سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1385 ليسانس

  حقوق

  گيلان

 • 1388فوق ليسانس

  حقوق جزاوجرم شناسی

  قم

مراتب علمی

 • مربي1391

  غیره

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

رويكرد نظام كيفري اسلام به جرم سحر

داود سیفی قره یتاق,ابوالفتح خالقي
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2013 ، صفحات : 167-203، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

رويكرد نظام كيفري ايران به جرم فرار مالياتي

داود سیفی قره یتاق
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 181-209، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

تحليل و بررسي قرارداد اختيار معامله و قيمت گذاري اوراق اختيار معامله

داود سیفی قره یتاق,حمید محمدی ,وحید دهباشی ,هادي تعميدي
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2015 ، صفحات : 94-105، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

بايستگي هاي اخلاقي در فرآيند پژوهشهاي كيفري و آسيب شناسي آن

محمد مهدی پور,داود سیفی قره یتاق
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2013 ، صفحات : 130-140، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر بزهكاري نوجوانان در مناطق حاشيه نشين شهر بيرجند: مطالعه موردي كوي كارگران

محمد مهدی پور,داود سیفی قره یتاق,موسي سعادتي
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2013 ، صفحات : 111-130، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Exceptions of Economic Sanctions in Human Rights Conventions

davood seify qareyatagh
IRAN , Resistive Economic , Year : 2015 , Pages: 40-57, ISSN:2345-4954 Journal Paper

Abstract

تحليل جغرافيايي الگوها و روش هاي حل و فصل دعاوي در روستاهاي منطقه سيستان

داود سیفی قره یتاق,غریب فاضل نیا
ايران ، انتظام اجتماعی ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 125-158، شاپا: 2008-6024 مقاله در مجله

چکیده

بيمه اجباري مسئوليت مدني صاحبان كشتي در آلودگي‌هاي نفتي با تأكيد بر كنوانسيون مسئوليت مدني 1969 با اصلاحات بعدي

داود سیفی قره یتاق,محمد مهدی پور,وحيد حسني
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 269-303، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

, The Legal Analyze of the Embezzlement in the Punitive System of Iran

davood seify qareyatagh,,Mohammad Mehdipour
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 44-55, ISSN: Journal Paper

Abstract

بررسي نقش و ارتباط مولفه هاي اقتصادي‌ بر وقوع بزهكاري با استفاده ازداده‌هاي سري زماني (موردمطالعه:استان س وب)

داود سیفی قره یتاق
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 87-110، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

حقابه زيست¬محيطي تالاب هامون به مثابه حقوق بشرآمرانه و تأثير آن بر امنيت منطقه سيستان

داود سیفی قره یتاق,محمد مهدی پور,
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 65-86، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

مقايسه و ارزيابي سطوح تأثير دينداري بر ارتكاب گونه‌هاي مختلف جرايم در ميان افراد بزهكار و بهنجار -

داود سیفی قره یتاق
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : -، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

A comparative study of right of defense of the accused in the statute of International Criminal Court

davood seify qareyatagh
English , International Research Journal of Applied and Basic Sciences , Year : ثبت نشده , Pages: 1114-1124, ISSN:2251-838X Journal Paper

Abstract

بررسي جرم شناختي تاثير عوامل فردي و خانوادگي بر حجم و ساخت بزهكاري

محمد مهدی پور,داود سیفی قره یتاق
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : 2016 ، صفحات : 9-36، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

مطالعه كارگفت¬هاي نامة مقام معظم رهبري به جوانان اروپا و آمريكاي شمالي(رويكرد حقوقي - زباني)

داود سیفی قره یتاق,
ايران ، مطالعات راهبردی بسیج ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 5-32، شاپا: 1735-501x مقاله در مجله

چکیده

مطالعه كارگفت هاي نامه مقام معظم رهبري به جوانان اروپا و آمريكاي شمالي

عبدالباسط عرب یوسف آبادی,,داود سیفی قره یتاق
ايران ، مطالعات راهبردی بسیج ، سال : 2015 ، صفحات : 5-32، شاپا: 1735-501x مقاله در مجله

چکیده

Principles and Rules of Alimony of Cloned Child. Iran J Med Law.

داود سیفی قره یتاق
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 123-148، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

بررسي ماهيت حقوقي از بين بردن جنين آزمايشگاهي

داود سیفی قره یتاق
جنين آزمايشگاهي از ديدگاه اخلاق و حقوق و فقه ، سال : 2011 مقاله کنفرانسی

چکیده

رويكرد اسناد بين المللي حقوق بشر به مداخله وكيل در دادسرا

داود سیفی قره یتاق
همايش بين المللي وكيل در اسناد بين المللي، شرع و قانون ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

مباني نظري مداخله وكيل در دادسرا در اسناد بين المللي حقوق بشري

داود سیفی قره یتاق,علي حسين روحي
همايش بين المللي وكيل در اسناد بين الملل و حقوق و شرع ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بايستگي هاي اخلاقي در فرآيند پزوهش هاي كيفري و آسيب شناسي آن

داود سیفی قره یتاق
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

ضمانت اجراي التزام زوجين به حسن معاشرت با يكديگر در نظام حقوقي ايران

محمد مهدی پور,داود سیفی قره یتاق
1 national confernce on family and security ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

حسن معاشرت در روابط زوجين و نقش آن در امنيت خانواده،

داود سیفی قره یتاق
امنيت و خانواده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

ضرورت مداخله وكيل در دادسرا در اسناد بين المللي حقوق بشر و حقوق ايران

محمد مهدی پور,داود سیفی قره یتاق
اولين همايش ملي وكالت، اخلاق، فقه و حقوق ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

استثناتات تحريم اقتصادي در كنوانسيون هاي حقوق بشري

داود سیفی قره یتاق
دومين كنفرانس بين المللي اقتصاد در شرايط تحريم ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اصول بنيادين ماهوي قضايي در فرآيند دادرسي هاي اداري

محمد مهدی پور,,داود سیفی قره یتاق
نخستين كنگره بين المللي جامع حقوق ايران ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي ابعاد كرامت ذاتي انسان در فقه و حقوق اسلام با تاكيد بر سيره امام حسين (ع)

محمد مهدی پور,داود سیفی قره یتاق,
همايش سراسري علمي پژوهشي شناخت اخلاق و آداب حسيني ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

تحليل جرم شناختي از جرائم ساختماني:تاملي بر ضمانت اجراي قانوني آن

محمد مهدی پور,داود سیفی قره یتاق,
اولين كنفرانس تخصصي معماري و شهرسازي ايران ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

مقايسه اثر بخشي معماري مدرن و معماري ايراني اسلامي در پيشگيري از وقوع جرايم بر اساس اصول CPTED

محمد مهدی پور,داود سیفی قره یتاق,
اولين كنفرانس تخصصي معماري و شهرسازي ايران ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي عوامل اجتماعي و حقوقي موثر در گسترش پديده كودكان خياباني و راهكارهاي پيشگيري از آن

محمد مهدی پور,داود سیفی قره یتاق,
اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

نقش جامعه بسيج حقوقي در آگاهي بخشي قوانين اقتصادي و بهبود نهادهاي حقوقي و اثر آن بر توسعه اقتصادي

داود سیفی قره یتاق
همايش ملي نقش سپاه فجر در اقتصاد مقاومتي، 1394، دانشگاه امام حسين، شيراز.: ، سال : 2015 مقاله کنفرانسی

چکیده

علي شادمان، مسئوليت بين المللي دولتها در آلودگي فرامرزي ناشي از غبار از ديدگاه حقوق بشر،

داود سیفی قره یتاق
دومين همايش ملي برنامه ريزي ،حفاظت،حمايت از محيط زيست وتوسعه پايدار،تهران، دانشگاه شهيد بهشتي،1393: ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

شناسايي حقابه زيست‌محيطي تالاب‌ها در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و حقوق بشري با تأكيد بر تالاب هامون

داود سیفی قره یتاق
دومين همايش ملي برنامه ريزي ،حفاظت،حمايت از محيط زيست وتوسعه پايدار،تهران، دانشگاه شهيد بهشتي،1393 : ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:dseify@uoz.ac.ir