سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1393دکتری تخصصی

  ریاضی محض

  دانشگاه فردوسي مشهد

مراتب علمی

 • استاديار1393

  گروه آموزشی ریاضی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:aldoostabadi@uoz.ac.ir