سوابق علمی - اجرائی

 • 13861390

  مدیر گروه آموزشی محیط زیست

 • 13901392

  مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

 • 1393تاکنون

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده آب و خاک

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  جنگلداری

  علوم كشاورزي گرگان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه تربيت مدرس

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  جنگلداری

  دانشگاه تربيت مدرس

مراتب علمی

 • استاديار1391

  گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

 • دانشيار1394

  گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

علاقه مندیها

 • اکولوژی گیاهی
 • جنگل کاری
 • درخت شناسی و جامعه شناسی گیاهی

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Comparison of aerial and underground carbon sequestration potential of Stipa barbata in Fasham Pastures, Iran

,Einollah Rouhi-Moghaddam,مريم صارمي
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2014 , Pages: 303-309, ISSN: Journal Paper

Abstract

تأثير مديريت مرتع بر ميزان ترسيب كربن گون كوهي(Astragalus peristerus) در مراتع فشم استان تهران

عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 193-199، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

ارزيابي پارامترهاي كيفي آب زيرزميني با استفاده از GIS و زمين آمار (مطالعه موردي: آبخوان دشت شهر بابك)

عین اله روحی مقدم
ايران ، دانش آب و خاک ، سال : 2014 ، صفحات : 183-197، شاپا: 2008-5133 مقاله در مجله

چکیده

بررسي توان ترسيب كربن گونه جو وحشي در دو تيمار قرق و چرا در مراتع فشم استان تهران

عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 87-94، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

تأثير سيستمهاي خاك ورزي بر ترسيب كربن در دشت آق قلا استان گلستان

عین اله روحی مقدم
ايران ، مدیریت خاک و تولید پایدار ، سال : 2014 ، صفحات : 265-272، شاپا: 2322-1267 مقاله در مجله

چکیده

Comparison of growth, nutrition and soil properties of pure stands of Quercus castaneifolia and mixed with Zelkova carpinifolia in the Hyrcanian forests of Iran.

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2008 , Pages: 1149-1160, ISSN: Journal Paper

Abstract

Study of forage quality species of Taverniera cuneifolia in desert rangelands of Baluchestan in Iran

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2014 , Pages: 206-212, ISSN: Journal Paper

Abstract

فرآيند تغذيه و بازگشت عناصرغذايي در جنگل‌كاري‌هاي خالص و آميخته بلندمازو (مطالعه موردي: جنگلهاي پايين دست چمستان نور)

عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2012 ، صفحات : 256-272، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Comparison of growth, nutrition and soil properties of pure stands of Quercus castaneifolia C. A. Mey. and mixed with Carpinus betulus L. in the Hyrcanian forests of Iran.

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2011 , Pages: 33-49, ISSN: Journal Paper

Abstract

ساختار زادآوري و تنوع زيستي گونه هاي درختي و درختچه اي موجود در زير اشكوب جنگل كاري هاي خالص و آميخته بلند مازو

عین اله روحی مقدم
ايران ، علوم محیطی ، سال : 2011 ، صفحات : 57-68، شاپا: 1735-1324 مقاله در مجله

چکیده

بررسي برخي از ويژگي هاي خاك در جنگل‌كاري‌هاي خالص و آميخته بلندمازو

عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 39-49، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Regeneration of scondary forests in the understory of pure plantations of Quercus castaneifolia and mixed plantations of Quercus castaneifolia and Zelkova carpinifolia in northern Forests of Iran

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2010 , Pages: 211-216, ISSN: Journal Paper

Abstract

بررسي ميزان برگشت مجدد عناصر غذايي از برگ به درختان در كشت خالص و آميخته بلندمازو

عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 79-89، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Growth and nutrition of restored Quercus castaneifolia C.A. Mey versus native Celtis australis L. tree species: conservation perspectives of Hyrcanian forest (Iran)

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2010 , Pages: 41-54, ISSN: Journal Paper

Abstract

مقايسه ويژگي‌هاي رويشي بلندمازو در جنگل‌كاري‌هاي خالص و آميخته

عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 210-224، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

اثر درجات مختلف آميختگي بر ويژگي هاي كمي و كيفي جنگل كاري بلند مازو – آزاد

عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 155-168، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

بررسي تأثير عوامل تخريب (چراي دام و جنگل نشينان) در تغيير جوامع گياهي جنگلهاي چلاو آمل

عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 54-63، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Phytosociological Study of Ferns in Central Caspian Forests of Iran

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 74-78, ISSN: Journal Paper

Abstract

The regeneration structure and biodiversity of trees and shrub species in understory of pure plantations of Oak and mixed with Hornbeam in the Hyrcanian Forests of Iran

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2007 , Pages: 1276-1281, ISSN: Journal Paper

Abstract

اگروفارستري در مناطق خشك، راهكاري مناسب براي بيابانزدايي و توسعه اقتصادي و اجتماعي

عین اله روحی مقدم
ايران ، جنگل و مرتع ، سال : 2007 ، صفحات : 62-70، شاپا: 1735-0093 مقاله در مجله

چکیده

بررسي عوامل موثر بر تخريب پوشش گياهي درياچه هامون

عین اله روحی مقدم
ايران ، جنگل و مرتع ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 48-56، شاپا: 1735-0093 مقاله در مجله

چکیده

Determination of appropriate land use by using land use planning process in Sykan watershed of Ilam province, Iran

Einollah Rouhi-Moghaddam,Ahmad Pahlavanravi,
Austria , International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research , Year : 2014 , Pages: 2731-2734, ISSN:2383-2762 Journal Paper

Abstract

a

Growth, development and yield in pure and mixed forest stands

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2014 , Pages: 2725-2730, ISSN: Journal Paper

Abstract

بررسي ارتباط بين شاخص سطح برگ و ميزان ترسيب كربن در خاك توده‌هاي جنگلي خالص و آميخته دست‌كاشت بلندمازو

عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 11-22، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

كاهش خطر آبشويي فلز – كلات به آبهاي زيرزميني در خاكهاي آلوده به سرب با استفاده از Festuca ovina L.

عین اله روحی مقدم,مهدیه ابراهیمی سیریزی,محمد جعفري
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 163-174، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

تأثير تغيير كاربري مرتع به كشاورزي بر حاصلخيزي خاك در منطقه تفتان

مهدیه ابراهیمی سیریزی,سمانه کاشانی,عین اله روحی مقدم
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 31-44، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Determining Range Suitability Using Fuzzy and Hierarchical Method (Case Study: Bagheran Birjand Watershed, South Khorasan Province, Iran)

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 232-240, ISSN: Journal Paper

Abstract

Effects of Forest Plantations on Soil Carbon Sequestration in Chah Nimeh Region of Sistan, Iran

Einollah Rouhi-Moghaddam,,عليرضا راشكي,
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 201-204, ISSN: Journal Paper

Abstract

Ecological properties of Tamarix habitats in Sistan Plain, Iran

Einollah Rouhi-Moghaddam
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 1201-1211, ISSN: Journal Paper

Abstract

تعيين مدل شايستگي مرتع براي چراي گوسفند با استفادده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز باقران)

عین اله روحی مقدم,حلیمه جلورو,هادي معماريان
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 180-195، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Some Ecological Conditions of Amygdalus scoparia Spach in Nehbandan, Eastern Iran

Einollah Rouhi-Moghaddam,,Mahdieh Ebrahimi
IRAN , Ecopersia , Year : 2017 , Pages: 1655-1667, ISSN:2322-2700 Journal Paper

Abstract

The effect of soil and topographic features on distribution of Amygdalus scoparia in Nehbandan (Iran) was investigated. Slope, aspect and altitudinal maps were overlaid to prepare a working map unit. Quantitative and qualitative traits, including height, number, collar diameter of sprout with the highest diameter, crown diameter and trunk health were recorded in 1000 m2 plots (27 plots). In each plot, soil was sampled at depth 0-30 cm. The regression model of the traits with topographical and edaphic factors showed that 70% of variations of A.scoparia sprout height was explained with calcium carbonate, 50% variations of the number of sprouts was explained with clay, and 77% variations of the crown diameter was explained with calcium carbonate. Correlation results revealed that some soil properties such as clay, potassium, organic matter, sand, acidity and lime accounted for A.scoparia distribution. Future work on other indicating factors will help us to determine the optimum range of these factors for this plant species.

بررسی میزان تاثیر معیارهای اقلیم، پوشش گیاهی، فرسایش بادی و خاک در ارزیابی پتانسیل بیابانزایی به استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه مرادآباد سراوان)

عین اله روحی مقدم,عباس کفاش,اعظم افشاری,فرهاد ذوالفقاری
ايران ، فصلنامه پژوهشهای نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی ، سال : 2018 ، صفحات : 15-29، شاپا: 2538-550x مقاله در مجله

چکیده

بیابان زایی، کاهش اکولوژیکی و بیولوژیکی زمین می باشد که ممکن است به صورت طبیعی یا غیر طبیعی اتفاق بیفتد. طبق تعریف عبارت است از کاهش استعداد اراضی در اثر یک یا ترکیبی از فرآیندها، از قبیل فرسایش بادی، فرسایش آبی، تخریب پوشش گیاهی، تخریب منابع آّب، ماندابی شدن، شور شدن و قلیائی شدن خاک و. . . که توسط عوامل محیطی یا انسانی شدت می یابد. از این رو، تحقیقات در جهت مقابله با گسترش و پیشروی این پدیده امری مهم و ضروری است که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی پتانسیل بیابانزایی در منطقه مرادآباد سراوان با استفاده از مدل IMDPA است. در این روش، پس از بررسی وضعیت موجود منطقه چهار معیار اقلیم، پوشش گیاهی، فرسایش بادی و خاک که از موثرترین عوامل در بیابانی شدن منطقه است مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به شرایط محلی برای هر معیار چندین شاخص در نظر گرفته شد. امتیازهای مربوط به شاخص های هر معیار با بهره گیری از مدل فوق (IMDPA (تعیین گردید و با استفاده از این روش به دلیل یکسان بودن منطقه از نظر زمینشناسی، رخسارههای ژئومرفولوژی به عنوان واحد کاری برای ارزشدهی به معیارها و شاخصهای مورد نظر در نظر گرفته شد. برای ارزیابی وضعیت بیابانزایی منطقه مورد مطالعه در هر یک از واحدهای کاری پس از امتیازدهی به شاخصهای مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار 3/ILWIS3 برای هر شاخص یک لایه اطلاعاتی ساخته شد. با تلفیق لایههای اطلاعاتی شاخصهای مربوط به هر معیار، لایههای اطلاعاتی معیارها بدست آمد. در نهایت از تلفیق لایههای اطلاعاتی چهار معیار مورد بررسی در منطقه بر اساس مدل مورد مطالعه (IMDPA (نقشه شدت بیابانزایی منطقه بدست آمد. نتایج توزیع فراوانی کلاسهای شدت وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه نشان داد که ٧/٢١ درصد از مساحت کل منطقه در کلاس متوسط و ٧/٣٠ درصد از مساحت کل منطقه در کلاس شدید و ٦/٤٧ درصد منطقه جزء مناطق کوهستانی و مسکونی می باشد. معیار پوشش گیاهی با ارزش ٩١/٢ بیشترین تأثیر و معیار خاک با ارزش ٣/٢ کمترین تأثیر را در بیابان زائی منطقه داشته است.

تاثیرکاشت Tamarix aphylla و Atriplex canescens بر برخی خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاک در منطقه زهک سیستان

عین اله روحی مقدم,علی حیدری صادق,اکبر فخیره,زینب نوری کیا,سهیلا نوری
ايران ، اکوسیستم های طبیعی ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 1-14، شاپا: 2322-2026 مقاله در مجله

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه اثر کاشت دو گونه Atriplex canescens (Pursh) Nutt. و Tamarix aphylla (L.) Karst. بر خصوصیات خاک می‌باشد. این گونه‌ها در سال 1372 در وسعتی حدود 42 هکتار و به فاصله کاشت 5 متر * 5 متر در شهرستان زهک واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان کشت شده‌اند. نمونه برداری خاک در دو عمق 30-0 سانتی‌متر و 60-31 سانتی‌متر به تعداد 8 تکرار از هر یک از مناطق تحت کشت گونه¬ها و منطقه بایر اطراف (شاهد) با استفاده از اوگر به روش تصادفی- سیستماتیک انجام گرفت. ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی شامل بافت خاک، فسفر، پتاسیم، نیتروژن، ماده آلی، آهک، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک اندازه¬گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت‌هایی در ویژگیهای خاک این منطقه بوجود آمده است، بطوری که در عمق اول میزان EC تحت گونه آتریپلکس (mmhos/cm 98/47) بیشتر از خاک تحت کشت گز شاهی (mmhos/cm 70/15) و منطقه شاهد (mmhos/cm 80/15) بوده است. همچنین مقدار pH در خاک رویشگاه آتریپلکس (92/8) بیشتر از رویشگاه گز (62/8) و منطقه شاهد (70/8) می باشد. پتاسیم قابل جذب در رویشگاه گز (ppm 460) بیشتر از خاک رویشگاه آتریپلکس (ppm 325) و منطقه شاهد (ppm 180) بوده است. در عمق زیرین میزان pH در خاک تحت آتریپلکس (02/9) بیشتر از منطقه شاهد (65/8) بوده است. لذا، جهت احیاء بیولوژیک منطقه کشت گونه گز شاهی به عنوان یک گونه بومی نسبت به گونه آتریپلکس مناسب تر به نظر می‌رسد.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:erouhimm@uoz.ac.ir