سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی عمران

  دانشگاه شيراز

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی عمران سازه های هیدرولیک

  دانشگاه شيراز

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  مهندسی عمران

  دانشگاه شيراز

مراتب علمی

 • استاديار1391

  گروه آموزشی عمران

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Rainfall disaggregation in non recording gage stations using space time information system

Hassan Derakhshan,ناصر طالب بيدختي
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 995-1001, ISSN: Journal Paper

Abstract

Support Domain Effects on Shape Parameter C in Mapping by Radial Basis Functions (RBFs)

حسن درخشان ,ناصر طالب بيدختي
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 82-94، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Radial Basis Function (RBF) Interpolation and Investigating its Impact on Rainfall Duration Mapping

حسن درخشان ,ناصر طالب بيدختي
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 95-102، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

A new two dimentional model for pollutant transport in Ajichai river

Hassan Derakhshan
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: 44-52, ISSN: Journal Paper

Abstract

تجزيه بارندگي روزانه بكمك ايده فراكتالي بودن آن

حسن درخشان ,ناصر طالب بيدختي,محمد جواد عابديني
Fifth international conference on watershed management ، سال : 2009 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي مسائل زيست محيطي رودخانه كر در فارس با بهره گيري از روش شبكه عصبي مصنوعي

حسن درخشان ,غلامرضا رخشنده رو
6th international conference on river Engineering ، سال : 2003 مقاله کنفرانسی

چکیده

مديريت پسماند در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك

حسن درخشان
National water and wastewater conference ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي فرسايش و رسوب در زير حوزه انجيره ازسد درودزن بر محيط زيست

حسن درخشان ,ناصر طالب بيدختي
كنفرانس آبخيزداري كشور ، سال : 2009 مقاله کنفرانسی

چکیده

چشم انداز پتانسيل نيرو گاههاي آبي كوچك و بررسي مسايل زيست محيطي مربوطه در جنوب غرب ايران

حسن درخشان ,ناصر طالب بيدختي
Ist conference on INERT members ، سال : 2009 مقاله کنفرانسی

چکیده

طرح و آناليز تبديل هاي كانالهاي انتقال آب در شرايط مرزي مختلف

Hassan Derakhshan,ناصر طالب بيدختي
6th international conference on civil Engineering , Year : 2003 Conferance Paper

Abstract

داده هاي حاصل از كوكريجينگ براي يك مدل موجك در تجزيه بارندگي در بازه هاي خيلي كوچك

Hassan Derakhshan
Engeopro2011, Environmental Geoscience and Engineering Survey for Territory protection and populatio , Year : 2011 Conferance Paper

Abstract

تغذيه مصنوعي حوزه آبريز در جنوب غرب ايران

Hassan Derakhshan
Kazgeo2012, Existent Resources, New Horizones , Year : 2012 Conferance Paper

Abstract

طرح مقاوم سازي(تحليل وضعيت ساختمانهاي با مصالح بنايي در شهر زابل و ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت ارتقاء وضعيت ساخت و ساز شهري موجود

حسن درخشان
Ninth international Civil Engineering conference (9ICCE ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

ارائه الگوي معرف فرسايش پذيري خاك و ساماندهي در حوزه آبريز مقصود آباد مرودشت

حسن درخشان ,ناصر طالب بيدختي
8th International River Engineering Conference Jan.2008Ahw. ، سال : 2010 مقاله کنفرانسی

چکیده

تحليل آسيب پذيري اتصالات در اسكلت هاي فلزي در شهر زابل و ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت ارتقاء وضعيت اجراي اسكلت فلزي

حسن درخشان
9th international congress on civil engineering, Isfahan(9thICCE) ، سال : 2012 مقاله کنفرانسی

چکیده

شهادت-دانشجو-سياست

حسن درخشان
اولين يادواره شهيد سيد حسين علم الهدي و شهداي دانشجوي كشور ، سال : 1998 مقاله کنفرانسی

چکیده

چالشهاي محيط زيست شهري در پيشروي و فرسايش ساحل آبها (مطالعه موردي منطقه چاه نيمه در استان سيستان و بلوچستان

حسن درخشان
International conference on civil engineering and arc. and urb. sustainable development ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

تحليل وضعيت تنشها در بند خاكي با نرم افزار پلاكسيس در مرودشت فارس

حسن درخشان
2nd national conference on new material and structures ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

شبيه سازي عددي انتشار آلودگي به همراه جريان در اثر شكست سد

حسن درخشان
3rd internal conference on environment and sustainable development ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

شبيه سازي عددي انتقال الودگي به كمك روش حجم محدود

حسن درخشان
12th hydraulic conference ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي تاثير عدد فرود برنسبت ابگيري در ابگير جانبي ذوزنقه اي با استفاده از مدل عددي

حسن درخشان
12th hydraulic conference ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

بومي سازي معيارهاي متداول در انتخاب و ارزيابي كيفي نشانگرهاي محيطي (كد مقاله 10757)

حسن درخشان
3rd ICEPM ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي روش تحليل محتوا در رويكرد مفهومي توسعه پايدار به مشاركت مردمي(كد مقاله 10763)

حسن درخشان
3rd ICEPM ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

رويكرد سيستمي در ارزيابي ومديريت محيط زيست: تاريخچه و ماهيت شكل گيري ( كدمقاله 10765)

حسن درخشان
3rd ICEPM ، سال : 2013 مقاله کنفرانسی

چکیده

تحليل شكست سد بتني وزني آبگيري شده به كمك نرم افزار ANSYS

حسن درخشان
ist national conference on construction engineering and assessment projects ، سال : 2014 مقاله کنفرانسی

چکیده

ارزيابي تاثير تعدادپارامترهاي ورودي به يك مدل شبكه عصبي مصنوعي در مراحل بررسي مدل

Hassan Derakhshan
international conference on advanced technology and sciences ICAT14 , Year : 2014 Conferance Paper

Abstract

توابع تخمین

حسن درخشان
icwee2018 ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

در این مقاله، ضمن آموزش شبکه عصبی با توابع محرک ان نیز tan sig، log sig و خطی با الگوریتمهای مختلف بهترین الگوریتم پیش بینی شبکه پخش بازگشتی و ols تشخیص داده شد به عنوان بهترین مدل شبکه عصبی با جذر متوسط مربعات خطای آموزش و صحت‌سنجی به ترتیب برابر 0080619/0 و 10899/0، برای پیش‌بینی انتخاب شده است. . با مقایسه مقادیر جذر میانگین مجموع مربعات خطای داده‌های صحت‌سنجی شبکه‌های مختلف، در نهایت شبکه عصبی سه لایه، با توابع tan sig. Log sig و خطی و به ترتیب 3، 18 و 1 نرون، در لایه‌های مختلف، به عنوان شبکه منتخب، با کمترین خطا، تعیین شده است. مربع ضریب همبستگی برای شبکه عصبی مقدار838/ بدست آمد و بارندگی را 325 میلیمتر پیش بینی کرد و و میزان مربع ضریب همبستگی بین واقعی و پیش بینی در روش رگرسیونی نیز مقدار854/ با بارندگی 3/328 بدست آمد. با نتایج نشان داد روش رگرسیون روشی دقیق تر برای پیش بینی بارندگی حوضه می باشد.

پیش بینی بارش در حوضه دریاچه مهارلو با تعیین نوع اقلیم

حسن درخشان
icwee2018 ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

در این تحقیق طراحی و آموزش مدلی از شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی و تخمین خصوصیات بارندگی از قبیل شدت و ارتفاع با استفاده از مشخصات اولیه بارش دنبال گردید. پیکره بندی و بردار بهینه اوزان با بکارگیری تکنیک آموزش بهینه دینامیکی تعیین و نتایج با یکی از روش های متعارف یادگیری شبکه های عصبی مقایسه شد. همچنین کاربرد شبکه طراحی شده در حوزه مهارلو توضیح داده شد. مدل سازی با شبکه های عصبی نیاز به اطلاعات وسیع و کافی از بارندگی و خصوصیات آن دارد. قسمتی از آمار جمع آوری شده از منطقه مورد مطالعه در فرایند تعلیم شبکه عصبی وبخشی دیگر از آن در بررسی صحت سنجی شبکه ارائه شده مورد استفاده قرار می گیرد.با توجه به نوع اقلیم بدست آمده از نوع خشک تا معتدل میانه، این اطلاعات باید در پیش بینی بارش حوضه مد نظر قرار گیرد.

روشهای ارزیابی متوسط بارندگی

حسن درخشان
icwee2018 ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

در این مقاله، هدف ازا ین مطالعات دستیابی به اطلاعاتی است که بر مبنای آن میزان سیلابهای سالیانه حوزه آبریز فوق‌الذکر و نوع منطقه جهت برنامه ریزی برای سفره‌های آب زیرزمینی منطقه تخمین زده می‌شود. در این راستا پس از گردآوری اطلاعات ایستگاههای متعدد هواشناسی، بررسی فیزیوگرافی حوزه آبریز مربوط و پارامترهای هیدرولوژیکی منطقه، شرایط و وضعیت موجود منطقه نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به رابطه رگرسیونی بدست آمده از توزیع گامبل تیپ 1، میانگین بارندگی سالیانه حوزه 3 /328میلیمتر و نوع اقلیم خشک تا معتدل میانه تشخیص داده شد.

پیش بینی بارش در حوزه دریاچه مهارلو از طریق رگرسیون و شبکه عصبی

حسن درخشان
icwee2018 ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

در این مقاله، ضمن آموزش شبکه عصبی با الگوریتمهای مختلف بهترین الگوریتم پیش بینی شبکه پخش بازگشتی و ols تشخیص داده شد و مقادیر مشاهده ای و مقادیر پیش بینی شده در شبکه عصبی مصنوعی با هم مقایسه گردیدند که مربع ضریب همبستگی بین آنها مقدار838/ بدست آمد و بارندگی را 325 میلیمتر پیش بینی کرد و از طرفی بارندگی از طریق رگرسیون 3/328 بدست آمد و میزان مربع ضریب همبستگی بین واقعی و پیش بینی در روش دوم نیز مقدار854/ بدست آمد. با توجه به نتایج مشخص گردید روش رگرسیون جوابهای قانع کننده تری نسبت به روش شبکه عصبی بدست می دهد.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:derakhsh@uoz.ac.ir