31232080-(054)

 
 
 

ازتماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید.

در خانه بمانید اگر بیمار هستید، یا علائم کرونا دارید.

کرونا را جدی بگیرید، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایید.

لیست الفبایی هیات علمی .

اعضای فعال ( 177از 382).