سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1376 ليسانس

  باستان شناسی

  دانشگاه تهران

 • 1380فوق ليسانس

  باستان شناسی

  دانشگاه تربيت مدرس

 • 1396دکتری تخصصی

  باستانشناسی

  بوعلي سينا همدان

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی باستانشناسی

 • استاديار1397

  گروه آموزشی باستان شناسی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:behboodin@uoz.ac.ir