سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1385 ليسانس

  حقوق

  گيلان

 • 1388فوق ليسانس

  حقوق جزاوجرم شناسی

  قم

مراتب علمی

 • مربي1391

  غیره

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی: