سوابق علمی - اجرائی

 • 13871388

  مدیر گروه ریاضی

 • 13891390

  مدیر کل دانشجویی

 • 13941399

  مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

 • 1399تاکنون

  سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  ریاضی کاربردی

  سيستان وبلوچستان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  ریاضی کاربردی

  دانشگاه باهنركرمان

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  ریاضی کاربردی

  دانشگاه فردوسي مشهد

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی ریاضی

 • استاديار1394

  گروه آموزشی ریاضی

 • دانشيار1398

  گروه آموزشی ریاضی

علاقه مندیها

 • حل معادلات دیفرانسیل
 • روش های عددی برای حل معادلات انتگرال
 • ODE و PDE
 • Wavelets