادات عمراني
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:f.bidarnamani65@uoz.ac.ir