سوابق علمی - اجرائی

 • 13901394

  مدیر گروه شیلات

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه تهران

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  مهندسی فرایند

  دانشگاه نانت

مراتب علمی

 • استاديار1391

  گروه آموزشی شیلات

 • دانشيار1393

  گروه آموزشی شیلات

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست پرتقال بر کیفیت فیله کپور معمولی (Cyprinus carpio) هنگام نگهداری در یخچال (°C4)

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,طیبه علی بیگی,اسحق زکی پور رحیم آبادی
ايران ، شیلات ، سال : 2013 ، صفحات : 185-197، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

استفاده از عصاره¬های طبیعی به عنوان یکی از منابع مناسب آنتی¬اکسیدانی برای بهبود کیفیت ماهی در حال افزایش است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات آنتی¬اکسیدانی عصاره پوست پرتقال برکیفیت فیله ماهی کپور معمولی هنگام نگهداری در یخچال (°C4) می¬باشد. فیله¬ها¬ با غلظت¬های صفر، 1 و 5 درصد عصاره پوست پرتقال تیمار، بسته بندی و در یخچال نگهداری شدند. شاخص¬های شیمیایی (pH، پراکسید (PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)) و ارزیابی حسی (بافت، بو، طعم، رنگ و مطلوبیت کل) توسط ارزیابان در روز¬های صفر، 3، 6، 9، 12 و 15 اندازه گیری شدند. با افزایش زمان نگهداری مقادیر pH افزایش یافت که این روند در تیمار شاهد بیشتر بود (05/0p<). میزان پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار در همه تیمار¬ها به طور معنی¬داری افزایش یافت بطوری که مقادیر آنها برای نمونه¬های شاهد، 1 و 5 درصد به ترتیب در انتهای دوره به 8/14، 2/12، 2/10 (میلی اکی والان O2درکیلوگرم چربی ماهی)، 99/0، 78/0، 59/0 (میلی گرم مالون آلدئید در کیلوگرم گوشت ماهی) و 3/33، 5/30، 6/22 (میلی گرم نیتروژن در 100 گرم گوشت ماهی) رسید که این افزایش در تیمار 5 درصد نسبت به سایر تیمار¬ها کمتر بود (05/0p<). نتایج ارزیابی حسی بیانگر کاهش معنی¬دار خصوصیات حسی فیله ها در طی دوره نگهداری بود. براساس نتایج این مطالعه فیله¬های تیمار شده با عصاره 5 درصد نسبت به سایر تیمار¬ها تا انتهای دوره نگهداری قابل مصرف بودند.

اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ماهی (Huso huso) جوان پرورشی

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,عیسی ابراهیمی,راضیه تنگستانی,پرویز زارع
ايران ، مجله علوم و فنون دریایی ، سال : 2013 ، صفحات : 1-12، شاپا: 2008-8965 مقاله در مجله

چکیده

به منظور بررسی اثر اسانس سیر به عنوان ماده محرک رشد، بر شاخصهای رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی، شش جیره غذایی )یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتیبیوتیک، یک جیره حااوی آنتای بیوتیاک اکسیتتراسایکلین به میزان mg/kg 103 و ،133 ، 93 و چهار جیره با مقادیر مختلا 03 mg/kg 233 اساانس سایر تهیه شد. بچه فیل 24 گرم به مدت هشت هفته با جیرههای آماده شده تغذیاه ± 1/ ماهیان پرورشی با وزن متوسط 03 شدند. در پایان آزمایش بالاترین میزان وزن نهایی ) FW 109 گارم، بیشاترین میازان افازایش وزن /49± 2/ برابار 50 ( BWI 015/00± درصاد، بهتارین رانادمان پاروت ین ) 0/30 ، PER 2/00± ، باالاترین نارل توپیاد پاروت ین 3/13 ، ( PPR 40/90± درصد، کمترین ضریب مصرف غذا ) 9/90 ، FCR 1/23± و بیشترین میازان پاروت ین لاشاه، 3/35 ، 53/42±3/59 درصد در ماده خشک در تیمار حاوی mg/kg 103 اسانس سیر مشاهده شد که با ساایر تیمارهاا دارای >3/ تفاوت معنی دار ) 30 P بود. در مجموع براساس نتایج این تحقیا افازودن mg/kg 103 اساانس سایر باه جیاره غذایی فیل ماهیان جوان پرورشی جهت بهبود شاخص های رشاد، تغذیاه و کیفیات لاشاه در ایان ماهیاان پیشانهاد می گردد.

Effects of refrigerated storage on the microstructure and quality of Grouper (Epinephelus coioides) fillets

Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,,محمد صدیق مرتضوی,Mohsen Shahriari Moghadam
India , Journal of Food Science and Technology , Year : 2014 , Pages: 929-935, ISSN:0022-1155 Journal Paper

Abstract

Refrigerated storage is the simplest method of preserving for short time handling and storage of fish. The objective of this study was to investigate the effects of refrigerated storage on the microstructure, physicochemical (proximate composition, pH, TVB-N, LHC), microbial (total mesophilic count, TMC and total psychrotrophic count, TPC) and sensory changes of grouper (Epinephelus coioides) fillets during a 14-day period at +4 °C. The estimated TVB-N value was significantly different in all days of storage. TPC value reached to a limiting level for human consumption (107 microorganism/ g) after the 10th day of storage while TMC remained under the limited acceptability until 14 days. Cellular tissue damage was observed after 7 days of storage. The shelf life of grouper was approximately ~8–9 days according to the results of sensory, chemical and microbial analysis.

بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین آبکافت بدست آمده از ضایعات، در فرآیند فیله کردن ماهی آزاد (Salmo salar)

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,عبدالوهاب بخشان,علی طاهری
ايران ، پاتوبیولوژی مقایسه ای ، سال : 2014 ، صفحات : 1143-1152، شاپا: 2228-5962 مقاله در مجله

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی خواص آنتی اکسیدان پروتئین آبکافت ضایعات فیله کردن ماهی آزاد تولید شده با آنزیم تریپسین می پردازد. پروتئین آبکافت در دمای یکسان تحت دو متغیر متفاوت زمان آبکافت و مقدار آنزیم تولید شد. ترکیب تقریبی، میزان آبکافت، فعالیت حذف رادیکال آزاد DPPH، فعالیت کلاته کردن یون آهن فرو و قدرت کاهندگی برای سه نوع پروتئین آبکافت تولیدی محاسبه شد. بیشترین میزان پروتئین 0/0±74/89 و کمترین میزان چربی، رطوبت و خاکستر پروتئین¬های آبکافت به ترتیب 01/0±6/0، 2/0±7/5 و 2/0±5/3 بود که با ضایعات ماهی آزاد اختلاف معنی¬دار داشت (05/0˂p). بیشترین مقدار آبکافت، فعالیت حذف رادیکال آزادDPPH ، کلاته کردن یون آهن فرو و قدرت کاهندگی پروتئین¬های تولیدی به ترتیب: 48/0±78/81، 56/4±99/93، 6/0±8/12 و 00/0±42/0 اندازه گیری شد. در نتیجه¬گیری می¬توان گفت آبکافت آنزیمی ضایعات ماهی آزاد منجر به تولید پپتیدهایی با خواص آنتی اکسیدانی می¬گردد و می¬تواند بعد از تایید مطالعات کلینیکی بعنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان-ژلاتین بر خصوصیات کیفی و زمان ماندگاری فیش فینگر کپور نقره¬ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,صونا کلته,مصطفی یوسف اللهی
ايران ، علوم و فنون شیلات ، سال : 2014 ، صفحات : 45-55، شاپا: 2322-5513 مقاله در مجله

چکیده

تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و کیتوزان-ژلاتین بر کیفیت فیش فینگر کپور نقره­ای هنگام نگهداری بررسی شد. فیش فینگرها به طور جداگانه در محلول­های پوششی کیتوزان 1% و کیتوزان 1%-ژلاتین 4% غوطه­ور و بسته­بندی شدند. سپس جهت آزمایش­های شیمیایی (TBA، TVB-N، PV) و میکروبی (TVC و PTC) به مدت 30 روز در یخچال (C˚1±4) نگه­داری شدند. کمترین میزان بازهای نیتروژنی فرار در نمونه پوشش داده شده با کیتوزان مشاهده شد در‌صورتی که میزان تیوباربیتوریک اسید تیمارهای پوشش داده شده تفاوت معنی­داری نسبت به هم نداشتند (05/0>p). در بین نمونه­های پوشش داده شده، پوشش کیتوزان به طور موثری باعث کاهش بار باکتریائی کل (TVC) و سرما دوست (PTC) گردید که این میزان کاهش در روز 12 به ترتیب برای TVC و PTC به اندازه 2/3 و log10 cfu/g 6/2 نسبت به شاهد بود. بدین ترتیب می­توان بیان نمود که فیش فینگرهای پوشش داده شده با محلول پوششی کیتوزان نسبت به پوشش کیتوزان-ژلاتین و نمونه­های بدون پوشش موثرتر بود و 18 روز بر ماندگاری فیش فینگرها افزود

تأثیر زمان یخ¬گذاری روی کیفیت میگوی پرورشی وانامی

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,نسرین پراشیده,مهدی محمدی
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 1-12، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

میگو از جمله مواد غذایی دریایی بسیار فساد پذیر است که حفظ کیفیت آن پس از صید از مسائل مهم صنعت فرآوری آبزیان می باشد. هدف این مطالعه، ارزیابی تأثیر یخ گذاری بر کیفیت و زمان ماندگاری میگوی پرورشی وانامی بود. میگو­ها پس از برداشت در محلول متابی سولفیت سدیم غوطه­ور شدند. سپس به دو تیمار یخ گذاری بلافاصله و با 2 ساعت تأخیر تقسیم شدند. فراسنجه­های شیمیایی (PV، TBA، TVB-N)، میکروبی (PTC، MBC) و ارزیابی حسی در روز­های صفر، 3، 6، 9، 12و 15 اندازه­گیری شدند. میزان باکتریهای سرمادوست و هوازی مزوفیل در نمونه های 2 ساعت تأخیر بالاتر از تیمار بلافاصله بود. در روز­های اول نگه­داری بار باکتریایی مزوفیل نسبت به سرما دوست بیشتر بود اما با گذشت زمان باکتر­های سرما دوست روند افزایشی بیشتری را در مقایسه با بار باکتریایی مزوفیل نشان دادند. فراسنجه­های شیمیایی در تیمار بلافاصله نسبت به تیمار 2 ساعت تأخیر با شیب کمتری افزایش یافت. شاخص های حسی هنگام نگهداری کاهش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که یخ­گذاری بلافاصله تأثیر معنی­داری بر افزایش زمان ماندگاری میگوی پرورشی وانامی دارد. بطوریکه در تیمار 2 ساعت تأخیر و بلافاصله زمان ماندگاری میگو به ترتیب به 9 و 12 روز رسید.

تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین بر کیفیت فیش فینگر کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,صونا کلته,مصطفی یوسف اللهی
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 79-88، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

چکیده هدف این مطالعه، بررسی تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین بر خصوصیات کیفی و زمان ماندگاری فیش فینگر کپور نقره­ای طی نگهداری در یخچال می­باشد. فیش فینگرها در محلول­ پوششی ژلاتین 4% غوطه­ور و پس از خشک شدن، بسته­بندی و در یخچال (C˚4) قرار گرفتند. فراسنجه­های شیمیایی (رطوبت، پروتئین، چربی، خاکستر، pH،PV ، TBA و TVB-N) و میکروبی (PTC و TVC) در روز­های صفر، 3، 6، 9، 12، 15، 18و 21 اندازه­گیری شدند. با افزایش زمان نگهدای میزان رطوبت و چربی کاهش و میزان pH افزایش معنی­داری داشت (05/0> P). در صورتیکه میزان خاکستر نمونه پوشش داده شده با ژلاتین تفاوت معنی­داری با شاهد نداشت (05/0> P). میزان پراکسید و تیوباربیتوریک اسید نمونه پوشش داده شده با ژلاتین نسبت به شاهد کمتر بود. میزان TVB-N نمونه شاهد و پوشش داده شده با ژلاتین در روز 12 به 80/27 و 46/27 میلی گرم نیتروژن در 100 گرم گوشت ماهی رسیدند که بیشتر از حداکثر میزان قابل قبول بود. میزان بار باکتریایی کل (TVC) و سرما دوست (PTC) فیش فینگرها هنگام نگهداری در یخچال بطور معنی داری افزایش یافت (05/0> P). بنابراین می­توان گفت که پوشش ژلاتینی باعث کاهش اکسیداسیون شد اما تاثیری در کاهش بار باکتریایی نداشت.

بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,علیرضا خرم ابادی,مهدی محمدی,فاطمه عین الهی پیر
ايران ، مجله علوم و فنون دریایی ، سال : 2014 ، صفحات : 91-100، شاپا: 2008-8965 مقاله در مجله

چکیده

آلودگی فلزات سنگین به طور مستقیم روی آبزی پروری دریایی مانند پرورش میگو تأثیر منفی می گذارد. فلزات سنگین انباشته شده در بدن میگو می تواند از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل شود . در این تحقیق غلظت فلزات سنگین مس، روی و نیکل بافت عضله میگوی پا سفید غربی ) Litopenaeus vannamei ( مزارع پرورشی سایتهای ریگ، حله و دلوار استان بوشهر تعیین گردید. غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت فلزات روی و نیکل بافت عضله میگو در سایت های ریگ، حله و دلوار وجود داشت. بیشترین غلظت مس در سایت دلوار، روی در سایت ریگ و نیکل در سایت حله به ترتیب 3/22±2/ 65/21±3/33 و 28 ،12/21±2/12 )میکروگرم بر گرم وزن خشک( مشاهده شد. نتایج مقایسه غلظت فلزات در بافت عضله میگو با استانداردهای FDA ، WHO و FAO نشان داد که فلز نیکل موجود در بافت عضله از لحاظ سلامت انسانی از سطح مجاز مصرف انسانی بیشتر بوده و نیاز به نظارت بیشتر دارد.

Effect of different cooking processes on the fatty acid profile of grass carp fillets during chill storage

Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,,اسحق زکی پور رحیم آبادی,
IRAN , International Journal Of Aquatic Biology , Year : 2014 , Pages: 223-228, ISSN:2383-0956 Journal Paper

Abstract

The effects of different cooking methods (deep fat frying, boiling and steaming) on lipid content and fatty acid composition of grass carp (Ctenopharyngodon idella) fillets during chill storage were investigated. Fillet samples were cooked and then stored at + 4°C for 4 days. The control and the cooked fillet samples were analyzed for their chemical characteristics. Twelve fatty acids were identified with 39.11, 15.37 and 45.52 g/ 100 g of saturated (SFA), monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA), respectively. The n-3/n-6 ratios of raw, deep fried, boiled and steamed samples were 1.12, 0.10, 1.45 and 0.72, respectively. The pattern of changes in fatty acid groups was different in fried, boiled and steamed samples after 1 and 4 days of chill storage. The EPA+DHA/C:16 ratio was higher in boiled and boiled-chill stored samples than steamed and fried samples. EPA+DHA/C:16 ratio for cooked, stored for 1 day and then 4 days were as 0.051, 0.003 and 0.017 for fried, 0.492, 0.583 and 0.489 for boiled and 0.247, 0.037 and 0.149 for steamed samples, respectively. These results showed that the boiled process is better than other cooking processes on the FA pattern of grass cap.

ارزیابی ارگانولپتیک سه نوع فیش فینگر تولید شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,احمد ترخاصی,مهدی صداقت سنگانی
ايران ، علوم و فنون شیلات ، سال : 2014 ، صفحات : 51-57، شاپا: 2322-5513 مقاله در مجله

چکیده

سه نوع فیش فینگر تولید شده از گوشت ماهی کپور معمولی (حاصل از قطعات فیله، گوشت چرخ شده و سوریمی) ارزیابی شدندفیش فینگر ها پس از قالب گیری، لعاب زنی و پوشش دهی در دستگاه سرخ کن با روغن آفتابگردان در دمای180 درجه سانتیگراد به مدت 8 دقیقه سرخ شدند. شاخصهای ارگانولپتیک بافت، طعم، بو، رنگ و مطلوبیت کل از سوی ارزیابها بررسی شدند. فیش فینگر حاصل از سوریمی از لحاظ شاخص های ارگانولپتیک تفاوت معنی داری نسبت به بقیه نمونه ها داشت. ارزیابی صفت مطلوبیت کل نشاندهنده برتری فیش فینگر حاصل از سوریمی نسبت به سایر فیش فینگرها بود. بنابراین توصیه می شود که از سوریمی حاصل از گوشت ماهی کپور معمولی در فرایند تولید فیش فینگر استفاده شود.

Antioxidant effects of grape pomace on the quality of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillets during refrigerated storage

Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,
English , International Journal of Food Properties , Year : 2015 , Pages: 1223-1230, ISSN:1094-2912 Journal Paper

Abstract

This study aimed to determine the phenolic content and antioxidant effect of grape pomace extract on silver carp fillets during refrigerated storage. Total phenolic content of grape pomace extract was quantified by colorimetric methods. Silver carp samples were treated with 0, 2, and 4% of grape pomace extract (g extract/100 g flesh) and stored 15 days in a refrigerator (4◦C). Changes in pH, peroxide value, thiobarbituric acid, and heme iron at 0, 3, 6, 9, 12, and 15 days of storage were investigated. Results showed that the values of pH, peroxide value, and thiobarbituric acid increased and iron levels decreased in all treatments during storage (p < 0.05). The phenolic contents were generally much more influenced by the quality parameters treated compared to the control. The addition of grape pomace extract delayed lipid oxidation in silver carp fillet considerably during refrigerated storage. These results suggested that grape pomace extract has the potential to be used as a natural antioxidant.

Effects of grape pomace extract on the quality and shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillets during chill storage

Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,,
IRAN , International Journal Of Aquatic Biology , Year : 2015 , Pages: 108-113, ISSN:2383-0956 Journal Paper

Abstract

The effects of grape pomace extract (0, 2 and 4%) on quality and shelf life of silver carp (Hypophthalmicthys molitrix) fillets during chill storage (4°C) were investigated. The control and the treated fillets were analyzed periodically for microbiological (TVC and PTC), chemical (TVB-N), and sensory characteristics. The results showed that grape pomace-treated samples have lower TVB-N (24.2 and 21.2 mg N/100 g, respectively), TVC (7.33 and 7.09 log cfu/g, respectively) and PTC (7.26 and 7.03 log cfu/g, respectively) at the end of the storage period. The results revealed that the addition of grape pomace extract has a positive effect on the sensory quality of silver carp fillets by retaining proper quality characteristics for a longer time and extends their shelf life during chill storage.

تاثیر نمک¬سود کردن مرطوب روی کیفیت ماهی کپور نقره¬ای هنگام نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,معصومه ملاشاهی,قربانعلی مهقانی
ايران ، پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 643-653، شاپا: 1735-4161 مقاله در مجله

چکیده

نمک¬سود کردن یکی از قدیمی¬ترین روش¬های نگهداری جهت افزایش زمان ماندگاری ماهی است. هدف این مطالعه بررسی تغییرات شیمیایی، میکروبی و ارزیابی حسی ماهی کپور نقره¬ای بعد از نمک¬سود کردن مرطوب هنگام نگهداری در یخچال می¬باشد. ماهیان پس از نمک¬سود شدن با غلظت‌های 10% و 20% در یخچال (C˚4) نگهداری شدند. فراسنجه‌های شیمیایی (مقادیر رطوبت، پروتئین، نمک، PV ، TBA)، pH ، فراسنجه‌های میکروبی (TVC،PTC و هالوفیل¬ها) و ارزیابی حسی در روزهای صفر، 3، 6 ،9 و 12 اندازه¬گیری شدند. افزایش جذب نمک موجب کاهش رطوبت گردید. میزان pH و پروتئین طی نگهداری در یخچال کاهش یافت. نتایج این تحقیق افزایش معنی‌دار TBA و PV ماهیان نمک سود شده با غلظت 20% را نسبت به 10% نشان می‌دهد. میزان باکتر‌ی‌های هوازی مزوفیل و هالوفیل در هر دو تیمار افزایش و میزان باکتر‌ی‌های سرمادوست کاهش یافت. نتایج ارزیابی حسی کاهش معنی¬دار خصوصیات حسی را نشان دادند. استفاده از نمک¬ها بعنوان نگهدارنده¬های طبیعی جهت افزایش زمان ماندگاری ماهی هنگام نگهداری در یخچال می¬تواند موثر باشد. نتایج این مطالعه نمک سود کردن مرطوب با غلظت 10% را برای ماهی کپور نقره¬ای توصیه می کند.

بررسی ترکیب شیمیایی و محتوای اسیدهای چرب فیله کپور نقره ای (Hypophthalmicththys molitrix) پس از سرخ کردن سریع، نگه داری به صورت منجمد و سرخ کردن نهایی

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,خدیجه نورزائی,اسحق زکی پور رحیم آبادی
ايران ، علوم و فنون شیلات ، سال : 2016 ، صفحات : 121-133، شاپا: 2322-5513 مقاله در مجله

چکیده

تغییر در ترکیب اسید چرب فیله کپورنقره ای با روکش خوراکی و بدون روکش پس از سرخ کردن سریع، نگه داری به صورت منجمد و سرخ کردن نهایی بررسی شد. فیله ها پس از فرایند سرخ کردن سریع به مدت 30 ثانیه، سرد و بسته بندی شده و پس از انجماد به مدت سه ماه در فریزر نگه داری شده و سپس مجدد تحت تیمار سرخ کردن نهایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سرخ کردن سریع و نهایی باعث افزایش میزان چربی کل آنها شده، به طوری که محتوای چربی نمونه های خام در روز صفر (07/5 درصد) به ترتیب به 9/52 ± 1/97 و 8 7/54 ± 2/ درصد پس از سرخ کردن سریع و به 9/33 ± 0/70 و 9/33 ± 0/24 درصد پس از سرخ کردن نهایی در نمونه های بدون روکش و با روکش تغییر یافت. محتوای رطوبت نمونه ها پس از سرخ کردن کاهش و بعد از نگهداری به مدت 3 ماه در فریزر افزایش نشان داد. تعداد 26 نوع اسید چرب از انواع اشباع وغیراشباع در نمونه ها شناسایی گردید. نسبت اسیدهای چرب امگا- 3 به امگا- 6 در نمونه های شاهد 3/37 بود. این نسبت در تیمار بدون روکش و روکش دار پس از سرخ کردن سریع به ترتیب 82/0 و 65/0 بود و در روز 90 پس از سرخ کردن نهایی به 66/0 . 28/0 کاهش یافت. شاخص های آتروجنیک (AI) و ترومبوجنیک (TI) در90 پس از سرخ کردن نهایی به ترتیب در تیمار بدون روکش و تیمار روکش، 60/0 ، 53/0 و 57/0، 69/0 بود.

تأثیر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر- مونوگلیسرید بر کیفیت فیش فینگر کپور نقره¬ای طی نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,مصطفی صیاد,اسحق زکی پور رحیم آبادی
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 93-102، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی تاثیر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر- مونوگلیسرید بر خصوصیات کیفی فیش فینگر کپور نقره¬ای هنگام نگهداری در یخچال می¬باشد. فیش فینگرها به طور جداگانه در محلول¬های پوششی 5% کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) و 5/1 % مونوگلیسرید، 10% WPC و 5/2 % مونوگلیسرید و 15 % WPC و 5/3 % مونوگلیسرید غوطه¬ور، بسته¬بندی و در یخچال (˚C4) نگهداری شدند. فراسنجه های شیمیایی (pH، PV،TBA )، میکروبی (TVC و PTC) و ارزیابی حسی در روزهای صفر، 3، 6، 9، 12 و 15 اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش زمان نگهداری میزان pH کاهش و مقادیر PV و TBA بطور معنی داری (05/0P<) افزایش یافت. میزان بار باکتریایی کل (TVC) و سرما دوست (PTC) فیش فینگرها هنگام نگهداری در یخچال بطور معنی داری افزایش یافت (05/0P<). نتایج ارزیابی حسی بیانگر کاهش معنی¬دار خصوصیات حسی فیش فینگرها طی دوره نگهداری بود. براساس نتایج این مطالعه می¬توان بیان نمود که فیش فینگرهای پوشش داده شده با محلول 10 درصد پروتئین آب پنیر- 5/2 درصد مونوگلیسرید نسبت به سایر تیمارها موثرتر بوده و 3 روز بر ماندگاری فیش فینگرها افزود.

تاثیر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر و اسانس شوید بر کیفیت فیله کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,مصطفی صیاد,خدیجه نورزائی
ايران ، علوم و فنون شیلات ، سال : 2016 ، صفحات : 85-94، شاپا: 2322-5513 مقاله در مجله

چکیده

کیفیت و زمان (Anethum graveolens) تاثیر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر و اسانس شوید ماندگاری فیله کپور نقره ای هنگام نگه داری در یخچال بررسی شد. فیله ها در محلول پروتئین آب پنیر 10 درصد)، اسانس شوید ( 5 درصد) و مخلوط پروتئین آب پنیر ( 10 درصد) و اسانس شوید ( 5 ) و TBA ،PV ) 4) قرار گرفتند. فراسنجه های شیمیایی ˚C) درصد) غوطه ور، بسته بندی و در یخچال 15 و 18 اندازه گیری شدند . ،12 ،9 ،6 ، در روزهای صفر، 3 (PTC و TVC) و میکروبی (TVB-N ولی .(P<0/ مقادیر پراکسید و تیوباربیتوریک اسید در همه تیمارها به طور معنی داری افزایش یافت ( 05 این افزایش در فیله دارای پوشش پروتئین آب پنیر حاوی اسانس شوید کمتر بود. مجموع بازهای نیتروژنی فرار تیمارهای اسانس شوید، پروتئین آب پنیر و پروتئین آب پنیر حاوی اسانس شوید در ابتدا در 100 گرم گوشت N 15 میلی گرم 2 / 25 و 55 /84 ،24/ 7 و در انتهای دوره 11 / 7/60 و 51 ،7/55 برای تیمار پوشش شده با پروتئین آب پنیر ( 10 درصد) حاوی PTC و TVC ماهی بود. مقادیر اسانس شوید ( 5 درصد) کمتر نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پوشش پروتئین آب پنیر حاوی اسانس شوید سبب افزایش ماندگاری فیله کپور نقره ای طی نگه داری در یخچال می شود.

بررسی تاثیر پوشش خوراکی محتوی عصاره پوست انار (Punica granatum) بر کیفیت و ماندگاری فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) هنگام نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,احمد ترخاصی,اسحق زکی پور رحیم آبادی,مصطفی یوسف اللهی
ايران ، علوم و فنون شیلات ، سال : 2016 ، صفحات : 17-27، شاپا: 2322-5513 مقاله در مجله

چکیده

در این مطالعه تاثیر پوشش خوراکی محتوی عصاره پوست انار بر کیفیت و ماندگاری فیله کپور نقرهای در مدت زمان نگهداری در یخچال بررسی شد. محتوای فنل کل ( 262,5 میلی گرم تانیک اسید/گرم % با استفاده از حلال متانول اندازه گیری شد. پوشش خوراکی با مخلوط ( 60 DPPH (% نمونه) و ( 87 آب + 30 % آرد گندم + 10 % آرد ذرت) تهیه شد. ماهی تازه ی فیله شده به سه تیمار: شاهد ( بدون عصاره)، تیمار 1 (فیله با 5% در صد عصاره) و تیمار 2 (فیله با 10 % در صد عصاره) تقسیم شد. فیلهها ،(TVC) و میکروبی (تعداد کل باکتریها (pH,TBA) طی نگهداری در یخچال مورد ارزیابی شیمیایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج، افزودن عصاره به طور قابل ملاحظه ای ((PTC) باکتری های سرمادوست اکسیداسیون را در تیمار 1 و 2 نسبت به نمونه شاهد به تاخیر انداخت. طبق نتایج آنالیزهای میکروبی رسیدند در حالیکه (log10 CFU/g) تیمار های 1 و 2 در روز نگهداری 12 به بیشینه حد قابل قبول رسید . (log10 CFU/g) نمونه شاهد در روز 9 نگهداری به بیشینه حد قابل قبول رسید.

تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta (Heckel, 1843) در استان کردستان با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهواره ای

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,بهروز میرزایی,برزان بهرامی کمانگر,علی ارشدی
ايران ، شیلات ، سال : 2017 ، صفحات : 265-273، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

به منظور بررسی میزان تنوع ژنتیکی و تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت‌های سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در دو حوزه آبریز واقع در استان کردستان از نشانگرهای بین ریزماهواره‌ای استفاده گردید. از شش آغازگر دی‌نوکلئوتیدی مورد استفاده، تنها در سه آغازگر (AG)9C، (GA)9C و (AC)9T باندهای واضح، تکرارپذیر و قابل امتیازدهی در شرایط واکنش PCR مورد استفاده مشاهده گردید. این سه آغازگر در مجموع تعداد 56 باند تکرار پذیر در شش جمعیت مورد مطالعه تولید نمودند که درصد پلیمورفیسم در جمعیت رودخانههای سیروان، گاوه رود، قشلاق، از حوزه سیروان و رودخانه‌های چومان، گرماب و شوی از حوزه زآب کوچک به ترتیب 00/80، 98/82، 61/82، 71/85، 25/81 و 49/80 تعیین گردیدند. میزان هتروزیگوسیتی در جمعیتهای مورد بررسی متوسط تا زیاد برآورد گردید. شاخص‌های تنوع ژنتیکی درون جمعیتی در جمعیت چومان به طور معنی‌دار بیشتر از سایر جمعیت‌های مورد مطالعه می‌باشد. نتایج تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که حدود 89 درصد تنوع ژنتیکی مربوط به درون جمعیت‌ها بوده و تنها 11 درصد آن مربوط به تنوع بین جمعیتی می‌باشد. مقدار شاخص تثبیت (Fst) محاسباتی نشان‌دهنده میزان تمایز کم تا متوسط در شش جمعیت مورد بررسی است. با این وجود نتایج آزمون صحت، تمایز معنی‌داری بین جمعیت‌های مورد مطالعه نشان نداد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرایط زیست و حفظ تنوع ژنتیکی برای گونه سیاه ماهی خالدار در دو زیستگاه‌ سیروان و زآب کوچک در حد متوسط می‌باشد.

تاثیر اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) تلقیح شده با باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli) طی نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,مهدیه واحدی سرریگانی,محسن شهریاری مقدم ,مصطفی یوسف اللهی
ايران ، علوم آبزی پروری ، سال : 2018 ، صفحات : 50-63، شاپا: 2322-5351 مقاله در مجله

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مهارکنندگی اسانس برگ رزماری بر باکتری اشرشیاکلی تلقیح شده در سوریمی کپور نقرهای طی نگهداری در یخچال ) 4 درجهسانتیگراد( میباشد. سوریمی با باکتری اشرشیاکلی تلقیح ) CFU/g 310 ( و با غلظتهای 1 ، 2 و 3 میکرولیتر برگرم اسانس برگ رزماری تیمار و پس از بستهبندی در یخچال ) 4 درجه سانتی گراد( نگهداری گردید. فراسنجههای شیمیایی )پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار( و میکروبی )شمارش باکتری اشرشیاکلی، باکتریهای کل و باکتریهای سرما دوست( در زمانهای 24 ، 72 ، 144 ، 216 و 288 ساعت اندازهگیری شدند. مقدار پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار تیمار حاوی باکتری اشرشیاکلی بدون اسانس بیشتر از سایر تیمارها بود. مقادیر این شاخصها طی نگهداری در همه تیمارها افزایش یافت، اما این افزایش در تیمارهای حاوی اسانس برگ رزماری کمتر بود. تیمارهای حاوی اسانس برگ رزماری دارای باکتریهای کل و سرما دوست کمتری بودند. تعداد باکتری اشرشیاکلی در تیمارهای حاوی اسانس برگ رزماری تا 144 ساعت افزایش و پس از آن کاهش یافت، اما در تیمار حاوی باکتری اشرشیاکلی بدون اسانس طی نگهداری افزایش یافت. تمام غلظتهای اسانس برگ رزماری رشد باکتری اشرشیاکلی را طی زمان نگهداری مهار کرده ولی غلظت 3 میکرولیتر بر گرم بیشترین تاثیر را بر مهار رشد باکتری اشرشیاکلی نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس برگ رزماری دارای خاصیت آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی بوده و میتوان از آن بهعنوان یک نگهدارنده طبیعی در محصولات شیلاتی استفاده نمود.

ارزیابی اثر نایسین، استات سدیم و دما بر کیفیت فیله کپور علفخوار تلقیح شده با استافیلوکوکوس اورئوس

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,نادر چراغی,محسن شهریاری مقدم
ايران ، پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 803-815، شاپا: 1735-4161 مقاله در مجله

چکیده

استافیلوکوکوس ‌اورئوس عامل بیماری ‌زای مهمی در بروز مسمومیت های غذایی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر نایسین، سدیم استات و دما بر رشد استافیلوکوکوس ‌اورئوس (PTCC 1189) در فیله کپور ‌علفخوار با استفاده از طرح آزمایش تاگوچی با آرایه L4 (23) می¬باشد. فیله ¬ها پس از تلقیح با باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس (CFU/g 103) و افزودن نایسین (IU/g 750 و 1000 ) و استات سدیم (1 و 2%) در دماهای (4 و 8 درجه‌ سانتی‌‌گراد) نگهداری شدند. پارامتر های شیمیایی (پراکسید (PV)، تیوبار بیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)) و تعداد باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس در روزهای صفر، 3، 6 و 9 اندازه¬گیری شدند. کمترین و بیشترین میزان PV،TBA و TVB-N به ترتیب در تیمار 2 (استات سدیم 2%، نایسین IU/g 750، دما 4 درجه سانتی گراد) و تیمار 4 (استات سدیم 1%، نایسین IU/g 750، دما 8 درجه سانتی گراد) در انتهای دوره نگهداری مشاهده گردید. نتایج شمارش باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس نشان داد که رشد باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس در تیمار 4 نسبت به سایر تیمار ها بیشتر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار حاوی نایسین (IU/g 750)، استات سدیم (2%) و دما ( 4 درجه سانتی‌گراد) کارآمدی بیشتری در نگهداری فیله کپور علفخوار داشته در حالی که مدل سازی تاگوچی نایسین (IU/g 1000)، استات سدیم (2%) و دما ( 4 درجه سانتی‌گراد) را به عنوان شرایط بهینه نگهداری پیشنهاد می کند.

اثر اسانس دانه زنیان (Carum copticum) بر باکتری اشرشیاکلی تلقیح شده در گوشت چرخ شده کپور معمولی (Cyprinus carpio)

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,سمیرا فرامرزپوردارزینی,محسن شهریاری مقدم ,مصطفی یوسف اللهی
ايران ، علوم آبزی پروری ، سال : 2018 ، صفحات : 92-104، شاپا: 2322-5351 مقاله در مجله

چکیده

هدف این تحقیق تاثیر اسانس دانه زنیان بر مهار رشد باکتری اشرشیاکلی تلقیح شده در گوشت چرخ شده کپور معمولی هنگام نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) بود. اسانس دانه زنیان با غلظت های 2، 3 و 4 میکرولیتر برگرم به گوشت چرخ شده کپور معمولی تلقیح شده (CFU/g 103) با باکتری اشرشیاکلی اضافه و پس از بسته بندی در یخچال (4 درجه سانتی گراد) نگهداری گردیدند. فراسنجه‌های شیمیایی (پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار) و میکروبی (شمارش باکتری اشرشیاکلی، باکتری‌های مزوفیل هوازی و باکتری های سرما گرا) در زمان های 24، 72، 144، 216 و 288 ساعت اندازه گیری شدند. مقدار پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار طی نگهداری در همه تیمارها افزایش یافت، اما این افزایش در تیمارهای حاوی اسانس دانه زنیان کمتر بود. میزان باکتری‌های مزوفیل هوازی و سرماگرا با افزایش اسانس دانه زنیان کاهش یافت. تیمارهای حاوی اسانس دانه زنیان رشد باکتری اشرشیاکلی را مهار کرده و پس از 144 ساعت سبب کاهش آن گردیدند. غلظت 4 میکرولیتر بر گرم اسانس دانه زنیان بیشترین تاثیر را بر فراسنجه های شیمیایی و میکروبی نشان داد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که اسانس دانه زنیان دارای خاصیت آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی بوده و برای نگهداری فرآورده های شیلاتی توصیه می گردد.

تاثیر روش‌های مختلف انجمادزدایی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارزیابی حسی ماهی زرده منجمد

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,طاهر جدگال,سراج بیتا
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2018 ، صفحات : 177-187، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر روش¬های مختلف انجمادزدایی (آب، هوا، یخچال و مایکروویو) روی کیفیت زرده (Euthynnus affinis) منجمد انجام گردید. ماهیان تازه زرده پس از بسته بندی در تونل انجماد (36- درجه سانتی گراد) منجمد و در دمای 18- درجه سانتی گراد به مدت دو ماه نگهداری شدند. فراسنجه¬های شیمیایی، فیزیکی، میکروبی و ارزیابی حسی پس از انجمادزدایی بررسی شدند. مقدار pH تیمار شاهد با تیمارهای مختلف انجمادزدایی تفاوت معنی دار (05/0p<) داشت. بیشترین و کمترین مقدار تری متیل آمین به ترتیب در تیمارهای انجمادزدایی در یخچال (32/0±94/1) و شاهد (03/0±12/1) مشاهده گردید. کمترین مقدار تیوباربیتوریک اسید در تیمارهای انجمادزدایی در آب (10/0±56/1) و شاهد (03/0±44/1) مشاهده گردید. بیشترین مقدار بازهای نیتروژنی فرار (40/1±20/25) و کمترین مقدار ظرفیت نگهداری آب (82/5±77/76) در تیمار انجمادزدایی ماکروویو به دست آمد. کمترین مقدار آبچلینگ بعد از انجمادزدایی و پخت به ترتیب در تیمارهای انجمادزدایی در هوا (26/0±71/1) و شاهد (06/0±44/11) مشاهده گردید. تعداد باکتری¬های سرمادوست و مزوفیل انجمادزدایی در هوا با نمونه شاهد تفاوت معنی داری (05/0<p) نداشت. ارزیابی حسی انجمادزدایی در هوا در مقایسه با سایر تیمارهای انجمادزدایی بهتر بود. نتایج این تحقیق نشان داد انجمادزدایی در هوا برای ماهی زرده منجمد شده توصیه می¬¬گردد.

Impact of Freezing Process on Salt Diffusivity of Seafood: Application to Salmon (Salmo salar) Using Conventional and Pressure Shift Freezing

Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,Nicolas Chapleau,Marie de Lamballerie,Alain Le-Bail
USA , Food and Bioprocess Technology , Year : 2009 , Pages: 257-262, ISSN:1935-5130 Journal Paper

Abstract

The depression of the melting temperature of ice under pressure permits to obtain a rapid freezing of foods. The expected benefit lies in reduced water diffusion from the intra- toward the extracellular media, resulting in a reduced drip loss during thawing. Beside, the modification of the cellular structure induced by ice formation may affect the mass diffusivity of the flesh. In the present study, salmon was used as a model food. Slabs of salmon (1-cm thick) were frozen using blast air and pressure shift freezing at 200 MPa. The impact of the freezing process on the mass diffusivity of salt was evaluated using an aqueous solution (NaCl, 3% w/w). Results indicate that the effective mass diffusivity was slightly increased in comparison to nonfrozen flesh when a rapid freezing process was used. This may be attributed to a change in the permeability of cell membranes caused by freezing and high pressure.

Phenolic content and antioxidant properties of seeds from different grape cultivars grown in Iran

Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,,,Sedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi
English , Natural Product Research , Year : 2018 , Pages: 425-429, ISSN:1478-6419 Journal Paper

Abstract

This study investigated the antioxidant activity and phenolic composition of seed extracts from three grape cultivars grown in Iran. Folin Ciocalteu method was used for the determination of the total phenolic contents and GC–MS was used for the analysis of phenolic compositions. 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) method was used to evaluate the antioxidant activity. The highest and the lowest total phenolic contents of seed extract were found in the black and green grape, respectively. The content of individual phenols such as Frulic acid, Gentistic acid, Syringic acid, (+) Catechin, Chlorogenic acid and (−)- Epicatchin gallate was cultivars dependent. The antioxidant activity of the seed extracts ranged from 34.03% (Green) to 53.63% (Black). Generally, the Black grape seed extract with the total phenolic content (3 ± 0.01 mg tannic acid/g DM), DPPH (53.63 ± 0.34%), IC50 and AEAC (7.41 and 16.92 mg/mL) showed the highest level of total antioxidant capacity.

Amino acid and fatty acid profiles of materials recovered from Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782), using acidic and basic solubilization/ precipitation technique

Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,,اسحق زکی پور رحیم آبادی,فرزاد غیبی
IRAN , Caspian Journal of Environmental Sciences , Year : 2017 , Pages: 285-294, ISSN:1735-3033 Journal Paper

Abstract

Isoelectric solubilization /precipitation (ISP) process was used to isolate protein from muscles of Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782). Fish protein and lipid were recovered from whole gutted Prussian carp using acidic and basic isoelectric solubilization/precipitation followed by assaying amino acid and fatty acid profile. Essential amino acids content in acidic and basic pH treatment of ISP of Prussian carp were 216.6 and 218.7 mg.g-1, respectively. Results showed that identified amino acids in Prussian carp protein isolated by ISP method, could meet all needs of adults, but a supplementary protein must be used for children. Limiting amino acids in both acidic and basic treatments were methionine and cysteine. Nineteen fatty acids of saturated (SFA), monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated (PUFA) groups were identified in lipid recovered in isoelectric solubilization/precipitation process. Total PUFA in basic treatment was noticeably higher than in acidic one. N-3/n-6 ratio in basic pH treatment was also higher than in acidic one.

خصوصیات عملکردی پروتئین استخراج شده از ماهی کاراس معمولی (Carassius carassius) با استفاده از روش حلالیت و ترسیب ایزوالکتریک اسیدی و بازی

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,آذین صفارشرق,اسحق زکی پور رحیم آبادی,فرزاد غیبی
ايران ، علوم و فنون شیلات ، سال : 2018 ، صفحات : 17-23، شاپا: 2322-5513 مقاله در مجله

چکیده

اهداف: خصوصیات عملکردی پروتئین استخراجی به روش حلالیت و ترسیب ایزوالکتریک، تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی از جمله استفاده از اسید یا باز هنگام استخراج پروتئین قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات عملکردی پروتئین استخراج‌شده از ماهی کاراس معمولی (Carassius carassius) با روش حلالیت و ترسیب ایزوالکتریک اسیدی و بازی بود. مواد و روش‌ها: پژوهش تجربی حاضر روی ۵۶ قطعه ماهی کاراس معمولی شهر بندر ترکمن انجام شد. گوشت چرخ‌شده ماهی‌ها به‌طور تصادفی به دو گروه همگن برای اعمال روش ISP اسیدی و بازی تقسیم شد. پروتئین از گوشت چرخ‌شده بازیافت و خصوصیات عملکردی آن بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS ۲۱، از طریق آزمون Tدومتغیره صورت گرفت. یافته‌ها: پروتئین استخراج‌شده از گوشت ماهی کاراس معمولی در تیمارهای اسیدی و بازی اختلاف معنی‌داری داشتند (۰/۰۵>p). در نگهداری آب بین دو تیمار تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (۰/۰۵p>). ظرفیت امولسیون‌کنندگی پروتئین استخراج‌شده در تیمار بازی به‌طور معنی‌داری بالاتر از تیمار اسیدی بود (۰/۰۵>p). شاخص پایداری امولسیون در تیمار بازی، مقادیر بالاتری در مقایسه با تیمار اسیدی داشت. تمامی نمونه‌ها شاخص رفتار جریان (n) کمتر از یک داشتند که نشان داد این نمونه‌ها رفتار سودوپلاستیک دارند. نتیجه‌گیری: پروتئین استخراج‌شده از گوشت ماهی کاراس معمولی در تیمار اسیدی بیشتر است، ولی تیمار بازی خصوصیات عملکردی بهتری دارد. تیمار بازی، ظرفیت امولسیونی بالاتری نسبت به تیمار اسیدی تشکیل می‌دهد و شاخص پایداری تیمار بازی بالاست. محلول‌های پروتئینی و امولسیون‌های تهیه‌شده اسیدی و بازی، خصوصیت سودوپلاستیک دارند. میزان ویسکوزیته مواد غذایی در تیمار اسیدی نسبت به تیمار بازی بیشتر است.

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) و عصاره جلبک قهوه ای (Colpomenia sinuosa)

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,ویدا قائمی,معظمه کردجزی
ايران ، فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان ، سال : 2018 ، صفحات : 1-25، شاپا: 2345-3966 مقاله در مجله

چکیده

امروزه به دلیل اثرات نامطلوب آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی، آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. ماکروجلبک‌های دریایی و پروتئین هیدرولیز شده ماهی منابع غنی از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی هستند و نقش مهمی را در حفظ کیفیت مواد غذایی در طول فرآوری و ذخیره‌سازی ایفا می‌کنند. در مطالعه حاضر فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) و عصاره جلبکی Colpomenia sinuosa مورد بررسی قرار گرفت و فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH، قدرت احیاکنندگی یون آهن و فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد هیدروکسیل عصاره جلبکی و پروتئین هیدرولیز شده محاسبه شد. نتایج نشان داد در روش‌های مهارکنندگی رادیکال‌های آزادDPPH و هیدروکسیل در غلظت 2 درصد به ترتیب 89/0±56/2 و 50/1±71 درصد و میزان قدرت احیاکنندگی آهن در غلظت 2 درصد 007/0±47/0 در پروتئین هیدرولیز شده و برای عصاره جلبکی در غلظت‌های 200 (DPPH) و 400 (مهارکنندگی رادیکال آزاد هیدروکسیل) میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به ترتیب 50/1±68/2 و 25/13±87/71 درصد و میزان قدرت احیاکنندگی آهن در غلظت 07/1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر 003/0±128/0 بود. بر طبق نتایج این مطالعه، می‌توان پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (C. cultriventris caspia) و عصاره ماکروجلبک C. sinuosa را به عنوان یک منبع بالقوه از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی به شمار آورد.

اثر بسته بندی های مختلف بر کیفیت فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) هنگام نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,محمدعلی خانلر,سید ولی حسینی
ايران ، شیلات ، سال : 2018 ، صفحات : 262-273، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

به دلیل مستعد بودن و فساد سریع آبزیان خوراکی، فناوری‌های زیادی برای افزایش ماندگاری آن‌ها توسعه یافته­اند. در این پژوهش تاثیر بسته­ بندی­ های اتمسفر تغییر یافته (دی‌اکسید کربن 40 درصد و نیتروژن 60 درصد)، تحت خلأ و اتمسفر هوا روی تغییرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی فیله قزل­ آلای رنگین­ کمان هنگام نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) مورد مطالعه قرار گرفت. فراسنجه ­های شیمیایی (مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) و تیوباربیتوریک اسید (TBA))، فیزیکی (pH، آبچلینگ و رنگ­ سنجی) و میکروبی (شمارش باکتری ­های کل (TVC) و باکتری‌های سرماگرا (PTC)) در روزهای صفر، 3، 6 ،9، 12، 15 و 18 اندازه ­گیری شدند. نتایج نشان داد که بسته ­بندی فیله ­ها با اتمسفر تغییر یافته به­ مدت 15 روز موجب حفظ خواص کیفی و فیزیکی فیله ­ها گردید. در حالی که خواص کیفی و فیزیکی نمونه­ های شاهد پس از 6 روز به ­شدت کاهش یافت (0/05>P). رشد بار میکروبی نمونه ­های بسته­ بندی شده در اتمسفر تغییر یافته در مقایسه با دو نوع بسته­ بندی دیگر کندتر بود (0/05>P). نتایج کیفیت بهتر نمونه­ های بسته­ بندی شده در اتمسفر تغییر یافته را نسبت به بسته­ بندی تحت خلأ و هوا در پایان دوره نگهداری نشان داد.

بررسی کیفیت غذایی فیش¬فینگر¬های تولید شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در طول نگهداری در دمای 4 درجه سانتی¬گراد

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,شیرین حسنی,انسیه حیاتی جعفربیگی,محمد کامیاب یگانه
ايران ، شیلات ، سال : 2012 ، صفحات : 169-181، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

فیش‌فینگر از جمله فرآورده‌های نیمه‌آماده از ماهی می‌باشد که مطالعات زیادی جهت بهبود بافت، طعم، بو و رنگ آن صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات کیفی و حسی فیش‌فینگر‌های تولید شده از فیله و سوریمی ماهی کپور معمولی هنگام نگهداری در یخچال می‌باشد. فیش‌فینگر‌های تولیدی پس از لعاب‌زنی، بسته‌بندی و در یخچال (C?4) نگهداری شدند. شاخص‌‌های شیمیایی (مقادیر چربی، آهن هم، پراکسید (PV)، اسید‌تیو‌باربیتوریک (TBA)، مجموع باز‌های نیتروژنی‌فرار (TVB-N)) و خواص حسی (بافت، بو، طعم، رنگ و مطلوبیت کل) توسط ارزیابان در روزهای صفر، 3، 6 و 9 روز اندازه گیری شدند. میزان پراکسید (میلی اکی والان o2 بر کیلوگرم چربی ماهی)، تیو‌باربیتوریک‌اسید (میلی گرم مالون آلدئید در کیلوگرم گوشت ماهی) و مجموع باز‌های نیتروژنی‌فرار (میلی گرم نیتروژن در 100 گرم گوشت ماهی) فیش‌فینگر‌ها بین تیمارها اختلاف معنی‌داری داشتند (05/0P<). بطوریکه مقادیر آنها در فیش‌فینگر حاصل از فیله و سوریمی، به ترتیب در انتهای دوره به 07/4، 9/0، 17/33 و 53/3، 77/0، 73/13 رسید که این در فیش‌فینگر‌های حاصل از فیله بیشتر از سوریمی بود (05/0P<). همچنین، مقدار آهن هم (ppm) در هر دو تیمار کاهش معنی‌داری را نشان داد. چربی کل فیش‌فینگر حاصل از فیله کاهش معنی‌داری را نسبت به سوریمی در انتهای دوره نشان داد. نتایج ارزیابی حسی کاهش معنی‌دار خصوصیات حسی فیش‌فینگر‌ها را نشان دادند. براساس نتایج ارزیابی حسی زمان ماندگاری دو نوع مختلف فیش‌فینگر ماهی کپور معمولی در یخچال 6 روز تعیین شد.

ارزیابی تاثیر مهار کننده باسیلوس لیکنی¬فورمیس بر آفلاتوکسین¬های G1 و G2در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,مهرداد ولی پورمری,رضا صفری,علی ارشدی
ايران ، شیلات ، سال : 2011 ، صفحات : 177-187، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر مهارکننده باسیلوس لیکنی‌فورمیس روی آفلاتوکسین‌های G1 و G2 در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا است. از دو غلظت آفلاتوکسین (8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر برای G1 و G2) و (2 و 4 میلی‌لیتر از استاندارد آفلاتوکسین به 50 گرم از آرد ماهی) به ترتیب در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا استفاده گردید. دوز مورد استفاده باسیلوس لیکنی فورمیس نیز دو غلظت 3 و 4 درصد بوده است. میزان تغییرات باسیلوس و آفلاتوکسین به ترتیب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (جذب نوری با طول موج 600 نانومتر) و HPLC مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که به هنگام استفاده از دوز 3 درصد باسیلوس لیکنی‌فورمیس، میزان کاهش معنی‌دار (05/0 p<) G1 با غلظت‌های 8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر به ترتیب 9/99 و 4/99 درصد و G2 با غلظت 8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر به ترتیب 2/99 و 2/98 درصد و میزان کاهش معنی‌دار (05/0 p<) آفلاتوکسین در دوز 4 درصد باسیلوس لیکنی‌فورمیس به ترتیب 100 و 100 درصد برای G1 با غلظت‌های 8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر و 100 و 6/99 درصد برای G2 با غلظت 8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر بوده است. در آرد ماهی، میزان کاهش آفلاتوکسین برای تیپ G1 و G2 با حضور 3 و 4 درصد باسیلوس لیکنی‌فورمیس به ‌همراه 2 و 4 میلی‌لیتر از سوسپانسیون استاندارد آفلاتوکسین در 50 گرم از آرد ماهی برای G1به ترتیب 8/75 و 1/66 درصد و 4/95 و 7/81 درصد و برای G2 به ترتیب 7/77 و1/80 درصد و 9/98 و 3/89 درصد بوده است. نتایج نشان می‌دهد که باسیلوس لیکنی‌فورمیس قادر به کاهش (05/0 p<) آفلاتوکسین‌های G1 و G2 در شرایط آزمایشگاهی و آرد ماهی بوده و توصیه می‌شود از آن به‌ عنوان ابزار بیولوژیک در جهت کنترل آفلاتوکسین در کارگاه‌های تولید آرد ماهی استفاده گردد

تاثیر باکتریوسین Z روی زمان ماندگاری فیله کپور نقره ای هنگام نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,محسن اصغری,رضا صفری,علی ارشدی
ايران ، علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه ، سال : 2011 ، صفحات : 31-38، شاپا: 1735-7756 مقاله در مجله

چکیده

سابقه و هدف: قابلیت فساد پذیری بالای ماهیان سبب شده تا حفظ کیفیت ماهی تازه، یکی از مسائل مهم برای صنعت فراوری ماهی و مصرف‌کنندگان باشد. هدف این مطالعه، ارزیابی اثر ضد‌باکتریایی و ضد‌اکسیدانی باکتریوسین Z روی فیله کپور نقره‌ای هنگام نگهداری در یخچال بود. مواد و روش‌ها: فیله‌های ماهی پس از توزین با استفاده از نایسین Z (2/0 گرم به ازای هر کیلوگرم) اسپری شدند. سپس در شرایط خلأ بسته‌بندی و در یخچال (Cº4) نگهداری شدند. شاخص‌های میکروبی ( TVC، PTC، LAB) و شیمیایی ( PV، TBA، TVB-N) در روزهای صفر، 3، 6 و 9 اندازه‌گیری شدند. یافته‌ها‌: میزان باکتری‌های سرمادوست، اسید لاکتیک و هوازی مزوفیل در نمونه‌های شاهد، بالاتر از تیمار حاوی نایسین بود. شاخص‌های میکروبی در تیمارهای دارای باکتریوسین به طور قابل توجهی در آغاز دوره کاهش یافت و از آن پس با سرعت رشد کمتری نسبت به نمونه‌های شاهد افزایش یافت. شاخص‌های شیمیایی در تیمار‌های حاوی نایسین نسبت به تیمار شاهد با شیب کمتری افزایش یافت. نتیجه گیری: استفاده از متابولیت‌ها به عنوان نگهدارنده‌های طبیعی در فیله ماهیان به ویژه جهت افزایش زمان ماندگاری فیله‌ها هنگام نگهداری در یخچال می‌تواند موثر باشد. استفاده از نایسین Z سبب افزایش زمان ماندگاری فیله کپور نقره‌ای به مدت 3 روز در دمای ºC4 شد. واژگان کلیدی: باکتریوسین Z، زمان ماندگاری، کپور نقره‌ای، شاخص‌های شیمیایی، شاخص‌های میکروبی

اثر اسانس گیاه سیر بر شاخصه های هماتولوژیک فیل¬ماهیان جوان پرورشی

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,راضیه تنگستانی,عیسی ابراهیمی,پرویز زارع
ايران ، تحقیقات دامپزشکی ، سال : 2011 ، صفحات : 209-216، شاپا: 2008-2525 مقاله در مجله

چکیده

فیل ماهی یکی از با ارزش ترین گونه‌های ماهیان خاویاری است که تلاش‌های زیادی جهت تکثیر مصنوعی، پرورش و نیز بازسازی ذخایر این گونه صورت گرفته است. هدف این مطالعه بررسی اثر اسانس سیر به عنوان یک ماده محرک سیستم ایمنی، بر شاخص‌های هماتولوژی و ایمنی سلولی در فیل مـاهیـان جـوان پرورشی است. تیمار‌های آزمایش بر اساس شش جیره غذایی شامل: یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتی‌بیوتیک، یک جیره حاوی mg/kg30 آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین و چهار جیره با مقادیر مختلف g/kg 05/0، 10/0، 15/0، 20/0 اسانس سیر تهیه شد. بچه فیل ماهیان پرورشی با میانگین وزنی2±24 گرم، به مدت 56 روز با جیره‌های غذایی تغذیه و در انتهای دوره آزمایش، شاخص‌های خونی اندازه‌گیری شد. شاخص‌های زمان انعقاد خون و میانگین هموگلوبین در هر گلبول قرمز ‌(MCH)‌ روندی افزایشی در تیمار‌های حاوی اسانس سیر نشان داد. تعداد لنفوسیت‌ها در جیره‌های حاوی g/kg05/0، g/kg10/0 و g/kg 15/0 اسانس سیر، به طور معنی‌داری بیشتر از تیمارهای شاهد و حاوی آنتی‌بیوتیک و تعداد نوتروفیل خون در تیمارهای حاوی g/kg15/0 و g/kg20/0 اسانس سیر به طور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها بود. ‌ ‌در مجموع نتایج نشان داد که افزودن اسانس سیر با افزایش زمان انعقاد خون، میزان هموگلوبین گویچه‌های قرمز، افزایش تعداد لنفوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها و کاهش تعداد ائوزینوفیل‌ها، تاثیر معنی‌داری بر ارتقاء سیستم ایمنی و وضعیت فیزیولوژیک بدن فیل ماهیان در مقایسه با جیره شاهد و جیره حاوی آنتی‌بیوتیک داشته و می‌تواند جایگزین مناسبی برای آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین در جیره غذایی فیل ماهیان جوان پرورشی باشد. ‌‌ ‌

بررسی خواص ارگانولپتیک سه نوع مختلف فیش¬فینگر تولید شده از گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,راضیه تنگستانی,اشکان الیاسی
ايران ، شیلات ، سال : 2010 ، صفحات : 1-10، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

فیله های حاصل از ماهی کپور نقره ای برای تهیه سه نوع فیش فینگر (حاصل از قطعات فیله، گوشت چرخ شده و سوریمی) مورد استفاده قرار گرفتند. فیش فینگرها پس از قالب گیری، لعاب زنی و پوشش دهی شده و در دستگاه سرخ کن خانگی با روغن سویا در دمای 180 درجه سانتی گراد به مدت سه دقیقه سرخ شدند. شاخص های ارگانولپتیک بافت، طعم، بو، رنگ و مطلوبیت کل توسط ارزیابان بررسی شدند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، فیش فینگر حاصل از سوریمی ماهی کپور نقره ای، در ارزیابی صفات طعم و رنگ برتر از سایر انواع فیش فینگر مورد مطالعه در این تحقیق بوده است. فیش فینگر حاصل از سوریمی و قطعات فیله در صفت بافت مطلوب تر از فیش فینگر حاصل از گوشت چرخ شده تشخیص داده شد. ارزیابی صفت مطلوبیت کل، نشان دهنده برتری قابل توجه فیش فینگر حاصل از سوریمی نسبت به سایر انواع فیش فینگرها می باشد. بنابراین توصیه می شود از سوریمی حاصل از گوشت ماهی کپور نقره ای در فرآیند تولید فیش فینگر استفاده گردد

اثر اسانس دانه رازیانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ شده کپور معمولی (Cyprinus carpio)

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,صفورا بهرامی,محسن شهریاری مقدم
ايران ، بهداشت مواد غذائی ، سال : 2019 ، صفحات : 1-14، شاپا: 2228-7647 مقاله در مجله

چکیده

خاصیت ضدباکتریایی اسانس گیاهان دارویی سبب افزایش کاربرد آن­ها به‌عنوان نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی گردیده است. هدف این مطالعه تعیین تأثیر اسانس دانه رازیانه بر کیفیت گوشت چرخ شده کپور معمولی (Cyprrinus carpio) تلقیح شده ( CFU/g103) با استافیلوکوکوس ‌اورئوس طی نگهداری در یخچال (4 درجه سلسیوس) بوده است. اسانس با استفاده از دستگاه کلونجر به‌روش تقطیر آبی استخراج و در غلظت­های 4، 6 و 8 میکرولیتر بر گرم به گوشت چرخ‌شده تلقیح شده با استافیلوکوکوس ‌اورئوس اضافه گردید. فراسنجه‌های میکروبی (شمارش باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس، باکتری‌های مزوفیل هوازی (TVC) و باکتری‌های سرماگرا (PTC)) و شیمیایی (pH، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی­فرار (TVB-N)) در زمان­های 24، 72، 144، 216 و 288 ساعت اندازه‌گیری شدند. براساس نتایج این مطالعه، تعداد باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس با گذشت زمان در شاهد افزایش یافته بود ولی در تیمارهای حاوی اسانس کاهش یافته بود. کم‌ترین تعدادTVC و PTC در گوشت چرخ شده حاوی 8 میکرولیتر بر گرم اسانس مشاهده گردید. تفاوت معنی­داری (p>0.05) بین pH شاهد و تیمارهای حاوی اسانس مشاهده گردید. مقدار TBA و TVB-N تیمارها طی نگهداری افزایش یافته بود ولی این افزایش در تیمارهای حاوی اسانس کمتر بود. فیله‌های حاوی 6 میکرولیتر بر گرم اسانس دارای خواص حسی بهتری بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس دانه رازیانه دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌باکتریایی بوده و موجب افزایش زمان ماندگاری گوشت چرخ شده کپور معمولی هنگام نگهداری در یخچال گردید. (p>0.05)

تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه )L .annua Artemisia )بر برخی شاخصهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی )carpio Cyprinus)

احسان احمدی فر,ایمان سرحدی,ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,حسین آدینه
ايران ، مجله علمی شیلات ایران ، سال : 2019 ، صفحات : 1-11، شاپا: 2322-5998 مقاله در مجله

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مکملسازی جیره غذایی با عصاره درمنه )annua Artemisia )بر شاخصهای خونشناسی و سرولوژی ماهی کپور معمولی )carpio Cyprinus )انجام شد. ماهیان با میانگین وزن اولیه )12/1 ±32/90 گرم( به مدت 60 روز با جیرههای غذایی حاوی 0 ،5/0 ،1 و 5/1 درصد عصاره درمنه ) بترتیب تیمارهای T1 ،T2 ،T3 و T4 )تغذیه شدند. پایان دوره آزمایش نتایج نشان داد که میزان وزن کل در رژیم جیره غذایی حاوی عصاره گیاه در تیمار 3( 62/10 ±70/143 گرم( در مقایسه با شاهد )99/5 ±63/130 گرم( به طور معنیداری افزایش یافت )05/0<p .)نتایج نشان داد که گلبولهای قرمز، هموگلوبین، غلظت متوسط هموگلوبین در رژیمهای تغذیه شده حاوی annua. A نسبت به شاهد باالتر بود. گلبولهای سفید، هماتوکریت و متوسط هموگلوبین گلبولی در گروههای آزمایشی در مقایسه با شاهد تغییر معنیداری نداشت )05/0>p.) بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم نیز نشان داد در تیمارهای تغذیه شده با عصاره سطح گلوکز به طور معنیداری افزایش یافت. میزان آلبومین تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی نداشت. نتایج حاصل از آنزیمهای کبدی نیز نشان داد که رژیم تغذیهای ماهی در فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز )AST ،)آالنین آمینوترانسفراز )ALT )و آلکالین فسفاتاز )ALP )در مقایسه با شاهد تفاوت معنیداری نداشت )05/0>p .)افزودن عصاره درمنه در جیره غذایی ماهی کپور معمولی میتواند نسبت به تیمار شاهد اثرات قابل قبولی بر وضعیت سالمت ماهی داشته باشد، اما بر آنزیمهای کبدی تاثیری نداشت

تاثیر پربیوتیک سلماناکس بر رشد، فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

احسان احمدی فر,المیرا نعیمی نظام اباد,ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,حجت الله جعفریان
ايران ، تحقیقات دامپزشکی ، سال : 2019 ، صفحات : 175-185، شاپا: 2008-2525 مقاله در مجله

چکیده

زمینه مطالعه: افزایش جمعیت و تأمین غذا یکی از مهم ترین مشکلات جهان بوده و در این راستا پرورش آبزیان نقش مهمی را در تولید و تأمین غذای مورد نیاز انسان ایفا می کند. هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثر پربیوتیک سلماناکس بر عملکرد رشد، فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام شد. در چهار گروه هرکدام با سه تکرار به صورت 18±2 g قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 780 روش کار: برای این منظور درصد وزن 5 هفته به میزان 8 درصد به جیره های غذایی افزوده شد و ماهیان به مدت 6 و 4 ،2 ،0تصادفی تقسیم شدند. سلماناکس به میزان وعده مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش بررسی شاخص های رشد، خون گیری و تهیه سرم برای آزمایش های هماتولوژیکی 3بدن در و بیوشیمیایی انجام شد. درصد پربیوتیک سلماناکس دارای شاخص های رشد (طول نهایی، وزن نهایی، 4 نتایج: نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی ). مقایسه تیمارهای آزمایش نشان داد که P≥0/05افزایش وزن، درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه) بهتری در مقایسه با ماهیان شاهد داشتند ( ) داشتند. به طوری که بیشترین میزان هموگلوبین، P≥0/05 شاخص های ایمنی با افزایش سطح پربیوتیک سلماناکس در جیره افزایش معنی داری ( درصد پربیوتیک سلماناکس بود. همچنین بیشترین میزان 6 گلبول قرمز، گلبول ســفید و نوتروفیل مربوط به ماهیان تغذیه شــده با جیره حاوی درصد پربیوتیک 6 ایمنوگلوبین، آلبومین، گلوکز و لیزوزیم و کمترین میزان کلســترول و تری گلیســیرید در ماهیان تغذیه شــده با جیره حاوی ) با تیمار شاهد داشتند. P≥0/05 سلماناکس مشاهده شد که تفاوت معنی داری ( افزایش سطوح پربیوتیک سلماناکس در جیره غذایی باعث بهبود رشد و سیستم ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان نتیجه گیری نهایی: گردید.

تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی اسانس دارچین بر زمان ماندگاری فیش فینگر کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,مریم پیل مال,مصطفی یوسف اللهی
ايران ، شیلات ، سال : 2018 ، صفحات : 294-305، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی اسانس دارچین بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی فیش فینگر کپور نقره‌ای طی نگهداری در یخچال می‌باشد. فیش فینگرها به­ طور جداگانه در محلول های پوششی کیتوزان (2 درصد)، اسانس دارچین (1/5 درصد) و پوشش کیتوزان (2 درصد) + اسانس دارچین (1/5 درصد) به مدت یک دقیقه غوطه ور، سپس بسته­ بندی و در یخچال (4 درجه سانتی­گراد) نگهداری شدند. فراسنجه­ های شیمیایی (pH، پراکسید (PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)) و میکروبی (شمارش باکتری­­ های کل (TVC) و باکتری‌های سرماگرا (PTC)) در روزهای صفر، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش زمان نگهداری میزان pH، PV، TBA و TVB-N به طور معنی­ داری افزایش یافت (0/05>P). میزان بار باکتریایی کل (TVC) و سرماگرا (PTC) فیش فینگرها هنگام نگهداری در یخچال به­ طور معنی­ داری افزایش یافت (0/05>P). شاخص­ های شیمیایی و میکروبی تیمار دارای پوشش کیتوزان (2 درصد) + اسانس دارچین (1/5 درصد) در مقایسه با سایر تیمارها تغییرات کمتری را هنگام نگهداری نشان دادند، به طوری که طی نگهداری تفاوت معنی­ داری با سایر تیمارها داشتند (0/05>P). براساس نتایج این مطالعه می­ توان نتیجه­ گیری نمود که فیش فینگرهای پوشش داده شده با کیتوزان (2 درصد) + اسانس دارچین (1/5 درصد) نسبت به سایر تیمارها مؤثرتر بوده و سه روز بر زمان ماندگاری فیش فینگرها افزودند.

تاثیر عصاره های آبی و اتانولی دانه شنبلیله بر کیفیت فیله کپور معمولی تلقیح شده با استافیلوکوکوس اورئوس

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,منیره ارباب,محسن شهریاری مقدم
ايران ، پژوهش های صنایع غذایی ، سال : 2020 ، صفحات : 29-43، شاپا: 2008-515x مقاله در مجله

چکیده

زمینه مطالعاتی: امروزه کاربرد عصاره گیاهان دارویی بجای نگهدارنده‌های شیمیایی در محصولات شیلاتی رو به افزایش است. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره‌های آبی و اتانولی دانه شنبلیله بر رشد استافیلوکوکوس ‌اورئوس تلقیح شده ( CFU/g103) در فیله کپور معمولی هنگام نگهداری در یخچال (˚C4) می‌باشد. روش کار: عصاره‌ ها با استفاده از حلال‌های آب و اتانول استخراج و در غلظت های 1، 5/2 و 4 درصد به فیله‌های تلقیح شده اضافه گردید. فراسنجه های شیمیایی (تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار) و میکروبی (شمارش باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس، شمارش باکتریهای کل و شمارش باکتریهای سرمادوست) در روزهای صفر، 3، 6، 9 و 12 اندازه گیری شدند. نتایج: نتایج ارزیابی حسی به روش هدونیک نشان داد که فیله های حاوی 5/2 درصد عصاره آبی و اتانولی دارای خواص ارگانولیپتیکی بهتری بودند. نتایج نشان داد که تعداد باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس با گذشت زمان در تیمار شاهد افزایش و در تیمارهای حاوی عصاره کاهش یافت. بطوریکه غلظت 4 درصد عصاره‌های اتانولی و آبی موجب توقف رشد باکتری پس از 9 و 12 روز گردید. کمترین تعداد باکتریهای کل و سرمادوست در فیله حاوی 4 درصد عصاره‌ اتانولی مشاهده گردید. مقدار تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار فیله ها طی نگهداری به تدریج افزایش یافت ولی این افزایش در تیمارهای حاوی عصاره کمتر بود. نتیجه گیری نهایی: نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره اتانولی دانه شنبلیله خواص ضد باکتری بیشتری نسبت به عصاره آبی دارد. لذا استفاده از عصاره اتانولی دانه شنبلیله در غلظت 4 درصد برای افزایش مدت ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی توصیه می گردد.

Skin Mucosal, Serum Immunity and Antioxidant Capacity of Common Carp (Cyprinus carpio) Fed Artemisia (Artemisia annua)

,,Ebrahim Alizadeh Doughikollaee,حسین آدینه,Mahmoud A.O. Dawood
Poland , Annals of Animal Science , Year : 2020 , Pages: 1011-1027, ISSN:2300-8733 Journal Paper

Abstract

in this study, the effect of artemisia(artemisia annua)leavesextract (ale) on the immune system, growth performance and antioxidant capacity of common carp (Cyprinus carpio) was investigated. fish with initial weight of 90.32 ± 1.12 g were fed various levels of ale (0, 0.5, 1 and 1.5 g/kg) for 8 weeks. The results showed that the growth performance (FW, WG, SGR, PER, and LER) in fish fed 1 g/kg ALE was increased significantly (p<0.05) and the feed conversion ratio (fcr) was im-proved in fish fed 1 and 1.5 g/kg ALE in comparison to the control group (p<0.05). Skin mucus to-tal protein was higher in fish fed diet containing 0.5 g/kg ALE than the other experimental groups (p<0.05), while the lysozyme, immunoglobulin and protease were increased by increasing of ale in diets. Respiratory burst activity and serum immune parameters were higher in fish fed 0.5 g/kg ale than the other treatments (p<0.05). increasing of catalase (cat) and decreasing of malon-dialdehyde (MDA) were observed in fish fed ALE, while glutathione peroxidase (GPx) increased only in fish fed 0.5 g/kg ALE. Hence, it can be concluded that ALE has considerable potential as a natural immunostimulant and growth promotor supplement for the common carp’s aquaculture.

تاثیر پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان (Carum copticum) بر زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,طاهره بختیاری,محسن شهریاری مقدم ,احسان احمدی فر
ايران ، شیلات ، سال : 2020 ، صفحات : 187-198، شاپا: 2008-5729 مقاله در مجله

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان طی نگهداری در یخچال می‌باشد. بدین منظور 10 میلی لیتر اسانس 5/1 درصد دانه زنیان در تیمارهای مختلف به پد و فیله‌ها اضافه، سپس بسته‌بندی و در یخچال (4 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند. فراسنجه‌های شیمیایی (پراکسید (PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)) و میکروبی (شمارش باکتری­­های کل (TVC) و باکتری‌های سرماگرا (PTC)) در روزهای صفر، 3، 6، 9 و 12 اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که تیمار نمودن فیله‌ها با پد جاذب و اسانس دانه زنیان موجب کند شدن روند افزایش میزان PV، TBA و TVB-N هنگام نگهداری گردید. میزان بار باکتریایی کل (TVC) و سرماگرا (PTC) فیله‌ها هنگام نگهداری در یخچال به طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0>p ). اما این افزایش در فیله‌های تیمار شده نسبت به شاهد کمتر بوده و سبب افزایش زمان ماندگاری فیله‌های تیمار شده گردید. با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه گیری کرد که پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان سه روز بر زمان ماندگاری فیله‌ها افزوده و می‌توان از آن به همراه یک نگهدارنده طبیعی در محصولات شیلاتی استفاده نمود.

بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی

ابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,محمد نوری,ناصر آق
ايران ، مجله علوم و فنون دریایی ، سال : 2012 ، صفحات : 1-7، شاپا: 2008-8965 مقاله در مجله

چکیده

در این تحقیق، تاثیر شوری‌های50، 100، 150، 200 و 250 ppt بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخم گشایی سیست‌ها،200 عدد ناپلیوس در ظروف استوانه‌ای مخروطی 5/1 لیتری حاوی یک لیتر آب با شوری‌های مذکور تا مرحله بلوغ پرورش داده شدند. پس از بلوغ آرتمیاها، 3 ماده بکرزا به صورت تصادفی از هر 5 سطح شوری جدا شده و در 4 تکرار به مدت 12 هفته پرورش داده شدند. آرتمیاها و زاده‌ها در طول دوره پرورش به چهار گروه (1) ناپلی- متاناپلی، (2) آرتمیاهای جوان، (3) آرتمیاها در مرحله قبل از بلوغ و (4) آرتمیاهای بالغ تقسیم شده و هر هفته یکبار بطور کامل شمارش شدند. نتایج نشان داد که بیشترین جمعیت بالغین و ناپلی- متاناپلی در شوری 100 ppt تولید می‌شود. همچنین بیشترین میزان مراحل پست لاروی و جوان آرتمیا در شوری 50ppt دیده شد. جمعیت آرتمیای بالغ در طول دوره پرورش افزایش و سایر مراحل رشد آرتمیا کاهش یافت. با توجه به یافته‌های تحقیق یک رابطه معکوس بین افزایش شوری با شکوفایی جمعیت در آرتمیای بکرزا مشاهده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شوری‌های پایین برای رشد جمعیت آرتمیای بکرزا مناسب‌تر است.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:05432232600
 •    شماره داخلی:2600
 •    نمابر:05432232600
 •   پست الکترونیک:alizadeh@uoz.ac.ir