سوابق علمی - اجرائی

 • 13881390

  مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

 • 13921394

  مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

 • 13961398

  مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

سوابق تحصیلی

 • 1388دکتری تخصصی

  زبان وادبیات عرب

  دانشگاه فردوسي مشهد

مراتب علمی

 • استاديار1391

  گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

 • دانشيار1394

  گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة» ( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو)

حامد صدقی,مجتبی بهروزی,سید عدنان اشکوری,علی اصغر حبیبی
ايران ، لسان مبین ، سال : 2016 ، صفحات : 37-57، شاپا: 2355-8002 مقاله در مجله

چکیده

اصطلاح تقابل های دوگانه یکی از اساسی ترین مفاهیم نقد ساختارگرایی ، پساساختارگرایی ، زبان شناسی و نشانه شناسی است که در نظریات سوسور ریشه دارد و بن مایه ساختارشکنی دریدا را تشکیل می دهد . هلن سیکسو نویسنده و فمینیست فرانسوی به تأسی ازدریدا و لاکان ، در شالوده شکنی خود به واژگونه کردن تقابل های دوگانه اعتقاد دارد .وی درتفکرات فمینیستی خود زنان را دعوت می نماید تا با تمام ویژگی های زنانه خود ، نوشتار زنانه را بنگارند . هیفاء بیطار نویسنده معاصر سوری است که درآثار خود جایگاه فعلی زنان را به خصوص در جوامع سنتی و عربی ارزیابی می کند.رمان یومیات مطلقة اولین رمان وی است که نویسنده در آن برای بازیابی هویت زنان در پی وازگون کردن هنجار ها و تقابل های دوگانه جامعه مردسالار تلاش می کند. این جستار در یک خوانش ساختار شکنانه تقابل های دوگانه اصل/ دیگری ، کنش گری/ کنش پذیری ، عشق/ ازدواج سنتی ، سکوت/ سخن گفتن که دررمان حضوری پررنگ دارند را بر مبنای تئوری های سیکسو مورد تحلیل قرار می دهد . مهم ترین نتیجه حاصل از کار بست تئوری های سیکسو در تحلیل رمان مذکور را می توان به مواردی از قبیل ؛ تلاش هیفاء برای بازسازی اصالت زنان ، واسازی تقابل های دوتایی نظام و نوشتن تجربه های شخصی و تا حدودی تن زنانه اوست که همین موارد خمیر مایه تئوری های سیکسو را تشکیل می دهد .

دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی

مجتبی بهروزی,علی اصغر حبیبی,علی اکبر احمدی چناری
ايران ، ادب عربی ، سال : 2019 ، صفحات : 101-121، شاپا: 2251-9238 مقاله در مجله

چکیده

شرایط پیچیدة سیاسی و اجتماعی دوران معاصر و فزایندگی و ریشهداری تناقضهای جامعه در برخی کشورهای عربی، در کنار انگیزههای هنری باعث میشود تا شاعر برای بیان اندیشههای درونی، اصالتبخشی به اثر خود و خلق ابهام ادبی به فراخوانی گنجینههای نمادین سنّتی روی آورد؛ از طرف دیگر فراخوانی بیشازحد برخی نمادهای میراثی و استفاده از داللتهای مشابه در شعر معاصر باعث شده تا پارهای اوقات داللتهای نمادین چنان بر خواننده ملموس گردد که شعر لحن خطابی و گزارشی به خود گیرد؛ از همین روی بهرهگیری از شگرد دگردیسی نماد ازجمله شیوههای تازگی و حیاتبخشی به عناصر واژگانی و داللت نمادها به شمار میآید که شاعر توانا و آگاه با بهرهگیری از آن به معکوسنمایی و منفیسازی داللتهای شناختهشده روی آورده و آنها را بهگونهای تغییر میدهد که نماد از داللتهای جدید و مغایر باحالت اوّلیه برخوردار میشود. نزار قبانی ازجمله شاعرانی است که گاه جهت ابهامآفرینی هنری و خلق تصاویر پویا و پارهای برای نشان دادن تناقضهای جامعة عربی معاصر با گذشتهی آنان، به فراخوانی گنجینههای نمادین کهن و برخی عناصر طبیعی روی میآورد و با وارونهسازی و منفیانگاری داللتها، نمادهای سنّتی را خلقی دوباره مینهد. بر همین اساس دگردیسی نماد بهعنوان یکی از اساسیترین دستمایههای شعر سیاسی قبانی محسوب میگردد. جستار حاضر تالش مینماید دامنة گونههای دگردیسی نماد در اشعار سیاسی شاعر را مورد ارزیابی قرار دهد و داللتهای پوشیدة قصاید وی را آشکار گرداند. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که دگردیسی در داللتهای نمادین چهرهها و عناصر طبیعی مرتبط با مفاهیم قهرمانی و شجاعت در شعر قبانی از جایگاه ویژهای به نسبت دیگر نمونهها برخوردار است.

تحلیل و مقایسه سبک شخصیتپردازی رمانهای عصفور من الشرق والشحاذ بر اساس فرضیه بوزیمان

مجتبی بهروزی,علی اصغر حبیبی
ايران ، مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد ، سال : 2018 ، صفحات : 1-36، شاپا: 2008-7217 مقاله در مجله

چکیده

رمان به عنوان یکی از معروفترین شــک های تبلور یافتۀ ادبی عصــر رااــر اســ و شـصصـی یکی از اصـلیترین عنصرهای منتق کنندۀ تم رمان به شمار میآید. شصصی های رمان، نشـانۀ عم کنندهای هسـتند که نویسـنده با پردازآ آن، اناجار اندیشههایش را در قالب واژگان و ترکیبات به نمایش میگذارد. مقاله رااـر سـر آن دارد تا بر اساا اسلوآ آماری و تکیه بر معیارهای فراـیه بوزیمان سـب شصصی پردازی توفیق الحکیم در رمان »عصاور من الشـر « و نجیب محاوظ در »الشـحا «، را شـناسـایی و مورد مقایسه قرار دهد. اسلوآ آماری سـبکی اسـ ، که بوزیمان آن را برای شناسایی و مقایسۀ اسلوآها پایهریزی نموده اس . وی در نظریۀ خود فرض را بر وجود متغیرهای صرفی میگذارد، که با خطوطی دلال گر کاهش و یا افزایش مییابند. فراــیه بوزیمان ســعی بر آن دارد که با کم آمار از ریشــههای وجودی ردا، و و داوریهای سـلیقهای در شـناسـایی اسلوآ بریده و ویژگیهای اسلوبی از قبی پویایی، عاطای، اناعالی، عقلانی و... را شـناسایی کند تا معقولی تحلی را در پی داشته باشد. هـدف از پژوهش تحلیـ متغیرهای صـــرفی دو ا ر و دادههای آماری آنها همچنین ترســـیم جدولهایی اسـ ، که بتوان به کم آن نشـانههای نمونه وار تااوت سـب دو نویسنده را در فضـای علمی یا ادبیتر بودن، آ ارشان بیان نمود، همچنین تلاآ دارد تا در سایه اسلوآ آماری میزان پویای، عاطای، اناعالی، عقلانی و ... دو رمان را مشصص نماید. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که اسلوآ شصصی پردازی دو نویسنده کاملاً متااوت اس و نیز نتایج راکی از آن اس که هرگاه نویسـندگان در اسـلوآ خویش از پویایی و عاطاه و گات و بهره جستهاند ارزآ )ن ف ص( آنان فزونی و زمانی که از آنها فاصله گرفتهاند، کاهش یافته اس .

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 • پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 1394
 • پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 1396
 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:ali_habibi@uoz.ac.ir